Choroby nerek.pdf

(863 KB) Pobierz
Patofizjologia człowieka
Patofizjologia
Patologia nerek
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z patofizjologii
Patologia nerek
Wyróżniaidwaepołycałkowitej
niewydolnocinerekniewydolnod
otrąiprewlekłą
Wyróżniaidwagłówneepoły
cciowejniewydolnoci
Zepółnerytycny(kąpomoc
krwiomocz, mocznica),
Zepółnercycowy(białkomoc
hipoproteinemiaobrki)
Prewlekłaniewydolnodnerekjet
nieodwracalnajakożejet
powodowanatrwałym
ukodeniemneronów
Otraniewydolnodnerekcaem
jetodwracalnagdyutpuje
czynnik sprawczy.
Zepołyniewydolnocinerek
OBRAZ
MECHANIZM
SKUTKI
Zepółnerczycowy
Wrotprepucalnoci
barierykłbukowej
Dużautratabiałkamocemprowadido
hipoalbuminemiiiobrków
Zepółnerytycny
Upoledenieperuji
kłbukowej
(awycajprejciowe)
Podwyżeniecinienia krwi i poziomu mocznika,
krwiomocniewielkieobrki
Ostra
niewydolnodnerek
Otreupoledenie
perujikłbukowej
iukodenienabłonka
kanalików(cto
odwracalne)
kąpomoc/bemoc, zatrzymanie azotu (mocznica),
kwasica, zatrzymanie potasu
Prewlekła
niewydolnodnerek
Prewlekłe nieodwracalne
ukodenieneronów
arównokłbukówjak
ikanalików
Zatrymanieaotu(mocnica)atrymaniejonów
wodoru (kwasica), zatrzymanie potasu, spadek produkcji
erytropoetyny, zaburzenie metabolizmu witaminy D
1
56167711.003.png 56167711.004.png
OTRNIEWYDOLNODNEREK(ONN)
GWŁTOWNEPOGORZENIEFUNKCJINEREK
(OBNIŻENIEGFR*)ZNTPOWĄRETENCJĄ
PRODUKTÓWPRZEMINYMTERII
ZWYKLE - KĄPOMOCZLUBBEZMOCZ
ALE W 30% - POLIURIA
MRKERYNIEWYDOLNOCINEREK– KREATYNINA,
MOCZNIK, CYSTATYNA C
* tempo filtracji kłębuszkowej
OTRNIEWYDOLNODNEREK(ONN)
MIERTELNOD- 10-
50%
TŻENIEKRETYNINY
NARASTA O 1-2 mg%
NDOB
50% ONN, TO
PRZYPADKI
JATROGENNE !
FAZY ONN:
1. GFR*OBNIŻI
OLIGURIA (ZWYKLE)
2. GFRTŁE
OLIGURIA
3. GFR WZRASTA
POLIURIA
4. NAPRAWA CEWEK –
ZDROWIENIE
* tempo filtracji kłębuszkowej
Otraniewydolnodnerekprycynyprednerkowe
1. HIPOWOLEMIA
WYMIOTYBIEGUNKNIEWYRÓWNNCUKRZYC
MOCZÓWKPROTNIEWYDOLNODKORYNDNERCZY
JATROGENNA - FUROSEMID
KRWOTOK
URZZEPÓŁZMIŻDŻENI
ROZLEGŁEOPRZENI
„TRZECIPRZETRZEO”
ZAPALENIE OTRZEWNEJ, WODOBRZUSZE, OSTRE
ZAPALENIE TRZUSTKI
2
56167711.005.png
Otraniewydolnodnerekprycynyprednerkowe
2. ZMNIEJSZONY RZUT SERCA
ZWŁERCTMPONDNIEWYDOLNODKRĄŻENI
WADY SERCA
3ZWIKZENIEOPORÓWNCZYNIOWYCH
NACZYNIA NERKOWE / NACZYNIA SYSTEMOWE:
KURCZNCZYONERKOWYCH
NORADRENALINA, ERGOTAMINA, AMFOTERYCYNA, HIPERKALCEMIA
ROZKURCZNCZYOYTEMOWYCH
LEKIHIPOTENYJNEEPWTRZĄNFILKTYCZNY
ZNIECZULENIEOGÓLNE
PRZEDWKOWNIENRKOTYKÓW
NIEWYDOLNODWĄTROBY
Otraniewydolnodnerekprycynyprednerkowe
4ZMINYWTTNICCHIŻYŁCHNERKOWYCH
MIŻDŻYCZKRZEPICZTORYZPLENIE
TTNIKROZWRTWIJĄCYUCIKZZEWNĄTRZ
5. ZMIANY W DROBNYCH NACZYNIACH
INCZYNICHKŁBUZKÓW
DICZEPÓŁHEMOLITYCZNO- MOCZNICOWY,
KŁBUZKOWEZPLENIENEREKVCULITI
ZTRUCIECIĄŻOWENDCINIENIEZŁOLIWE
USZKODZENIE POPROMIENNE
6WZMOŻONLEPKODKRWI
SZPICZAK MNOGI, POLIGLOBULIA
Otraniewydolnodnerek–prycyny„nerkowe”
1. Zapalenie nerek:
otrepodotrerolanekłbukoweapnerek
ródmiążoweapnerekotreodmiedniczkowe zap. nerek
2Chorobynacyonerkowych
Zakrepyttniclubżyłnerkowych
Mnogie obustronne zatory tt. nerkowych
Twardzina
Toceorumieniowatyukładowy
ZepółWegenera
3Otranieapalnaniewydolnodnerekwprebiegu
Predłużającejimocnicyprednerkowej
Uraów
wtrąów
Opareo
Zatrud
Wewnątrnerkowegoablokowaniaodpływumocu
Hipotermii
3
56167711.006.png
Otraniewydolnodnerek–prycyny„nerkowe”
4. NEFROTOKSYNY
ANTYBIOTYKI – AMINOGLIKOZYDY, CEFALOSPORYNY, KOTRIMOKSAZOL
RODKIZNIECZULJĄCE
RODKIKONTRTUJĄCE
INNE LEKI: CHEMIOTERAPEUTYKI, LEKI IMMUNOSUPRESYJNE (NP. CIS-PLATYNA,
METOTREKSAT), CYMETYDYNA
ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE – GLIKOL ETYLENOWY, TRICHLOROETYLEN,
CZTEROCHLOREKWGLTOLUENBENZYNNFTTERPENTYN
METLECIŻKIE –RENBIZMUTBRKDMLITRTDCHROMOŁÓW
INSEKTYCYDY, HERBICYDY
MUCHOMORROMOTNIKOWYTOKYNYBKTERYJNEJDYOWDÓWWŻY
NEFROTOKSYNY ENDOGENNE – MIOGLOBINA, HEMOGLOBINA,
METHEMOGLOBINKWMOCZOWYKRYZTŁYWPNIZCZWINÓW
Otraniewydolnodnerekprycynypoanerkowe
NIEDROŻNODMOCZOWODU(JEDYNEJCZYNNEJNERKI
LUB OBUSTRONNA):
UCIKZZEWNĄTRZ– GUZ NOWOTWOROWY,
PRZYPDKOWEPODWIĄZNIEWCZIEOPERCJI
KRYZTŁKIULFONMIDÓWKWUMOCZOWEGO
SKRZEPY KRWI,
KAMIENIE,
OBRZKMRTWICBRODWKINERKOWEJ
NIEDROŻNODUJCIPCHERZMOCZOWEGO
KMIEOKRZEPYKRWIRKPRZEROTLUBZPLENIE
PROSTATY
NIEDROŻNODCEWKIMOCZOWEJ
WRODZONZTWKZWŻENIEGUZZPLENIE
Otraniewydolnodnerek PRZEDNERKOWA
OBNIŻENIEGFRWYNIKJĄCEZHIPOPERFUZJI
NEREK
ZMNIEJSZENIE WOLEMII I/LUB HIPOTONIA
CŁKOWICIEINTYCHMITODWRCLNZ
CHWILĄWYRÓWNNIWOLEMIIICINIENI
TTNICZEGO
NIETWIERDZIZMINTRUKTURLNYCH
WMIĄŻZUNEREK
4
56167711.001.png
Otraniewydolnodnerek PRZEDNERKOWA – C.D.
FIZJOLOGICZNE MECHANIZMY KOMPENSACYJNE:
RDHUKŁDWPÓŁCZULNY
MOCZDOBRZEZGZCZONYONIKIEJ
ZWRTOCIODU
ZWYKLENIEWYTPUJEBEZMOCZ
PRZEDŁUŻJĄCIMOCZNICPRZEDNERKOW
MOŻEPROWDZIDDOUZKODZENIMIĄŻZU
NEREKIOTREJNIEZPLNEJNIEWYDOLNOCI
NEREK
OTRMIĄŻZOWNIEWYDOLNODNEREK
OTRNIEZPLNNIEWYDOLNOĆNEREK
OBNIŻENIEGFRWYNIKJĄCEHIPOPERFUJINEREK
(MNIEJENIEWOLEMIII/LUBHIPOTONI)LUBDIŁNI
NEFROTOKSYN
NIE JEST NATYCHMIAST ODWRACALNA PO WYELIMINOWANIU
CZYNNIKA SPRAWCZEGO
WIĄŻEIUKODENIEMCEWEKNERKOWYCH(CUTE
TUBULAR NECROSIS – OSTRA MARTWICA CEWEK)
CTYJETCŁKOWITYBEMOC
OBJWYIPOWIKŁNIONN
UKŁDERCOWO-NACZYNIOWY:
OBRKPŁUC,BURENIRYTMUERC,NDCINIENIE
TTNICE,PLENIEOIERDI,WŁERC
UKŁDPOKRMOWY
NUDNOCI,WYMIOTY,NIEŻYTŻOŁĄDKOWY,OWRODENI
ŻOŁĄDK,KRWWIENIEPREWODUPOKRMOWEGO,
NIEDOŻYWIENIE
5
56167711.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin