Część 12 Pomoc policji.pdf

(165 KB) Pobierz
Część-12
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 12:
Pomoc policji
AnGardaSíochána(policja irlandzka) jest odpowiedzialna za
egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Cz ta opisuje sygnay i
polecenia wydawane przez policj, których musisz przestrzega na drodze.
Sygnay
Jeeli policjant kieruje ruchem, jego sygnay s nadrzdne w stosunku do
pozostaych sygnaów wiate drogowych. Oznacza to, e jeeli policjant
sygnalizuje, e powiniene si zatrzyma, musisz to zrobi nawet jeeli pali
si zielone wiato. Sygnay policji oraz ich znaczenie pokazane s poniej.
Musisz je rozumie, aby wiedzie jak reagowa podczas jazdy.
Przywoaniepojazdów
nadjedajcychzprzodu
Przywoaniepojazdów
nadjedajcychzktórejkolwiekstrony
Zatrzymaniepojazdów
nadjedajcychzprzodu
Zatrzymaniepojazdównadjedajcychztyu Zatrzymaniepojazdównadjedajcychzprzoduiztyu
Polecenia
131
325842189.010.png 325842189.011.png 325842189.012.png 325842189.013.png 325842189.001.png 325842189.002.png 325842189.003.png 325842189.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Powiniene zrobi co nastpuje, jeeli poprosi Ci o to policjant:
Pokaza swoje prawo jazdy, które musisz zawsze ze sob nosi.
Pozwoli policjantowi na obejrzenie dysku ubezpieczenia, podatku
oraz, jeeli dotyczy, dysku przegldu technicznego NCT, które
wszystkie musz by widoczne na szybie.
Przedstawi zawiadczenie o dopuszczeniu do ruchu (ang. Certificate
ofRoadworthiness) lub zawiadczenie o NCT, w zalenoci od
potrzeb, na wskazanym komisariacie policji w cigu 10 dni.
Przedstawi policji wane zawiadczenie o opacie podatku
drogowego w cigu 10 dni. Policjant moe poprosi o przedstawienie
wanego zawiadczenia o opacie podatku drogowego w kadej chwili
do miesica po tym jak zauway lub bdzie mia podstawy, aby
twierdzi, e nieubezpieczony pojazd by uywany w miejscu
publicznym.
Przedstawi zawiadczenie o rejestracji pojazdu w uzgodnionym
terminie.
Zatrzyma pojazd i pozwoli, aby policjant sprawdzi czy nie ma on
usterek.
Poda swoje imi, nazwisko oraz adres.
Podpisa si.
Odda próbk oddechu. Jeeli brae udzia w wypadku, popenie
wykroczenie zwizane z kodeksem drogowym lub jeeli policjant jest
zdania, e jeste pod wpywem rodków odurzajcych takich jak
alkohol lub narkotyki, moesz zosta poproszony o oddanie próbki
oddechu na miejscu zatrzymania.
132
325842189.005.png 325842189.006.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Policja moe ustawi punkty kontrolne z obowizkowym badaniem
alkomatem (ang. MAT), które pozwol na pobieranie próbek oddechu
na miejscu zatrzymania w kadym przypadku, bez potrzeby
podejrzenia e osoba jest pod wpywem rodka odurzajcego.
Odmowa oddania próbki oddechu jest wykroczeniem.
Jeeli zostaniesz aresztowany za wykroczenie zwizane z alkoholem
i prowadzeniem pojazdu lub odmow oddania próbki oddechu w
miejscu zatrzymania, bdziesz musia odda próbk oddechu, krwi
lub moczu na komisariacie policji.
Inne kontrole uytkowników dróg
Urzdnicy z Urzdu Skarbowego, w tym kontroli celnej, mog take
zatrzyma oraz zbada Twój pojazd.
Twój pojazd moe zosta skonfiskowany przez Urzd Skarbowy i/lub
policj.
Moesz zosta take zatrzymany przez policj pracujc wspólnie z
funkcjonariuszami ds. transportu z Urzdu ds. Bezpieczestwa
Drogowego, którzy sprawdz tachograf oraz licencj operatora.
133
325842189.007.png 325842189.008.png 325842189.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin