_ Thunderbolts of the Gods - Pioruny Bogów.txt

(47 KB) Pobierz
{411}{510}Kiedy� Ziemia by�a|centrum wszech�wiata.
{514}{596}By�a p�aska.
{669}{767}Potem by�a|okr�g�a...
{775}{876}i kr��y�a|wok� S�o�ca.
{962}{1074}Nie by�a ju� centrum|wszech�wiata.
{1078}{1197}By�a ma�� cz�stk�|Drogi Mlecznej.
{1378}{1495}Droga Mleczna by�a|jedyn� galaktyk�...
{1499}{1604}opr�cz tego,|�e nie by�a.
{1662}{1835}By�a tylko jedn� z miliard�w|galaktyk w niesko�czonym kosmosie.
{1995}{2136}Za ka�dym razem, gdy wydaje nam si�,|�e poj�li�my ju� wszystko,
{2140}{2326}u�wiadamiamy sobie, �e znale�li�my|zaledwie kolejny kawa�ek uk�adanki.
{2341}{2439}To wieka|uk�adanka...
{2519}{2615}z wieloma kawa�kami.
{2743}{2871}Sir Isaac Newton pierwszy|sformu�owa� prawo grawitacji.
{2875}{2929}W ko�cu wszyscy|zgodzili si�,
{2933}{3062}�e tylko grawitacja formuje|galaktyki, gwiazdy i planety.
{3066}{3203}I �e tylko grawitacja|trzyma �wiat w kupie.
{3498}{3653}Potem odkryli�my si�� tysi�ce|miliard�w, miliard�w...
{3657}{3809}miliard�w, miliard�w razy|silniejsz� od grawitacji.
{3950}{3998}Do niedawna|wierzyli�my,
{4002}{4113}�e przestrze� pomi�dzy gwiazdami|i planetami by�a pusta.
{4117}{4191}Pr�nia.
{4213}{4381}Obecnie wiemy, �e wype�niona|jest na�adowanymi cz�steczkami.
{4635}{4701}Widzimy �wiec�ce|elektryczne w��kna
{4705}{4842}rozci�gaj�ce si� na|miliony lat �wietlnych.
{4896}{5085}Widzimy gwiezdne i galaktyczne formacje|kszta�towane polem magnetycznym.
{5266}{5414}Tylko pr�d elektryczny|wytwarza pole magnetyczne.
{5735}{5964}Mo�liwe, �e pierwotn� si�� we|wszech�wiecie nie jest grawitacja...
{5988}{6077}lecz co� innego.
{6413}{6543}Polska wersja ze s�uchu:|KFI
{6558}{6645}www.prawda.w.pl
{6725}{6818}PIORUNY BOG�W
{6902}{6990}Seminarium
{7023}{7106}Cz�� 1
{7322}{7483}Ostatnie odkrycia w kosmosie, zadziwi�y|i wprawi�y w zak�opotanie astronom�w.
{7487}{7588}Obecne teorie i nauka nie|potrafi� ani przewidzie�
{7592}{7742}ani wyja�ni� fenomen�w,|kt�re obecnie obserwujemy.
{7868}{7975}Zaproponowano|now� teori�.
{7995}{8184}Teori�, kt�ra potrafi przewidzie� i|wyja�ni� dane powracaj�ce z kosmosu.
{8234}{8413}Jej skutki s� znamienne i maj�|wp�yw na wszystkie dziedziny nauki.
{8502}{8621}Jest to synteza|r�nych dziedzin.
{8631}{8764}Synteza, kt�ra ju� doprowadzi�a do odkry�,|kt�re ��cz� wsp�czesn� astronomi�,
{8768}{8927}wiod�ce ga��zie fizyki|plazmowej i antycznej mitologii.
{9041}{9185}Model elektryczny daje nowe|spojrzenie na dzia�anie wszech�wiata,
{9189}{9364}histori� naszego Uk�adu S�onecznego,|a nawet histori� ludzko�ci.
{9744}{9824}MIT I NAUKA
{10035}{10212}Powstanie nauki, by�o triumfem|nad mitologi�, magi� i zabobonami.
{10221}{10345}Dlatego s�owo "nauka",|sugeruje dzi� wiarygodno��.
{10349}{10477}S�owo "mit" oznacza|fikcj�, nieprawd�.
{10671}{10780}Okazuje si�, �e ten sam klucz|kt�ry pozwala rozumie� mity,
{10784}{10937}pozwala nam te� zrozumie�|obiekty w g��bi kosmosu...
{11017}{11145}zrozumie� dzia�anie|fizycznego �wiata.
{11153}{11260}Tym kluczem jest|elektryczno��.
{11264}{11419}33 lata temu zacz��em si� zastanawia�|nad tymi niedorzecznymi historiami...
{11423}{11528}opowiadanymi na ca�ym �wiecie,|kt�re nazywamy �wiatow� mitologi�.
{11532}{11689}Co spowodowa�o taki niesamowity|trend ludzkiej wyobra�ni...
{11693}{11891}zaledwie kilka tysi�cy lat temu, tu�|przed powstaniem pierwszych cywilizacji.
{11934}{12108}Doszed�em do wniosku, �e mity mia�y �r�d�o|w niesamowitych zjawiskach w przyrodzie.
{12112}{12258}Nasi praprzodkowie byli �wiadkami rzeczy|na niebie, kt�rych dzi� nie widujemy.
{12262}{12417}Zdarzenia te by�y inspiruj�ce|i zarazem przera�aj�ce.
{12483}{12592}Nie powinno wi�c by� zaskoczeniem,|�e mity s� tak niezrozumia�e.
{12596}{12657}Oczywi�cie, �e s�|niezrozumia�e.
{12661}{12767}Nie ma ju� zjawisk na niebie,|do kt�rych si� odnosz�.
{12771}{12981}W 1994r. zaproszono mnie do USA na|konferencj� na temat mo�liwo�ci,
{13051}{13201}i� antyczne niebo widziane|przez naszych przodk�w,
{13220}{13322}r�ni�o si� od tego,|kt�re widzimy dzisiaj.
{13326}{13450}Interesowa�a mnie taka|idea, gdy� mo�na j� wyja�ni�...
{13454}{13593}jedynie elektromagnetycznymi|wp�ywami w Uk�adzie S�onecznym.
{13597}{13746}Prze�y�em wielki szok i zaskoczenie|widz�c slajdy prezentowane...
{13750}{13903}przez Davida Talbota podczas|jednej z sesji konferencji.
{13907}{14096}Skojarzy�em je natychmiast z wy�adowaniami|elektrycznymi w laboratorium.
{14113}{14234}/wy�adowanie plazmy|/w laboratorium
{14303}{14395}/Mg�awica NGC 6751
{14483}{14574}To by�o wspania�e, przyjecha�|na pierwsze spotkanie...
{14578}{14673}grupy "Kronia" i|us�ysze� Davida Talbota.
{14677}{14826}Nadal mam ochot� od nowa|patrze� na slajdy wyja�niaj�ce...
{14832}{14945}egipsk� bia�� koron� i inne|rzeczy kt�re pokazywa�.
{14949}{15083}Wszystko z mitologii,|sprzed tysi�cy lat.
{15093}{15225}Te rzeczy by�y widziane przez|cywilizacje z najdalszych zak�tk�w Ziemi,
{15229}{15349}kt�re nie mia�y|ze sob� kontaktu.
{15353}{15519}Wszystko zaskoczy�o w moim|umy�le jak tr�jwymiarowe puzzle.
{15565}{15667}Jedno�� Mitu
{15685}{15780}Dla mnie prze�om nast�pi�|gdy zrozumia�em,
{15784}{15861}�e r�ne kultury|rozproszone po �wiecie,
{15865}{15967}u�ywa�y r�nych s��w,|r�nych symboli czy mit�w,
{15971}{16106}by opisa� dok�adnie ten|sam fenomen na niebie.
{16110}{16237}Oroborus, czyli niebia�ski|w�� po�ykaj�cy sw�j ogon...
{16241}{16322}wyst�puje na wszystkich|zamieszka�ych kontynentach,
{16326}{16441}ale nie ma powi�zania ze|�wiatem, kt�ry widzimy teraz.
{16445}{16595}Jak wszystkie archetypy|jest cz�ci� obcego nieba.
{16702}{16785}Kosmiczna kolumna wznosz�ca|si� do centrum nieba,
{16789}{16884}podtrzymuj�ca|okr�g�� tarcz� nieba.
{16888}{17014}Du�o wi�cej ni� tarcz�, gdy� by�a|to wiruj�ca kosmiczna �wi�tynia,
{17018}{17111}miasto bog�w,|kr�lestwo niebieskie,
{17115}{17252}zawsze spoczywaj�ce na|kosmicznej kolumnie.
{17262}{17415}Jest te� obraz 4 rzek, czy �cie�ek|wychodz�cych z centrum niebios...
{17419}{17513}a� do jego granic,|do obr�czy ko�a.
{17517}{17703}Najprostsze formy wiod�ce nieodmiennie|do pe�nej historii �wiatowej mitologii.
{17707}{17857}Bohaterska podr� zostaje|wyjawiona w historii o osi k�.
{17861}{17983}Bogini Matka jest identyfikowana|z gwiazd� w zenicie...
{17987}{18097}jako piasta|i szprychy ko�a.
{18530}{18599}Klucz
{18632}{18760}Od dzieci�stwa interesowa�em|sie mitologi� i pami�tam,
{18764}{18942}�e stara�em si� zrobi�|genealogi� greckich bog�w.
{18969}{19124}Szybko odkry�em, �e to niemo�liwe,|podobnie jak inne rzeczy w mitologii.
{19128}{19269}Nie by�o �adnego, sensownego|wyja�nienia tych historii.
{19273}{19434}Porzuci�em wi�c ten temat i nie|zastanawia�em si� nad nim przez wiele lat.
{19438}{19602}A� natkn��em si� na artyku�y|Davida Talbota i Ev Cochrane,
{19622}{19694}kt�re otwar�y|mi oczy.
{19698}{19790}Gdy zacz��em czyta� te artyku�y|sta�o si� dla mnie jasne,
{19794}{19953}�e mamy do czynienia z kluczem|do rozszyfrowania mit�w.
{19986}{20161}Niedawne odkrycia fizyki plazmowej,|mog� tego klucza dostarczy�.
{20217}{20330}Na podstawie rezultat�w bada�|petroglif�w uzyskanych przez dr Peretza,
{20334}{20519}kt�ry z powodzeniem por�wna� glify do|eksperyment�w laboratoryjnych z plazm�,
{20523}{20633}sta�o si� teraz jasne|i niezaprzeczalne,
{20637}{20801}�e morfologia plazmy widzianej|w laboratorium i w kosmosie...
{20840}{20999}mo�e by� wyja�nieniem wiod�cych|motyw�w mitologicznych.
{21003}{21147}By znale�� prawdziwe znaczenie mit�w,|stosujemy metody medycyny s�dowej.
{21151}{21280}Ma to na celu ustalenie punkt�w|wsp�lnych r�nych kultur,
{21284}{21397}bo na poziomie archetypowym|wszystko jest po��czone.
{21401}{21508}Na podstawowym poziomie nie|ma odizolowanych motyw�w.
{21512}{21563}To jest jak|hologram:
{21567}{21694}je�li p�jdziemy za jednym archetypem|i jego powi�zaniami z innymi...
{21698}{21866}dojdziemy do wsp�lnej historii|opowiadanej na ca�ym �wiecie.
{21891}{21962}PLAZMA
{22042}{22143}Podstawowy|Stan Materii
{22163}{22285}Na przestrzeni historii|patrzyli�my na materi�...
{22289}{22376}jako na cia�o sta�e,|p�yn lub gaz.
{22380}{22515}Ale w ostatnim stuleciu,|odkryli�my form� materii,
{22519}{22613}gdzie na�adowane|cz�steczki wewn�trz atomu...
{22617}{22701}s� w pewnym|stopniu oddzielane.
{22705}{22772}Stan taki|nazywamy plazm�.
{22776}{22847}Jest to pierwotny|stan materii.
{22851}{22966}Dopiero w drugiej po�owie XX|wieku u�wiadomili�my sobie...
{22970}{23065}rol� plazmy we|wszech�wiecie,
{23069}{23187}a to ca�kowicie zmieni�o|nasze postrzeganie kosmosu.
{23191}{23274}Nie tak dawno my�leli�my,|�e �wiat fizyczny...
{23278}{23442}sk�ada si� tylko z atom�w|i pustej przestrzeni.
{23490}{23576}Jednak plazma zawiera|pewien procent...
{23580}{23658}na�adowanych cz�stek|proton�w i elektron�w,
{23662}{23803}kt�re nie s� zwi�zane z|�adn� struktur� atomow�.
{23807}{23933}Plazma jest doskona�ym|przewodnikiem.
{23942}{24061}Elektrony wydajnie poruszaj� si�|w kierunku r�wnowa��cym �adunki...
{24065}{24193}a to rzecz jasna jest|pr�d elektryczny.
{24257}{24375}Powodem, dla kt�rego wsz�dzie w kosmosie|widzimy pola magnetyczne jest fakt,
{24379}{24498}�e pr�d elektryczny|wytwarza pole magnetyczne.
{24502}{24628}I tylko pr�d|elektryczny je wytwarza.
{24710}{24810}Astronomowie pos�uguj�cy si�|jedynie wzorami grawitacyjnymi...
{24814}{24892}nie spodziewali|si� odkrycia...
{24896}{25044}wszechobecnych p�l|magnetycznych w g��bi kosmosu.
{25161}{25222}Pr�dy elektryczne|odpowiadaj� tak�e...
{25226}{25341}za obfito�� wy�adowa�|plazmy w kosmosie.
{25345}{25436}Najpierw pr�d elektryczny|wytwarza pola magnetyczne,
{25440}{25599}nast�pnie te pola ograniczaj� przep�yw|elektron�w do w�skich �cie�ek.
{25603}{25716}Takie �cie�ki pr�du czy w��kna|zwane s� pr�dami Burklina
{25720}{25820}- od pioniera|Chrystiana Burklina.
{25824}{26010}S� zazwyczaj splecione, tak jak|poskr�cane przewody elektryczne na ziemi.
{26014}{26146}Taka jest ich rola, by przewodzi�|elektryczno�� na ogromne odleg�o�ci
{26150}{26283}tworz�c zdumiewaj�ce struktur...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin