Strugarka z ręcznym posuwem MW.pdf

(107 KB) Pobierz
untitled
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmroeniami
Zagroenia nie wystpuj.
Nie dotyczy.
Znaki bezpieczestwa
Osona typu mostkowego i wa noowy powinny
by oznakowane.
Czytelne oznakowanie osony typu mostkowego wraz z podaniem jej du-
goci uytkowej.
Oznakowanie wau noowego wg normy EN 847-1.
Strugarki wyrówniarki z rcznym posuwem
Stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem
Strugarka powinna by stosowana zgodnie
z przeznaczeniem okrelonym przez producenta
maszyny.
Uytkowanie obrabiarki podczas wszelkich prac zgodnie z zaleceniami
okrelonymi przez producenta maszyny w dokumentacji techniczno-
ruchowej.
Strugarki wyrówniarki przeznaczone s do strugania –
wyrównywania i wygadzania – powierzchni drewna lub
materiaów o podobnych waciwociach, za pomoc
poziomego wau noowego, usytuowanego pomidzy
dwoma stoami – podawczym i odbiorczym. Stoy su
do ustalania pooenia i podparcia przedmiotu obrabia-
nego, który jest trzymany lub prowadzony rcznie.
Bezpieczestwo przy konserwacji maszyn
Strugarek w ruchu nie wolno naprawia, czyci
i smarowa.
Wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, nastawczych i naprawczych
podczas postoju maszyny.
Odczanie od zasilania
Obrabiarka powinna by wyposaona w atwo roz-
poznawalne urzdzenie do odczania dopywu
energii elektrycznej.
Zapewnienie odczania dopywu energii w postaci rozcznika izolacyjne-
go, wycznika samoczynnego lub zestawu wtyczka-gniazdo. Oznaczenie
pozycji rozcznika lub wycznika w./wy.(I/0).
Jeli obrabiarka jest wyposaona w hamulec elektryczny, wycznik po-
winien by wyposaony w urzdzenie blokujce, a odczenie energii po-
winno by moliwe dopiero po rcznym odblokowaniu tego urzdzenia.
Wycznik nie moe by umiejscowiony po tej samej stronie obrabiarki, co
wczniki uruchamiania i zatrzymywania.
Zagroenia
kontakt doni operatora z waem noowym – pod-
czas posuwu obrabianego materiau; usuwania wió-
rów, trocin i pyu drzewnego w czasie ruchu obra-
biarki;
rozerwanie si lub rozpadnicie narzdzia, wskutek
niewaciwego zamocowania lub jego nieprawido-
wej konstrukcji;
wyrzut obrabianego materiau albo czci obrabiarki
– spowodowany niejednorodn struktur obrabiane-
go materiau, kontynuacj strugania po wyczeniu
obrabiarki (przy postpujcym spadku obrotów),
struganiem kocówk wau noowego (wrgowa-
niem), zbyt du gbokoci strugania itp.;
utrata statecznoci obrabiarki lub jej czci;
kontakt operatora z ruchomymi elementami napdu;
Bezpieczny dostp do rónych miejsc maszyny w zwizku z jej uytkowaniem
Naley zapewni bezpieczny dostp i przebywanie
pracowników w obszarze produkcyjnym oraz stre-
fach ustawiania i konserwacji.
poraenie prdem elektrycznym;
haas, wibracja, zapylenie;
Zapewnienie przej midzy obrabiark a innymi urzdzeniami lub cia-
nami przeznaczonymi tylko do obsugi tych urzdze o szerokoci co
najmniej 0,75 m. Zapewnienie przej o szerokoci co najmniej 1 m
w przypadku ruchu dwukierunkowego.
poar lub wybuch.
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ochrona przed poarem i wybuchem
Maszyn naley zabezpieczy przed ryzykiem po-
aru i wybuchu.
Strugarka powinna by podczona do odcigu wiórów i pyu.
Wyposaenie obrabiarki powinno by zabezpieczone przed zwarciem
i przecieniem i posiada waciwy stopie ochrony.
Elementy sterownicze
Elementy do uruchamiania i normalnego zatrzyma-
nia i nastawiania wysokoci stoów powinny by:
Oznakowanie: umiejscowienie czytelnych napisów w jzyku polskim lub
zrozumiaych symboli.
Wprowadzenie barwnego oznakowania elementów:
uruchamianie – zielony; normalne zatrzymanie – czerwony.
Umiejscowienie elementów: po stronie stou podawczego – co najmniej
600 mm od podogi i co najmniej 50 mm poniej górnej powierzchni stou
roboczego.
Zagbienie przycisków w obudowie lub w konierzach.
Ochrona przed z agroeniami prdem elektrycznym
Wyposaenie elektryczne obrabiarki powinno za-
pewni ochron osób przed poraeniem elektrycz-
nym.
widoczne, oznakowane i atwe
do zidentyfikowania,
Zastosowanie waciwych rodków ochrony przeciwporaeniowej, zarów-
no przed dotykiem bezporednim, jak i porednim.
Stopie ochrony wszystkich podzespoów elektrycznych powinien wyno-
si minimum IP54.
usytuowane poza stref niebezpieczn
– po stronie stou podawczego,
zabezpieczone przed przypadkowym
zadziaaniem.
Ulotka, któr czytasz, jest jedn z przygotowanej przez Pastwow Inspekcj Pracy serii ulotek
dotyczcych maszyn, które najczciej powoduj wypadki. Wszystkie publikacje z cyklu
Sprzt roboczy. Minimalne wymagania. s dostpne nieodpatnie na naszej stronie internetowej
www.pip.gov.pl
Ukad sterowania
www.pip.gov.pl
Ukad uruchamiania, zatrzymania normalnego i ha-
mowania, wykonane z uyciem „dobrze sprawdzo-
nych” podzespoów i zasad; czas hamowania nie
powinien przekracza 10 s.
Wyposaenie obrabiarki w automatyczny (samoczynny) hamulec mecha-
niczny, jeli maszyna ma tylko jeden wycznik do uruchamiania i zatrzy-
mywania.
PAMITAJ! Znajomo zasad bhp moe ocali Twoje zdrowie!
22674160.051.png 22674160.062.png 22674160.071.png 22674160.072.png 22674160.001.png 22674160.002.png 22674160.003.png 22674160.004.png 22674160.005.png 22674160.006.png 22674160.007.png 22674160.008.png 22674160.009.png 22674160.010.png 22674160.011.png 22674160.012.png 22674160.013.png 22674160.014.png 22674160.015.png 22674160.016.png 22674160.017.png 22674160.018.png 22674160.019.png 22674160.020.png 22674160.021.png 22674160.022.png 22674160.023.png 22674160.024.png 22674160.025.png 22674160.026.png 22674160.027.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ukad sterowania cd.
Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn
Zastosowanie hamulca automatycznego, jeeli czas swobodnego zatrzy-
mywania wau noowego jest duszy ni 10 s.
Urzdzenie do hamowania napdu moe by sterowane dwigni non
lub uruchamia si samoczynnie (automatycznie), po zadziaaniu na ele-
ment sterowniczy do zatrzymania normalnego obrabiarki.
Narzdzie powinno by naleycie zamocowane
i spenia wymogi konstrukcyjne dla narzdzi
skadanych uywanych w maszynach z posuwem
rcznym.
Wyposaenie maszyny w wa noowy o ksztacie walca, wywaony dyna-
micznie.
Krawdzie noy nie powinny wystawa wicej ni 1,1 mm ponad korpus
wau.
Kt przyoenia powinien by zgodny z PN-EN 847-1.
Dobranie szerokoci rowka wiórowego do rednicy narzdzia.
Uruchomienie maszyny
Ochrona przed ruchomymi elementami przenoszenia napdu
Uruchomienie maszyny po jej zatrzymaniu, bez
wzgldu na przyczyn zatrzymania, powinno by
moliwe tylko poprzez celowe zadziaanie na ukad
sterowania.
Zastosowanie rozwiza technicznych uniemoliwiajcych samoczynne
uruchomienie w przypadku ponownego pojawienia si napicia zasilaj-
cego, po jego zaniku.
Mechanizm napdowy obrabiarki powinien by
osonity.
Zabezpieczenie mechanizmu napdowego oson sta (moliw do usu-
nicia tylko przy uyciu narzdzi).
Ochrona przed ruchomymi elementami biorcymi bezporedni udzia w procesie pracy
Zatrzymywanie normalne
Wa noowy wyrówniarki powinien by osonity
przed i za prowadnic.
Wyposaenie maszyny w oson wau noowego przed prowadnic typu
mostkowego lub uchylnego. Osona powinna zakrywa wa noowy na
caej jego dugoci, niezalenie od pooenia stou i prowadnicy (szczelina
odkrywajca wa midzy prowadnic a oson nie moe by wiksza ni
6 mm). Górna powierzchnia osony powinna by gadka bez wystajcych
czci, a powierzchnia dolna nie powinna dotyka wau noowego, gdy
osona jest dociskana do stou.
Osona mostkowa powinna zakrywa wa noowy przez cay cykl pracy,
unoszc si tylko pod wpywem naporu obrabianego materiau i samo-
czynnie powracajc do pooenia wyjciowego po skoczeniu skrawania
(np. pod dziaaniem spryny lub wasnego ciaru). W trakcie obrabiania
materiau do jest przekadana nad oson. Osona powinna posiada
moliwo zablokowania nastawy osony w kadym pooeniu roboczym,
bez pomocy narzdzia. Krawd osony mostkowej po stronie stou po-
dawczego powinna si znajdowa najwyej 2 mm, a po stronie stou od-
biorczego 3 mm, od górnej powierzchni przedmiotu obrabianego. Dolna
powierzchnia osony oraz przednia krawd po stronie podawczej powin-
ny by tak wykonane i uksztatowane, aby nie utrudniay przesuwu przed-
miotu po stole strugarki.
Osona uchylna powinna odchyla si równolegle do blatu stou pod wpy-
wem nacisku struganego przedmiotu i odsania tylko t cz wau, któ-
ra bierze udzia w struganiu. Osona uchylna powinna by mocowana do
korpusu strugarki wraz ze spryn, która dociska przedmiot obrabiany
do prowadnicy i jednoczenie powoduje samoczynny jej powrót do stanu
wyjciowego. Powinna by wykonana z materiaów, które w razie kontaktu
z waem nie spowoduj jego uszkodzenia (np. z drewna, z aluminium).
Przednia krawd osony powinna by tak wyprofilowana, by nie powo-
dowaa odkrywania wau zarówno w pocztkowej fazie skrawania przy
zetkniciu si z obrabianym materiaem, jak i w kocowej fazie skrawania
przy maksymalnym wychyleniu osony (kt natarcia osony powinien by
wikszy ni 15°).
Osona wau noowego za prowadnic powinna porusza si wraz z pro-
wadnic, zakrywajc cakowicie niepracujc cz wau noowego (na
caej dugoci i rednicy) i nie stykajc si z noami wau.
Obrabiarka powinna by wyposaona w wycznik
zatrzymania normalnego, który powinien by nad-
rzdny przed wycznikiem uruchomienia.
Zapewnienie takich rozwiza technicznych, by ukad sterowania do za-
trzymania obrabiarki by nadrzdny przed ukadem jej uruchomienia.
Zapewnienie takiego sposobu zatrzymania maszyny, który odczy wszyst-
kie napdy od róda zasilania.
Zatrzymanie awaryjne
Nie jest wymagane.
Nie dotyczy.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami
Strugarka powinna by wyposaona w prowadnic
i umoliwia prowadzenie obrabianego materiau
bez przeszkód oraz uniemoliwia wykonywanie
wrgów kocówk wau noowego.
Wyposaenie maszyny w stoy (podawczy i odbiorczy) o paskiej i równej
powierzchni i ustawienie ich równolegle wzgldem siebie. Zakres regulacji
stoów powinien by ograniczony, tak aby gboko skrawania nie moga
przekroczy 8 mm.
Wyposaenie maszyny w prowadnice, które stwarzaj moliwo bloko-
wania ich w dowolnym pooeniu oraz umoliwiaj regulacje nastawienia
na caej dugoci wau, bez pomocy narzdzia. Szczelina pomidzy sto-
em odbiorczym a doln powierzchni prowadnicy nie powinna przekra-
cza 5 mm.
Wyposaenie krawdzi stou podawczego i odbiorczego przy wale noo-
wym w nakadki, których brzegi powinny by zamontowane moliwie blisko
okrgu skrawania (maksymalnie 5 mm, niezalenie od wysokoci stou).
Ochrona przed zag roeniami powodowanymi emisj pyu
Powstajce w czasie obróbki wióry i py powinny
by odprowadzone.
Wyposaenie strugarki w króciec umoliwiajcy podczenie odcigu wió-
rów i pyu (ssawy).
Zapewnienie prdkoci przepywu powietrza w przewodach: 20 m/s
w przypadku wiórów suchych i 28 m/s w przypadku wiórów mokrych.
Stateczno
Owietlenie miejs c i stanowisk pracy lub konserwacji
Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego
owietlenia sztucznego (elektrycznego).
Obrabiarka powinna by przystosowana do moco-
wania do trwaego podoa.
Wykonanie w korpusie obrabiarki otworów sucych do mocowania do
podoa.
Zapewnienie odpowiedniego rodzaju owietlenia, róde wiata i opraw,
z uwzgldnieniem jego natenia i równomiernoci oraz barwy.
Owietlenie nie moe powodowa efektu stroboskopowego.
22674160.028.png 22674160.029.png 22674160.030.png 22674160.031.png 22674160.032.png 22674160.033.png 22674160.034.png 22674160.035.png 22674160.036.png 22674160.037.png 22674160.038.png 22674160.039.png 22674160.040.png 22674160.041.png 22674160.042.png 22674160.043.png 22674160.044.png 22674160.045.png 22674160.046.png 22674160.047.png 22674160.048.png 22674160.049.png 22674160.050.png 22674160.052.png 22674160.053.png 22674160.054.png 22674160.055.png 22674160.056.png 22674160.057.png 22674160.058.png 22674160.059.png 22674160.060.png 22674160.061.png 22674160.063.png 22674160.064.png 22674160.065.png 22674160.066.png 22674160.067.png 22674160.068.png 22674160.069.png 22674160.070.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin