1937_Odsłonięte.pdf

(5276 KB) Pobierz
ODSŁONIOĘTЕ
Rzeczy, na szkodę milionów ludzi zatajone,
obecnie Ku ochronie Państwa ujawnione.
zyczenie
OPOKA
Państwa spełnione
NASTĘPCY
OBRACY
OJCOWIE
986899677.002.png
Г
Biblioteka Narodowa
Warszawa
30001008564991
Niedaremnie 2.630.000 uczciwych katolików,
protestantów, żydów i ludzi wolnych od ko­
ściołów w roku 1936 podpisało petycję do
„U. S. Tedcral Communications Commission"
i do stacyj radiowych w Ameryce, prosząc
o publiczną dyskusję radiową między wy­
sokim członkiem rzymsko-katolickiej hie­
rarchii a oskarżanym przez nią sędzią Ru­
therfordem — o rzeczach nader ważnych
dla zbawienia ludzkości. Ponieważ dotąd
nie zareagowano na petycję, złożoną dnia
2 listopada 1936 r. w Waszyngtonie, sędzia
Rutherford ogłasza w niniejszej broszurze
swoje stanowisko w proponowanej dyskusji,
powołując się na to samo Pismo Św. i na
te same katolickie autorytety, co hierarchia.
ODSŁONIĘTE!
ODSŁONIĘTE
Oszustwo staje jawne
U CZCIWI LUDZIE pragną dowiedzieć się prawdy,
dlatego że kłamstwa przynoszą im szkodę. Po­
zyskać zaufanie człowieka i narzucić mu potem
fałszywy pogląd, narażający na niebezpieczeństwo je­
go wolność, mienie i życie, znaczy dopuścić się na nim
oszustwa.
Arcykłamcą i sprawcą złudy i oszustwa jest szatan,
diabeł. On sprawił, że ludzie publicznie nauczają
kłamstw, na czym cierpi wolność, mienie i życie ich
otoczenia. Miliony szczerych, łatwowiernych ludzi
przez to omamiono, oszukano i przyprawiono o szkodę.
Aby ludzi móc okpić, zataja się kłamstwa.
Prawda odsłania oszustwo i uzdalnia przez to
rzetelnych ludzi do chronienia samych siebie. Jezus
Chrystus, on wielki wykładca prawdy, oświadczył o
zawartym w Biblii Słowie Bożym: „Słowo twoje jest
prawdą" (Jana 17: 17). Nadto powiedział: „Nic nie
jest skrytego, co by nie miało być objawione, i nic
tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano" (Ma­
teusza 10: 26).
Od wielu wieków omamiano i oszukiwano ludzi
przez to, że ich skłaniano do wiary w kłamstwo. Musi
^ u
Copyrighted 1937
and published by
WATCH TOWER
BIBLE AND TRACT SOCIETY
International Bibie Studenta Association
Brooklyn, N. Y., U. S. A.
Oddziały:
w Łodzi, Bernie, Magdeburgu,
Pradze, Wiedniu, Sztokholmie,
Paryżu, Toronto, (Kopenhadze,
Londynie i innych miastach.
UNCOVERED - Polish
Made in the United States of America
Drukowane w Stanach Zjedn A. P.
986899677.003.png
4
ODSŁONIĘTE
ODSŁONIĘTE
5
jednak nadejść czas, w którym prawda stanie się
wiadoma, aby rzetelni ludzie mogli uniknąć tego, co
im przynosi szkodę. Ten słuszny czas Boży obecnie
nastał. Niech przeto Państwo starannie i bez uprze­
dzeń przeczytają następujące wywody i niech na każde
pytanie odnajdą objaśnienie w Słowie Bożym, które
jest prawdą.
I lickiej" i innych podpisało petycję, aby doszła do
skutku dyskusja, w której by wysocy urzędnicy rzym­
sko-katolickiej hierarchii bronili rzymsko-katolickich
nauk i dowiedliby słuszności oskarżenia. Ta petycja
ogłoszona została wszędzie w Stanach Zjednoczonych
Ameryki i wszyscy wyżsi urzędnicy hierarchii otrzy­
mali odpis jej. Ponieważ hierarchia nie mogła pod­
trzymać swego fałszywego oskarżenia, przeto nie zgo­
dziła się na publiczną dyskusję, a więc wzbrania się
wystąpić
PETYCJA 0 DYSKUSJĘ
w obronie nauk katolickich. Wzgardziła
Ludzie, wprowadzający publiczność w błąd, nie
życzą sobie, aby ich oświadczenia lub nauki zostały
publicznie zbadane, gdyż obawiają się, że prawda
mogłaby ich wtedy wystawić na szyderstwo i pogardę.
Rzymsko-katolicka hierarchia składa się z grupy ludzi,
poddanych zamieszkałemu we Włoszech władcy. Ta
hierarchia panuje nad milionami szczerych ludzi,
zwanych przez nią „ludnością katolicką". Hierarchia
przeciwstawia się bardzo energicznie używaniu radia
do głoszenia prawd biblijnych, wystawiających we
właściwym świetle ją i jej fałszywe nauki. Ona nie
przebiera w środkach, aby powstrzymać ludzi od sły­
szenia prawdy. Hierarchia wystąpiła całkiem publicz­
nie z następującym oskarżeniem: „Sędzia Rutherford
atakuje kościół katolicki, przekręca jego nauki i daje
powód do religijnej nienawiści i bigoterii."
To oskarżenie jest fałszywe. W odpowiedzi na to
(.bwinienie 2.630.000 szczerych ludzi z „ludności kato-
petycją.
Na pożytek owych milionów ludzi, którzy pod­
pisali petycję, oraz tych, którzy mają życzenie poznać
prawdę, przytoczę najgłówniejsze nauki rzymsko- ka­
tolickiego kościoła i przebadam je. Twierdzę, że wy­
mienione poniżej nauki, głoszone przez katolicką or­
ganizację, nie są poparte przez Biblię, lecz że się
opierają na ludzkich teoriach. Są to ludzkie tradycje
i dlatego są fałszywe. Narażają na niebezpieczeństwo
wolność i szkodzą mieniu i życiu ludzi.
CZYŚCIEC
Nauczana przez rzymsko-katolicką hierarchię na­
uka o „czyśćcu", w którą kazano wierzyć milionom
szczerych ludzi, w skróceniu jest następująca: „Gdy
katolik umiera, to w rzeczywistości nie jest martwy,
lecz dusza jego jest świadoma w miejscu przejściowej
986899677.004.png
6
ODSŁONIĘTE
ODSŁONIĘTE
7
kary, w tak zwanym „czyśćcu". Czas trwania tej kary
może być skrócony przez modlitwy i ofiary żyjących;
w ten sposób pomaga się uwięzionej w „czyśćcu"
duszy."
pokoju dla sprawiedliwych, w życiu przyszłym istnieje
jeszcze stan pośredni przejściowej kary dla takich,
którzy umierając są jeszcze obarczeni grzechami albo
jeszcze nie zadośćuczynili sprawiedliwości Bożej za
grzechy już przebaczone. Kościół naucza także, że
dusze, oddane w ten stan pośredni, pospolicie zwany
„czyśćcem", nie mogą same sobie pomóc, że jednak
mogą doznać pomocy przez wstawiennictwo wiernych
na ziemi. Istnienie czyśćca warunkuje oczywiście od­
powiedni dogmat —- skuteczność modlitw za umarłych;
dusze, znajdujące się bowiem w tym stanie przejścio­
wym, nie osiągnęły jeszcze ostatecznego celu swej
wędrówki. Wciąż jeszcze są wygnane z nieba i po­
trzebują miłosierdzia Bożego."
Stanowczo odpieram oskarżenie, że przekręcam
nauki katolickie. Nie mam powodu wystawiać cos w
fałszywym świetle. Prawda ma daleko większe znacze­
nie aniżeli nauki jakiegoś człowieka lub jakiejś orga­
nizacji. Co się tyczy „czyśćca", to przytoczę uznany
autorytet katolicki. „The Catholic Encyclopedia",
wydana z aprobatą arcybiskupa nowojorskiego, po­
daje w tomie XII pod podtytułem „Czyściec" co na­
stępuje:
„I. NAUKA KATOLICKA. — Czyśćcem (purga-
torium, miejscem oczyszczenia) nazywa się zgodnie z
nauką katolicką miejsce czyli stan przejściowej kary
dla tych, co opuścili doczesność w łasce Bożej, a nie
będąc całkiem wolni od przebaczalnych grzechów, nie
odpokutowali w zupełności swych przewinień. Czyściec
jest zatem etanem pośrednim... Zatrzymane tam dusze
mogą doznać pomocy przez wstawiennictwo wiernych,
a zwłaszcza przez przyjemną ofiarę ołtarza."
Kardynał James Gibbons, dobrze znany autorytet
katolicki, powiada w swej książce „Wiara ojców na­
szych", rozdz. XVI, str. 205, wydanie 78-me, co na­
stępuje: „Kościół katolicki naucza, że poza miejscem
wiecznych mąk dla złośników i miejscem wiecznego
Aby złożyć dowód prawdziwości nauki o „czyśćcu",
trzeba móc jasno dowieść, że 1) każdy człowiek ma
duszę różniącą się i odłączoną od widzialnego stworze­
nia; 2) że dla duszy czyli stworzenia nie ma śmierci,
że tylko ciało umiera, a dusza żyje nadal; 3) że umarli
mają świadomość; 4) że ci w „czyśćcu" mogą doznać
pomocy przez datki pieniężne swych ziemskich przy­
jaciół za modlitwy i msze.
Jeżeli nauka o „czyśćcu" jest fałszywa, to miliony
ludzi oszukano, skrępowano bojaźnią i skłoniono do
niewłaściwego wydawania pieniędzy i mienia; poza
tym wprowadzono ich w błąd co do wiecznego życia.
Czy Państwo są katolikami czy nie, jednak jako szcze-
986899677.005.png
ODSŁONIĘTE
8
9
ODSŁONIĘTE
my w ten sposób bez trudu poznać, czy się z nimi
zgadzają czy nie; jeżeli się zgadzają, to są prawdziwe.
Niechaj więc samo Słowo Boże osądzi rozpatrywane
tutaj dogmaty.
rym ludziom z pewnością wiele Im zależeć będzie na
poznaniu prawdy. Jezus powiedział: „Prawda was
wyswobodzi" (Jana 8: 32). Państwo pytają: W jaki
sposób możemy stwierdzić, co jest prawdą? — Czy mo­
żemy polegać na zdaniach ludzkich? — Nie, gdyż
wszyscy ludzie są niedoskonali, a zdanie niedoskona­
łego człowieka jest bez wartości, jeżeli nie jest poparte
prawdziwymi faktami; dlatego w Piśmie Św. jest na­
pisane: „Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu
ludzkim, w którym nie masz wybawienia"
Czy każdy człowiek ma od ciała różniącą się i od­
łączoną duszę? Nie, dlatego że każde poruszające się
i oddychające stworzenie jest duszą. Człowiek jest
duszą, ale nie ma duszy. „Stworzył tedy Pan Bóg czło­
wieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech
żywota. I stał się człowiek duszą żyjącą" (1 Mojże­
szowa 2:7). Ciało i dech żywota, stanowiące organizm,
tworzą razem duszę czyli żyjące stworzenie. Gdy czło­
wiek umiera, umiera jako dusza, albowiem tak Bóg
postanowił (1 Mojżeszowa 2: 17). „Boś proch i w
proch się obrócisz" (1 Mojżeszowa 3: 19). „Upadać
przed nim, przed oblicznością jego kłaniać się będą
wszyscy zstępujący w proch i którzy duszy swej żywo
zachować nie mogą" (Psalm 22: 30).
(Psalm
146:3).
Biblia jest wyraźne Słowo Boże. Słowo Boże jest
prawdą. Biblia napisana została w tym celu, aby była
czytana i przy końcu świata rozumiana przez szcze­
rych ludzi na ziemi (1 Do Korynt. 10: 11). Żyjemy
obecnie przy końcu świata (Do Rzymian 15:4).
Biblia nie została napisana na pożytek jednostek,
zwących się „duchowieństwem", lecz dla wszystkich,
którzy miłują Boga i pragną służyć mu, jak oświadcza
apostoł: „Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i
pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku
ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości; aby człowiek
Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej do­
statecznie wyćwiczony" (2 Do Tymot. 3: 16, 17). Nikt
nie potrzebuje prosić kogoś, aby mu wyłożył Biblię,
albowiem Pismo Św. nie jest przeznaczone na prywatne
wyłożenia (2 Piotra 1: 20). Porównywamy rzeczywiste
fakty znane jako prawdziwe z tekstami Biblii i może-
Czy prawdą jest, że ciało umiera, a dusza żyje na­
dal? Nie. Pierwsze kłamstwo diabła, skierowane do
Ewy i zapisane w Biblii, było: „Żadnym sposobem
śmiercią nie pomrzecie" (1 Mojżeszowa 3:4); innymi
słowy, nie ma śmierci. Ponieważ Ewa została oszukana
przez to kłamstwo, a Adam przyłączył się do jeje
przestępstwa, przeto na obojga został wydany wyrok
śmierci i na obojgu wykonany. Jezus powiedział prze­
to o diable, że jest kłamcą i mordercą (Jana 8:44).
986899677.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin