Piekło Pocztowe 2010 [CD1] br [PL].txt

(49 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{48}{136}/Zawsze wiedzia�em, �e|/bogowie maj� poczucie humoru.
{156}{249}/Inaczej nie umie�ciliby nas|/na skorupie ogromnego ��wia.
{263}{350}/Oczywi�cie, uwa�a�em,|/�e jestem cz�ci� tego dowcipu.
{351}{456}/Tymczasem ja, Moist von Lipwig,|/gra�em w nim pierwsze skrzypce.
{465}{495}PIEK�O POCZTOWE
{500}{580}Na podstawie powie�ci|Terry'ego Pratchetta
{695}{750}Prze�lij to do Genoi,|kochanie�ki.
{807}{881}/"Drogi kuzynie, wci��|/nie otrzyma�am pieni��k�w.
{885}{912}/P�a� albo gi�."
{1472}{1512}W ROLACH G��WNYCH
{3548}{3593}Niech to wszyscy diabli!
{3598}{3623}SCENARIUSZ
{3822}{3888}Mogliby troch� wyda�|na renowacj� systemu.
{3895}{3935}RE�YSERIA
{4261}{4332}/Dobry wiecz�r,|/Johnie Dearheart.
{4342}{4373}Kto tam?
{4384}{4409}I dobranoc.
{5022}{5073}/Zawsze jest jakie� wyj�cie.
{5083}{5184}/Zrozumia�em, �e to jedyne,|/na czym mo�na w �yciu polega�.
{5201}{5270}/Ca�a sztuka to znale�� to wyj�cie.
{5286}{5394}/Opowiem histori�, kt�ra mo�e|/ci si� wyda� niewiarygodna,
{5407}{5479}/straszna, a nawet zbrodnicza.
{5484}{5555}/Ale kiedy wspominam|/zaistnia�e wydarzenia,
{5560}{5628}/to jakby nie patrze�,|/czuj� si� niewinny.
{5779}{5906}/Mo�e oka�esz wsp�czucie,|/kiedy opowiem wszystko od pocz�tku.
{5913}{6054}/Kiedy zosta�em sierot�, opr�cz|/nazwiska zosta�y mi tylko dwie rzeczy:
{6073}{6160}/rodzinna szkapa, cho� "szkapa"|/to do�� �agodne okre�lenie,
{6173}{6221}/i rozum.
{6244}{6314}/A rozum i pasta do but�w starczy�y,
{6324}{6391}/by przemieni� szkap� w konia...
{6444}{6491}/na jakie� 20 minut.
{6524}{6574}/Wi�cej nie potrzebowa�em.
{6641}{6789}/12 sprzedanych koni i mia�em|/do�� got�wki, by przej�� na diamenty.
{6808}{6854}25 dolar�w.
{6868}{6894}Tylko tyle?
{7089}{7116}/Nabra�a si�.
{7128}{7241}/Ogl�da�a brylant za 100 dolar�w,|/a kupi�a nic nie warte szkie�ko.
{7260}{7321}/Mocno wierz� w powiedzenie,
{7331}{7400}/�e nie da si� oszuka�|/uczciwego cz�owieka.
{7404}{7473}/I na tym w�a�nie|/zbudowa�em swoj� karier�.
{7477}{7545}/Krad�em, oszukiwa�em,|/fa�szowa�em, defraudowa�em.
{7550}{7630}/Pope�ni�em ka�de oszustwo|/przewidziane w Kodeksie.
{7636}{7678}/OSZUST TRZYKROTNIE|/SPRZEDA� MOST!
{7682}{7768}/A potem zacz��em|/wymy�la� w�asne oszustwa.
{7773}{7813}Naj�wie�sze wie�ci!
{7820}{7878}Puls! Puls!
{7888}{7953}Kryzys akcyjny pog��bia si�!
{8071}{8113}PRZYJMUJEMY TYLKO GOT�WK�!
{8190}{8270}Albert Spangler,|kwestor Gildii Grabarzy.
{8276}{8349}Pewnie zainteresuje pana|wysoko�� odszkodowania
{8354}{8428}za straty, jakie ponie�li�my|w zwi�zku z tymi...
{8492}{8560}fa�szywymi akcjami.
{8605}{8717}/Prawdziwe dolary za fa�szywe akcje,|/fa�szywe dolary za prawdziwe akcje.
{8721}{8761}/Podmieni� torby z pieni�dzmi,
{8765}{8802}/doda� troch� oszustwa,
{8806}{8861}/polega� na odrobinie chciwo�ci...
{8865}{8945}/Gdy sko�czyli�my, by�em|/do przodu o 200 dolar�w.
{8984}{9075}/Nie jest to maj�tek, ale|/wystarczy na nocleg w mie�cie.
{9530}{9558}Albert Spangler?
{9585}{9714}Nie znam, ale dla ciebie|mog� by� kim zechcesz.
{9725}{9769}Na przyk�ad przek�sk�?
{9852}{9888}/Sk�d mia�em wiedzie�,
{9892}{9972}/�e najlepszy oficer Stra�y Miejskiej|/to wilko�ak?
{10671}{10726}/Bywa�em w cia�niejszych klitkach.
{10730}{10762}/Zaprawa by�a mi�kka.
{10766}{10835}/Maj�c do dyspozycji|/metalow� �y�k� i czas,
{10839}{10903}/po kilku tygodniach|/kopania b�d� wolny.
{12163}{12216}Brawo, panie Lipwig.
{12259}{12303}Zaplanowali�cie to!
{12307}{12346}Rozkaz lorda Vetinari.
{12351}{12405}Nazywa to terapi� zaj�ciow�.
{12428}{12478}Ja to nazywam tortur�!
{12484}{12527}Nie z�o�ci si� pan, prawda?
{12532}{12588}Tylko wyczuwa ducha tej rozgrywki.
{12593}{12651}Zadziwiaj�ce,|�e pan nie zrezygnowa�.
{12655}{12715}Wciska� pan ca�y py� do materaca.
{12727}{12764}Bardzo schludnie.
{12777}{12830}Powinien pan odpocz��.
{12868}{12918}Za p� godziny pana powiesimy.
{12978}{13046}Powiesicie mnie?|Za drobne oszustwo?
{13052}{13129}I kilka innych.
{13267}{13370}Oto lista oszustw na|��czn� kwot� 150 000 dolar�w.
{13402}{13467}A to tylko na te,|na kt�re mamy dowody.
{13834}{13862}Dzie� dobry.
{13865}{13959}Nazywam si� Trooper. Dzisiaj|b�d� pa�skim katem.
{13967}{14047}Prosz� si� nie martwi�,|wiesza�em ju� setki ludzi.
{14055}{14104}Wyprawimy pana st�d raz-dwa.
{14108}{14151}I to mnie martwi.
{14234}{14308}Zanim zaczniemy,|opowiem o linie.
{14320}{14418}Zabrzmi to dziwnie, ale jest|wielu specyficznych kolekcjoner�w
{14422}{14477}i zamierzam wystawi� j� na aukcj�.
{14481}{14571}Takie rzeczy dobrze schodz�,|a podpisane s� wi�cej warte.
{14624}{14662}B�d� bardzo zobowi�zany.
{14729}{14790}Zostaje jeszcze|kwestia ostatnich s��w.
{14794}{14838}Nie przypuszcza�em, �e umr�.
{14842}{14899}�wietne. Pierwszy raz|s�ysz� tak� fraz�.
{14903}{14946}- Wszyscy gotowi?|- Ja nie!
{14947}{14997}Ale z pana �artowni�.
{15001}{15100}Przynosz� rozkaz od lorda Vetinari,|patrycjusza Ankh-Morpork.
{15130}{15153}U�askawienie!
{15170}{15226}M�wi, �eby nie przed�u�a�.
{15302}{15348}Ostatnie s�owa?
{15387}{15497}Powierzam sw� dusz� dowolnemu bogu,|kt�remu uda si� j� znale��.
{15501}{15558}�adne, do roboty.
{16207}{16275}Widz�, �e jest pan|przytomny, panie Lipwig.
{16298}{16381}I nadal �ywy, w chwili obecnej.
{16469}{16526}Zata�czy� pan sizalow� polk�.
{16553}{16613}Wieszanie to bardzo �cis�a nauka,
{16631}{16685}a pan Trooper|jest w tym najlepszy.
{16699}{16749}Tylko mistrz zauwa�y�by,
{16755}{16824}�e znalaz� si� pan|o w�os od �mierci.
{16846}{16906}Ten w�os to sedno ca�ej sprawy.
{16914}{16960}Czasami
{16967}{17032}cz�owiek tak namiesza w �yciu,
{17079}{17141}�e �mier� wydaje si�|jedynym wyj�ciem.
{17167}{17211}Wtedy pojawia si� anio�
{17230}{17296}i daje mu szans�,|by zmieni� swoje �ycie.
{17312}{17394}Chcia�bym, �eby|uwa�a� mnie pan za anio�a.
{17441}{17486}Proponuj� panu nowe �ycie.
{17550}{17588}I prac�.
{17641}{17669}Nie tak �apczywie.
{17674}{17789}Teraz powinienem chyba|wskaza� panu tamte drzwi.
{17894}{17979}Je�li po us�yszeniu mojej|propozycji zechce pan wyj��,
{17984}{18040}wystarczy przej�� przez te drzwi
{18045}{18123}i ju� nigdy wi�cej|nic pan ode mnie nie us�yszy.
{18175}{18297}Pa�skim zadaniem b�dzie wskrzeszenie|Urz�du Pocztowego Ankh-Morpork.
{18301}{18350}Urz�d Pocztowy?
{18355}{18384}Chwileczk�.
{18760}{18823}/Pewna �mier� albo Urz�d Pocztowy?
{18829}{18904}/Trudny wyb�r, czy mo�e alternatywa.
{18928}{19009}/Ju� do�� si� dzisiaj|/napatrzy�em na wn�trze trumny.
{19013}{19092}Interesuj�cym faktem,|dotycz�cym anio��w
{19136}{19192}jest to, �e zjawiaj� si� tylko raz.
{19247}{19303}Zrozumieli�my si�, panie Lipwig?
{19343}{19370}Doskonale.
{19376}{19453}Witam na rz�dowej posadzie.
{19460}{19534}Pa�skie wynagrodzenie|to 20 dolar�w tygodniowo.
{19538}{19589}Ca�kiem nie�le.
{19687}{19723}Prosz�.
{19789}{19833}By�bym zapomnia�.
{19851}{19925}Za 10 minut|spotka si� pan z kuratorem.
{19929}{19982}Kurator?
{19987}{20060}Przecie� jestem teraz|wzorowym obywatelem.
{20066}{20124}A on jest wzorowym kuratorem.
{20276}{20329}/G�upcy, dali mi drug� szans�.
{20340}{20419}/Musz� tylko biec,|/byle szybciej, byle dalej.
{20427}{20483}/Przede mn� rozci�gaj� si� r�wniny.
{20487}{20532}/Sp�dz� noc w wygodnym �o�u,
{20536}{20591}/a rankiem rozkr�c� dawny interes.
{21150}{21260}Nie mo�e pan ucieka� i nie mo�e|si� pan chowa�, panie Lipwig!
{21265}{21316}Tak wam si� wydaje.
{21377}{21419}To jaki� �art?
{21679}{21748}Regu� trzeba przestrzega�!
{22053}{22168}Mam dla pana jedynie|uczucia sympatii, panie Lipwig.
{22181}{22221}Co� ty za jeden, u licha?
{22226}{22375}Jestem pa�skim kuratorem|i pa�skie dobro le�y mi na sercu.
{22519}{22573}Niestety zn�w si� spotykamy.
{22590}{22695}Przypominam sobie jak m�wi�em,|�e anio� zjawia si� tylko raz.
{22740}{22841}Nie m�wi� pan, �e|na�le na mnie potwora z gliny.
{22856}{22909}To bardzo niemi�e z pana strony.
{22915}{22983}Pan Pompa nie jest|potworem, tylko golemem.
{22987}{23067}- To sz�o ca�� noc, nios�c mnie i konia.|- Tak jest.
{23071}{23203}Pan musi spa� i je��,|a pan Pompa nie.
{23219}{23268}Nie zdo�a si� pan wyrwa�.
{23284}{23393}Mo�e pan jedynie wybra� mi�dzy|prac� w Urz�dzie Pocztowym a...
{23663}{23725}Komu zale�y na poczcie?
{23730}{23775}Nikt ju� nie wysy�a list�w,
{23779}{23843}wszystko idzie sekarami,|prosz� spojrze�.
{23848}{23901}Gra� pan w �ups, panie Lipwig?
{23937}{23971}To fascynuj�ca gra.
{24005}{24120}M�j przeciwnik jest w Uberwaldzie,|ruchy pionk�w przesy�amy sekarami.
{24125}{24210}Niestety mamy coraz|cz�stsze awarie systemu.
{24226}{24266}Jako niezadowolony klient
{24270}{24334}powinienem m�c|skorzysta� z innej us�ugi,
{24338}{24418}ale bez dzia�aj�cej poczty,|tkwi� w martwym punkcie.
{24422}{24463}A tego nie cierpi�.
{24473}{24516}Ale dlaczego ja?
{24525}{24594}Poniewa� tryby|musz� pracowa�, panie Lipwig.
{24609}{24657}Zaz�bia� si�.
{24672}{24742}Pora, aby ten z�bek|wskoczy� na miejsce.
{24872}{24942}Poczmistrzowi przys�uguje|niewielki pokoik.
{24957}{25015}I czapka, o ile si� nie myl�.
{25363}{25446}/Musia�em zastosowa� si�|/do zasady trzynastej:
{25451}{25551}/"W potrzasku nale�y zamieni� wroga|/w przyjaciela."
{25570}{25678}- Mo�emy pom�wi� szczerze?|- Golemy nie potrafi� k�ama�.
{25694}{25773}Naprawd�?|To nieszcz�liwie dla ciebie.
{25810}{25885}Prawd� m�wi�c,|martwi� si� o ciebie.
{25890}{25963}Lord Vetinari|okropnie ci� wykorzystuje.
{25974}{26017}To nie w porz�dku.
{26022}{26078}Stworzono mnie do pracy.
{26153}{26249}Nigdy nie chcia�e� tego rzuci�|i wzi�� dzie� wolny?
{26255}{26288}Pan nie rozumie.
{26301}{26411}Pompa to nie moje nazwisko,|tylko funkcja. Pompa 19.
{26434}{26504}Sta�em na dnie dziury|g��bokiej na sto st�p
{26510}{26631}i pompowa�em wod�|do miasta przez 200 lat.
{26642}{26702}A teraz spaceruj� w s�o�cu,
{26717}{26774}czuj� podmuch wiatru na twarzy.
{26792}{26840}To jest lepsze.
{26844}{26906}Problem w tym,|�e pr�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin