Instrukcja bhp na stanowisku pracy przy obsłudze urządzenia prostownikowo-ruchowego.pdf

(33 KB) Pobierz
instrukcja8.indd
INSTRUKCJA BHP
NA STANOWISKU PRACY PRZY OBSŁUDZE
URZĄDZENIA PROSTOWNIKOWO-ROZRUCHOWEGO
I.Na stanowisku pracy przy obsłudze urządzenia prostownikowo-rozruchowego
obowiązują następujące zakazy i nakazy:
1) Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że znasz działanie wszystkich
urządzeń sterujących.
2) Pamiętaj, że operator jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenie dla osób postronnych i ich własności.
3) Prace przy urządzeniu mogą wykonywać tylko osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi.
4) Urządzenie przeznaczone jest do ładowania normalnego i szybkiego akumulatorów ołowiowo-elektrolitowych,
które stosuje się w pojazdach silnikowych nisko- i wysokoprężnych, a także do ich rozruchu.
5) Urządzenie może być używane tylko w pomieszczeniach zamkniętych z wentylacją w miejscach pracy ludzi.
6) W czasie pracy urządzenie powinno być cały czas pod kontrolą.
7) Urządzenie powinno być ustawione na stabilnym i twardym podłożu w pozycji pionowej.
8) Nie wolno używać urządzenia we wnętrzu samochodu lub na pokrywie silnika.
9) Do urządzenia należy podłączać wtyczkę, która powinna mieć moc zgodną z wartością bezpiecznikową
podaną na tabliczce znamionowej.
10) W razie awarii i konieczności wykonania prac naprawczych we wnętrzu urządzenia, prace te może wyko-
nywać tylko wyszkolony personel lub serwis techniczny.
II. Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy.
Przed rozpoczęciem pracy należy:
1) Dokonać przeglądu urządzenia przed każdym użyciem. Wymienić uszkodzone części. Zwrócić uwagę
na stan przewodów i zacisków podłączanych do akumulatora.
2) Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z wartością podaną
na tabliczce znamionowej urządzenia.
3) Sprawdzić równość, suchość i twardość nawierzchni, na której będzie ustawione urządzenie.
4) Ustawić urządzenie tak, aby zapewnić dostateczny dopływ powietrza i właściwą wentylację pomieszczenia,
w którym odbywa się ładowanie.
5) Sprawdzić wskazówki producenta akumulatora lub uruchamianego pojazdu przed użyciem urządzenia.
6) Podłączyć urządzenie do gniazdka z wtykiem ochronnym.
III. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy.
1) Przed każdorazowym użyciem urządzenia skontroluj rejon pracy. Usuń wszystkie przeszkadzające przed-
mioty, które mogą stworzyć zagrożenie dla wykonywanych czynności.
2) Podczas ładowania unikaj kontaktu z otwartym płomieniem lub iskrami, bo z akumulatora ulatniają się
wybuchowe gazy.
3) Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli ładowania akumulatora wyłącz kabel sieciowy z gniazda.
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW
1) Zamocuj czerwony zacisk ładowania na biegunie dodatnim akumulatora a czarny na biegunie ujemnym.
2) Włącz kabel sieciowy i ustaw przełącznik na pozycji WŁĄCZONE.
3) W czasie pracy obserwuj, czy elektrolit w akumulatorze nie gotuje się, jeżeli tak – przerwij pracę urządzenia
poprzez jego wyłączenie.
4) Po zakończeniu ładowania ustaw przełącznik w pozycji WYŁACZONE i zdejmij zaciski z biegunów
akumulatora.
1
270095513.001.png
ROZRUCH SILNIKA
1) Zabezpiecz linię sieciową zasilającą urządzenie bezpiecznikami lub bezpiecznikiem automatycznym
o wartości podanej na tabliczce znamionowej.
2) Po przyłączeniu zacisków do akumulatora i po uprzednim szybkim ładowaniu, ustaw przełącznik rodzaju
pracy w pozycji „A”. Jeśli po kilku sekundach silnik nie zostanie uruchomiony, ponownie przełącz na szybkie
ładowanie i po kilkudziesięciu sekundach ponów próbę rozruchu.
IV. Czynności po zakończeniu pracy.
1) Odstaw urządzenie w suche miejsce.
2) Po dłuższym okresie eksploatacji zwróć uwagę na stan utrzymania zacisków (+) i (-) w czystości w celu
zachowania dobrego kontaktu.
3) W przypadku wymiany bezpieczników stosuj bezpieczniki o tej samej nominalnej wartości prądu. Nie wolno
stosować innych bezpieczników ani materiałów zastępczych.
4) Wymianę bezpieczników przeprowadzaj tylko przy odłączonym od sieci zasilaniu.
ZATWIERDZAM
Data i podpis pracodawcy
2
270095513.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin