Amadeus CD2.txt

(18 KB) Pobierz
00:00:03:S�u��cy kl�czy na pod�odze.|Dlaczego?
00:00:06:Nie zosta� ukarany.|Dokonuje pomiar�w.
00:00:09:Wiecie po co?
00:00:11:Sprawdza...
00:00:13:czy zmie�ci si� tam...
00:00:14:jego ma��e�skie �o�e.
00:00:25:Za p�no!
00:00:30:Na takt!
00:00:32:Dobrze!
00:00:35:Tak!
00:00:43:Za wcze�nie.
00:00:50:Mozart prowadzi ju� pr�by.
00:00:57:W takim wypadku, panowie...
00:01:04:powinni�my dopom�c Mozartowi.
00:01:11:Obro�my go|przed gniewem cesarza.
00:01:14:Jakim gniewem?
00:01:16:Chodzi o balet.
00:01:19:Jaki balet?
00:01:21:Czy...
00:01:24:jego wysoko�� nie zakaza�|wyra�nie...
00:01:27:baletu w operze?
00:02:06:Jedno s�owo.
00:02:08:Oczywi�cie, panie dyrektorze.
00:02:11:Teraz, panie Mozart!
00:02:13:Pi�� minut przerwy.
00:02:19:Jego wysoko��|zakaza� baletu w operze.
00:02:24:To nie jest balet,|tylko ta�ce na weselu Figara.
00:02:27:W�a�nie, ta�ce!
00:02:30:Te ta�ce wynikaj�|z tre�ci sztuki.
00:02:34:Nie interpretuje si� cesarskich edykt�w.|Partytura.
00:02:48:Dzi�kuj�.
00:02:53:Co pan robi?
00:02:56:Wyrzucam zb�dny materia�.
00:03:02:Prosz�...
00:03:03:Nie mam si� do kogo zwr�ci�.
00:03:05:Co si� sta�o?
00:03:09:Dyrektor wydar� z partytury|cz�� mojej muzyki.
00:03:13:Mam przerobi� oper�.
00:03:17:Ale ona jest doskona�a.
00:03:19:Nie mog�...
00:03:21:przerabia� doskona�ego utworu!
00:03:25:Prosz�.
00:03:26:Niech pan z nim porozmawia.
00:03:30:Rosenberg nie jest|pa�skim przyjacielem.
00:03:33:M�g�bym go zabi�.
00:03:39:Tak mnie rozz�o�ci�, �e wrzuci�em|partytur� do ognia.
00:03:43:Spali� j� pan?
00:03:45:Moja �ona wyj�a j� na czas.
00:03:50:Dzi�ki Bogu.
00:03:53:Ten cz�owiek nie mo�e mie�|takiej w�adzy nad nasz� prac�!
00:03:59:S� tacy,|kt�rzy maj� w�adz� nad nim.
00:04:04:Z wr�c� si�|bezpo�rednio do cesarza.
00:04:09:Wasza Ekscelencjo...
00:04:10:naprawd�?
00:04:13:Z ca�ego serca, Mozart.
00:04:17:Dzi�kuj�.
00:04:19:Ale� panie Mozart,|"to nie relikwia".
00:04:26:Oczywi�cie nie powiedzia�em|o niczym cesarzowi.
00:04:31:Poszed�em do teatru,|�eby zby� Mozarta jak�� wym�wk�.
00:04:37:Gdy nagle...
00:04:40:w �rodku III aktu...
00:04:42:ku memu zdziwieniu...
00:04:45:cesarz, kt�ry nigdy|nie bywa� na pr�bach...
00:04:48:pojawi� si�.
00:05:07:Co to?
00:05:12:Nic nie rozumiem.
00:05:15:To jakie� novum?
00:05:19:Dyrektor...
00:05:20:usun�� balet...
00:05:24:kt�ry by� przewidziany...|w tym miejscu.
00:05:29:Dlaczego?
00:05:30:To pa�skie rozporz�dzenie.
00:05:33:�adnego baletu w operze.
00:05:44:Podoba ci si� to?
00:05:48:To nie jest kwestia gustu.
00:05:53:Okre�la to rozporz�dzenie|Waszej Wysoko�ci.
00:05:57:Popatrzcie!
00:06:02:Nie. To nonsens.
00:06:04:Poka�cie mi t� scen�|z muzyk�.
00:06:08:�adnych sprzeciw�w.
00:06:21:Chcemy zobaczy� t� scen�|z muzyk�.
00:06:24:Oczywi�cie.
00:06:25:Oczywi�cie, panie dyrektorze.
00:06:33:Wracamy do sceny pa�acowej.
00:07:12:Odtworzony III akt...
00:07:13:by� wyrazisty, ol�niewaj�cy.
00:07:17:A IV...
00:07:21:by� zdumiewaj�cy.
00:07:31:Zobaczy�em kobiet�...
00:07:32:przebran� za s�u��c�
00:07:36:kt�ra po raz pierwszy od lat|s�yszy czu�o�ci z ust m�a.
00:07:41:Poniewa� bierze j� on|za kogo� innego.
00:07:46:Us�ysza�em, jak teatr wype�nia muzyka|prawdziwego przebaczenia...
00:07:52:zsy�aj�ca na s�uchaczy|ca�kowite rozgrzeszenie.
00:07:57:Ustami tego ma�ego cz�owieka|�piewa� sam B�g.
00:08:03:Do nas.
00:08:05:Z ka�dym taktem, moja kl�ska|stawa�a si� coraz bardziej gorzka.
00:08:47:I wie ksi�dz,|co si� wtedy sta�o?
00:08:53:Cud.
00:09:01:To ziewni�cie...
00:09:03:zamieni�o moj� kl�sk�...
00:09:05:w zwyci�stwo.
00:09:11:Mozart mia� szcz�cie,|�e cesarz ziewn�� tylko raz.
00:09:14:Przy trzech ziewni�ciach...
00:09:17:opera od razu spad�aby ze sceny.|Przy dw�ch...
00:09:20:utrzyma�aby si� przez tydzie�.|Jedno ziewni�cie...
00:09:23:dawa�o kompozytorowi...
00:09:29:9 przedstawie�. Tylko tyle.|I wym�wienie.
00:09:33:Wiem.
00:09:36:To niegodziwo��.
00:09:39:Ale skoro publiczno��|nie akceptuje dzie�a...
00:09:43:nale�y to przyj�� z godno�ci�.
00:09:46:Co im si� nie podoba?
00:09:49:Mog� m�wi� w imieniu cesarza.|Da� mu pan zbyt du�e zadanie.
00:09:55:Mo�e si� skoncentrowa�|przez godzin�.
00:09:57:Pan da� mu a� 4.
00:10:05:A co pan s�dzi?
00:10:08:Podoba�a si� panu?
00:10:12:By�a cudowna.
00:10:15:Oczywi�cie.
00:10:16:To najlepsza istniej�ca opera.
00:10:23:Dlaczego nie przyszli?
00:10:27:Przecenia pan wiede�czyk�w,|przyjacielu...
00:10:31:Bez mocnego akordu na koniec arii...
00:10:34:nie wiedz� kiedy klaska�.
00:10:37:Wiem.
00:10:40:Mo�e udzieli mi pan lekcji.
00:10:44:Nie o�miel� si�.
00:10:50:Nie chc� si� narzuca�...
00:10:53:ale mo�e|wys�ucha pan mojej nowej opery.
00:10:57:To by�by dla mnie zaszczyt.
00:10:59:To ja czuj� si� zaszczycony.
00:12:25:Uwa�am...
00:12:29:�e to najlepsza...
00:12:32:z istniej�cych oper.
00:12:38:Jeste� najja�niejsz� gwiazd�...
00:12:40:na muzycznym firmamencie.
00:12:42:Zaszczycasz Wiede�...
00:12:44:oraz mnie.
00:13:13:Mi�o mi, �e pan przyszed�.
00:13:15:Nie mog�em nie przyj��.
00:13:20:Podoba�a si� panu?
00:13:24:Nie przypuszcza�em,|�e mo�na stworzy� tak� muzyk�.
00:13:28:Pan mi pochlebia.
00:13:32:Gdy s�yszy si� takie d�wi�ki...
00:13:34:mo�na powiedzie� jedno:
00:13:37:Salieri!
00:13:45:Wszyscy ju� tu s�.|Mamy go�ci.
00:13:50:Pami�tasz|mego przyjaciela Schikanedera?
00:13:53:Wejd�.
00:13:54:Nie wstyd� si�.
00:13:58:To mi�e dziewczyny.
00:14:01:Tak, kochanie?
00:14:03:Panowie przyjechali|z Salzburga.
00:14:08:W�a�nie m�wili�my o Salzburgu.
00:14:12:Tw�j ojciec nie �yje.
00:14:36:Tak pojawi� si�...
00:14:38:przera�aj�cy duch,|w jego nast�pnej...
00:14:41:i najmroczniejszej operze.
00:14:49:Na scenie sta�a posta�|martwego wodza.
00:14:53:I tylko ja wiedzia�em...
00:14:57:�e t� okropn� zjaw�...
00:15:00:by� zmartwychwsta�y Leopold!
00:15:30:Wolfgang|wezwa� swego ojca...
00:15:33:aby oskar�y� syna|przed ca�ym �wiatem.
00:15:39:To by�o...
00:15:41:przera�aj�ce|i cudowne jednocze�nie.
00:16:46:I wtedy...
00:16:52:Ogarn�� mnie ob��d.
00:16:57:Ob��d cz�owieka|o rozdartej duszy.
00:17:04:To przeze mnie Don Giovanni|zosta� wystawiony...
00:17:07:w Wiedniu tylko 5 razy.
00:17:10:Ale w tajemnicy wys�ucha�em|wszystkich wykona�...
00:17:15:tej boskiej muzyki...
00:17:18:kt�r� tylko ja s�ysza�em.
00:18:05:Stoj�c tam zrozumia�em...
00:18:08:�e ten rozgoryczony starzec|sprawuje w�adz� nad synem...
00:18:12:nawet zza grobu.
00:18:15:Wpad�em wtedy...
00:18:17:na przera�aj�cy pomys�...
00:18:19:dzi�ki kt�remu m�g�bym...
00:18:22:zatryumfowa� nad Bogiem.
00:21:30:Chcia�bym zam�wi� utw�r.
00:21:34:Jaki?
00:21:37:Msz� �a�obn�.
00:21:39:�a�obn�?
00:21:41:Kto umar�?
00:21:44:Cz�owiek, kt�ry zas�u�y�|na requiem...
00:21:46:lecz nigdy go nie otrzyma�.
00:21:48:Kim pan jest?
00:21:50:Pos�a�cem.
00:21:52:Zgadza si� pan?
00:21:54:Otrzyma pan dobr� zap�at�.
00:22:04:Zgadza si� pan?
00:22:16:Prosz� o po�piech...
00:22:18:i nikomu ani s�owa.
00:22:21:Wkr�tce si� spotkamy.
00:23:10:M�j plan by� prosty.
00:23:14:Przera�aj�co prosty.
00:23:18:Najpierw postaram si�|o msz� �a�obn�.
00:23:24:A potem o jego �mier�.
00:23:28:Co?
00:23:31:Jego pogrzeb!
00:23:34:Niech ksi�dz sobie wyobrazi:
00:23:37:W katedrze zebra�by si� ca�y Wiede�.
00:23:40:W centrum sta�aby|ma�a trumna Mozarta.
00:23:44:I wtedy...
00:23:46:w grobowej ciszy...
00:23:50:Muzyka.
00:23:54:Ko�ci� wype�nia boska muzyka.
00:23:59:Wspania�a msza �a�obna.
00:24:04:Requiem dla Wolfganga Mozarta.
00:24:08:Skomponowane przez jego oddanego|przyjaciela...
00:24:13:Antonia Salieriego.
00:24:17:Co za majestat.
00:24:19:Co za g��bia!
00:24:21:Co za pasja!
00:24:24:Na Salieriego nareszcie|sp�yn�a �aska bo�a.
00:24:28:I B�g musi go s�ucha�.
00:24:32:Nie wstrzyma muzyki.
00:24:36:Nareszcie|ja b�d� si� z Niego �mia�.
00:24:46:Martwi�o mnie tylko jedno.
00:24:48:Zab�jstwo.
00:24:51:Jak si� to robi?
00:24:54:Jak si� zabija cz�owieka?
00:24:57:Co innego...
00:25:00:marzy� o tym.
00:25:02:A co innego...
00:25:07:wykona� to...
00:25:12:w�asnymi r�kami.
00:25:25:Prosz�!
00:25:41:Przyby�em na obiad.
00:25:46:Obiad? Zwariowa�e�?|Jestem szlachcicem.
00:25:49:Jadam jedynie z lud�mi|mojego stanu.
00:25:52:Przesta�!
00:25:55:Ostro�nie!
00:26:00:Jestem s�ynnym...
00:26:03:je�d�cem.
00:26:07:A ja s�ynnym koniem!
00:26:12:Daj mi kopyto, kochana...
00:26:15:a dam ci serce me.
00:26:37:Zabij mnie.
00:26:58:Zrobimy sopranow� zup�.
00:27:11:Zamknijcie si�.
00:27:14:Mam ju� dosy� tej piosenki!
00:27:42:Leporello,|daj mu troch� siana.
00:28:32:Mamy nadziej�...
00:28:42:�e wam si� podoba�o...
00:28:49:i niech leci go��b pokoju...
00:29:18:I co ty na to?
00:29:19:Cudowne.
00:29:21:Ma�emu podoba�y si� karze�ki.
00:29:23:Wspania�a zabawa.
00:29:26:Mnie si� podoba� ko�.
00:29:39:Gdyby� tutaj wystawi�|"Don Giovanniego"...
00:29:43:odni�s�by sukces.
00:29:46:Tu jest twoje miejsce.
00:29:48:Rzu� ten snobistyczny dw�r.|Tu zrobisz co zechcesz.
00:29:52:Im wi�cej fantazji, tym lepiej.|Ludzie tego pragn�.
00:29:57:Napiszesz mi dobr� rol�,|kilka chwytliwych piosenek...
00:30:02:a zagwarantuj� ci|wielki tryumf!
00:30:07:- Co ty na to?|- Ile mu zap�acisz?
00:30:14:Przyprowadzi�e�|swego menad�era.
00:30:19:Co powie pani...
00:30:20:na...
00:30:22:po�ow� wp�yw�w?
00:30:24:Po�owa wp�yw�w!
00:30:26:Ile mu zap�acisz teraz?
00:30:28:Teraz?
00:30:30:Z g�ry.
00:30:32:Z g�ry?
00:30:35:Bierzesz mnie za cesarza?
00:30:38:Musz� lecie�.
00:30:40:Zosta�cie.|To wam si� spodoba.
00:30:45:Nie zrobisz tego.
00:30:47:- Czemu? Po�owa wp�yw�w.|- Kiedy?
00:30:49:Potrzebujemy pieni�dzy teraz.|P�aci z g�ry, albo nic z tego.
00:30:53:Nie ufam mu.
00:30:55:Co on zrobi� z twojej opery?|To prostackie.
00:30:58:Tobie si� podoba�o.
00:31:00:Ma�pie skoki, wyg�upy.
00:31:02:Po�owa wp�yw�w.|Nie zobaczysz ani grosza.
00:31:05:Chc� mie� fors� w r�kach.
00:31:07:Zaraz ci j� dam.
00:31:11:Cicho! Nie tkniesz mnie,|p�ki nie zobacz� pieni�dz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin