Carnivale S02E10.txt

(22 KB) Pobierz
{5342}{5416}Witaj cukiereczku.
{6069}{6107}- Przesta�, dobrze?|- Co ?
{6109}{6186}Gapisz si� na mnie.|A� mi przechodz� ciarki.
{6188}{6212}Przepraszam.
{6450}{6488}Na mi�o�� bosk�!
{6488}{6562}Przepraszam. Ja tylko... Przepraszam.
{6586}{6627}Po co ten po�piech ?
{6630}{6673}Musz�|odstawi� was do miasteczka.
{6687}{6728}A co potem ?
{6728}{6778}Jest co� co musz� zrobi�.
{6781}{6831}Ale pewnie|i tak jest ju� za p�no.
{6860}{6915}To przez nas ?
{6958}{7011}Pewnie i tak by to nic nie zmieni�o.
{7186}{7255}To ten ch�opak|Ben Hawkins.
{7272}{7334}To on|ci mnie odebra�.
{7339}{7387}A Samson ?
{7457}{7514}- Zatuszowa� wszystko.|- Wiedzia�am !
{7514}{7584}Mog� z niego czyta�|jak z otwartej ksi�gi!
{7584}{7634}- Musz� odej��.|- Nie !
{7663}{7699}Prosz� zosta�.
{7718}{7771}Ah, moja kochana.
{7831}{7874}W tym ciele ?
{7881}{7927}To niezbyt praktyczne.
{7934}{7982}Mam gdzie�|co sobie inni pomy�l�.
{7984}{8020}Nie b�d� g�upia.
{8042}{8094}Wszystko co liczy si� na tym �wiecie to,
{8094}{8145}to co inni o tobie my�l�.
{8157}{8200}Poza tym...
{8205}{8265}wkr�tce si� zobaczymy.
{8274}{8305}W ten sam spos�b ?
{8305}{8356}Nie, moja droga...
{8385}{8433}w moim ciele.
{8445}{8480}Lodz ?
{8483}{8519}Lodz !
{8672}{8730}Dobry Bo�e,|co ty...
{8886}{8934}Co ja tu robi� ?
{8946}{8991}Sz�o ci ca�kiem nie�le.
{9006}{9061}A teraz poprostu...
{9073}{9111}wychodzisz.
{9526}{9557}Poczekaj.
{9559}{9629}- Musz� jecha�.|- Tylko chwil�, dobrze ?
{9629}{9682}Mam co� dla ciebie.
{9684}{9732}Pami�taj. Ani s�owa.
{9734}{9780}M�wi�e� mi to tylko|jakie� 10 razy.
{9782}{9840}Wi�c m�wi� jedenasty.|Co masz powiedzie� mamie ?
{9842}{9917}Pojechali�my.|Upi�e� si� i wda�e� w b�jk�.
{9919}{10003}Zosta�e� okradziony|i sp�dzili�my noc w areszcie.
{10005}{10032}Bardzo dobrze.
{10037}{10099}Jezu, Clay.|Nie mo�emy wymy�li� nic innego ?
{10104}{10142}Ona ju�|uwa�a ci� za dupka.
{10144}{10197}Dobrze !|Wi�c niech my�li tak dalej.
{10202}{10255}Jak zamierzasz|ukry� to przed innymi ?
{10281}{10312}Jad� z nim.
{10315}{10360}Co? Dlaczego?
{10365}{10396}Nie wiem.
{10439}{10516}To poprostu...  co� co musz� zrobi�.
{10574}{10610}Ja te� pojad�.
{10610}{10677}Nie. Musisz tu zosta�|z reszt�.
{10684}{10725}Moja matka|b�dzie mi to bardzo utrudnia�.
{10727}{10780}Rozpowie wszystkim,|�e mnie porzuci�e�.
{10782}{10873}Wi�c b�dzie g�upio wygl�da�,|kiedy wr�c�, prawda?
{10895}{10933}Ale napewno ?
{10948}{10974}Co ?
{10996}{11046}Wr�cisz.
{11058}{11087}Tak.
{11103}{11125}Wr�c�.
{11353}{11384}Id� do domu.
{11533}{11585}Hej. Co robisz?
{11588}{11648}Wydawa�o mi si�, �e m�wi�e�,|�e masz co� dla mnie?
{11650}{11686}Mam. Mnie.
{11708}{11782}Nie, nie potrzebuj�|towarzystwa.
{11792}{11842}Ale je masz.
{11844}{11897}B�dziemy tu tak siedzie�|ca�� noc?
{11979}{12007}Do diab�a.
{13129}{13199}Ah, tak, tak, ju� id� !
{13201}{13245}Jest �rodek nocy.
{13273}{13300}Pok�j ?
{13302}{13376}Szukamy 2 m�czyzn|podr�uj�cych razem.
{13384}{13434}Jeden ma d�ugie, siwe w�osy,
{13434}{13482}drugi to du�y go��, �ysy.
{13484}{13549}Mogli si� zameldowa�|w ci�gu ostatnich 24 godzin.
{13554}{13607}Jeste�cie gliniarzami ?|Psami ?
{13619}{13683}My�licie, �e szukam k�opot�w,|naprawd� tak my�licie ?
{13698}{13746}Nie zamierzamy|sprawia� k�opot�w.
{13753}{13801}Chcemy z nimi tylko porozmawia�,|to wszystko.
{13803}{13892}Nie jestem p�g��wkiem.|Nie mo�ecie tu tak przychodzi� i w�szy�.
{14237}{14285}Dobrze, s�uchajcie uwa�nie.
{14295}{14381}To nie Ritz,|to pieprzone Cheyenne, Wyoming,
{14381}{14427}- rozumiecie ?|- Rozumiemy.
{14434}{14506}Troje ludzi|zameldowa�o si� od wczoraj.
{14506}{14580}Pierwsz� by�a wielka,|ogromna, gruba kobieta,
{14580}{14618}o rozmiarze czo�gu.
{14618}{14669}Ca�y czas si� poci�a,|obrzydliwa.
{14674}{14709}Pe�na p�czk�w.
{14736}{14757}I ?
{14793}{14815}i...
{14815}{14870}dw�ch m�czyzn|dok�adnie takich jak m�wili�cie.
{14882}{14923}Czekajcie.|Zaprowadz� was.
{14971}{15004}Ch�odna noc, co ?
{15007}{15062}Zawsze jest tu za gor�co|albo za zimno.
{15064}{15098}Zawsze wszystko "za bardzo".
{15115}{15179}Ten �ysy|prosi� o ten numer.
{15182}{15230}Bardzo dziwny z niego go��.
{15232}{15271}Hej, uwa�aj|z tym gnatem!
{15273}{15338}- Chcesz kogo� zabi� ?|- Zamknij si�.
{15436}{15470}Jest tam kto ?
{16098}{16134}Cholera jasna!
{16136}{16196}Mia�em z�e przeczucia|co do tych dw�ch.
{16323}{16366}Cholerne �puny!
{16371}{16441}Powinienem by� si� domy�li�,|�e to pieprzeni narkomani!
{17083}{17112}Tak ?
{17162}{17189}Nazywam si� Varlyn Stroud.
{17191}{17258}- Mam spraw� do Brata Justina.|- Wie pan kt�ra jest godzina?
{17261}{17289}Iris.
{17311}{17347}A ten co tu robi ?
{17395}{17421}Na g�r�.
{17472}{17500}Iris !
{18320}{18361}Gdzie on jest ?
{18383}{18445}Hawkins, przeszukali�my|ju� ca�y pok�j !
{18452}{18529}Lepiej by by�o gdyby� powiedzia�|czego szukamy !
{18534}{18582}B�d� wiedzia�,|kiedy to zobacz�.
{18594}{18618}Dobrze !
{19157}{19188}Co ?
{19279}{19315}Kto to jest ?
{19351}{19394}Kto�, kogo musz� powstrzyma�.
{19951}{19996}To jest tw�j prorok ?
{20071}{20094}Scudder ?
{20126}{20154}Henry ?
{20277}{20337}Nie wydaje si�,|to tego warte, prawda?
{20339}{20389}Po takim czasie, tylu k�opotach
{20392}{20445}i wielkim wysi�ku pana Strouda...
{20492}{20591}By splami� r�ce krwi�|tego �a�osnego stworzenia,
{20603}{20670}i otrzyma� dar idioty...
{20732}{20778}Ale niech tak b�dzie.
{20835}{20931}Wiesz, �e w�a�ciwie nigdy nie zabi�em cz�owieka|w�asnymi r�kami.
{20934}{20967}To niez�a zabawa.|Spodoba ci si�.
{20967}{21063}Szkoda, �e ta ma�a �winka jest tak na�pana,|�e nic nie poczuje.
{21066}{21099}Na�pany?
{21101}{21121}Nie !
{21166}{21217}Je�li dotknie mnie jeszcze raz,|zabij go !
{21231}{21267}Nie! Nie teraz!
{21269}{21315}Nigdy nie otrzymasz daru !
{21317}{21377}Nie powiedzia�e� mi,|�e ten b�azen go naszprycowa�.
{21384}{21432}Brat Varlyn|wype�nia� tylko moje instrukcje.
{21432}{21485}Sugerowa�e�|�eby go obezw�adni�.
{21490}{21552}Fizycznie, a nie,|psychicznie.
{21555}{21624}Musi by� przytomny|w trakcie przej�cia.
{21624}{21670}Je�li b�dzie ot�pia�y|albo b�dzie mia� halucynacje,
{21670}{21727}rezultat|b�dzie katastrofalny.
{21787}{21823}Czyli jaki ?
{21893}{21933}Szale�stwo...
{21948}{21984}albo nawet �mier�.
{22044}{22075}Pu�� go.
{22104}{22135}Pu�� go !
{22279}{22346}Okazuje si�, �e musimy poczeka�|a� narkotyki przestan� dzia�a�.
{22811}{22849}Kto by pomy�la�.
{22864}{22948}Trz�siesz si� jak ciota|w trakcie huraganu.
{22981}{23036}Kto by pomy�la�.
{23123}{23207}Pami�tam pierwsz� noc|kiedy Felix wr�ci� sp�niony 9 godzin.
{23209}{23252}Powiedzia�, �e zatrzyma� si� dla jakich� cygan�w|ko�o Tulsa.
{23269}{23338}Zaproponowa�, �e pomo�e im|zagoni� kozy.
{23341}{23406}Wtedy nagle si� na niego rzucili|i zabrali wszystkie pieni�dze.
{23408}{23458}M�wi� prawd�,|B�g mi �wiadkiem.
{23461}{23511}On te� to powtarza�.|Mo�esz to sobie wyobrazi� ?
{23513}{23578}Ju� sam pomys�, �e tw�j ojciec|zatrzymuje si�, by komu� pom�c !
{23578}{23609}Dalej.
{23612}{23662}Prawda to nic|czego si� trzeba wstydzi�.
{23665}{23703}O czym ty|do diab�a m�wisz ?
{23705}{23801}Nie jeste� pierwsz� zakochan� dziewczyn�,|zostawion� na lodzie.
{23804}{23885}- Nie by�o tak do cholery!|- W takim razie powiedz mi jak by�o.
{23885}{23945}Powiedzia�, �e wr�ci zaraz jak tylko|odpracuje kaucj�.
{23947}{24019}Oczywi�cie. Znam tego faceta,|w ko�cu mia�am z nim co� wsp�lnego, pami�tasz?
{24019}{24058}- Co� intymnego, je�li mog� doda�.|- Mamo !
{24060}{24098}I wcale nie jest w tym taki dobry.
{24101}{24122}Pieprz si�!
{24127}{24173}Ja przynajmniej mam prawdziwego m�czyzn�!
{24175}{24247}Ty nie mo�esz nawet|utrzyma� przy sobie kaleki!
{24695}{24746}Co� nie tak ?
{24746}{24791}Za ciasno dla ciebie ?
{24815}{24871}Zobaczmy, czy uda si� zawi�za� jeszcze cia�niej,|Co ty na to ?
{25000}{25029}Prosz�.
{25036}{25074}Teraz o wiele lepiej.
{25084}{25163}B�d� grzeczny, ma�a �winko|i trze�wiej
{25163}{25221}bo Brat Jay
{25221}{25266}chce, �eby� mia� trze�wy umys�
{25269}{25336}�eby m�g� ci� zar�n��|we w�a�ciwy spos�b.
{25983}{26053}Jaki ojciec, taka c�rka...|urodzeni k�amcy.
{26053}{26100}Nie wiem jak|sobie z tym radzisz.
{26151}{26208}Jonesy pewnie dalej|kr�ci si� w smole
{26211}{26261}i pi�rach|niczym niedzielny kurczak ?
{26268}{26314}Nie, oczywi�cie, �e nie.
{26326}{26381}Ten Hawkins ma dotyk.
{26388}{26467}Po�o�y� na nim swoje r�ce|i tak poprostu go wyleczy�,
{26470}{26534}jak jaki�|wioskowy szarlatan.
{26640}{26690}Co za niespodzianka.
{26693}{26745}Hawkins jest �wi�tym,
{26755}{26805}Co za szok.
{26832}{26904}Chodzi o to,|�e Libby ma m�a od 4 dni
{26906}{26952}i poprostu nie mo�e go przy sobie utrzyma�.
{26968}{27026}Pr�bowa�am by� wyrozumia�a,
{27026}{27069}ale ona ma to gdzie�.
{27105}{27148}C� kochana,|przynajmniej pr�bowa�a�.
{27151}{27199}Jeste� dobr� matk�,|i tylko to si� liczy.
{27882}{27918}Przepraszam !
{28232}{28285}Opowiedz mi o przej�ciu.
{28337}{28402}Jedynym sposobem �eby...
{28409}{28484}otrzyma�|pe�n� si�� daru
{28512}{28572}jest przyzwolenie
{28575}{28632}w umy�le|proroka.
{28632}{28687}Scudder nigdy nie da mi|tego co chc�.
{28704}{28793}Nie b�dzie mia� wyboru|je�li we�miesz go przez zaskoczenie.
{28829}{28855}Ale...
{28860}{28920}on przez ca�e �ycie|ucieka�.
{28949}{29016}Pog��bia�a si�|jego paranoja...
{29100}{29119}Nie.
{29143}{29203}Musisz wzi��� dar si��.
{29215}{29277}Ryzykuj�c|szalenstwo albo �mier�.
{29277}{29304}By� mo�e.
{29311}{29368}Ale je�li si� zawachasz, mo�e uciec...
{29385}{29474}a wtedy dar|b�dzie na zawsze dla ciebie stracony.
{29558}{29613}Pami�tasz swoj� obietnic� ?
{29666}{29702}Jak� obietnic�?
{29716}{29795}Powiedzia�e�, �e b�d� m�g�|sp�dzi� z nim chwil� sam na sam.
{29870}{29915}Powiedzia�em, �e by� mo�e.
{29915}{29956}A to nie obietnica.
{29968}{29999}Ale ja nalegam !
{30107}{30155}Oh, nalegasz.
{30313}{30368}Ale przecie� sam m�wi�e�,
{30380}{30423}�e jest niebezpieczny.
{30483}{30512}Nie.
{30548...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin