ZAKWASY.pdf

(101 KB) Pobierz
ZAKWASY
ZAKWASY
Jeste ś z Wrocławia lub okolic?
Przyjdź do największego Centrum Fitness i Kulturystyki Triceps !
Jesteśmy na ulicy Armii Krajowej 8C/2 , w budynku Centrum AB !
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 10 do
16.
Dostaniesz u nas : OdŜywki, suplementy, sprzęt fitness, kulturystyczny oraz akcesoria do sportów
walki! Sklep Stacjonarny gwarantuje jakość zakupionych towarów oraz bezproblemową obsługę i
zwroty towarów!
Wystawiamy rachunki i Faktury VAT!
Nie kupuj w sklepach mieszcz ą cych si ę w piwnicy !
U nas porozmawiasz o wszystkich aspektach treningu, diety i suplementacji na Ŝywo, oraz dostaniesz
programy treningowe, dietetyczne i suplementacyjne GRATIS !
Chcesz się z nami skontaktować?
Tel : 071 367 01 06
Tel Kom : 507 964 770
Gadugadu : 6603904
www.triceps.pl
7734010.001.png 7734010.002.png
Teoria zakwasów, jako przyczyna bólu mięśni po wysiłku fizycznym, jest nadal aktualna i to nie tylko wśród zwykłego
PolakaSzaraka, ale takŜe wśród ludzi bliŜej związanych z uprawianiem sportu. Są oni przekonani, Ŝe przyczyną
bolesności mięśni szkieletowych na drugi dzień po wysiłku jest nagromadzenie się w nich kwasu mlekowego na skutek
intensywnego wysiłku fizycznego. Przekonanie to jest powszechne, głęboko zakorzenione i przenoszone chyba z
mlekiem matki na kolejne pokolenia .
W ramach próby zmiany takiego nastawienia zamieszczam fragmenty artykułu pt. Mechanizmy powstawania, objawy i
następstwa opóźnionej bolesności mięśni szkieletowych (DOMS) zamieszczonego w czasopiśmie Medicina Sportiwa,
vol.6, no. 4 z 2002r.
WyróŜniamy dwa zasadnicze typy bolesności mięśni szkieletowych. Pierwszy z nich to tzw. bolesność wczesna,
występująca podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych. Jej zasadniczą przyczyną są zmiany biochemiczne, pojawiające
się w obrębie komórek mięśniowych wraz z postępującym rozwojem zmęczenia. Zaliczyć do nich moŜemy m.in.
zwiększenie ilości powstającego kwasu mlekowego, zachwianie równowagi kwasowozasadowej, przesunięcia jonowe
itp. DraŜnienie wolnych zakończeń nerwów czuciowych, pełniących rolę receptorów czuciowych w mięśniach, powoduje
powstanie odczucia tego rodzaju bólu. Ból ten moŜe być równieŜ związany z procesami niedotlenienia i niedokrwienia
pracujących mięśni, ale wówczas jest on krótkotrwały i zanika po zaprzestaniu wysiłku fizycznego.
W przeciwieństwie do wczesnego bólu wysiłkowego, DOMS pojawia się ze znacznym opóźnieniem, zazwyczaj pomiędzy
24 a 48 godziną po zakończeniu pracy, a ustępuje całkowicie dopiero po 57 dniach od zaprzestania ćwiczeń. Długo
uwaŜano, Ŝe przyczyną rozwoju DOMS jest nadmierne nagromadzenie kwasu mlekowego, tzw. zakwasy w obrębie
pracujących mięśni. JednakŜe wiadomo, Ŝe wytworzony w komórkach mięśniowych mleczan dyfunduje do krwi, gdzie
jego stęŜenie wzrasta zdecydowanie juŜ w pierwszych minutach po zakończeniu wysiłku. Powrót do wartości
przedwysiłkowych następuje najczęściej po upływie jednej godziny od zakończenia pracy, tak więc wyklucza to udział
kwasu mlekowego w powstawaniu DOMS.
Przeprowadzono liczne badania próbujące wyjaśnić mechanizm powstawania DOMS. Dokonując analiz porównawczych
zwykłych skurczów koncentrycznych ze skurczami ekscentrycznymi, uznano te drugie za dominujący powód
powstawania DOMS. Generalnie przyjmuje się, Ŝe w wyniku ćwiczeń ekscentrycznych dochodzi do uszkodzeń w obrębie
włókien mięśniowych, proces inicjujący uszkodzenia jest natury mechanicznej. Z kolei wszystkie odległe następstwa są
wynikiem tych zmian.
Rozpatrując skurcz ekscentryczny w ujęciu biomechanicznym moŜna stwierdzić, Ŝe występuje on wówczas, gdy suma
momentów sił zewnętrznych, działających na dany mięsień, przewyŜsza skierowaną przeciwnie sumę momentów sił
mięśniowych. W praktyce objawia się to rozciąganiem kurczących się włókien mięśniowych pod wpływem siły
zewnętrznej. Z pracą ekscentryczną często spotykamy się w naszym codziennym Ŝyciu, poniewaŜ jest ona stałym
elementem prawie kaŜdej czynności dynamicznej, jak np. schodzenie, zbieganie, zeskoki, przysiady, opuszczanie
podniesionych przedmiotów itp. Zazwyczaj nie sprawia nam ona duŜych problemów, jednakŜe po szczególnie
energicznych lub cięŜkich ćwiczeniach oraz w przypadku ćwiczeń wykonywanych po raz pierwszy przez nie ćwiczone
mięśnie, jej rezultatem jest DOMS, który pojawia się w ciągu 24 do 48 godzin po zakończeniu wysiłku, ze wszystkimi
swoimi konsekwencjami.
Objawami DOMS są m.in. ograniczenie zakresu ruchu, osłabienie maksymalnej siły skurczu dowolnego zazwyczaj o 50
60%, obrzęki, bolesność uciskowa, dysfunkcje nerwowomięśniowe, pojawienie się we krwi markerów (wskaźników)
uszkodzenia tkankowego. Za ból mięśniowy mogą być odpowiedzialne bodźce zarówno mechaniczne, jak i chemiczne
w tym równieŜ zapalne, działające na receptory bólu rozmieszczone w mięśniu i tkance łącznej. W wyniku wzrostu
napięcia włókien mięśniowych, jakie powstaje wskutek ich rozciągania przez siłę zewnętrzną, dochodzi do rozrywania
błon komórkowych i uszkadzania innych elementów komórek, np. retikulum endoplazmatycznego (cienkich błonek
oddzielających od siebie róŜne obszary wewnętrzne komórki), mitochondriów (miejsce produkcji energii w komórce)
czy cytoszkieletu (szkieletu komórki). W niektórych przypadkach rozmiar uszkodzenia włókien mięśniowych moŜe być
ogromny, nawet obejmować 50% wszystkich włókien.
Zjawiska zachodzące podczas wykonywania pracy związane z występowaniem DOMS nie są do końca poznane,
wyjaśnione i pewnie nie wszystkie jeszcze są odkryte. Pojawiają się kolejne teorie dotyczące powstawania DOMS, jedna
z nich związana jest z powstawaniem związków i substancji toksycznych, działających destrukcyjnie na błony
komórkowe (np. wolne rodniki).
7734010.003.png
W artykule nie są wymienione sposoby radzenia sobie z tym, zdecydowanie nieprzyjemnym, skutkiem aktywności
fizycznej. Najpopularniejszymi metodami są np. schładzanie mięśni, masaŜe oraz oczywiście odpoczynek."
Chcesz profesjonalny plan treningowy, dietetyczny i suplementacyjny ? :
www.triceps.pl
www.atleci.pl
sklep@triceps.pl
gg : 6603904
7734010.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin