Maurice Cotterell - Secrets of the Super Gods (1 of 2).txt

(80 KB) Pobierz
{1}{150}T�umaczenie: shielder, robert@dr.pl, www.thetitans.pl
{360}{416}Dzie� dobry
{420}{565}Nazywam si� Donald Ware i jestem tu by przedstawi� wam Maurice Cotterella z Anglii
{569}{625}Obecnie �yj�cego w Irlandii.
{629}{805}Temat jego dzisiejszego wyst�pu: Secrets of The Super Gods - wydaje mi si� bardzo intryguj�cy
{809}{955}Maurice jest in�ynierem i naukowcem.
{959}{1195}Posiada stopnie naukowe w in�ynierii elektrycznej i systemach komunikacji oraz stopie� biznesowy
{1199}{1345}Przemawia� tutaj na naszej konferencji mniej wi�cej 10 lat temu.
{1349}{1614}Uznali�my to za interesuj�ce. Jest on autorem sze�ciu ksi��ek - wierz� �e widzicie tam tytu�y
{1618}{1704}Pocz�wszy od "The Mayan Prophecies" w 1995,
{1708}{1824}do "Celtic Chronicles" w 2005
{1828}{1944}(ksi��ki w wersji polskiej: Prorocza wiedza Maj�w, Superbogowie, Zaginiony grobowiec Wirakoczy, Tajny kod cesarskiej armii)
{1948}{2276}Nie chc� zabiera� mu wi�cej jego czasu, powitajmy go wi�c oto Maurice Cotterell
{2458}{2573}Witajcie. Dzie� dobry i dzi�kuj� za mow� wst�pn�
{2577}{2693}Przepraszam za dzisiejsze poranne zamieszanie. Tak jest wsz�dzie gdzie si� wybieram.
{2697}{2903}Ludzie staraj� si� pom�c oferuj�c Rolce-Royce'a, a ja nie lubi� go tak bardzo jak model T Forda
{2907}{3143}Zwykle ko�czy si� to w taki spos�b...Problematyka tego typu materia�u polega na tym, �e jest taki niespotykany
{3147}{3383}Mo�ecie sobie pomy�le� "co to ma wsp�lnego z UFO"? Ma to z nimi wiele wsp�lnego jak zobaczycie w miar� up�ywu tego poranka
{3387}{3652}Zawsze kiedy rozpoczynam tego typu mow� przypomina mi si� historyjka o cz�owieku, kt�ry wybra� si� pewnego dnia do sklepu z butami,
{3656}{3742}a asystent sprzedawcy pyta si� "jaki rozmiar pana interesuje"?
{3746}{3922}Normalnie bior� 8", ale 9" wydaje si� o wiele bardziej komfortowy... my�l�, �e wezm� 10"...
{3926}{4222}Jakkolwiek jest to jak analogia wywr�cenia do g�ry nogami poniewa� normalnie om�wienie tego zajmuje mi 16 godzin
{4226}{4372}Raz omawia�em to w 8 godzin, a dzi� mam zrobi� to w 3.5 godziny
{4376}{4731}Wi�c...jako wst�p opowiem w jaki spos�b znalaz�em si� na tym obszarze bada�, kt�ry pokrywa wszystko w �yciu
{4735}{4821}�aden kamie� nie pozostaje nieodwr�cony, �aden nie zostanie niedotkni�ty.
{4825}{5031}Kiedy mia�em 8 lat mia�em zwyczaj trzyma� go��bie w Manchester w Anglii gdzie dorasta�em
{5035}{5151}Zabiera�em go��bie na rowerze na odleg�o�� 5 mil i je wypuszcza�em
{5155}{5331}Zauwa�y�em, �e ptaki zatacza�y okr�g w powietrzu raz lub dwa razy po czym kierowa�y si� do domu za horyzont
{5335}{5570}Lecia�y zyg-zakiem i dociera�y do domu oczywi�cie przede mn� poniewa� gdy wr�ci�em ju� tam by�y
{5574}{5870}Zacz��em pyta� jak ptak z m�zgiem wielko�ci ziarna grochu odnajduje drog� powrotn� na tak d�ugich odleg�o�ciach
{5874}{6140}Musia�em poczeka� kolejne 12 lat do momentu kiedy wybra�em si� do marynarki jako oficer ��czno�ci
{6144}{6470}Sta�em tam na pok�adzie statku podczas sztormu i kiedy fala uderza�a w statek przechylaj�c go na lewo zauwa�a�em jak odchyla si� �yro-kompas,
{6474}{6619}a statecznik odchyla si� w przeciwn� stron� przywracaj�c statek na w�a�ciwy kurs
{6623}{6739}A kiedy spojrza�em na rejestrator kursu pokazywa� on zyg-zag
{6743}{7039}Wi�c wygl�da�o na to, �e go��bie musz� wyczuwa� pole magnetyczne tak samo jak �yro-kompas wyczuwa ruch statku
{7043}{7219}Wi�c kiedy do��czy�em do za�ogi mojego pierwszego statku w lutym 1970
{7223}{7399}Pop�yn�li�my kana�em Manchester i zacz��em zauwa�a� zmiany zachowania za�ogi
{7403}{7638}Kiedy p�yn�li�my z p�nocy na po�udnie byli�my ca�kiem szcz�liwi, ale kiedy p�yn�li�my ze wschodu na zach�d zaczynali�my si� sprzecza�
{7642}{7878}I obserwowa�em to przez nast�pne 12-13 lat analizuj�c zachowanie za�ogi i zastanawiaj�c si� co mo�e powodowa� takie zmiany zachowania u za�ogi
{7882}{7968}kiedy poruszamy si� od lewej do prawej
{7972}{8268}By�y to czasy powstawania nowych odrzutowc�w pasa�erskich takich jak Boeing 707, a linie odrzutowe nie by�y jeszcze bardzo znane
{8272}{8418}Ale zacz�li�my si� oswaja� z faktem, �e poruszaj�c si� przez linie lub si�y magnetyczne Ziemi nasze m�zgi by�y tym dotkni�te
{8422}{8567}i produkowa�y mniej lub wi�cej hormonu koordynuj�cego - czyli melatonin�
{8571}{8807}Od tamtej pory przebyli�my d�ug� drog� w poznawaniu dzia�ania hormon�w systemu wewn�trzwydzielniczego
{8811}{8957}Zacz��em by� zainteresowany astrologi� lub raczej determinacj� osobowo�ci
{8961}{9197}W jaki spos�b - jak to twierdz� astrologowie - gwiazdy wp�ywaj� na cz�owieka?
{9201}{9317}My�l�c racjonalnie i logicznie zdecydowa�em, �e musi mie� to co� wsp�lnego z genami
{9321}{9407}to musi by� w genach wi�c na pewno jest jaki� naukowy spos�b by to wyja�ni�
{9411}{9556}Jakby nie patrze� widzia�em tego efekty na pok�adzie statku
{9560}{9976}Chyba urodzi�em si� w odpowiednich czasach bo nast�powa�o w�a�nie wiele zmian dzi�ki naukowym odkryciom podczas lat 50-tych, 60-tych, 70-tych
{9980}{10246}Jedno z takich odkry� mia�o miejsce w 1957 i by�o to odkrycie pas�w Van Allena - pas�w promieniowania, kt�re otaczaj� Ziemi�
{10250}{10396}James Van Allen, ameryka�ski in�ynier pracuj�cy w NASA odkry� je w 1957
{10400}{10575}I jak teraz rozumiemy te pasy absorbuj� promieniowanie s�oneczne i ochraniaj� Ziemi�
{10579}{10695}W 1961 nast�pne odkrycie przysz�o z sondy kosmicznej Mariner 2.
{10699}{10965}Ta sonda przes�a�a nam sygna�y na temat cz�steczek, kt�re zosta�y odkryte i pochodzi�y ze s�o�ca. Wtedy nie rozumieli�my czym one s�
{10969}{11175}Teraz jeste�my ju� z nimi obeznani i wygl�da na to, �e s�o�ce obracaj�c si� rozsiewa te cz�steczki w kierunku Ziemi
{11179}{11355}Przez 7 dni cz�steczki s� na�adowane dodatnio, ujemnie przez kolejne 7 dni, dodatnio przez oko�o 4 dni,
{11359}{11475}a potem mamy mieszank� obu i dalej kolejne sektory cz�steczek
{11479}{11744}Te dodatnie cz�steczki s� j�drami atom�w wodoru pochodz�ce z fuzji nuklearnej, kt�ra ma miejsce w s�o�cu
{11748}{11954}Cz�steczki na�adowane ujemnie to elektrony wybite z atom�w. Teraz wiemy, �e docieraj� do Ziemi i s� chwytane przez pasy Van Allena
{11958}{12284}Posk�ada�em model s�o�ca i nie bardzo wiem czy jeste�cie w stanie go zobaczy�, widzicie t� kul�?
{12288}{12523}Tak lepiej, ustawi� to w ten spos�b. To jest s�o�ce, a to jest Ziemia, kt�ra okr��a s�o�ce w czasie 365 i 1/4 dni
{12527}{12703}Wiemy, �e s�o�ce ma 4 "b�ble" p�l magnetycznych wok� swojego r�wnika: 1,2,3,4
{12707}{12853}Posiada te� biegun p�nocny i po�udniowy
{12857}{13063}Co 11 lat biegun p�nocny zmienia polaryzacj�. G�ra staje si� ujemna, a d� staje si� dodatni
{13067}{13363}Przez nast�pne 3-4 minuty mo�ecie si� troch� pogubi� i powiedzie� "o czym ten go�� wygaduje"..."to nie jest m�j obszar aktywno�ci"
{13367}{13602}Musz� przej�� przez ten proces tylko przez kilka minut, a potem zrozumiecie dlaczego chcia�em was zak�opota� przez kilka minut
{13606}{13722}Wi�c pozw�lcie mi wyja�ni�
{13726}{14022}A wi�c kiedy w 1989 pracowa�em na Uniwersytecie w Cranfield zada�em pytanie...
{14026}{14232}...jak d�ugo zaj�oby trzem polom magnetycznym lub trzem parametrom...
{14236}{14322}...przepraszam. Ok
{14326}{14591}Teraz dzi�ki Marinerowi 2 wiemy, �e s�o�ce obraca si� w czasie 28 dni i wiemy, �e Ziemia obraca si� co 365 i 1/4 dni
{14595}{14831}Mamy tutaj te� planet� Merkury, a Merkury obraca si� dooko�a w ci�gu 87 dni
{14835}{15221}Tak wi�c Merkury porusza si� o 4 stopnie w ci�gu dnia wok� s�o�ca i gdy tak robi pole grawitacyjne i magnetyczne ci�gn� �rodek s�o�ca szybciej ni� g�r� i d�
{15225}{15431}Tak wi�c zada�em pytanie "kiedy polarne pole magnetyczne (to niebieskie)
{15435}{15735}i r�wnikowe pole magnetyczne spotykaj� si� ponownie razem" ?
{15764}{15940}Pracowa�em w Cranfield wi�c mia�em dost�p do najwi�kszego komputera w tych czasach w Anglii
{15944}{16120}i chcia�em wiedzie� kiedy te 3 zmienne zejd� si� razem poniewa� da�oby to cykl aktywno�ci magnetycznej
{16124}{16330}Wiedzia�em, �e biegun p�nocny obraca si� co 37 dni. Je�li jeste� na Ziemi, to poniewa� Ziemia te� porusza si� w czasie tych 37 dni
{16334}{16479}z naszego punktu widzenia zajmuje to d�u�ej, razem jest to 40 dni
{16483}{16689}R�wnik obraca si� co 26 dni, ale patrz�c z Ziemi zajmuje to 2 dni wi�cej
{16693}{16779}W przybli�eniu 28 dni
{16783}{17079}Pomy�la�em wi�c, �e musi by� spos�b obliczenia kiedy te 2 pola magnetyczne i Ziemia wyr�wnuj� si� ponownie
{17083}{17229}Astronomowie m�wi�, �e to niemo�liwe masz jedno pole magnetyczne tutaj, drugie tutaj,
{17233}{17379}jak mo�esz opisa� pole magnetyczne w odniesieniu do Ziemi? "To niemo�liwe"
{17383}{17648}Pomy�la�em o tym i stwierdzi�em, �e to nie jest niemo�liwe poniewa� wiem, �e zachodz� na siebie co 87 dni
{17652}{17888}Biegun zachodzi na r�wnik co 87 dni. Oba si� poruszaj�, ale co 87 dni biegun p�nocny zachodzi na r�wnik
{17892}{18218}Je�li zamkn� oczy na 87 dni i otworz� je tylko po 87 dniach to ob�d� "sklejone" ze sob�
{18222}{18428}i je�li zamkn� oczy na kolejne 87 dni i s�o�ce si� obr�ci, to znowu b�d� "sklejone" ze sob�, ale w innej pozycji
{18432}{18667}W terminologii matematycznej jest to dyferencjacja zmiany bieguna w aspekcie r�wnika
{18671}{18787}Isaac Newton opracowa� dyferencjacj� (r�wnanie r�niczkowe)
{18791}{18937}A wi�c to w�a�nie zastosowa�em, tylko �e ze zmiennymi reprezentuj�cymi rotacje i dzi�ki temu mog�em u�o�y� wykres
{18941}{19297}Kiedy te 2 pola "sklejaj� si�" razem mog�em stworzy� wykres pola magnetycznego s�o�ca z uwzgl�dnieniem Ziemi, a rezultaty s� bardzo interesuj�ce
{19301}{19536}Wr�c� do tego za kilka sekund, ale teraz wiemy dlaczego mamy 7 dni ujemnych cz�steczek docieraj�cych do Ziemi ze s�o�ca
{19540}{19626}Potem mamy 7 dni dodatnich cz�steczek,
{19630}{19686}7 dni ujemnych cz�steczek,
{19690}{19776}7 dni dodatnich cz�steczek...
{19780}{20016}Ale wiemy te�, �e je�li te 2 zaczn� obraca� si� razem, niebieski oraz r�wnik - to poniewa� r�wnik porusza si� szybciej, niebieski zostaje w tyle
{20020}{20363}Tak wi�c ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin