Inner Worlds, Outer Worlds - Part 2 - The Spiral.txt

(21 KB) Pobierz
[38][67]Pitagorejski filozof Platon, zagadkowo napomknšł,
[68][97]że istnieje złoty klucz
[98][135]który unifikuje wszystkie tajemnice wszechwiata.
[136][175]To jest ten złoty klucz, do którego wracamy raz za razem
[176][209]podczas naszej eksploracji.
[210][243]Złoty klucz jest inteligencjš Logosu
[244][276]ródłem pierwotnego Om.
[277][332]Można powiedzieć, że to umysł Boga.
[333][367]Naszymi ograniczonymi zmysłami, obserwujemy tylko zewnętrznš
[368][427]manifestację ukrytych mechanizmów samopodobieństwa.
[428][498]ródło tej boskiej symetrii, to największa tajemnica naszej egzystencji.
[523][575]Wielu potężnych historycznych mylicieli, takich jak Pitagoras, Kepler,
[576][646]Leonardo da Vinci, Tesla i Einstein, dotarło do progu tajemnicy.
[659][723]Einstein powiedział: "Najpiękniejszš rzeczš, jakiej możemy dowiadczyć jest tajemnica.
[724][762]Jest ródłem wszelkiej prawdziwej sztuki i nauki.
[763][789]Ten, dla kogo ta emocja jest obca,
[790][835]kto nie może już przestać zastanawiać się, zamiast po prostu tkwić w zachwycie,
[836][892]jest już prawie martwy. Jego oczy sš zamknięte."
[893][917]Jestemy w sytuacji małego dziecka,
[918][966]które wchodzi do ogromnej biblioteki, wypełnionej ksišżkami w wielu językach.
[967][1002]Dziecko wie, kto musiał napisać te ksišżki.
[1003][1023]Lecz nie wie jak.
[1024][1064]Nie rozumie języków, w których sš napisane.
[1065][1111]Dziecko niejasno podejrzewa, że w układzie ksišg panuje jaki tajemniczy porzšdek
[1112][1132]ale nie wie czym on jest.
[1133][1172]To, wydaje mi się, jest stosunek nawet najbardziej inteligentnego człowieka
[1173][1199]wobec Boga.
[1200][1254]Widzimy wszechwiat cudownie zorganizowany i podlegajšcy okrelonym prawom.
[1255][1325]Nasze ograniczone umysły nie mogš zrozumieć tajemniczej siły, która porusza gwiazdozbiory.
[1344][1371]Każdy naukowiec, który patrzy w głšb wszechwiata
[1372][1407]i każdy mistyk, który patrzy w głšb siebie,
[1408][1465]w końcu staje twarzš w twarz z tym samym:
[1466][1536]Pierwotnš Spiralš.
[1758][1798]Tysišc lat, przed powstaniem starożytnego obserwatorium w Stonehenge,
[1808][1872]spirala była dominujšcym symbolem na Ziemi.
[1873][1917]Starożytne spirale znaleć można we wszystkich częciach wiata.
[1918][1967]Tysišce starożytnych spiral takich jak te, można znaleć w całej Europie,
[1968][2029]Nowym Meksyku, Utah, Australii, Chinach, Rosji.
[2030][2080]Praktycznie w każdej tubylczej kulturze na Ziemi.
[2081][2150]Starożytne spirale symbolizujš wzrost, rozwój i kosmicznš energię
[2151][2170]ucielenionš pod postaciš Słońca i niebios.
[2171][2232]Forma spiralna odzwierciedla makrokosmos rozwijajšcego się wszechwiata.
[2233][2303]W tradycjach ludów tubylczych, spirala była ródłem energetycznym, Pierwotnš Matkš.
[2321][2391]Spirale neolityczne w Newgrange datuje się na 5000 lat wstecz.
[2402][2472]Sš one ponad pięćset lat starsze, od Wielkiej Piramidy w Gizie
[2474][2544]i pozostajš tak samo enigmatyczne dla współczesnych badaczy.
[2545][2573]Historia spirali sięga czasów,
[2574][2620]kiedy ludzie byli bardziej połšczeni z Ziemiš, z cyklami natury.
[2621][2662]Czasów, kiedy ludzie mniej utożsamiali się z mylami.
[2663][2733]Spirala jest tym, co postrzegamy jako moment obrotowy wszechwiata.
[2737][2807]Prana, tudzież siła twórcza, wiruje Akasha w kontinuum stałych form,
[2821][2858]znajdujšcych się na wszystkich poziomach pomiędzy makro- i mikrokosmosem,
[2859][2869]od galaktyk spiralnych
[2870][2930]do systemów pogodowych,
[2931][2982]do wody w twojej wannie,
[2983][3012]do twojego DNA,
[3013][3083]do bezporedniego dowiadczenia twojej własnej energii.
[3090][3118]Pierwotna Spirala nie jest pomysłem,
[3119][3180]ale raczej tym, co sprawia, że ??wszystkie warunki i pomysły sš możliwe.
[3181][3251]Różne rodzaje spiral i helis znajdujš się w wiecie przyrody.
[3295][3348]limaki.
[3349][3416]Koralowce.
[3417][3507]Pajęczyny.
[3525][3617]Skamieniałoci.
[3618][3671]Ogony koników morskich.
[3672][3742]I muszle.
[3766][3813]Wiele spiral obserwowanych w przyrodzie wyglšda jak spirale logarytmiczne
[3814][3826]lub spirale rosnšce.
[3827][3897]Gdy poruszasz się od rodka, sekcje spiralne rosnš wykładniczo.
[3928][3978]Tak jak Sieć Pereł Indry, spirale logarytmiczne sš samopodobne
[3979][4026]lub też holograficzne, czyli takie, że każda ich częć
[4027][4048]jest odzwierciedleniem całoci.
[4049][4110]2400 lat temu w starożytnej Grecji, Platon rozmylał
[4111][4163]nad cišgłš geometrycznš proporcjš, że jest najbardziej fundamentalnš więziš kosmicznš.
[4164][4221]Złoty Podział, czy też Boska Proporcja, była największym sekretem natury.
[4222][4241]Złoty podział może być wyrażony jako:
[4242][4308]Stosunek A+B do A, jest taki sam, jak stosunek A do B.
[4309][4379]Według Platona, istota wiata spaja się w jeden harmoniczny rezonans.
[4389][4427]Ten sam pięciokštny wzorzec istnieje w rozgwiadzie,
[4428][4463]lub w plasterku okry. Można go zobaczyć w drodze
[4464][4534]jakš planeta Wenus pokonuje po nocnym niebie, w cišgu omiu lat.
[4656][4716]Możliwy do zrozumienia wiat form powyżej, oraz widzialny wiat materialny poniżej,
[4717][4787]łšczš się poprzez tę zasadę geometrycznego samopodobieństwa.
[4820][4860]Od samopodobnych spiralnych wzorów brokuły Romanesco,
[4861][4909]do ramion galaktyk, spirale logarytmiczne sš wszechobecnym
[4910][4955]i fundamentalnym wzorem.
[4956][4999]Nasza własna galaktyka - Droga Mleczna, ma kilka spiralnych ramion,
[5000][5034]które sš spiralami logarytmicznymi, o kšcie około 12 stopni.
[5035][5105]Im większy kšt spirali, tym cianiej ona zakręca.
[5120][5170]Kiedy ogšdasz wzrost roliny w przypieszonym tempie,
[5171][5251]jeste wiadkiem jej tańca ze spiralš życia.
[5430][5470]Złota spirala, to spirala logarytmiczna, która ronie na zewnštrz
[5472][5502]przez współczynnik złotego podziału.
[5503][5546]Złoty podział to specjalny matematyczny zwišzek, który pojawia się
[5547][5587]wcišż i wcišż w naturze.
[5588][5638]Z jej obserwacji wynika też wzór, znany jako cišg Fibonacciego
[5639][5666]lub szereg Fibonacciego.
[5667][5737]Cišg Fibonacciego rozwija się tak, że każda kolejna liczba jest sumš dwóch poprzednich.
[5739][5782]Niemiecki matematyk i astronom Kepler odkrył, że samopowtarzalne
[5783][5838]spiralne wzory sš widoczne w sposobie rozmieszczenia lici na łodygach rolin
[5839][5892]lub w rozmieszczeniu pręcików i płatków kwiatów.
[5893][5923]Leonardo da Vinci zauważył, że odstępy między lićmi
[5924][5949]miały często charakter spiralny.
[5950][5978]Układy te sš nazywane "filotaksjš"
[5979][6028]lub typem ulistnienia.
[6029][6083]Układy filotaksyjne widać w samoorganizujšcych się
[6084][6154]Nukleotydach DNA
[6168][6216]i we wszystkim, od drzew genealogicznych rozmnażajšcych się królików,
[6217][6237]przez szyszki sosnowe,
[6238][6252]kaktusy,
[6253][6258]do płatków niegu
[6259][6307]i prostych organizmów takich jak okrzemki.
[6308][6345]Okrzemki sš jednym z najbardziej popularnych typów fitoplanktonu;
[6346][6376]jednokomórkowe organizmy, które dostarczajš pożywienia dla niezliczonych gatunków
[6377][6447]w całym łańcuchu żywnociowym.
[6656][6726]Ile matematyki trzeba znać, aby być słonecznikiem lub pszczołš?
[6753][6791]Natura nie konsultuje się z fizykami, by dowiedzieć się jak majš rosnšć brokuły.
[6792][6828]To w przyrodzie dzieje się automatycznie.
[6829][6870]Naukowcy w dziedzinie nanotechnologii używajš pojęcia samoogranizacji
[6871][6898]aby opisać sposób w jaki formujš się złożone układy,
[6899][6949]tak jak w poczštkowej, heksagonalnej fazie tworzenia się DNA.
[6950][6983]W nanotechnologii, materiał na nanorurki węglowe
[6984][7033]układany jest w podobny sposób.
[7034][7078]Natura stosuje ten typ geometrii w kółko, bez wysiłku.
[7079][7110]Automatycznie. Bez kalkulatora.
[7111][7144]Natura jest precyzyjna i ekstremalnie wydajna.
[7145][7193]Według słynnego architekta i autora Buckminstra Fullera,
[7194][7218]wzory te sš funkcjš czasoprzestrzeni.
[7219][7285]DNA i plaster miodu majš taki kształt jak majš, z tego samego powodu dla którego bańka jest okršgła.
[7286][7331]Jest to najbardziej efektywny kształt, gdyż wymaga najmniejszej iloci energii.
[7332][7379]Sama przestrzeń ma kształt i pozwala materii układać się tylko w pewne konfiguracje,
[7380][7435]zawsze uzależniajšc je od tego, co jest najbardziej wydajne.
[7436][7465]Te wzorce to najmocniejsze i najbardziej efektywne sposoby
[7466][7536]na budowanie konstrukcji architektonicznych, takich jak kopuły geodezyjne.
[7619][7656]Spirale logarytmiczne zapewniajš rolinom maksymalne otwarcie
[7657][7727]na zapylanie przez owady, na wiatło słoneczne i deszcz
[7737][7793]oraz umożliwiajš im skutecznš dystrybucję wody do korzeni.
[7794][7864]Ptaki drapieżne używajš spirali logarytmicznej do wypatrywania kolejnego posiłku.
[7871][7941]Latanie po spirali jest najbardziej skutecznym sposobem na polowanie.
[8038][8087]Czyja umiejętnoć dostrzegania, jak spirala życia w tańcu z Akashš tworzy wiat materialny,
[8088][8158]jest powišzana z jego zdolnociš dostrzegania piękna i symetrii przyrody.
[8167][8207]Poeta William Blake powiedział: "Wegetatywny wszechwiat otwiera się jak kwiat
[8208][8246]od rodka Ziemi, w którym jest Wiecznoć.
[8247][8293]Rozszerza się od gwiazd do niebios,
[8294][8364]i tam znów spotyka wiecznoć, zarówno wewnštrz jak i na zewnštrz."
[8490][8519]Badanie naturalnych wzorów, nie jest czym bardzo znanym na Zachodzie,
[8520][8590]ale w starożytnych Chinach, nauka ta była znana jako "Li".
[8593][8663]Li odzwierciedla dynamiczny porzšdek i wzór w naturze.
[8674][8702]Ale nie jest to wzór statyczny,
[8703][8730]zamrożony lub niezmienny, jak mozaika.
[8731][8801]Jest dynamiczny wzór, urzeczywistniony we wszyst...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin