Opracowanie problemów do egzaminu.pdf

(2690 KB) Pobierz
81838403 UNPDF
Uniwersytet Jagiello«ski
Fizyka Medyczna
Opracowanie problemów
do egzaminu z biochemii
Autorzy:
Małgorzata Florek (19-33)
Joanna Kami«ska (34-48)
Aleksandra Kubica (64-78)
Agnieszka Milewska (79-93)
Aleksandra Skowro«ska (94-108)
Grzegorz Brzezinka (1-18)
Marcin Kret (49-63)
29 grudnia 2006
81838403.001.png 81838403.002.png
SPIS TRECI
SPIS TRECI
Spis tre±ci
1 Cechy »ywych organizmów
2
2 Kiedy organizm zaliczmy do istot »ywych?
2
3 Ró»nice mi¦dzy robotem a organizmem »ywym
2
4 Autoreplikacja i autoregulacja
2
5 Skład pierwiastków w biomolekułach
3
6 Wymie« etapy powstawania komórki z prostych prekursorów: CO 2 , H 2 O, N 2 , CH 4
3
7 Zasada zachowania I i II prawa termodynamiki przez organizmy »ywe
4
8 Sposoby zdobywania energii przez autotrofy
4
9 Sposoby zdobywania energii przez heterotrofy
4
10 Teorie powstania »ycia na Ziemii
4
11 Typy wi¡za« wyst¦puj¡ce w biomolekułach
5
12 Wi¡zanie kowalencyjne
5
13 Wi¡zanie jonowe
6
14 Wi¡zanie wodorowe
6
15 Wi¡zanie hydrofobowe
6
16 Porównanie składu skorupy ziemskiej ze składem pierwiastkowym »ywych organizmów
7
17 Definicja kwasu i zasady wg teorii Bronsteda i Lowry
7
18 Bufory
7
19 Podział aminokwasów ze wzgl¦du na rol¦ w »ywieniu
8
20 Aminokwasy endo- i egzogenne
8
21 Narysuj wzory Trp, Phe, Met
8
22 Sposoby oznaczania grupy aminowej w wolnych i zwi¡zanych aminokwasach
8
23 Sposoby oznaczania grup -COOH
9
24 Jak oznacza si¦ grupy R ró»nych aminokwasów
9
25 Wa»ne biologicznie polipeptydy
10
26 Białka - zale»no±¢ struktury i funkcji
13
27 Podział białek ze wzgl¦du na struktur¦
14
28 Podział białek ze wzgl¦du na funkcj¦
14
29 Białka proste - budowa, przykłady
15
30 Białka zło»one - budowa, podział, przykłady
16
1
SPIS TRECI
SPIS TRECI
31 Oznaczanie struktury I-rz¦dowej białek
16
32 Co nazywamy struktur¡ I-rz¦dow¡ i II-rz¦dow¡
17
33 Charakterystyka białek zło»onych - przykłady
17
49 Kiedy cukry wykazuj¡ wła±ciwo±ci redukcyjne?
18
50 Rodziny monosacharydów (szereg D aldoz)
19
51 Rodziny monosacharydów (szereg D ketoz)
21
52 Co to s¡ epimery (przykłady)?
22
53 Anomeryczne odmiany cukrów.
22
54 Pochodne cukrowców (9 podstawowych grup).
23
55 Co to s¡ aminocukry i gdzie wyst¦puj¡?
23
56 Disacharydy
23
57 Homoglikany
24
58 Heteroglikany
26
59 Glikoproteiny jako przykład heteroglikanów.
27
60 Cz¦±¢ cukrowa glikoprotein (budowa, rola biologiczna).
27
61 Biosynteza cz¦±ci cukrowej glikoprotein.
28
64 Mono-, di- oraz triacyloglicerole
28
65 Sfingozyna i jej pochodne
29
66 Fosfolipidy
29
67 Glikolipidy
29
68 Fosfolipazy i produkty ich działania
29
69 Nukleotydy wolne i zwi¡zane
29
70 Elementy składowe kwasów nukleinowych
30
71 Składniki nukleotydów
30
72 Najwa»niejsze pochodne puryn
30
73 Najwa»niejsze pochodne pirymidyn
30
74 Rodzaje RNA
30
75 Biologiczna rola mRNA, rRNA i tRNA
30
76 Budowa DNA i jego rola biologiczna
30
77 Semikonserwatywny charakter replikacji DNA
31
78 Biosynteza białka na matrycy DNA
31
2
SPIS TRECI
SPIS TRECI
79 Obieg w¦gla i tlenu w biosferze
31
80 Obieg energii w biosferze
32
81 Obieg azotu w przyrodzie
33
82 Trzy etapy anabolizmu i katabolizmu
34
83 Biomolekuły o wi¡zaniach wysokoenergetycznych
36
84 Cz¡stki magazynuj¡ce energi¦ w »ywych organizmach
36
85 Przepływ grup fosforanowych z udziałem nukleozydo 5-trifosforanów
36
86 Fermentacje
37
87 Oddychanie
37
88 Porównanie glikolizy, fermentacji i oddychania
39
89 Cykl kwasów trikarboksylowych
40
90 Fotosynteza
41
91 Trzy rodzaje fosforylacji (substratowa, oksydacyjna, fotosyntetyczna)
42
92 Katabolizm białek
42
93 Katabolizm w¦glowodanów
43
3
4 AUTOREPLIKACJA I AUTOREGULACJA
1 Cechy »ywych organizmów - wymieni¢ i uzasadni¢
Co to znaczy, »e co± »yje ) nie potrafimy dokładnie powiedzie¢.
Zgodnie z przyj¦t¡ umow¡, za »ywy organizm uznaje si¦ obiekt spełniaj¡cy 3 poni»sze warunki:
1. Zło»ono±¢ i wysoki stopie« organizacji - pozwala na samodzielne utrzymanie wła±ciwych struk-
tur; tzn. wysoki stopie« organizacji pozwala organizmowi na zachowanie ni»szej entropii ni» otoczenie
(kosztem zu»ywanej energii); cechy te uzyskane zostały w procesie ewolucji .
2. Pobieranie i przekształcanie energii - wykonywanie pracy - procesy metaboliczne, do podtrzymy-
wania wymiany energii z otoczeniem konieczny jest stały wkład wysiłku ze strony organizmu ) ci¡gła
wymiana materii i energii mi¦dzy organizmem a otoczeniem; entropia ±rodowiska wzrasta podczas eks-
ploatowania go przez organizm.
3. Samoodtwarzanie - a wi¦c zdolno±¢ do przechowywania i powielania informacji o swojej budowie (np.
w DNA), dalej mo»liwo±¢ do replikacji i rozmno»enia.
Organizm mo»e »y¢ tylko w jakim± ±rodowisku , w pró»ni doskonałej nie istniej¡ »ywe organizmy. Uwaga: w my±l
tej definicji, wirusy (zlepki białek i kw. nukleinowych) nie s¡ organizmami »ywymi (poniewa» nie spełniaj¡
warunku 3. - do rozmna»ania wymagana jest obca komórka, któr¡ infekuj¡).
2 Kiedy organizm zaliczmy do istot »ywych?
Kiedy posiada cechy wymienione w pkcie. 1. Skład chemiczny: patrz punkt 5. Za materiałami z wykładów :
materia organiczna - zwi¡zki zawieraj¡ce C,O,H,N,S,P (memo: pan COHN i SPółka ).
3 Ró»nice mi¦dzy robotem a organizmem »ywym
Pytanie - rzeka. Podaj¦ odpowied¹ na podstawie patrzenia na pytanie 1. przez pryzmat sztucznego robota
(mechanicznego).
Ad. 1.1 Robota cechuje zło»ono±¢ i wysoki sposób organizacji, jednak został on nadany przez obcy organizm
(człowieka) - nie został wytworzony samoistnie w procesie ewolucji. Zwykle nie jest w stanie samodzielnie
utrzyma¢ zło»ono±ci struktur, tzn. w razie uszkodzenia wymaga interwencji twórcy/serwisanta .
Ad. 1.2 Zwykle energia nie jest czerpana ze ±rodowiska, lecz z wbudowanych ogniw (wyj¡tek: czerpanie energii
±rodowiska przez ogniwa słoneczne). Procesy metaboliczne nie opieraj¡ si¦ na reakcjach chemicznych, lecz na
mechanicznych cz¦±ciach zasilanych energi¡ elektryczn¡ (wyj¡tek: procesy zachodz¡ce w ogniwach chemicz-
nych). Do podtrzymywania wymiany energii z otoczeniem zwykle nie jest wymagany wysiłek ) robot czerpie
”gotow¡” energi¦ elektryczn¡ w czystej postaci np. z gniazdka elektrycznego.
Ad. 1.3 O ile roboty mog¡ przechowywa¢ informacj¦ o swojej budowie (np. w postaci schematu poł¡cze«
elektrycznych i bazy elementów), o tyle nie maj¡ wykształconych wewn¦trznych struktur umo»liwiaj¡cych sa-
modzielne powielenie - potrzebuj¡ do tego gotowych bardzo ju» zło»onych cz¦±ci.
Wszystkie przedstawione powy»ej cechy odnosz¡ si¦ do obecnie istniej¡cych robotów; istniej¡ wyj¡tki, które
spełniaj¡ który± z powy»szych warunków, jednak »aden z powstałych dotychczas robotów nie spełnia wszystkich
3 cech »ywych organizmów jednocze±nie. Dodatkowo: Cybernetyczna definicja »ycia ycie to system sprz¦»e«
zwrotnych ujemnych podporz¡dkowanych nadrz¦dnemu sprz¦»eniu zwrotnemu dodatniemu.
4 Wyja±ni¢ poj¦cia autoreplikacja i autoregulacja
Autoreplikacja (samoodtwarzanie) - wi¡»e si¦ z przechowywaniem przez organizm informacji o swojej bu-
dowie, obecno±ci¡ mechanizmów umo»liwiaj¡cych, przy obecno±ci odpowiednich elementów składowych (sub-
stratów), do odtworzenia i skopiowania swojego organizmu - czyli rozmna»anie.
Autoregulacja - przypuszczam, »e chodzi tutaj o homeostaz¦ (gr. homoıos - podobny, równy i stasis - trwa-
nie), czyli o stan dynamicznej równowagi wewn¦trznej organizmu. Mo»e by¢: fizjologiczna (czyli np. regulacja
ci±nienia krwi) lub behawioralna (jest gor¡co ) znajdujemy cie«). Wi¡»e si¦ bezpo±rednio z mechanizmem
sprz¦»enia zwrotnego :
4
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin