Instrukcja bhp przy pracach administracyjno-biurowych.pdf

(25 KB) Pobierz
19146055 UNPDF
INSTRUKCJA BHP
PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
I. CZYNNOÂCI PRZED ROZPOCZ¢CIEM PRACY
1. Sprawdziç stan techniczny u˝ywanych urzàdzeƒ, mebli oraz oÊwietlenia – w razie stwierdzenia
niesprawnoÊci zawiadomiç prze∏o˝onego.
2. Odpowiednio do swojej osoby wyregulowaç siedzisko oraz w miar´ potrzeby ustawienie sprz´-
tów i oÊwietlenie stanowiska pracy.
3. Ustawiç odpowiednio do wykonywanych czynnoÊci oraz sprawdziç regulacj´ urzàdzeƒ u˝ywa-
nych podczas pracy (monitor, drukarka, skaner, kopiarka itp.)
II. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Utrzymywaç ∏ad i porzàdek na stanowisku pracy.
2. Przy zdejmowaniu dokumentów z wysokich pó∏ek, pawlaczy itp. nale˝y korzystaç z przeznaczonej
do tego celu rozstawnej drabinki – nie nale˝y wchodziç na meble (np. stó∏, biurko) lub parapet
okienny.
3. Zabronione jest u˝ywanie niesprawnych lub uszkodzonych urzàdzeƒ elektrycznych bàdê pod∏à-
czanie ich do uszkodzonej instalacji elektrycznej.
4. Nie nale˝y samodzielnie wymieniaç lub naprawiaç uszkodzonych wtyczek lub przewodów elek-
trycznych – w tym celu nale˝y wezwaç elektryka-konserwatora.
5. Nie tarasowaç przejÊç i dróg ewakuacyjnych oraz dojÊç do podr´cznego sprz´tu przeciwpo˝arowego.
6. Podczas u˝ywania czajnika elektrycznego lub kuchenki mikrofalowej nale˝y pami´taç o mo˝liwoÊci
oparzenia siebie lub wspó∏pracowników.
7. Zabronione jest palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
III. CZYNNOÂCI PO ZAKO¡CZENIU PRACY
1. Uporzàdkowaç stanowisko pracy.
2. Wy∏àczyç spod napi´cia sprz´t elektryczny i oÊwietlenie.
3. Zamknàç otwarte okna.
IV. POST¢POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W razie wàtpliwoÊci, co do stanu bezpieczeƒstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaç prac´
i zwróciç si´ do prze∏o˝onego o wyjaÊnienie sytuacji.
1. Ka˝dy zaistnia∏y wypadek przy pracy nale˝y niezw∏ocznie zg∏osiç prze∏o˝onemu, a stanowisko
pracy, na którym dosz∏o do wypadku zabezpieczyç przed dost´pem osób niepowo∏anych, zmianà
jego usytuowania, w tym po∏o˝enia urzàdzeƒ technicznych, mebli lub innych przedmiotów.
2. W razie zauwa˝enia po˝aru podjàç prób´ jego ugaszenia, a nast´pnie zaalarmowaç otoczenie
i prze∏o˝onych.
...................................................
.....................................................
(data)
(podpis kierownika)
19146055.001.png 19146055.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin