Plytki_drukowane_w_domu_cz3.pdf

(378 KB) Pobierz
Płytki drukowane w domu, część 3
N O T A T N I K P R A K T Y K A
Płytki drukowane w domu, część 3
Jest to ostatnia czÍúÊ
artyku³u poúwiÍconego
prezentacji najnowszych
úrodkÛw dla domowej produkcji
p³ytek drukowanych.
Tym razem prezentujemy
zasady obowi¹zuj¹ce podczas
wykonywania p³ytek metod¹
naúwietlania, prezentujemy
gamÍ niezbÍdnych úrodkÛw
chemicznych oraz podstawowe
narzÍdzia, ktÛre w†znacznym
stopniu u³atwiaj¹ wykonanie tej
pracy.
Jak wykorzystaÊ gotowe
wzory...
...ktÛre zosta³y wydrukowane
w†ksi¹øce, na wk³adce EP, itp? Oczy-
wiúcie jest to moøliwe! NiezbÍdna
do tego celu bÍdzie specjalna folia
ìTransrelfexî, przy pomocy ktÛrej
moøliwe jest stykowe kopiowanie
dowolnego rysunku. Zalet¹ tej me-
tody kopiowania jest niezaleønoúÊ
od nadrukÛw znajduj¹cych siÍ na
drugiej strony kartki-matrycy ( rys.
3 ). Wywo³anie i†utrwalenie wúwiet-
lonego obrazu umoøliwia specjal-
ny zestaw sproszkowanych úrod-
kÛw chemicznych ( fot. 6 ).
Po skopiowaniu otrzymujemy
jej obraz pozytywowy. Jeøeli ko-
piowany wzÛr p³ytki zosta³
wydrukowany jako nega-
tyw, moøna go ìod-
wrÛciÊî przy po-
mocy folii negaty-
wowej ( rys. 4 ).
DoúÊ istotn¹ wad¹
tej folii jest ko-
niecznoúÊ stoso-
wania do naúwiet-
lania promiennika
ultrafioletu, a†do wywo³ania i†utrwa-
lenia obrazu - specjalnych substancji
chemicznych. Na szczÍúcie s¹ to te
same substancje, w†ktÛrych obrabia-
na jest folia ìTransreflexî.
WzÛr na folii i†co dalej?
Jak wspomnia³em w†poprzedniej
czÍúci artyku³u, przeniesienie wzoru
po³¹czeÒ na powierzchniÍ p³ytki
drukowanej wymaga zastosowania
Fot. 5.
Rys. 3.
jednego z†dwÛch podstawowych ro-
dzajÛw folii:
- standardowej, na ktÛrej nano-
szony jest wzÛr úcieøek, ktÛry sta-
nowi matrycÍ fotograficzn¹ do prze-
niesienia na powierzchniÍ miedzi,
- folii TES, ktÛra umoøliwia
³atwe przeniesienie nadrukowanych
po³¹czeÒ na powierzchniÍ miedzi
kryj¹cej laminat.
O†ile przeniesienie wzoru z†folii
TES wymaga tylko øelazka, wyko-
rzystanie standardowych folii jest
znacznie bardziej skomplikowane.
ìSkomplikowaneî oznacza niestety
ìdroøszeî, ale - jak pokaza³a prak-
tyka - warte swojej ceny, bowiem
SposÛb przygotowania
wywo³ywacza i†utrwalacza do
folii ìTransreflexî oraz folii
negatywowej
W†opakowaniu znajduj¹ siÍ trzy
torebki:
- ze sk³adnikiem wywo³ywacza
oznaczonym liter¹ ìAî,
- ze sk³adnikiem wywo³ywacza
oznaczonym liter¹ ìBî,
- ze specjaln¹ sol¹, spe³niaj¹ca
rolÍ utrwalacza.
ZawartoúÊ kaødej z†torebek wy-
wo³ywacza naleøy rozpuúciÊ w†0,5l
lekko ogrzanej wody. Przed uøyciem
obydwa roztwory naleøy ze sob¹
wymieszaÊ w†stosunku 1:1. Tak
przygotowany roztwÛr moøna wyko-
rzystywaÊ przez ok. 30 godzin (w
zaleønoúci od temperatury otocze-
nia). Utrwalacz (ca³¹ zawartoúÊ to-
rebki) naleøy rozpuúciÊ w†1l wody.
Fot. 6.
Elektronika Praktyczna 7/98
21
30533305.010.png 30533305.011.png 30533305.012.png
N O T A T N I K P R A K T Y K A
Aby mÛc korzystaÊ z†folii ìTran-
sreflexî wystarczy zwyk³a lampka
z†øarÛwk¹ o†mocy minimum 100W.
trafioletowej. Zastosowanie naúwiet-
larki zapewnia dok³adny i†rÛwno-
mierny docisk folii z†naniesionym
wzorem, do pokrytej emulsj¹ úwiat-
³oczu³¹ powierzchni laminatu.
Na zakup naúwietlarki bÍdzie
mog³o pozwoliÊ sobie z†pewnoúci¹
niewielu CzytelnikÛw. Przy odrobi-
nie ostroønoúci naúwietlarkÍ moøna
zast¹piÊ úwietlÛwkami ultrafioleto-
Rys. 5.
Jeøeli chcesz szybko wykonaÊ
negatyw wzoru p³ytki moøesz wyko-
rzystaÊ specjaln¹ foliÍ negatywow¹.
Do jej obrÛbki niezbÍdne s¹ úrodki
chemiczne identyczne, jak dla folii
ìTransreflexî. Do naúwietlania folii
negatywowej niezbÍdny jest pro-
miennik ultrafioletu.
jakoúÊ wykonywanych p³ytek jest
bliska standardom profesjonalnym.
Po przeniesieniu wzoru p³ytki na
przeüroczyst¹ foliÍ naleøy przygoto-
waÊ odpowiedni kawa³ek laminatu
i†pokryÊ go warstw¹ úwiat³oczu³¹.
Elfa ma w†swojej ofercie specjaln¹
emulsjÍ úwiat³o-
czu³¹
wanie ultrafioletowe o†d³-
ugoúci fali 350..370nm.
Øaden ze standardowych
promiennikÛw (zw³aszcza
lampy kwarcowe uøywa-
ne do sztucznego opala-
nia w†warunkach domo-
wych) nie emituje pro-
mieniowania o†tej d³ugoú-
ci, w†zwi¹zku z†czym za-
lecane jest zakupienie
specjalnej lampy do tego
celu. Podczas pos³ugiwa-
nia siÍ promiennikiem
naleøy zwrÛciÊ szcze-
gÛln¹ uwagÍ, na ko-
niecznoúÊ przestrze-
gania zasad bezpie-
czeÒstwa - pro-
mieniowanie ul-
trafioletowe ma
bardzo negatywny
wp³yw na wzrok
ludzki. Piek¹ce
i†³zawi¹ce oczy s¹
dowodem na to,
øe niezbyt uwaø-
nie pos³ugiwaliúmy siÍ lamp¹. Z†te-
go w³aúnie powodu warto jest za-
inwestowaÊ dobrej jakoúci naúwiet-
larkÍ ( fot. 8 ) lub samodzielnie wy-
konaÊ szczeln¹ obudowÍ, ktÛra unie-
moøliwi bezpoúredni¹ obserwacjÍ
w³¹czonej lampy lub úwietlÛwki ul-
ìPositiv
fotoresistî,
ktÛr¹ moøna po-
krywaÊ miedü przykle-
jon¹ do powierzchni laminatu. Do-
úwiadczenia przeprowadzone przez
autora wykaza³y, øe rÛwnomierne
pokrycie powierzchni p³ytki t¹ emul-
sj¹ nie jest zadaniem prostym (znacz-
nie trudniejszym, niø w†przypadku
emulsji ìPositivî firmy Kontakt Che-
mie). Co wiÍcej cena takiej emulsji
jest bardzo wysoka.
Wobec tych, doúÊ waøkich, argu-
mentÛw znacznie lepszym i†taÒszym
rozwi¹zaniem okazuje siÍ wykorzys-
tanie kawa³kÛw laminatu fabrycznie
pokrytych emulsj¹ úwiat³oczu³¹ ( fot.
7 ). Jest ona uczulona na promienio-
Fot. 8.
wymi przymocowanymi do prosto-
k¹tnej p³yty, dwoma szybami i†nie-
wielkim pude³kiem wykonanym
z†plastyku, drewna lub dowolnego
innego materia³u, ktÛry nie prze-
puszcza úwiat³a ( rys. 5 ) . PomiÍdzy
szyby naleøy w³oøyÊ laminat z†przy-
22
Elektronika Praktyczna 7/98
Fot. 7.
30533305.013.png 30533305.001.png 30533305.002.png 30533305.003.png 30533305.004.png 30533305.005.png
N O T A T N I K P R A K T Y K A
Rys. 5.
wienie trwa znacznie krÛcej, jeøeli
temperatura úrodka trawi¹cego wy-
nosi ok. 50 o C, zalecane jest ci¹g³e
jej podgrzewanie podczas trawienia.
Naj³atwiej zadanie to moøna zreali-
zowaÊ, korzystaj¹c ze specjalnej tra-
wiarki wyposaøonej w†termometr,
elektryczn¹ grza³kÍ (fot. 9) i†ewentu-
alnie pompÍ powietrza (fot. 10), ktÛra
przyspiesza usuniÍcie zbÍdnych frag-
mentÛw powierzchni miedzi.
Po wytrawieniu pozostaje nam
ponownie umyÊ p³ytkÍ, przesuszyÊ
j¹, wywierciÊ otwory i†rozpocz¹Ê
montaø. To siÍ naprawdÍ da zrobiÊ!
Piotr Zbysiński, AVT
³oøon¹ od strony emsulsji úwiat³o-
czu³ej foli¹ ze wzorem druku. Szyby
trzeba úcisn¹Ê np. przy pomocy
1,5% roztwÛr. Czas wywo³ywania
nie przekracza zazwyczaj 3..4 minut,
ale w†pewnych sytuacjach wystarcza
k¹piel trwaj¹ca 30 sekund. Dlatego
naleøy uwaønie obserwowaÊ zjawis-
ka zachodz¹ce na powierzchni p³ytki
drukowanej. Podczas wywo³ywania
dobrze jest przecieraÊ powierzchniÍ
p³ytki delikatnym pÍdzlem, co
przyspieszy usuwanie wywo³anej
emulsji.
Podczas korzystania z†naúwietlar-
ki ultrafioletowej naleøy bardzo uwa-
øaÊ na wzrok!
Wszystkie przedstawione w†arty-
kule materia³y i†narzÍdzia udostÍp-
ni³a redakcji firma Elfa. Poniøej
podajemy ich numery katalogowe
i†ceny netto:
- numer katalogowy folii ìTran-
sreflexî A4 (w opakowaniu 2†arku-
sze): 49-516-20, cena: 30,80z³;
- numer katalogowy zestawu do
obrÛbki folii ìTransreflexî oraz ne-
gatywowej (wywo³ywacz i†utrwa-
lacz): 49-577-83, cena: 37,43z³;
- numer katalogowy folii negaty-
wowej (w opakowaniu 2†arkusze
A4): 49-516-12, cena: 30,80z³;
- numer katalogowy emulsji ìPo-
sitiv fotoresistî: 49-815-51, cena:
86,62z³;
- numer katalogowy naúwietlarki
ultrafioletowej (250x160mm, 8W): 49-
821-04, cena: 1419,33z³;
- numer katalogowy trawiarki:
49-578-58, cena: 239,76z³;
- numer katalogowy pompy po-
wietrza: 49-824-35, cena: 116,10z³;
- numer katalogowy grza³ki elek-
trycznej: 49-825-83, cena: 149,27z³.
Bezp³atny katalog Elfa moøna
zamÛwiÊ pod numerem telefonu (0-
22) 652-38-80 lub poprzez e-mail:
obsluga.klienta@elfa.se.
spinaczy bieliünianych i†w³oøyÊ do
pude³ka w†taki sposÛb, aby nad, lub
pod nimi, zmieúci³a siÍ p³yta ze
úwietlÛwkami. Rozwi¹zanie to
spisuje siÍ bardzo dobrze,
pod warunkiem zapew-
nienia rÛwnomier-
nego oúwietle-
nia po-
Fot. 9.
Zalecanym roztworem do wywo-
³ywania emulsji úwiat³oczu³ej pokry-
waj¹cej powierzchniÍ p³ytki druko-
wanej jest soda ør¹ca (kaustyczna).
wierzchni p³ytki drukowanej.
W†katalogu Elfy dostÍpne jest
wiele wersji ìsurowychî p³ytek
o†rÛønych wymiarach i†gruboúci po-
krycia miedzi¹. DostÍpne s¹ takøe
kawa³ki laminatu dwustronnie po-
krytego miedzi¹ i†emulsj¹ úwiat³o-
czu³¹. DziÍki temu kaødy poten-
Po zakoÒczeniu procesu wywo³y-
wania p³ytkÍ naleøy przemyÊ pod
bieø¹c¹ wod¹ i†moøna przejúÊ do
ostatniego
Fot. 10.
ìche-
micznegoî etapu wytwarzania -
trawienia. W†poprzedniej edycji ka-
talogu Elfy znajdowa³y siÍ úrodki
trawi¹ce, w†aktualnej ich juø nie ma.
Trzeba wiÍc sprÛbowaÊ poradziÊ so-
bie innymi dostÍpnymi na rynku
úrodkami. Doskonale spisuje siÍ
w†roli wytrawiacza nadsiarczan sodu
lub chlorek øelazowy. Poniewaø tra-
cjalny wykonawca p³ytki znajdzie
odpowiedni¹ propozycjÍ dla siebie.
Naúwietlona p³ytka wymaga wy-
wo³ania wzoru druku. Zalecanym
úrodkiem wywo³uj¹cym jest dostÍp-
na w†sklepach chemicznych soda
ør¹ca, z†ktÛrej naleøy przygotowaÊ
Elektronika Praktyczna 7/98
23
30533305.006.png 30533305.007.png 30533305.008.png 30533305.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin