Wtryskarka tworzyw sztucznych MW.pdf

(90 KB) Pobierz
untitled
Strefa
Rodzaj
zagroe
Sposób zabezpieczenia
formy cd.
zagroenia
termiczne
(poparzenia) cd.
znaków ostrzegawczych na gorcych czciach: gitkich prze-
wodach ukadu regulacji temperatury i ich zczach, formach, ele-
mentach grzewczych i dyszach.
mechanizmu
zamykajcego
zagroenia
mechaniczne
(zgniecenia,
obcicia)
urzdze ochronnych posiadajcych ruchom oson blokujc
z dwoma czujnikami pooenia, dziaajcymi poprzez obwód ste-
rowania na urzdzenie wycznika gównego obwodu mocy,
oson staych, jeeli dostp jest wymagany tylko w przypadku re-
montu lub konserwacji maszyny.
Zabezpieczenie dostpu do strefy ruchów niebezpiecznych napdu
rdzeni i wyrzutników osonami ruchomymi, posiadajcymi ruchom
oson blokujc z jednym czujnikiem pooenia, który dziaa po-
przez obwód sterowania na urzdzenie wycznika gównego obwo-
du mocy.
Wtryskarka do tworzyw sztucznych
Wtryskarka przeznaczona jest do formowania two-
rzyw sztucznych termoplastycznych, metod wtryski-
wania ich pod cinieniem do formy.
Zagroenia wystpujce
przy uytkowaniu wtryskarek
Strefa formy
Zagroenia mechaniczne – zgniecenie, obcicie lub
uderzenie na skutek:
Podzespoy wtryskarki
wtryskowy skada si z: ogrzewanego cylindra, to-
ka lub limaka, urzdzenia dozujcego, napdu;
zagroenia
mechaniczne
(zgniecenia,
obcicia)
Zastosowanie urzdzenia ochronnego posiadajcego ruchom oso-
n blokujc z jednym czujnikiem pooenia, który dziaa poprzez
obwód sterowania na urzdzenie wycznika gównego obwodu
mocy. Jeeli osona jest otwarta, nastpujce cykle powinny by
przerwane w kadym pooeniu zespou wtryskiwania (nie dotyczy
pooenia konserwacji):
ruch naprzód zespou wtryskiwania, cznie z dysz,
ruchy czci napdu mechanicznego dyszy zamykajcej i jej
napdu.
ruchu zamykania pyty mocujcej;
dysz
zamykania : zapewnia atwe zamykanie i otwieranie
poówek formy oraz zabezpiecza je przed rozwar-
ciem podczas wtrysku;
ruchu cylindra wtryskiwania poprzez otwór staej
pyty mocujcej;
ruchu rdzeni, wypychaczy i mechanizmu napdu;
sterowania : zapewnia realizacj cyklu wtrysku przy
zachowaniu ustawionych parametrów: cinienia
wtrysku, spitrzania i docisku, temperatury, szybko-
ci i czasu wtrysku, temperatury formy, czasu prze-
rwy i chodzenia.
upadku formy podczas jej montau lub demontau.
Zagroenia termiczne (poparzenia) – powodowane
przez:
gorce formy;
elementy grzewcze form i cylindrów uplastyczniaj-
cego i wtryskiwania;
zagroenia
wyrzucaniem
na zewntrz czci
Przeprowadzenie doboru, montau i demontau dyszy zgodnie
z dokumentacj eksploatacyjn dostarczan przez producenta, tj.
instrukcj obsugi wtryskarki.
Podstawowe rodzaje wtryskarek
uplastycznione tworzywo, wypywajce z formy lub
cylindrów uplastyczniajcego i wtryskiwania.
z uwagi na zespó uplastyczniania i wtrysku – tokowe,
ze wstpnym uplastycznieniem, limakowe;
zagroenia
termiczne
(poparzenia)
Umieszczenie na dyszy znaków ostrzegajcych przed poparzeniem.
Zamontowanie osony zabezpieczajcej, zdolnej do zatrzymania
uplastycznionego tworzywa. Dodatkowo osona ta powinna, jeli jest
otwierana, przerwa ruch do przodu limaka lub toka wtryskowego.
z uwagi na zespó zamykania – z zamykaniem toko-
wym, kolanowym, rubowym;
Strefa mechanizmu zamykajcego
Zagroenia mechaniczne – zgniecenie lub obcicie:
z uwagi na sposób sterowania – ze sterowaniem
rcznym, póautomatycznym, automatycznym;
z uwagi na wzajemne pooenie zespoów – liniowe
(poziome i pionowe), ktowe (poziome i pionowe),
specjalne (np. z wieloma zespoami wtrysku i obro-
towym stoem).
Przebieg wtrysku na typowej wtryskarce
przez ruchy mechanizmu napdu pyty mocujcej;
w miejscu, gdzie osona przed stref formy pozwala
na dostp z tyu ruchomej pyty mocujcej podczas
jej otwierania;
przez ruchomy mechanizm napdu rdzeni i wypy-
chaczy.
Strefa dysz
Zagroenia mechaniczne – zgniecenie lub obcicie,
powodowane przez:
uplastyczniania
i/lub
wtryskiwania
zagroenia
mechaniczne
(zgniecenia, obcicia,
wcignicia)
Wyposaenie zespoów uplastyczniania i/lub wtryskiwania, ustawio-
nych powyej strefy formy w urzdzenia do zatrzymywania w górnym
pooeniu. Uniemoliwienie dostpu przez otwór zasypowy do miejsca
stwarzajcego zagroenie obciciem lub zgnieceniem.
zagroenia
termiczne
(poparzenia)
Umieszczenie na zespoach uplastyczniania oraz elementach grzew-
czych znaków ostrzegajcych przed poparzeniem.
Zamontowanie osony zabezpieczajcej przed zagroeniami mecha-
nicznymi, zdolnej do zatrzymania uplastycznionego tworzywa. Do-
datkowo osona ta powinna, jeli jest otwierana, przerwa ruch do
przodu limaka lub toka wtryskowego.
Zastosowanie izolacji cieplnej cylindra uplastyczniajcego i/lub wtry-
skiwania.
zamknicie poówek formy, za pomoc mechanizmu
zamykajcego;
dosunicie cylindra wtryskowego do formy;
ruch zespou uplastyczniania i/lub zespou wtryski-
wania cznie z dysz;
ruchy czci mechanicznie napdzanych dysz za-
mykajcych i ich napdów.
Zagroenia powodowane wyrzucaniem na zewntrz
czci wskutek:
wtrynicie uplastycznionego tworzywa przez dy-
sz do formy za pomoc suwu roboczego toka
i limaka;
odsunicie toka lub limaka wtryskowego od formy.
limak wykonuje ruch obrotowy, pobierajc now
porcj tworzywa do nastpnego procesu wtrysku.
Jednoczenie nastpuje chodzenie;
usuwania
zagroenia
mechaniczne
(zgniecenie, obcicie,
uderzenie)
Zabezpieczenie otworu usuwania osonami ochronnymi, uniemo-
liwiajcymi dostp do jakiegokolwiek ruchu niebezpiecznego ma-
szyny.
nieprawidowego montau dyszy;
otwarcie formy i usunicie wypraski.
zastosowania nieprawidowego typu dyszy.
Stosowanie w celu eliminacji zagroe mechanicznych:
22674154.038.png 22674154.039.png 22674154.040.png 22674154.041.png 22674154.001.png 22674154.002.png 22674154.003.png 22674154.004.png 22674154.005.png 22674154.006.png 22674154.007.png 22674154.008.png 22674154.009.png
Zagroenia termiczne (poparzenia) – powodowane
przez temperatury robocze:
dyszy;
uplastycznionego tworzywa, wypywajcego z dyszy.
Zagroenia termiczne (poparzenia) – powodowane
przez temperatury robocze:
zespou uplastyczniania i/lub wtryskiwania;
elementów grzewczych, np. grzejników, wymienni-
ków ciepa;
Wymagania minimalne
Informacje
Strefa uplastyczniania i/lub wtryskiwania
Zagroenia mechaniczne – zgniecenie, obcicie lub
wcignicie, powodowane przez:
Wtryskarki naley wyposay w rodki ochro-
ny przed zagroeniami spowodowanymi: emi-
sj lub wyrzucaniem substancji, materiaów,
przedmiotów, gazu, pynu lub pyu, bezpo-
rednim lub porednim kontaktem z energi
elektryczn.
PN-EN 626-1:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Zmniejszanie ry-
zyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi
emitowanymi przez maszyny. Zasady i wymagania dla producen-
tów maszyn.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona
przeciwporaeniowa.
niezamierzone ruchy powodowane si wasnego ci-
aru np. przy maszynie z zespoem uplastyczniania
i/lub wtryskiwania ustawionych ponad stref formy;
ruchy limaka i/lub toka wtryskowego w cylindrze,
dostpne przez otwór zasilania.
uplastycznionego tworzywa wypywajcego z otwo-
ru odgazowujcego.
Strefa usuwania
Zagroenia mechaniczne (zgniecenie, obcicie lub
uderzenie) – powodowane przez poruszajce si cz-
ci w strefie formy, dostpne przez otwór usuwania.
Wtryskarki naley zamocowa za pomoc od-
powiednich urzdze w celu zapewnienia ich
statecznoci.
Niezbdne dla danej wtryskarki elementy mocujce powinny by
opisane w instrukcji dostarczanej przez jej producenta.
Wymagania minimalne dla wtryskarek
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 30 padziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z pón. zm.)
We wtryskarkach naley zastosowa osony
lub inne urzdzenia ochronne, zapobiegajce
dostpowi do strefy zagroenia lub zatrzymu-
jce ruch czci niebezpiecznych.
PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpieczestwo. Osony. Ogólne wy-
magania dotyczce projektowania i budowy oson staych i ru-
chomych.
Wymagania minimalne
Informacje
Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji
wtryskarki naley owietli odpowiednio do
wykonywanych czynnoci.
PN-EN 12464-1:2004 wiato i owietlenie. Owietlenie miejsc pra-
cy. Cz 1: Miejsca pracy we wntrzach.
PN-EN 1837:2005 Bezpieczestwo maszyn. Integralne owietlenie
maszyn.
PN-71/B-02380 Owietlenie wntrz wiatem dziennym. Warunki
ogólne.
Elementy sterownicze wtryskarek, które maj
wpyw na bezpieczestwo pracowników, po-
winny by widoczne i moliwe do zidentyfiko-
wania, odpowiednio oznakowane, usytuowane
poza strefami zagroenia w taki sposób, aby
ich obsuga nie powodowaa dodatkowych
zagroe. Elementy sterownicze nie mog
stwarza jakichkolwiek zagroe w zwizku
z przypadkowym ich zadziaaniem.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczestwa i znaki bezpieczestwa.
PN-EN 954-1:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Elementy systemów
sterowania zwizane z bezpieczestwem. Cz 1: Ogólne zasady
projektowania.
PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Zapobieganie nie-
spodziewanemu uruchomieniu.
PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieczestwo. Dwikowe sygnay
bezpieczestwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania.
Czci wtryskarki o wysokiej temperaturze
naley zabezpieczy w celu uniknicia ryzyka
ich dotknicia lub zblienia si do nich przez
ludzi.
PN-EN 563:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Temperatury dotyka-
nych powierzchni. Dane ergonomiczne do ustalenia granicznych
wartoci temperatury gorcych powierzchni.
Dostosowanie wtryskarek do wymaga minimalnych
Uruchomienie wtryskarki powinno by moli-
we tylko przez celowe zadziaanie na przezna-
czony do tego celu ukad sterowania.
Przepisów nie stosuje si do ponownego uruchomienia lub zmian
parametrów pracy wtryskarki, o ile s spowodowane prawidowym
cyklem roboczym urzdzenia automatycznego.
PN-EN 1037:2001 Maszyny. Bezpieczestwo. Zapobieganie nie-
spodziewanemu uruchomieniu.
Strefa
Rodzaj
zagroe
Sposób zabezpieczenia
formy
zagroenia
mechaniczne
(zgniecenia,
obcicia, uderzenia)
Zabezpieczenie dostpu do strefy formy za pomoc urzdze ochron-
nych posiadajcych oson ruchom blokujc z dwoma niezaleny-
mi od siebie urzdzeniami blokujcymi. Jedno urzdzenie blokujce
powinno dziaa przez obwód sterowania. Drugie powinno dziaa
bezporednio lub porednio na obwód mocy przez detektor pooe-
nia. W razie potrzeby dodatkowo naley zastosowa osony stae.
Instalowanie formy o masie powyej 15 kg za pomoc dwignika
mechanicznego lub innych urzdze uatwiajcych wykonanie tej
czynnoci.
Wtryskarki naley wyposay w ukad stero-
wania przeznaczony do cakowitego i bez-
piecznego ich zatrzymywania.
Ukad sterowania przeznaczony do zatrzymywania wtryskarki po-
winien by nadrzdny przed ukadem sterowania przeznaczonym
do jej uruchamiania.
PN-EN 999:2002 Maszyny. Bezpieczestwo. Umiejscowienie wy-
posaenia ochronnego ze wzgldu na prdkoci zbliania czci
ciaa czowieka.
Wtryskarki naley wyposay w urzdzenie
zatrzymania awaryjnego.
PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpieczestwo. Wyposaenie do za-
trzymywania awaryjnego; aspekty funkcjonalne. Zasady projekto-
wania.
zagroenia
termiczne
(poparzenia)
Stosowanie w celu eliminacji zagroe termicznych:
oson staych lub izolacji dostpnych czci na zewntrz stref
ochronnych,
22674154.010.png 22674154.011.png 22674154.012.png 22674154.013.png 22674154.014.png 22674154.015.png 22674154.016.png 22674154.017.png 22674154.018.png 22674154.019.png 22674154.020.png 22674154.021.png 22674154.022.png 22674154.023.png 22674154.024.png 22674154.025.png 22674154.026.png 22674154.027.png 22674154.028.png 22674154.029.png 22674154.030.png 22674154.031.png 22674154.032.png 22674154.033.png 22674154.034.png 22674154.035.png 22674154.036.png 22674154.037.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin