Załącznik 5 Dopuszczalne rodzaje pojazdów na egzaminie praktycznym.pdf

(114 KB) Pobierz
Załącznik-5
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zacznik 5:
Dopuszczalne rodzajepojazdówna
egzaminiepraktycznym
Kategoria pojazdu
na egzaminie
praktycznym
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany przed 01/01/2004
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany w lub po 01/01/2004
Kategoria A
Motocykl (bez przyczepy) o
pojemnoci silnika
przekraczajcej 125cm3,
zdolny do rozwinicia prdkoci
przynajmniej 100km/h.
Motocykl (bez przyczepy) o
pojemnoci silnika
przekraczajcej 125cm3, zdolny
do rozwinicia prdkoci
przynajmniej 100km/h.
Kategoria
A1
Motocykl (bez przyczepy) o
pojemnoci silnika nie
przekraczajcej 125cm3.
Pojazd musi mie (a)
pojemno silnika wiksz ni
50cm3 lub (b) maksymaln
prdko projektow wiksz
ni 45km/h.
Motocykl (bez przyczepy) o
pojemnoci silnika nie
przekraczajcej 125cm3. Pojazd
musi mie (a) pojemno silnika
wiksz ni 50cm3 lub (b)
maksymaln prdko projektow
wiksz ni 45km/h.
Kategoria M
Dwukoowy pojazd napdzany
mechanicznie, bez moliwoci
napdu rcznego. Pojazd musi
mie pojemno silnika nie
przekraczajc 50cm3 i
maksymaln prdko
projektow nie przekraczajc
45km/h.
Dwukoowy pojazd napdzany
mechanicznie, bez moliwoci
napdu rcznego. Pojazd musi
mie pojemno silnika nie
przekraczajc 50cm3 i
maksymaln prdko projektow
nie przekraczajc 45km/h.
Kategoria B
Cztetokoowe pojazdy (np.
samochody, lekkie furgonetki) o
znamionowej cakowitej masie
pojazdu nie przekraczajcej
3,500 kg., z miejscami dla
maksymalnie 8 pasaerów,
zdolny do jazdy z prdkoci
przynajmniej 100km/h.
Cztetokoowe pojazdy (np.
samochody, lekkie furgonetki) o
znamionowej cakowitej masie
pojazdu nie przekraczajcej 3,500
kg., z miejscami dla maksymalnie
8 pasaerów, zdolny do jazdy z
prdkoci przynajmniej 100km/h.
203
325842216.008.png 325842216.009.png 325842216.010.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Kategoria pojazdu
na egzaminie
praktycznym
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany przed 01/01/2004
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany w lub po 01/01/2004
Kategoria C
Pojazdy (ciarówki) z
miejscami dla maksymalnie 8
pasaerów, o znamionowej
cakowitej masie pojazdu
przynajmniej 10,000 kg.,
dugoci przynajmniej 7
metrów, zdolny do jazdy z
prdkoci przynajmniej
80km/h.
Pojazdy (ciarówki o sztywnej
konstrukcji/due furgonetki) z
miejscami dla maksymalnie 8
pasaerów, o znamionowej
cakowitej masie pojazdu
przynajmniej 12,000 kg., dugoci
przynajmniej 8 metrów,
szerokoci przynajmniej 2,4
metra, zdolny do jazdy z
prdkoci przynajmniej 80km/h.
Pojazd musi by wyposaony w
system ABS, skrzyni biegów z
przynajmniej 8 przeoeniami dla
jazdy do przodu i urzdzeniem
monitorujcym (tachografem).
Komora adunkowa powinna by
zamknit konstukcj skrzyniow,
która ma przynajmniej tak sam
szeroko i wysoko co kabina.
Kategoria
C1
Pojazdy (np. wiksze
furgonetki/lekkie ciarówki) z
miejscami dla maksymalnie 8
pasaerów, o znamionowej
cakowitej masie pojazdu
przynajmniej 4,000 kg., ale nie
wikszej ni 7,000kg, zdolne do
jazdy z prdkoci
przynajmniej 80km/h.
Pojazdy (np. wiksze
furgonetki/lekkie ciarówki) z
miejscami dla maksymalnie 8
pasaerów, o znamionowej
cakowitej masie pojazdu
przynajmniej 4,000 kg., ale nie
wikszej ni 7,500kg, o dugoci
przynajmniej 5 metrów, zdolne do
jazdy z prdkoci przynajmniej
80km/h. Pojazd powinien by
wyposaony w system ABS i
urzdzenie monitorujce
(tachograf). Komora adunkowa
powinna by zamknit
konstukcj skrzyniow, która ma
przynajmniej tak sam
szeroko i wysoko co kabina.
Kategoria D
Pojazdy (autobusy) z miejscami
dla wicej ni 16 pasaerów, o
dugoci przynajmniej 9
metrów, zdolne do jazdy z
prdkoci przynajmniej
80km/h.
Pojazdy (autobusy) z miejscami
dla wicej ni 16 pasaerów, o
dugoci przynajmniej 10 metrów,
szerokoci przynajmniej 2,4
metra, zdolne do jazdy z
prdkoci przynajmniej 80km/h.
Pojazd powinien by wyposaony
w system ABS i urzdzenie
monitorujce (tachograf).
204
325842216.011.png 325842216.001.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Kategoria pojazdu
na egzaminie
praktycznym
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany przed 01/01/2004
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany w lub po 01/01/2004
Kategoria
D1
Pojazdy (minibusy) z miejscami
dla wicej ni 8, ale nie wicej
ni 16 pasaerów, zdolne do
jazdy z prdkoci
przynajmniej 80km/h.
Pojazdy (minibusy) z miejscami
dla wicej ni 8, ale nie wicej ni
16 pasaerów, o znamionowej
cakowitej masie pojazdu
przynajmniej 4,000 kg., dugoci
przynajmniej 5 metrów, zdolne do
jazdy z prdkoci przynajmniej
80km/h. Pojazd powinien by
wyposaony w system ABS i
urzdzenie monitorujce
(tachograf).
Kategoria
EB
Poczenie pojazdów,
skadajce si z pojazdu
kategorii B i przyczepy,
zdolnych do jazdy z prdkoci
przynajmniej 100km/h, które
powinny by albo (a)
pojazdem z napdem na 4 koa
z przyczep lub (b) pojazdem o
minimalnej dugoci
przynajmniej 4,25 metra oraz
przyczep, która nie mieci si
w kategorii B. Znamionowa
cakowita masa przyczepy
powinna wynosi przynajmniej
1,400kg, a jej wewnrzne
wymiary 2,4 na 1,2 metra.
Poczenie pojazdów, skadajce
si z pojazdu kategorii B, który
powinien mie albo (a) minimaln
dugo przynajmniej 4,25 metra
lub (b) napd na 4 koa oraz
przyczepy o znamionowej
cakowitej masie przynajmniej
1,400kg, zdolnej do jazdy z
prdkoci przynajmniej 100km/h,
która nie mieci si w kategorii B.
Komora adunkowa przyczepy
powinna by zamknit
konstrukcj skrzyniow o
szerokoci i wysokoci
przynajmniej takiej samej co
pojazd mechaniczny i dugoci
przynajmniej 2,4 metra.
(Konstrukcja skrzyniowa moe
by troch wsza ni pojazd
mechaniczny pod warunkiem, e
widoczno z tyu jest moliwa
tylko za pomc zewntrznych
lusterek pojazdu
mechanicznego).
205
325842216.002.png 325842216.003.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Kategoria pojazdu
na egzaminie
praktycznym
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany przed 01/01/2004
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany w lub po 01/01/2004
Kategoria
EC
Pojazd przegubowy o minimum
4 osiach i znamionowej
cakowitej masie przynajmniej
18,000kg, cakowitej dugoci
przynajmniej 12 metrów, zdolny
do jazdy z prdkoci
przynajmniej 80km/h.
Albo (a) pojazd przegubowy, lub (b)
*poczenie pojazdu kategorii C z
przyczep o dugoci przynajmniej
7,5 metra. Zarówno pojazd
przegubowy jak i poczenie pojazdu
i przyczepy powinno posiada
miejsca dla nie wicej ni 8
pasaerów, przynajmniej 4 osie,
znamionow cakowit mas
przynajmniej 20,000kg, dugo
przynajmniej 14 metrów, szeroko
przynajmniej 2,4 metra i by zdolne
do jazdy z prdkoci przynajmniej
80km/h. Pojazd powinien by
wyposaony w systemABS, skrzyni
biegów z przynajmniej 8
przeoeniami dla jazdy do przodu i
urzdzeniem monitorujcym
(tachografem). Komora adunkowa
powinna by zamknit konstukcj
skrzyniow, która ma przynajmniej
tak sam szeroko i wysoko co
kabina.
Kategoria
EC1
Poczenie pojazdów,
skadajce si z pojazdu
kategorii C1 i przyczepy,
zdolnych do jazdy z prdkoci
przynajmniej 80km/h o cznej
dugoci przynajmniej 8
metrów. Znamionowa cakowita
masa przyczepy powinna
wynosi przynajmniej 2,400kg,
a jej wewnrzne wymiary 2,4
na 1,2 metra.
Poczenie pojazdów, skadajce si
z pojazdu kategorii C1 i przyczepy o
znamionowej cakowitej masie
przynajmniej 2,400kg. Poczenie
pojazdów powinno mie przynajmniej
8 metrów dlugoci i powinno by
zdolne do jazdy z prdkoci
przynajmniej 80km/h. Znamionowa
cakowita masa poczenia pojazdów
nie powinna przekracza 12,000kg, a
znamionowa cakowita masa
przyczepy nie moe przekracza
masy pojazdu cigncego bez
adunku. Komora adunkowa
przyczepy powinna by zamknit
konstrukcj skrzyniow o szerokoci
i wysokoci przynajmniej takiej samej
co pojazd cigncy i dugoci
przynajmniej 2,4 metra. (Konstrukcja
skrzyniowa moe by troch wsza
ni pojazd cigncy pod warunkiem,
e widoczno z tyu jest moliwa
tylko za pomc zewntrznych
lusterek pojazdu mechanicznego).
206
325842216.004.png 325842216.005.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Kategoria pojazdu
na egzaminie
praktycznym
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany przed 01/01/2004
Pojazd dopuszczalny, jeeli zosta
zarejestrowany w lub po 01/01/2004
Kategoria
ED
Poczenie pojazdów,
skadajce si z pojazdu
kategorii D i przyczepy o
znamionowej cakowitej masie
przynajmniej 1,400kg, zdolnych
do jazdy z prdkoci
przynajmniej 80km/h.
Wewnrzne wymiary przyczepy
powinny wynosi przynajmniej
2,4 na 1,2 metra.
Poczenie pojazdów, skadajce
si z pojazdu kategorii D i
przyczepy o znamionowej
cakowitej masie przynajmniej
1,400kg, zdolnych do jazdy z
prdkoci przynajmniej 80km/h.
Komora adunkowa przyczepy
powinna by zamknit
konstrukcj skrzyniow o
szerokoci przynajmniej 2 metrów
i dugoci przynajmniej 2,4 metra.
Kategoria
ED1
Poczenie pojazdów,
skadajce si z pojazdu
kategorii D1 i przyczepy,
zdolnych do jazdy z prdkoci
przynajmniej 80km/h.
Znamionowa cakowita masa
przyczepy powinna wynosi
przynajmniej 1,400kg, a jej
wewnrzne wymiary 2,4 na 1,2
metra.
Poczenie pojazdów, skadajce
si z pojazdu kategorii D1 i
przyczepy o znamionowej
cakowitej masie przynajmniej
1,400kg, zdolnych do jazdy z
prdkoci przynajmniej 80km/h.
Komora adunkowa przyczepy
powinna by zamknit
konstrukcj skrzyniow o
szerokoci przynajmniej 2
metrów, wysokoci przynajmniej 2
metrów i dugoci przynajmniej
2,4 metra. Znamionowa cakowita
masa poczenia pojazdów nie
powinna przekracza 12,000kg, a
znamionowa cakowita masa
przyczepy nie moe przekracza
masy pojazdu cigncego bez
adunku.
Kategoria W
Pojazdy do prac drogowych i
traktory.
Pojazdy do prac drogowych i
traktory.
207
325842216.006.png 325842216.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin