Żywostatki 01 - Czarodziejski Statek 02.pdf

(1402 KB) Pobierz
7181909 UNPDF
7181909.001.png
R OBIN H OBB
C ZARODZIEJSKI S TATEK
Pierwszacz˛e´s´cserii„Kupcyiich ˙ Zywostatki”
Tom2
Tytułoryginału:ShipofMagic
Rokwydaniapolskiego:1999
Rokwydaniaoryginalnego:1998
7181909.002.png
SPISTRE ´ SCI
SPISTRE ´ SCI ......................... 2
Jesie´n
Rozdziałpierwszy—Wnowejroli ................ 4
Rozdziałdrugi—Przyjemno ´ sciKennita .............. 49
Rozdziałtrzeci—Malta .................... 66
Rozdziałczwarty—Dowody .................. 83
Rozdziałpi˛aty—Werbownicy ..................103
Rozdziałszósty—Go´scie ....................125
Rozdziałsiódmy—Spiskiiniebezpiecze´nstwa ...........143
Rozdziałósmy—NiewolnicyzJamaillii ..............162
Rozdziałdziewi˛aty—KupcyzDeszczowychOst˛epów ........184
Rozdziałdziesi˛aty— ´ Swiecogród .................200
Rozdziałjedenasty—Dary ...................218
Rozdziałdwunasty—Wi˛e´zniowie ................238
Rozdziałtrzynasty—Zmiennekolejelosu .............253
Rozdziałczternasty—Marzeniairzeczywisto ´ s ´ c ...........271
Rozdziałpi˛etnasty—Buntiprzymierze ..............287
Rozdziałszesnasty—Statkiiw˛e˙ze ................301
Rozdziałsiedemnasty—Sztorm .................322
Rozdziałosiemnasty—Czasporachunków .............337
Rozdziałdziewi˛etnasty—Znowuwewłasnejskórze .........351
Rozdziałdwudziesty—Piraciije´ncy ...............360
Rozdziałdwudziestypierwszy—Ta,KtóraPami˛eta .........378
Jesie ´ n
Rozdziałpierwszy—Wnowejroli
Statekwspi˛ałsi˛enafal˛e.Jegodzióbpodniósłsi˛e,jakgdyby˙zaglowieczamie-
rzałsi˛ewznie´s´ca˙zdoudr˛eczonegonieba.Sajedenwie,˙zewystarczytakideszcz,
byzatopi´cstatek.Przezdług˛achwil˛eAltheaniewidziałaniczegopozaniebem,
awkolejnejsekundziep˛edziliju˙znao´slepwdółwysokiej,stromejfalia˙zdo
gł˛ebokiegorowu.Dziewczyniewydawałosi˛e,˙zewpadn˛awnast˛epn˛awznosz˛ac˛a
si˛efal˛e,zanurkuj˛aizielonawodazalejepokład.Uderzenieszarpn˛ełomasztem
irej˛a,doktórejprzylgn˛ełaAlthea.Zdr˛etwiałepalcedziewczynyprzesun˛ełysi˛e
pomokrym,zimnymmateriale˙zagla.Owin˛eławokółstóplink˛ebrze˙zn˛a,napi˛eła
mi˛e´snienógichwyciłasi˛emocniej.Wtymmomenciestatekwspi˛ałsi˛enakolejn˛a
´scian˛ewody.
—Ath!Ruszajsi˛e!—GłosdochodziłspodnógAlthei.Spojrzaławdółido-
strzegłaRellera.Starymarynarzstałnaszczeblachdrabinkiwantowejiwytrzesz-
czałnani˛aoczy,przysłaniaj˛actwarzprzedwiatremideszczem.—Maszkłopoty,
chłopcze?
—Nie.Id˛e—odkrzykn˛eła.Byłazzi˛ebni˛eta,przemoczonainiewiarygodnie
zm˛eczona.
Marynarze,którzywykonaliswojezadania,zsuwalisi˛epotakielunkunapo-
kład.Altheanachwil˛eprzywarładomasztu,agdypoczułasi˛ewystarczaj˛aco
silna,równie˙zruszyławdół.Sztormnadci˛agn˛ałnapocz˛atkujejwachty.Kapitan
rozkazał´sci˛agn˛a´cizwin˛a´c˙zagle.Najpierwuderzyłdeszcz,potemzerwałsi˛etak
pot˛e˙znywiatr,˙zeprawiepozrywałliny.Gdymarynarzedotarlinapokład,czeka-
łoichkolejnezadanie—musielizrefowa´c˙zaglegniezdne.Sztormwzmagałsi˛e,
jakgdybywodpowiedzinaichwysiłki.Altheaorazinnimarynarzewspinalisi˛e
pocałymtakielunkuniczymmrówkipopływaj˛acychgruzach.Wypełnialijeden
rozkazpodrugim,zwijaj˛ac,refuj˛aciskładaj˛ackolejnepasypłótna.Dziewczyna
przestaławpewnejchwilimy´sle´citylkowypełniaładocieraj˛acedojejuszuwy-
wrzaskiwanerozkazy.Skupiłasi˛enaswoimzadaniu,ajejr˛eceniemalsamepako-
wałymokre˙zagleizabezpieczałyje.Zadziwiaj˛ace,copotrafirobi´cciało,mimo
i˙zumysłczłowiekadr˛etwiejezeznu˙zeniaistrachu.R˛eceistopyAltheifunkcjo-
nowałybezzarzutu,niczym´swietniewytresowanezwierz˛eta,którenaprzekór
˙zywiołowipostanowiłyutrzyma´csw˛abezwoln˛apani˛aprzy˙zyciu.
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin