Excel 2003 Kurs (Helion).pdf

(1679 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
Excel 2003 PL. Kurs
SPIS TRECI
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Maciej Groszek
ISBN: 83-7361-307-2
Format: B5, stron: 320
Zawiera CD-ROM
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Zamiast d³ugich tekstów — rysunki z dok³adnymi objanieniami. Samodzielna nauka
nigdy nie by³a tak prosta!
Gdy przesta³a wystarczaæ kartka papieru i liczyd³a, wymylono elektroniczne kalkulatory.
Jednak i ich mo¿liwoci szybko siê wyczerpa³y. Pojawi³y siê wiêc komputery i arkusze
obliczeniowe, takie jak popularny Excel, pozwalaj¹ce w znacznie wygodniejszy sposób
przetwarzaæ dane liczbowe. Od obliczeñ matematycznych do skomplikowanych analiz
finansowych — Excel wspiera nas tam, gdzie mamy do czynienia z du¿¹ iloci¹ liczb.
Ksi¹¿ka „Excel 2003 PL. Kurs” to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim
czasie poznasz tê aplikacjê i nauczysz siê u¿ywaæ jej w praktyce. Jest to pozycja
skierowana do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników nie maj¹cych wiêkszego dowiadczenia
w obs³udze komputera. Mo¿esz z niej korzystaæ bez pomocy nauczyciela. Krótkie
rozdzia³y, które mo¿esz przeczytaæ w ci¹gu kilkunastu minut, pokazuj¹ krok po kroku
czynnoci, które nale¿y wykonywaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt.
Nauczysz siê:
• Instalowaæ Excela i pakiet Office
• Tworzyæ nowe arkusze, otwieraæ istniej¹ce i zapisywaæ je na dysku
• Dostosowywaæ Excela do swoich potrzeb
• Budowaæ w³asne formu³y
• Tworzyæ atrakcyjne wykresy na podstawie danych
• U¿ywaæ Excela jako bazy danych
• Drukowaæ arkusze
• Korzystaæ z systemu pomocy i Asystentów
Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” adresowane s¹ do pocz¹tkuj¹cych
u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w krótkim czasie nabyæ praktycznych
umiejêtnoci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane
przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane s¹ wspania³¹ pomoc¹ w samodzielnej nauce.
• Przeznaczony dla pocz¹tkuj¹cych
• Praktyczne zadania omówione krok po kroku
• Przystêpny i zrozumia³y jêzyk
• Liczne ilustracje
• Idealny do samodzielnej nauki
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
12071191.002.png 12071191.003.png 12071191.004.png
Spis treci
Wstp..................................................................................................................................................................................7
Rozdział 1. Idealny pracownik, czyli przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego............................13
Liliput i Guliwer..................................................................................................................14
Na cebulk............................................................................................................................15
Lek na wszystkie dolegliwoci............................................................................................16
Rodzina Microsoft Office..................................................................................................18
W królestwie krasnoludków...............................................................................................20
Troch fajerwerków.............................................................................................................22
Nie tylko Excel.....................................................................................................................24
Moc z wami..........................................................................................................................26
Praktyczne dowody.............................................................................................................27
Bajka z morałem..................................................................................................................32
Podsumowanie.....................................................................................................................33
Rozdział 2. Dwa łatwe kroki..............................................................................................................................35
Rozpoczynanie pracy..........................................................................................................36
Bezpiecze3stwo danych......................................................................................................38
Zapisywanie informacji......................................................................................................39
Przykłady...............................................................................................................................40
Podsumowanie.....................................................................................................................48
Rozdział 3. Eliminacja niebezpiecze%stwa utraty danych...................................................................49
Co jest najcenniejsze............................................................................................................51
Przykłady...............................................................................................................................52
Podsumowanie.....................................................................................................................57
 
4 Spis tre*ci
Rozdział 4. Jak oszczdza, czas......................................................................................................................59
Przykłady...............................................................................................................................61
Podsumowanie.....................................................................................................................66
Rozdział 5. Niewiarygodne mo.liwo*ci.......................................................................................................67
Przykłady...............................................................................................................................70
Podsumowanie.....................................................................................................................76
Rozdział 6. Łatwe sposoby zaznaczania......................................................................................................77
Przykłady...............................................................................................................................81
Podsumowanie.....................................................................................................................85
Rozdział 7. Mistrzowskie wprowadzanie danych....................................................................................87
Krn8brne maszyny..............................................................................................................90
Przykłady...............................................................................................................................91
Podsumowanie.....................................................................................................................97
Rozdział 8. Edycja danych.................................................................................................................................99
Przykłady.............................................................................................................................102
Podsumowanie....................................................................................................................110
Rozdział 9. Wyjawiamy sekrety formatowania komórek..................................................................111
Prosta instalacja..................................................................................................................112
Łatwa obsługa......................................................................................................................112
Znikaj8ce znaki...................................................................................................................112
Podstpne pułapki..............................................................................................................113
Mozolne prace.....................................................................................................................113
Straszne formaty.................................................................................................................114
Zanim wyrzucisz komputer..............................................................................................115
Przykłady..............................................................................................................................116
Podsumowanie...................................................................................................................125
Rozdział 10. 100% gwarancji na przekonanie audytorium..............................................................127
Przykłady.............................................................................................................................130
Podsumowanie...................................................................................................................136
Rozdział 11. Drukowanie....................................................................................................................................137
Przykłady.............................................................................................................................139
Podgl8d wydruku...............................................................................................................143
Podsumowanie...................................................................................................................150
Rozdział 12. Excel jako baza danych............................................................................................................151
Projektowanie bazy danych..............................................................................................153
Przykłady.............................................................................................................................155
Podsumowanie...................................................................................................................160
Spis tre*ci 5
Rozdział 13. Formuły w praktyce...................................................................................................................161
Budowa formuł..................................................................................................................162
Błdne działanie formuł...................................................................................................163
Przykłady.............................................................................................................................165
Program magazynowy.......................................................................................................168
Podsumowanie...................................................................................................................172
Rozdział 14. Samodzielne rozwi9zywanie problemów........................................................................175
Przykłady.............................................................................................................................177
Podsumowanie...................................................................................................................183
Rozdział 15. Skarby w sieci?.............................................................................................................................185
Microsoft Office................................................................................................................186
Pomoc techniczna Microsoft...........................................................................................187
Excel nie potrafi cerowa; skarpet....................................................................................189
Poradnik Excela..................................................................................................................191
Własny biznes.....................................................................................................................193
Podsumowanie...................................................................................................................196
Rozdział 16. Funkcje czasu i daty...................................................................................................................197
Opisy funkcji......................................................................................................................199
Przykłady.............................................................................................................................202
Podsumowanie...................................................................................................................210
Rozdział 17. Proste obliczenia finansowe..................................................................................................211
Opisy funkcji......................................................................................................................213
Przykłady.............................................................................................................................214
Podsumowanie...................................................................................................................221
Rozdział 18. Korepetycje z matmy...............................................................................................................223
Opisy funkcji......................................................................................................................225
Przykłady.............................................................................................................................227
Podsumowanie...................................................................................................................238
Rozdział 19. Miarka za miark........................................................................................................................239
Instalacja Analysis ToolPak.............................................................................................240
Opis funkcji........................................................................................................................242
Przykłady.............................................................................................................................247
Podsumowanie...................................................................................................................250
Rozdział 20. Funkcje............................................................................................................................................251
Funkcje finansowe.............................................................................................................252
Funkcje daty i czasu...........................................................................................................260
Funkcje matematyczne.....................................................................................................264
Zako%czenie..............................................................................................................................................................305
Skorowidz..................................................................................................................................................................309
Co jest najcenniejsze
Przykłady
Podsumowanie
Eliminacja
niebezpie-
czestwa
utraty danych
Dokument widoczny w oknie arkusza kalkulacyjnego jest zapisany w pamici RAM
komputera. Nie ma ona elementów mechanicznych. Jest podzespołem elektronicznym.
Z tego wynika jej zaleta — du#a szybko%& działania. Inn( cech( jest brak elementów
mechanicznych. Temu zawdzicza ona swoj( wysok( niezawodno%&.
RAM umo#liwia wielokrotne zapisywanie i odczytywanie zawarto%ci. Zapis do pamici
wykonywany jest przy ka#dym uruchomieniu programu, wczytaniu danych itp. Odczyt
ma miejsce np. wówczas, gdy przewijasz dokument w oknie programu.
Nad tym, aby dane były umieszczane tylko w pustych komórkach, a nastpnie bezbłdnie
odnajdywane czuwa oprogramowanie komputera.
Zawarto%& pamici RAM zostanie bezpowrotnie utracona po niekontrolowanej przerwie
w pracy oprogramowania. Taka przerwa mo#e by& spowodowana: zawieszeniem si
programu, awari( komputera, zanikiem napicia zasilaj(cego itp.
12071191.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin