Młyn do tworzyw sztucznych MW.pdf

(90 KB) Pobierz
untitled
Zagroenia
Sposób zabezpieczenia
haas i drgania
Stosowanie wibroizolatorów w celu wytumienia drga silnika na-
pdowego.
Stosowanie oson tumicych w celu obnienia haasu powodowa-
nego procesem rozdrabniania.
Myn do tworzyw sztucznych
Zapewnienie szczelnoci:
zespou rozdrabniajcego,
pyy
zespou odbioru (zsypu) rozdrobnionego tworzywa do pod-
wieszonego do leja zsypowego pojemnika (worka).
W miar potrzeby stosowanie ukadu separator – cyklon.
Myn przeznaczony jest do rozdrabniania odpadów
z tworzyw sztucznych, gównie termoplastycznych.
Podzespoy myna
podstawowe : ukad noy (staych, osadzonych
w obudowie myna oraz ruchomych mocowanych
w wirniku), sito, zsyp, pojemnik;
wyrzucenie czci myna;
wyrzucenie materiau.
Zagroenia urazami mechanicznymi s powodowa-
ne przez:
wirujce czci zespou rozdrabniajcego – ru-
chome noe tnce i rotor – oraz ukadu przeno-
szenia mocy myna;
prd elektryczny
Stosowanie przeciwporaeniowych rodków ochrony przed doty-
kiem porednim i bezporednim.
oraz w razie potrzeby : separator, cyklon, ukad
chodzenia.
Podstawowe rodzaje mynów
Standardowym wyposaeniem myna do tworzyw
sztucznych jest wa zwany rotorem, rama dolna oraz
odbieralnik. Stosowane s nastpujce rodzaje zasy-
pów: uniwersalny, do próbek cigliwych i dugich, do
materiaów sypkich.
W zalenoci od mielonego materiau stosowane s
nastpujce rodzaje rotorów: rotor uniwersalny z wy-
mienialnymi pytami do cicia, rotor przeznaczony do
rozdrabniania mikkich, elastycznych oraz wóknistych
materiaów.
Przebieg rozdrabniania tworzyw
w typowym mynie
W mynie do tworzyw sztucznych odpady s rozdrab-
niane na krajank przez noe. W maych mynkach sta-
nowiskowych krajanka przez sito opada najpierw do
zsypu, a nastpnie do podwieszonego worka. W mia-
r potrzeby w zsypach mynów instaluje si magnesy
trwae do wyapywania czci ferromagnetycznych. Ze
zsypu krajanka, za pomoc spronego powietrza wy-
twarzanego przez wentylator, jest transportowana do
separatora, gdzie zostaje odpylona, a nastpnie zaa-
dowana do podwieszonego worka. Zapylone powie-
trze kierowane jest do cyklonu, skd po oczyszczeniu
wydostaje si na zewntrz, a py opada do podwieszo-
nego worka.
Zagroenia wystpujce
przy uytkowaniu mynów
Zagroenia urazami mechanicznymi
zgniecenie, rozcicie, przecicie, odcicie, wcig-
nicie lub pochwycenie;
podawane do rozdrobnienia tworzywo;
termiczne
Zastosowanie oson mechanicznych, które uniemoliwi dostp
do gorcych czci myna lub rozdrobnionego materiau, spe-
niajcych równolegle funkcje oson termicznych. Temperatura
powierzchni, z któr moe styka si pracownik obsugujcy
myn – nie moe przekracza 45°C. Jeeli jest to niemoliwe na-
ley oznakowa gorce czci myna.
przesuwanie si myna w czasie procesu roz-
drabniania tworzywa.
Zagroenia powodowane dziaaniem haasu
Wysoki poziom haasu podczas pracy myna pod ob-
cieniem, pochodzcy od silnika napdowego oraz
technologicznego procesu rozdrabniania tworzywa,
moe powodowa:
uszkodzenie suchu;
trudnoci w porozumiewaniu si;
Ulotka, któr czytasz, jest jedn z przygotowanej przez
Pastwow Inspekcj Pracy
serii ulotek dotyczcych maszyn, które najczciej powoduj wypadki.
Wszystkie publikacje z cyklu
trudnoci w percepcji sygnaów akustycznych.
Zagroenia pyowe
Zagroenia pyem tworzyw sztucznych s powodo-
wane:
nieszczelnoci zespoów: rozdrabniajcego
oraz odbioru rozdrobnionego tworzywa;
brakiem lub niesprawnoci separatora
i cyklonu.
Zagroenia powodowane dziaaniem prdu
elektrycznego
poraenia elektryczne;
Sprzt roboczy. Minimalne wymagania.
s dostpne nieodpatnie na naszej stronie internetowej
zwglenia.
Zagroenia powodowane dziaaniem prdu elek-
trycznego wystpujce przy eksploatacji mynów wy-
nikaj z moliwoci bezporedniego (przy dotyku bez-
porednim) i poredniego (przy dotyku porednim)
kontaktu z prdem elektrycznym.
Zagroenia termiczne
Zagroenie poparzeniem wynika z moliwoci ze-
tknicia si czowieka z gorcymi czciami myna
(zespoem rozdrabniania) lub gorcym rozdrobnionym
tworzywem.
www.pip.gov.pl
PAMITAJ!
Znajomo zasad bhp moe ocali Twoje zdrowie!
22674162.027.png 22674162.028.png 22674162.029.png 22674162.030.png 22674162.001.png 22674162.002.png
 
Wymagania minimalne dla mynów
Wymagania minimalne
Informacje
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 30 padziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z pón. zm.)
W mynach naley zastosowa osony lub inne
urzdzenia ochronne, które uniemoliwi do-
stp do strefy zagroenia lub zatrzymaj ruch
czci niebezpiecznych.
PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpieczestwo. Osony. Ogólne wy-
magania dotyczce projektowania i budowy oson staych i rucho-
mych.
Wymagania minimalne
Informacje
Elementy sterownicze, które maj wpyw na
bezpieczestwo pracowników, powinny by
widoczne i moliwe do zidentyfikowania, od-
powiednio oznakowane, usytuowane poza
strefami zagroenia w taki sposób, aby ich
obsuga nie powodowaa dodatkowych zagro-
e. Elementy sterownicze nie mog stwarza
jakichkolwiek zagroe w zwizku z przypad-
kowym ich zadziaaniem.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczestwa i znaki bezpieczestwa.
PN-EN 954-1:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Elementy systemów
sterowania zwizane z bezpieczestwem. Cz 1: Ogólne zasady
projektowania.
PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Zapobieganie nie-
spodziewanemu uruchomieniu.
PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieczestwo. Dwikowe sygnay
bezpieczestwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania.
Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji
myna naley owietli odpowiednio do wyko-
nywanych czynnoci.
PN-EN 12464-1:2004 wiato i owietlenie. Owietlenie miejsc pra-
cy. Cz 1: Miejsca pracy we wntrzach.
PN-EN 1837:2005 Bezpieczestwo maszyn. Integralne owietlenie
maszyn.
PN-71/B-02380 Owietlenie wntrz wiatem dziennym. Warunki
ogólne.
Czci myna o wysokiej temperaturze naley
zabezpieczy, aby unikn ryzyka ich dotkni-
cia lub zblienia si do nich przez ludzi.
PN-EN 563:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Temperatury dotyka-
nych powierzchni. Dane ergonomiczne do ustalenia granicznych
wartoci temperatury gorcych powierzchni.
Uruchomienie myna powinno by moliwe
tylko przez celowe zadziaanie na przeznaczo-
ny do tego celu ukad sterowania.
Przepisów nie stosuje si do ponownego uruchomienia lub zmian
parametrów pracy myna, o ile s spowodowane prawidowym cy-
klem roboczym urzdzenia automatycznego.
PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Zapobieganie nie-
spodziewanemu uruchomieniu.
Dostosowanie mynów do wymaga minimalnych
Zagroenia
Sposób zabezpieczenia
Myny naley wyposay w ukad sterowania
przeznaczony do cakowitego i bezpiecznego
ich zatrzymywania.
Ukad sterowania przeznaczony do zatrzymywania myna powinien
by nadrzdny przed ukadem sterowania przeznaczonym do jego
uruchamiania.
PN-EN 999:2002 Maszyny. Bezpieczestwo. Umiejscowienie wy-
posaenia ochronnego ze wzgldu na prdkoci zbliania czci
ciaa czowieka.
Osonicie elementów napdu i zespou przenoszenia mocy oso-
nami staymi.
Wyposaenie maszyny w wirnik wywaony statycznie i ukad nap-
dowy myna noowego wywaony dynamicznie.
Umocowanie rubami noy staych oraz ruchomych odpowiednio
w obudowie oraz w wirniku. Warto momentu dokrcania rub
i nakrtek powinna by zgodna z wartoci podan przez produ-
centa myna w dokumentacji technicznej.
Zabezpieczenie pocze rubowych przed samoczynnym odkr-
caniem si.
Uniemoliwienie dostpu do zespou rozdrabniajcego przez ot-
wór zasypowy za pomoc:
odpowiedniej konstrukcji,
zamontowania staego lub ruchomego ukadu podawania
elementów rozdrabnianych.
Wyposaenie myna w ukad zatrzymywania awaryjnego.
Zabezpieczenie myna przed moliwoci przemieszczania si.
Niezbdne dla danego myna elementy mocujce (hamujce)
powinny by opisane w instrukcji dostarczanej przez jego pro-
ducenta.
Myny naley wyposay w urzdzenie zatrzy-
mania awaryjnego.
PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpieczestwo. Wyposaenie do za-
trzymywania awaryjnego; aspekty funkcjonalne. Zasady projekto-
wania.
Myny naley wyposay w rodki ochrony
przed zagroeniami spowodowanymi: emi-
sj lub wyrzucaniem substancji, materiaów,
przedmiotów, lub pyu, bezporednim lub po-
rednim kontaktem z prdem elektrycznym.
PN-EN 626-1:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Zmniejszanie ry-
zyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi
emitowanymi przez maszyny. Zasady i wymagania dla producen-
tów maszyn.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona
przeciwporaeniowa.
mechaniczne
Myny naley zamocowa za pomoc odpo-
wiednich urzdze w celu zapewnienia ich
statecznoci.
Niezbdne dla danego myna elementy mocujce powinny by
opisane w instrukcji dostarczanej przez jego producenta.
22674162.003.png 22674162.004.png 22674162.005.png 22674162.006.png 22674162.007.png 22674162.008.png 22674162.009.png 22674162.010.png 22674162.011.png 22674162.012.png 22674162.013.png 22674162.014.png 22674162.015.png 22674162.016.png 22674162.017.png 22674162.018.png 22674162.019.png 22674162.020.png 22674162.021.png 22674162.022.png 22674162.023.png 22674162.024.png 22674162.025.png 22674162.026.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin