dzialal_zarobkowa.pdf

(310 KB) Pobierz
3w-dzialal_gosp.indd
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA,
ODPŁATNA I GOSPODARCZA
STOWARZYSZEŃ
ORAZ FUNDACJI
Autorzy: Zespół Redakcyjny Stowarzyszenia Klon/Jawor
3w* 001, stan prawny 1.01.2008
© Stowarzyszenie Klon/Jawor
Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą
właścicieli praw autorskich.
I. WSTĘP
3
II. KILKA POJĘĆ WPROWADZAJĄCYCH
5
1. Co to jest działalność statutowa?
5
Autorzy:
Zespół RedakcyjnyStowarzyszenia Klon/Jawor
(Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Krzysztof Śliwiński, Monika Chrzczonowicz)
2. Co to jest działalność pożytku publicznego?
6
III. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
8
IV. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
9
Redakcja:
Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
1. Formy działalności odpłatnej
9
2. Zapisy w statucie
11
Niniejsza publikacja powstała z zachowaniem wszelkiej staranności o rzetelność, jednak wydawca nie po-
nosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad zamieszczonych w broszurze lub posłużenia
się wzorami udostępnionych dokumentów.
3. Zasady prowadzenia działalności odpłatnej
przez organizacje pozarządowe
11
4. Co to są koszty bezpośrednie i jak się je wylicza?
13
V. O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
15
Seria powstała w ramach Programu Towarzystwa Wzajemnej Informacji
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnosci
1. Czy organizacje pozarządowe mogą prowadzić
działalność gospodarczą?
15
2. Definicja ogólna i szczególne warunki dla organizacji
16
3. Przedmiot (zakres) działalności gospodarczej
18
4. Zapisy w statucie
19
Broszura wydana w ramach Projektu eS: „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”.
Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjaty-
wy Wspólnotowej EQUAL .
5. Rejestracja w KRS
20
6. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
przez organizacje pozarządowe
przez organizacje pozarządowe
21
VI. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO – WYMOGI SZCZEGÓLNE
25
1. Zapisy w statucie – działalność nieodpłatna i odpłatna
25
2. Rejestracja w KRS – działalność nieodpłatna i odpłatna
26
Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego do-
kumentu odpowiada Stowarzyszenie Klon/Jawor, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym
razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
VII. DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWA – ZA I PRZECIW
28
VIII. WYCIĄG Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
30
ISBN 978-83-60337-66-0
Warszawa, 2008
1. Co to jest działalność statutowa?
1. Formy działalności odpłatnej
2. Zapisy w statucie
przez organizacje pozarządowe
4. Co to są koszty bezpośrednie i jak się je wylicza?
działalność gospodarczą?
2. Definicja ogólna i szczególne warunki dla organizacji
3. Przedmiot (zakres) działalności gospodarczej
5. Rejestracja w KRS
1. Zapisy w statucie
2. Rejestracja w KRS
54710000.008.png 54710000.009.png 54710000.010.png 54710000.011.png 54710000.001.png 54710000.002.png
3w*: DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA, NIEODPŁATNA I GOSPODARCZA… 3w*, stan prawny 1.01.2008
PODSTAWA PRAWNA:
I. WSTĘP
• Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
Stowarzyszenia i fundacje coraz częściej zaczynają sobie zadawać pytanie, czy
nie rozpocząć prowadzenia działalności zarobkowej, gospodarczej, licząc na to,
że pomoże to im uniezależnić się od dotacji i zapewni zabezpieczenie finansowe
dla realizacji celów statutowych.
Jednocześnie stają przed nimi różne dylematy i kłopoty. Wynikają one przede
wszystkim ze skomplikowania przepisów regulujących te kwestie. Wiele trudno-
ści związanych jest też z nastawieniem społecznym wobec pozyskiwania środ-
ków w sposób inny niż dotacje czy składki członkowskie. Czy to w ogóle wypada,
żeby stowarzyszenie sprzedawało swoje usługi? Czy fundacja nie wypadnie źle,
jeśli okaże się, że pobiera opłaty za swoje produkty? Otoczenie zazwyczaj oczeku-
je, aby działalność fundacji i stowarzyszeń była całkowicie bezpłatna, wolontary-
styczna, „wykonywana społecznie” i nie mogą z niej wynikać żadne zyski.
• Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203
z późn. zm.)
• Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
• Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885)
Tymczasem, zgodnie z prawem – ustawą o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, organizacja pozarządowa może prowadzić:
• działalność nieodpłatną pożytku publicznego – jest to działalność
statutowa organizacji (w części obejmującej działalność pożytku pu-
blicznego), za którą nie jest pobierane wynagrodzenie,
• działalność odpłatną pożytku publicznego – jest to działalność sta-
tutowa organizacji (w części obejmującej działalność pożytku publicz-
nego), za którą jest pobierane wynagrodzenie (nie wyższe jednak niż
koszty bezpośrednie tej działalności),
• działalność gospodarczą.
• Ustawa z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
Jest to duże ułatwienie prawne dla wielu organizacji, które przed 2003 r. (czyli
zanim ustawa o działalności pożytku publicznego weszła w życie), miały kłopo-
ty m.in. z pobieraniem opłat od swoich beneficjentów, jeśli np. nie chciały roz-
poczynać i rejestrować działalności gospodarczej. Tak więc rzeczywistość praw-
na nie potwierdza dość powszechnego oczekiwania społecznego, że to, co robią
organizacje pozarządowe może być tylko bezpłatne, bez zysków.
uzyskane w ten sposób muszą być w całości
przeznaczone na realizację celów statutowych.
A działalność odpłatna i gospodarcza nie są zakazanym
owocem, o ile są prowadzone zgodnie z prawem i nie
powodują zatracania celów społecznych, jakie
organizacje przed sobą stawiają.
3
* Odpłatność lub zysk nie są wykroczeniem, choć środki
54710000.003.png 54710000.004.png
3w*: DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA, NIEODPŁATNA I GOSPODARCZA… 3w*, stan prawny 1.01.2008
Zrozumienie przepisów, które określają różnice pomiędzy działalnością: nieod-
płatną, odpłatną i gospodarczą oraz ich zastosowanie w praktyce nie jest łatwe.
Zadaniem tej broszury jest przybliżenie podstawowych zasad pozwalających te
różnice zrozumieć i tak prowadzić swoją działalność (działać), aby nie naruszać
prawa, nie zatracać społecznych celów, a jednak efektywnie pozyskiwać pienią-
dze z działalności gospodarczej do realizacji celów statutowych.
II. KILKA POJĘĆ WPROWADZAJĄCYCH
Punktem wyjścia dla naszych rozważań jest art. 6 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, mówiący o tym, że statutowa działalność organi-
zacji pozarządowej, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, może
być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
Zacznijmy więc od wyjaśnienia tych dwóch ważnych pojęć związanych z tema-
tem opracowania, czyli: działalności statutowej i działalności pożytku publiczne-
go. Ich zrozumienie pozwoli nam swobodniej poruszać się w przepisach określa-
jących zasady prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe.
W kolejnych rozdziałach tej broszury omówiono podstawowe różnice pomiędzy
działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą oraz zasady ich prowadzenia.
Przez całe opracowanie towarzyszy nam organizacja pozarządowa – Stowarzy-
szenie Edukacyjne „Tlen”, na przykładzie którego wyjaśniamy zawiłości działal-
ności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej. Początki naszego Stowarzyszenia
są takie jak wielu innych organizacji. Zaczynało ono od działalności całkowicie
wolontarystycznej, często finansowanej z własnej kieszeni przez członków. Jed-
nak wraz z rozwojem działalności takie pokrywanie kosztów działalności prze-
stało już być wystarczające.
1. Co to jest działalność statutowa?
* Działalność statutowa to działalność organizacji
PRZYKŁAD:
Nasza przykładowa organizacja to Stowarzyszenie Edukacyjne „Tlen”. Zajmu-
je się ono wspieraniem edukacji oraz rozwoju dzieci i młodzieży w swojej oko-
licy. Prowadzi zajęcia fotograficzne, plastyczne, garncarskie. Stowarzyszenie
istnieje od 3 lat. Od 1,5 roku stałym źródłem finansów na działalność są do-
tacje z urzędu miasta. Jednak z powodu coraz większego zainteresowania ich
zajęciami ze strony dzieci i miejscowych szkół, Stowarzyszenie zaczęło szu-
kać także innych źródeł pieniędzy na pokrywanie kosztów swojej działalno-
ści. Liczą na to, że mogłyby mu one zagwarantować zabezpieczenie ciągłości
działań statutowych, większą stabilność i niezależność finansową od miejsco-
wych władz. Zastanawiają się nad pobieraniem częściowych opłat od uczest-
ników zajęć, których ciągle przybywa. Na ostatnim Walnym Zebraniu człon-
kowie Stowarzyszenia rozważali też rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Ciągle jednak nie są pewni, jaką decyzję podjąć.
pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia) – zgodna z jej
statutem, w którym wymienione są cele działalności oraz
wskazane sposoby ich realizacji.
To, jaki rodzaj działalności statutowej organizacja może prowadzić, wynika z opi-
su w statucie (sprawdzamy zapisy mówiące o celach i sposobach ich realizacji).
PRZYKŁAD:
Stowarzyszenie Edukacyjne „Tlen” tak zapisało w statucie swoje cele:
„Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach
edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.”
2. sposoby realizacji swoich celów (czyli to, jak w praktyce realizuje swoje cele,
jakie działania prowadzi):
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie zajęć i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szcze-
gólnie zajęć plastycznych, fotograficznych i teatralnych,
b. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególno-
ści poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
d. organizowanie imprez kulturalnych,
e. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzysze-
nia,
f. fundowanie stypendiów.
Mamy nadzieję, że lektura tej broszury pozwoli te i podobne wątpliwości roz-
wiązać.
4
5
54710000.005.png
3w*: DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA, NIEODPŁATNA I GOSPODARCZA… 3w*, stan prawny 1.01.2008
II. KILKA POJĘĆ WPROWADZAJĄCYCH
2. Co to jest działalność pożytku publicznego?
• upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swo-
bód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demo-
kracji,
• ratownictwo i ochronę ludności,
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą,
• upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontak-
tów i współpracy między społeczeństwami,
• promocję i organizację wolontariatu,
• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyj-
nie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne
(jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożyt-
ku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.
pojęcie działalności pożytku publicznego, zgodnie
z którym jest to działalność użyteczna społecznie
prowadzona w określonej sferze zadań publicznych
(art. 4), przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
wymienione w ustawie.
Działalność pożytku publicznego to działalność prowadzona w sferze
zadań publicznych obejmująca następujące zadania (art. 4):
• pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sy-
tuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodo-
wym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub woj-
skowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz
kombatantom,
• działalność charytatywną,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalność na rzecz mniejszości narodowych,
• ochronę i promocję zdrowia,
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostają-
cych bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn,
• działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
• działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
• kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodni-
czego,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie pato-
logiom społecznym,
• upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności pań-
stwa,
Działalność pożytku publicznego jest więc węższym pojęciem i jest to działal-
ność statutowa organizacji prowadzona w określonych ustawą sferach pożytku
publicznego. Pamiętajmy, że działalność pożytku publicznego mogą prowadzić
wszystkie organizacje pozarządowe, a nie tylko organizacje mające status orga-
nizacji pożytku publicznego (OPP).
W praktyce trudno jest wskazać działanie organizacji, które nie mieściłoby się
w sferze działań określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
(np. koło zainteresowań działające wyłącznie na rzecz swoich członków).
PRZYKŁAD:
Ze statutu Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tlen” (z celów zapisanych w statucie)
wynika, że prowadzą działalność w sferze pożytku publicznego, ponieważ ich
działania mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzą działal-
ność w zakresie edukacji i kultury. Stowarzyszenie prowadzi więc działalność
pożytku publicznego (choć nie ma zarejestrowanego statusu organizacji po-
żytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym).
Działalność pożytku publicznego prowadzona przez organizacje pozarządowe
może mieć charakter działalności nieodpłatnej i działalności odpłatnej. Rozróż-
nienie to wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, formułując kategorię odpłatnej działalności pożytku publicznego, która
jest działalnością statutową i nie jest traktowana jako działalność gospodarcza.
Zarówno działalność nieodpłatna, jak i działalność odpłatna jest działalnością
nienastawioną na zysk, a więc jest działalnością „not for profit”. Pojęcia te wyja-
śniamy w następnych rozdziałach.
6
7
* Ustawa o działalności pożytku publicznego wprowadziła
54710000.006.png
3w*: DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA, NIEODPŁATNA I GOSPODARCZA… 3w*, stan prawny 1.01.2008
III. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ
NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
IV. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ
ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
* Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest taka
działalność statutowa organizacji pozarządowej,
mieszcząca się w zestawie zadań publicznych, opisanych
w ustawie o pożytku, za którą organizacja pobiera opłaty
(wynagrodzenie).
Jest to więc klasyczna działalność statutowa – potocznie działalność nieodpłat-
na pożytku publicznego nazywana jest też czasem działalnością statutową nie-
odpłatną. Na czym ona polega? Organizacja najpierw z różnych źródeł pozyskuje
środki finansowe na swoją działalność (występuje o dotacje, poszukuje darczyń-
ców, sponsorów, organizuje zbiórki publiczne itp.), może zatrudniać pracowników,
korzysta również z pracy wolontariuszy, a następnie nieodpłatnie świadczy usługi
na rzecz swoich „klientów” (np. organizuje szkolenia, za które uczestnicy nie mu-
szą płacić, drukuje bezpłatne publikacje, wydaje darmowe posiłki itp.).
Rodzaje działalności muszą mieścić się w sferach pożytku publicznego (sferach
zadań publicznych, opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego –
patrz rozdział II.2 i art. 4 ustawy).
Działalność odpłatna pożytku publicznego potocznie nazywana jest też działal-
nością statutową odpłatną. Na czym ona polega? Organizacja za swoje usługi czy
produkty (np. szkolenia, publikacje) pobiera opłaty, których wysokość nie może
być wyższa od wartości bezpośrednich kosztów tej działalności. Działalność od-
płatna polega więc na sprzedaży usług i towarów po kosztach ich „wyproduko-
wania” – organizacja nie zarabia na tym, tylko uzyskuje zwrot poniesionych na-
kładów – w tym celu należy dokonać kalkulacji kosztów.
Organizacje często pytają o to, czy mogą coś sprzedawać, czyli pobierać opłaty za
działania statutowe, jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej. Otóż prowa-
dzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego oznacza, że organizacje po-
zarządowe, pod pewnymi warunkami, mogą pobierać opłaty, wystawiać rachun-
ki za swoje usługi bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. To
bardzo ważne udogodnienie dla organizacji pozarządowych.
PRZYKŁAD:
Stowarzyszenie Edukacyjne „Tlen” prowadzi zajęcia fotograficzne i plastycz-
ne dla dzieci oraz młodzieży. Korzysta przy tym z lokalu użyczonego przez jed-
ną ze szkół. Zajęcia prowadzą pracownicy Stowarzyszenia oraz wolontariusze
i w całości są one finansowane z dotacji otrzymanej z urzędu miasta. Zaję-
cia są bezpłatne dla osób korzystających z działalności organizacji, czyli dzie-
ci i młodzież nie płacą za udział w nich. Zajęcia te są działalnością nieodpłat-
ną naszego Stowarzyszenia.
1. Formy działalności odpłatnej
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidu-
je następujące rodzaje działalności odpłatnej pożytku publicznego:
• Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,
w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pra-
cy zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym pobieranie opłat od
osób korzystających z działalności organizacji).
• Sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalno-
ści pożytku publicznego.
Zasady prowadzenia działalności nieodpłatnej przez organizacje po-
zarządowe:
• Organizacja realizuje któryś z ustawowych zadań pożytku publicz-
nego i ma to odzwierciedlenie w statucie.
• Nie może pobierać opłat za swoje działania, a co za tym idzie nie
może wystawiać rachunków albo faktur.
• Finansuje swoją nieodpłatną działalność pożytku publicznego m.in.
z dotacji, darowizn, składek członkowskich.
W dalszej części opracowania kilka słów wyjaśnienia o każdej z tych form.
8
9
działalność (prowadzona w sferach pożytku
publicznego), za którą organizacja nie pobiera opłat
(wynagrodzenia).
* Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest
54710000.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin