Another Gay Movie.txt

(42 KB) Pobierz
00:00:32:W�a�ciwie to jest ekstytuj�ce...
00:00:34:Dwa przez jeden r�wna si�...
00:00:38:O ! Andy ... czy m�g�by� tu podej��, prosz�?
00:00:41:Ahhh...
00:00:42:Pomo�esz Panu Puckov?
00:00:45:Oh... Andy.
00:01:04:Andy?
00:01:24:Oh, Panie Puckov.
00:01:27:Oh, chc� tego !
00:01:28:Nie �le, spr�buj� tego!!
00:01:32:Oh, ucz mnie Pacov
00:01:35:O tak, wspaniale.
00:01:37:O tak, tak, tak.
00:01:39:O Panie. Puckov.
00:01:41:Poka�, jak to robisz.
00:01:48:Nape�nij moj� dziewicz� dziurk�!
00:02:01:Ooooo, panie Puckov.
00:02:05:Jeste� taki surowy!
00:02:08:Mamo!
00:02:09:Czy znowu zjad�e� wszystkie og�rki?
00:02:11:Czy to takie dziwne?!
00:02:12:Dobrze, przepraszam kochanie.
00:02:14:Ale za ka�dym razem kiedy robi� sa�atk� warzywn�...
00:02:16:moje warzywa znikaj�.
00:02:18:Uprasowa�am twoj� czapk� i tog�.
00:02:20:Jeste�my z Ciebie  tacy dumni!
00:02:23:Dzi�ki, mamo.
00:02:28:W porz�dku ... co si� sta�o z towim szczurem?
00:02:31:Oh, ah, Sparky,| on ... uciek�.
00:02:53:To dzie� prania Andy.
00:02:55:Potrzebuj� wszystkich brudnych rzeczy.
00:03:00:Naprawd� gartuluj� synku?
00:03:02:Cze��, Kochanie ... to tw�j og�rek.
00:03:05:Dobry Bo�e...
00:03:06:Nie, nie kochanie,|teraz w�a�nie ...
00:03:08:oszcz�dzaj� na opakowaniach w supermakecie
00:03:10:To jest a� tak �le?
00:03:11:Tak.
00:03:13:Hej.... - to tu by�y moje obc�gi!
00:03:17:Mamo...Tato.
00:03:21:Uspokuj si�.
00:03:22:Przesta�.
00:03:23:Zaraz si� rozchorujesz
00:03:25:W porz�dku!
00:03:26:Pozw�l, �e wyjdziemy - | to s� m�skie sprawy, w porz�dku?
00:03:27:Mogliby�cie st�d ju� wyj�� - prosz�!
00:03:29:Musisz zrozumie� niekt�re sprawy.| Pozw�l, �e ci� wyprowadz� i podam
00:03:31:nitrogliceryn�, w porz�dku?
00:03:33:Obejrzymy Lawrence Welk na DVD.
00:03:41:Przypuszczam, �e mamy syna geja.
00:04:00:# Witamy w naszym "Soiree". #
00:04:05:# Pal�cy, gor�cy r�owy bukiet. #
00:04:12:# Nowa t�cza,|mleczna droga. #
00:04:17:# Chod� i zabaw si� #
00:04:18:# Nast�pny gay,|kolejny gay, #
00:04:21:# Nast�pny gay,|w s�oneczny dzie�. #
00:04:24:# Nast�pny gay,|kolejny gay, #
00:04:27:# Nast�pny gay,|w s�oneczny dzie�. #
00:04:30:# Kurczaczki b�d�|ta�czy�y ze s�odkimi  misiami. #
00:04:36:# Byczki brykaj�|i lataj�c w powietrzu. #
00:04:42:# Podaj r�k� i zabierz mnie tam. #
00:04:46:# Wejd� i zabaw si�... #
00:04:48:# Nast�pny gay,|Kolejny gay, #
00:04:51:# Nast�pny gay,|w s�oneczny dzie�. #
00:04:54:# Kolejny gay,|Inny gay, #
00:04:57:# Kolejny gay,|w s�oneczny dzie�. #
00:05:04:Twoja mowa na zako�czenie by�a pora�aj�ca Griff.
00:05:06:Ja by�em dumny!
00:05:08:M�g�bym bardziej si� postara�.
00:05:10:By�e� jak czwart dyktator!
00:05:11:Gratuluj� koszyk�wki|i stypendium, Dude.
00:05:13:Dzi�ki Stary.
00:05:16:Witamy w doros�ym �yciu, dzieciaki.
00:05:27:Kto dosta� si� do Mufflera na imprez� dzi� wieczorem?
00:05:29:Pan Puckov m�g�by wpa��,
00:05:32:bo technicznie nie jestem i ju� nie b�d� jego studentem...
00:05:34:zatem to mog�aby by� moja "Wielka Noc".
00:05:36:W�a�nie nadchodzi.
00:05:38:O, cze�� ch�opaki..
00:05:40:Serdeczne gratulacje.
00:05:42:Dzi�kujemy Panie Puckov.
00:05:44:Ja chcia�em w�a�nie powiedzie�,
00:05:45:to... rzeczywi�cie zamierzam wybaczy� tego "os�a"...
00:05:46:...naszej klasy w tym roku.
00:05:48:I tylko zastanawiali�my si�, |czy nie wybiera si� Pan, czy nie...
00:05:50:przez przypadek i�� dzi� wieczorem......
00:05:52:My si� wybieramy i bardzo bym chcia�, aby Pan ...
00:05:55:B�dziemy si� widzie�.
00:05:59:Niekt�re szko�y dostaj� dewizowych student�w.
00:06:01:My dostajemy dewizowego nauczyciela.
00:06:05:Gdzie do cholery wog�le jest Tatarystan?
00:06:07:Republika Tatarystanu, to muzu�am�ski kraj...
00:06:09:w dawnym Zwi�zku Radzieckim..
00:06:11:za stolic� uznaje si� Kazan.
00:06:14:Hey, Daisy!
00:06:17:Naprz�d, prosto, dobra dziewczynka!
00:06:20:Czy nie mia�e� jej powiedzie� �e jeste� "bi"?
00:06:23:Nie mog�em w �adem spos�b!
00:06:24:Wiesz �e nie lubi� etykiet.
00:06:25:Poza tym to z�ama�oby jej serce.
00:06:27:Cicho ona idzie.
00:06:29:- Cze��, Daze.|- Hej, Nico.
00:06:33:Sko�czy�em projekt twojej sukni na przyj�ci�..
00:06:37:Zamierzam by� poci�gaj�c� par�..
00:06:39:W porz�dku lalka.
00:06:41:Kocham ci�, zadzwoni�, |jed� bezpiecznie.
00:06:46:Ol�niewajaca wiadomo�� ch�opaki.
00:06:47:Wyglada na to, �e w ko�cu.... | "zanurkuj�"...
00:06:51:Mia�em randk� i|on naprawd� jest w moim typie.
00:06:52:OCH?|I co chcesz przez to powiedzie�?
00:06:55:Jestem "pies" na facet�w, synku.
00:06:58:Dupy nie s� wszystkim, czym |zdawa�yby si� by�.
00:07:00:Osobi�cie wol� |cudownego penisa.
00:07:03:Twojego Griff.|pami�tam od �smej klasy,
00:07:06:Wygl�da bardzo obiecuj�co.
00:07:10:Pieprzy� wszystko!
00:07:16:Jak si� macie?!
00:07:17:Ci�gle gadacie o kotkach, miejscach brania.... zamiast kogo� wyrwa�?
00:07:23:Mogliby�cie odda� swoj� wilgotn� sk�rk� na fleciku...
00:07:25:na sp�at�. Nie macie zamiaru pieprzy� si� u�ywaj�c tego.
00:07:29:Hej -  ja u�ywam tego..
00:07:31:To znaczy... do |stosunk�w oralnych naturalnie.
00:07:33:Obud�cie si�, dzieciaki|faktem jest, posiadanie wielkiego A.
00:07:40:�e co ?
00:07:41:ANALNEGO - mamisynki.
00:07:43:Wiecie, ko�tun przy kie�basce|robienie komu� konia...
00:07:48:przy starej szosie Hershey.
00:07:53:M�j ukochany jest|kapitanem dru�yny pi�karskiej �wi�tej Marii.
00:07:56:Tylko mam wra�enie, �e on jest jaki� dziwny.
00:07:58:Wszysycy katolicy s� dziwni |m�j przyjacielu.
00:08:02:Steruj tymi balonami.
00:08:08:Czekam na was wszystkich - �owc�w Dziewictw...
00:08:10:Przyjdziecie na moj�|imprezk� dzi� wieczorem?
00:08:13:B�dziemy napewno
00:08:18:G�wniana baba.
00:08:19:Zapewne nigdy wcze�niej|nie mia�a nic w ... tr�jk�cie.
00:08:31:Pr�buj� rozgry�� Muffler,|chocia� ...
00:08:33:z naukowego punktu widzenia|to jeste�my jeszcze prawiczkami.
00:08:36:Chocia�, jestem zdania, i� nie stoimy| na ca�kowicie straconej pozycji.
00:08:38:Dobrze, �e pozosta�a reszta|w USA ma pewne do�wiadczenie.
00:08:40:Dzi�ki Jarod|mi�o to s�ysze�.
00:08:43:Nie mo�emy porozmawia� o czy� przyjemniejszym? - prosz�.
00:08:45:Przychodzicie tu z mieszcza�skimi historiami, |kt�re s� passe!
00:08:48:To jest dobry temat i |jeste�my na dobrej drodze.
00:08:51:Tematem mo�e by� odbyt copulus.
00:08:55:Hej dzieciaki.
00:08:57:Dzie�dobry, Pani Hunter.
00:08:59:Garsh na targowisku ma bardzo przyjemny foto shop.
00:09:04:Je�eli spyta�by� mnie, to ciebie i Daisy |wybra�abym na...
00:09:07:"Kr�la i Kr�low� Przechadzki."
00:09:15:Mamo....!
00:09:23:Nie wydaje ci si�, �e to|najwy�szy czas by� wyrwa� si� spod jej skrzyde�ek?
00:09:25:�artujesz...?
00:09:27:Ona nie ma na to recepty.
00:09:28:Co z twoim unikalnym|wyczuciem mody?
00:09:30:Obsesj� gejowskim kinem?
00:09:32:Wyczuciem stylu?
00:09:36:Mama cierpi na wra�liwy przypadek |"Zesp� Paw�a Lynde" .
00:09:40:Ona poprostu my�li ,| �e jestem "wyj�tkowy" .
00:09:45:Hej - a kto to jest Paul Lynde?
00:09:48:Jest gor�cy?
00:09:52:O.. m�j Bo�e...
00:09:56:Wi�c Jarod...
00:09:58:Czy ty kiedy� kogo� kogo lubi�e� .... wiesz, dosta�e� si� na trzeci� baz�|... tak palcami?
00:10:05:Tak, oczywi�cie.
00:10:10:Tak.... i co w�wczas czu�e�?
00:10:15:To jak ciep�a Lotaryngia Quiche (perfum).
00:10:37:Co porabiasz?
00:10:39:Jak si� masz kole�?
00:10:42:Panie......
00:10:44:zrobi� cokolwiek, by�cie poczu�y si� bardziej odlotowo.
00:10:47:Hej, dzieki� za zaprosznie|na przyj�cie, Muffler.
00:10:50:Cindy, przyprowadzi�a� bli�niaczki.
00:10:53:Witam w moim maxi pok�adzie.
00:10:59:Poci�gaj�ce ciuszki.
00:11:01:Ciekawy koktajl.
00:11:03:To "Tijuana Sling".
00:11:06:Nowy "Cosmo Kojak".
00:11:08:Jaki wytworny.
00:11:10:Teraz wyci�gnij korek z |twojej dupy i by� mo�e...
00:11:12:kto� cie przeleci..
00:11:18:Ruchy, ruchy!
00:11:23:Kto to jest?
00:11:28:On jest faktycznie doskona�y.
00:11:30:Tak - jasne.
00:11:31:Mo�na by by�o z nim spr�bowa�?
00:11:48:Jak my�licie?
00:11:51:Czy� on nie jest gor�cy?
00:11:52:To gwiada, a nie facet.
00:11:54:On przebija "ZZZ" z "Aberzombie".
00:12:00:Zaopiekowa� si� nim?
00:12:02:On jest  P&P - omota� mnie!
00:12:04:Cool....
00:12:07:Co to jest P&P?
00:12:12:"Przytul i Pokochaj" - jak wiem.
00:12:17:Kto to jest ?
00:12:19:To jest dziadek Muffler!
00:12:22:O, wi�c... on podni�s� Dawne|po �mierci jej rodzic�w...
00:12:26:w tragicznym wypadku w Humvee.
00:12:28:Spogl�da jak facet z reklamy Marlboro.
00:12:30:Dude jest pieprzon� DKPWIO, dziewczyny.
00:12:33:Co to jest DKPWIO, Buffi?
00:12:35:D.K.P.W.I.O.
00:12:39:"Dziadek Kt�ry Podejmuje Winem I Obiadem"
00:12:41:P�aci za powi�kszenie cyck�w,
00:12:43:i potem pieprzy je|dop�ki smarujesz ten silikon."
00:12:46:Czy to nie za du�y wydatek, Buffi.
00:12:48:Przecie� to nie ma sensu.
00:12:50:Ja jestem chirliderk�|nie kalkuatorem.
00:13:05:Wi�c, interesujesz si� baseballem stanowym, tak?
00:13:09:S�ysza�em �e dosta�e� si� pe�ne studia w UCLA.
00:13:13:Tak, jako�.
00:13:15:Bo�e... jeste� taki bezpo�redni..
00:13:18:Czy je�li powo�am si� na Ciebie to b�dziesz protestowa�?
00:13:22:Powo�uj si� na cokolowiek chcesz..
00:13:33:Jezu,  Moley,|On tu jest!
00:13:46:To moja noc, |czuj� to w ko�ciach.
00:13:49:S�owo ulicznicy|Pan. P. jest doskona�ym strzelcem.
00:13:52:Legenda powiada, �e mia� przepe�niony
00:13:54:�o��dek po tym jak|obs�ugiwa� ca�� dru�yne golfa.
00:13:59:Wielka chwila - czas na dziwki !!
00:14:02:B�d� go uje�d�a� tak, �e nigdy nie zapomni mojego konia.
00:14:04:O tak!
00:14:05:Gdybym powiedzia�, �e jestem Fuckov.|Co zrobi�by� ze mn�?
00:14:09:No wiesz, ale wygl�dasz |bardziej jak Pani Mann.
00:14:14:Ha ha - tak, to jest naprawd� zabawne.
00:14:21:Oooooh. Panie Puckov -|tak jestem dziwk�!
00:14:24:O tak... twoje kuleczki obijaj� si� o moje po�ladki... a� trzeszczy mi w dupie!
00:14:30:Tak.. , och.... zaraz wystrzel�, |och... ju� dochodz�!
00:14:33:Ooooooohh Panie Puckov --|Pragn� mie� z tob� dziecko!
00:14:40:Och, ach, nie m�wi�em |o panu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin