Sterownik mikroprocesorowy Omron CPM1.pdf

(916 KB) Pobierz
101990254 UNPDF
Sterownik mikroprocesorowy
CPM1
CPM1
101990254.005.png
STEROWNIK
MIKROPROCESOROWY
CPM1
Wydanie 1999/2000
101990254.006.png 101990254.007.png
101990254.008.png
Sterownik mikroprocesorowy CPM1
1. CPM1 - INFORMACJE OGÓLNE : ......................................................................................................................................................................... 4
2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: ................................................................................................ ........................................................................................6
2.1 D ANE OGÓLNE : ...............................................................................................................................................................................................................................6
2.2 P ARAMETRY SYSTEMU ....................................................................................................................................................................................................................6
2.3 P .................................................................................................................................................................................................................7
2.4 P ................................................................................................................................................................................................................7
2.5 W YMIARY .......................................................................................................................................................................................................................................7
................................................................................................................................................9
4. KONFIGURACJA SYSTEMU:....................................................................................................... ...................................................................................................9
4.1 M CPU...................................................................................................................................................................................................................................9
4.2 M .................................................................................................................................................................................................................11
4.3 O ..................................................................................................................................................................................12
4.4 K ONWERTERY KOMUNIKACYJNE ...................................................................................................................................................................................................13
4.4.1 Konwerter RS-232C CPM1-CIF01................................................................................................................................................. 13
4.4.2 Konwerter RS-422 CPM1-CIF11 .................................................................................................................................................... 13
4.5 R ..............................................................................................................................................................................................14
....................................................................................................................................................................................................14
5.1 I NSTALACJA STEROWNIKA CPM1 .................................................................................................................................................................................................14
!"#$%&!'(')%*$')+ ..................................................................................................................................................................... 14
,%+-*.+%*/'*012'#3 4" ................................................................................................................................................................ 15
'(56.7+#% 7 *%8 #% %*9:# 50)*3+!"-6.9.;*3+!')#%$
.................................................................................................... 15
.............................................................................................................................................................21
7.1 O =@ .......................................................................................................................................................................................21
7.2 P =>@= ..........................................................................................................................................................................22
8. FUNKCJE PROGRAMOWE STEROWNIKA ............................................................................................... .................................................................................27
8.1 O GÓLNE ZESTAWIENIE KOMEND .....................................................................................................................................................................................................27
8.2 O PIS INSTRUKCJI ...........................................................................................................................................................................................................................28
A,/'*01 (!+*') #% / 2%B.%
............................................................................................................................................................ 28
8.2.2. Podstawowe elementy programowe.................................................................................................................................................. 29
8.2.3. Instrukcje bazowe.............................................................................................................................................................................. 30
8.2.3.1. Instrukcje kontroli bitów........................................................................................................................................................................................30
8.2.3.2. Instrukcje kontroli programu .................................................................................................................................................................................31
8.2.3.3. Timer’y i liczniki ....................................................................................... ............................................................................................................31
8.2.3.4. Instrukcje podprogramu .........................................................................................................................................................................................33
8.2.4. Instrukcje operacji na danych............................................................................................................................................................. 35
8.2.4.1. Instrukcje przestawiania danych ............................................................................................................................................................................35
8.2.4.2. Instrukcje przenoszenia danych .............................................................................................................................................................................38
8.2.4.3. Instrukcje porównania danych ...............................................................................................................................................................................42
8.2.4.4. Instrukcje konwersji...............................................................................................................................................................................................43
8.2.5. Instrukcje matematyczne.................................................................................................................................................................... 46
8.2.5.1. Kontrola przeniesienia ...........................................................................................................................................................................................46
A,,7% 5 #% )$'(7%+@
.......................................................................................................................................................................................47
.......................................................................................................................................................................................48
8.2.6. Instrukcje operacji logicznych ........................................................................................................................................................... 50
C ..........................................................................................................................................................................................................53
9.1 U RUCHOMIENIE PROGRAMU .........................................................................................................................................................................................................53
9.2 K OMUNIKACJA ZE STEROWNIKIEM ...............................................................................................................................................................................................54
C,79*$ #%+/'56.7+#%
...................................................................................................................................................................... 54
C,,(.7939) #%+%5 (') #%+/!':! 2"('*3+!')#%$ ...................................................................................................................... 54
9.2.3. Ustawianie trybu pracy sterownika................................................................................................................................................. 54
9.3 D .....................................................................................................................................................................................................................55
C79*7.7+#%+/ 2%B.% ...................................................................................................................................................................... 55
C,*3 )% #%+46( #9.;1%30)/ 2%B.%
.............................................................................................................................................. 55
9.4 P > ......................................................................................................................................................................................................................56
9.4.1. Obserwacja wykresów czasowych (Time Chart Monitoring)........................................................................................................ 56
9.4.2. Edytor tabelowy (Data Display) .................................................................................................................................................... 56
9.5 O GÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA ................................................................................................................................................................. 56
Sterownik mikroprocesorowy CPM1
3
< ............................................................................................................................................................................................17
6.1 K OMUNIKACJA STEROWNIK PLC - KOMPUTER PC .......................................................................................................................................................................17
6.2 K OMUNIKACJA STEROWNIK PLC - TERMINAL NT.........................................................................................................................................................................18
6.3 P =>= 1:1 ....................................................................................................................................................................................18
6.4 P = CPM1 .....................................................................................................................................................19
?>
A,7% 5 #% )$'(7%+@
101990254.001.png 101990254.002.png
Sterownik mikroprocesorowy CPM1
D'3')956.7#%$0)E)956.7#%$0)718%4+#%')9.;%#("$.9-#9.;%/'-+2#'&.%')9.;FE/ #+8%/'2% !')9.;
G/!6(0)E# /%BH%E3+2/+! 3"!9E8%.7#%$0)%2/"8*0)FE/!7+3)'!#%$0)%2/"8*')''1!'3')9.;%3(
#D'!2 .-+3+/'(( #+'1!01.+2':619H2'#%3'!') #+E!+-+*3!') #+'! 7)9$'!79*3 #+('*3+!') #% ( #92
/!'.+*+25"46('3+:'.+8"#/D 8')#%$%E)56.7#%$%2+.; #%.7#+'! 7/!7+$ I#%$%/!7+29*5')+J"#$.-B
- $6!+ 8%7') H2 *3+!')#%$7 ( -+*%B/!7+77 5 (') #%+'(/')%+(#%+:'/!':! 2"*3+!"-6.+:'9*3+2
*3+!') #% /!'.+*+23+.;#'8':%.7#922'4+19H'/! .') #9)3 $%*/'*01E4+$'#3!'8') H:'2':6'*'19#%+
7# -6.+-B79$ /!':! 2') #% *3+!')#%$ 9*3 !.79E4+7# -6'#+/ ! 2+3!9- $%+# 8+497 .;') HE 19
"3!792 H- $'&H/!'.+*"# '(/')%+(#%2/'7%'2%+#:+!+#.- 3 '(19) *%B7 /'2'.6*/+.- 8#9.;/ #+8%
*3+!')#%.79.;E$30!+'1*5":%) #+*6/!7+7/!':! 21 7')9*3+!')#%$
1. CPM1 - INFORMACJE OGÓLNE:
CPM1 jest kompaktowym, szybkim sterownikiem mikroprocesorowym zaprojektowanym do kontroli systemów
7 )%+! -6.9.;('KGCKF*9:# 50))+-&.%')')9-&.%')9.;'4+19H"49) #9))%+8": 5B7% .;/!7+29*5"
- $'"!76(7+#%+*3+!"-6.'$'#3!'8"-6.+/!'.+* 2%3+.;#'8':%.7#92%E8%#% 2%
wytwórczo-produkcyjnymi lub
*5"49H('*+$)+#.9-#+:'7 56.7 #% #%+71B(#9.;"$5 (0))9$'# ).79.;
Jednostka CPU: Jednostka centralna CPU sterownika CPM1 posiada wbudowany zasilacz 230VAC/lub 24VDC
'! 7)7 8+4#'&.%'(39/"KE,K8"1K)9/!') (7+L*9:# 50))+-&.%')')+-&.%')9.;
CPM1-10CDR -
CPM1-20CDR -
CPM1-30CDR -
Sterownik mikroprocesorowy CPM1
4
3+!')#%$%/!7+29*5')+"49) #+*6))%+8": 5B7% .;/!7+29*5"- $'"!76(7+#% $'#3!'8"-6.+
%-+(#'.7+&#%+*3+!"-6.+/!'.+*+23+.;#'8':%.7#921%+! -6'#+%#D'!2 .-B') !3'&.%( #+-)%+8$'&.%/!'.+*"
7$'2/'#+#30)%*9*3+20) "3'2 39$%/!7+29*5')+-#/7 /'2'.6!04#'!'(#9.;.7"-#%$0)
(
101990254.003.png 101990254.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin