Przewodnik metodyczny cz5 Nasza Klasa 0.pdf

(2411 KB) Pobierz
142453020 UNPDF
Nasza klasa „0”
część 5
maj – czerwiec
1
142453020.018.png 142453020.019.png 142453020.020.png 142453020.021.png 142453020.001.png
MAJ, TYDZIEÑ I
TREŒCI
PROGRAMOWE
TEMAT
TYGODNIA
DZIEÑ
TYGODNIA
TEMAT
DNIA
AKTYWNOή
I DZIA£ALNOŒÆ
DZIECKA
1
2
3
4
5
Poznajemy przyrodê
Wiosna
– Podkreœlenie roli
owadów w zapyla-
niu roœlin oraz skut-
ków tego zapylania
(na przyk³adzie
drzew owocowych).
– Poznanie etapów
rozwojowych wy-
branych zwierz¹t,
np.: ¿aby, motyla;
• zwrócenie uwagi na
znaczenie barwy
ochronnej w ¿yciu
zwierz¹t
(Program wychowa-
nia przedszkolnego
„Nasze przedszkole”,
MAC EDUKACJA
S.A., Kielce 2007,
s. 39-40).
Wiosna na
³¹ce
1
Jak to z ¿abk¹
by³o?
• S³uchanie opo-
wiadania J. Jas-
kólskiej Srebrna
¿abka.
• Æwiczenia zwin-
noœci i zrêczno-
œci inspirowane
wierszem T. Fiu-
towskiej Og³o-
szenie
2
Obra¿ona g¹-
sienica
• S³uchanie opo-
wiadania
W. Koz³owskie-
go Nikt mnie wiê-
cej nie zobaczy
• Nasze g¹sienice –
wykonanie bibu³-
kowych g¹sienic
3
W krainie mo-
tyli
• S³uchanie opo-
wiadania
K. Jaszczyñskiej
Zwójka zielonec-
ka i jej k³opoty
w przedszkolu
• S³uchanie pio-
senki Motylek
4
Barwa
ochronna
• Rozmowa na te-
mat barwy
ochronnej zwie-
rz¹t
2
142453020.002.png 142453020.003.png 142453020.004.png 142453020.005.png
MAJ, TYDZIEÑ I
CELE
OGÓLNE
CELE
OPERACYJNE
KSI¥¯KA, CZ. 4
KARTY PRACY,
CZ. 4
ZAJÊCIA
RUCHOWE
6
7
8
9
Dziecko:
– nazywa etapy roz-
wojowe ¿aby
s. 14, 15
• Æwiczenia poranne –
zestaw XXX (u³o¿one
przez autora).
• Zabawa orientacyjno
porz¹dkowa ¯abki
i bocian (u³o¿ona
przez autora)
• Æwiczenia gimnastycz-
ne – zestaw IX (u³o¿o-
ne przez autora)
– przybli¿enie
zwyczajów ¿ab
– zachêcanie do
ruchu
– wykonuje æwicze-
nia w sali i na po-
wietrzu
– zapoznanie z
cyklem rozwo-
jowym motyla
– wyjaœnia cykl roz-
wojowy motyla
s. 16, 17
nr 12
– rozwijanie
umiejêtnoœci
spó³pracy
– pracuje w zespole
– kszta³towanie
prawid³owych
relacji w grupie
przedszkolnej
– kulturalnie odnosi
siê do kolegów
s. 18
nr 13
– rozwijanie po-
czucia rytmu
– rytmicznie porusza
siê przy muzyce
– zwrócenie uwa-
gi na przystoso-
wanie zwierz¹t
do ¿ycia w da-
nym œrodowisku
– wyjaœnia znaczenie
barwy ochronnej
dla zwierz¹t
s. 19
nr 14 , 15
3
142453020.006.png 142453020.007.png 142453020.008.png 142453020.009.png
• Motylkowe wi-
tra¿e – wykona-
nie prostych wi-
tra¿y z wyko-
rzystaniem ko-
lorowego karto-
nu i bibu³y nie-
karbowanej
5
W owadziej
rodzinie
• S³uchanie wier-
sza H. Zieliñ-
skiej Pszczo³y
• Twórcze zaba-
wy z tekstem
Mowa i zabawa
MAJ, TYDZIEÑ II
Dbamy o nasze
zdrowie
– Dbanie o narz¹dy
zmys³ów poprzez:
• dobre oœwietlenie
miejsc zabaw, pracy,
• unikanie ha³asu, sa-
memu te¿ nie bêd¹c
jego Ÿród³em,
• wietrzenie po-
mieszczeñ
(Program wychowa-
nia przedszkolnego
„Nasze przedszkole”,
MAC EDUKACJA
S.A., Kielce 2007,
s. 51).
Nasze zmy-
s³y
1
Czêœci cia³a
• Zabawa dydak-
tyczna Czy znam
swoje cia³o.
• Rozwi¹zywanie
zagadek o czêœ-
ciach cia³a
2
S³yszê, widzê,
czujê, próbujê
• S³uchanie opo-
wiadania
A. Sójki Czaro-
dziejska kasza
• Dzwonki
wietrzne – wy-
konanie zabaw-
ki wydaj¹cej
dŸwiêki
Nasze zmys³y
– Rozpoznawanie
przedmiotów, ro-
œlin, zwierz¹t za
pomoc¹ zmys³ów:
dotyku, smaku, za-
pachu, wzroku, s³u-
chu.
3
DŸwiêki
wokó³ nas
• Zabawa mate-
matyczna Gra-
j¹ce guziki
• Zabawy przy
piosence Majo-
wy wieczór
4
142453020.010.png 142453020.011.png 142453020.012.png 142453020.013.png
– poszerzanie do-
œwiadczeñ pla-
stycznych
– wykonuje prosty
witra¿
– przybli¿enie
¿ycia pszczó³
i mrówek
– wyjaœnia znaczenie
pszczó³ i mrówek
dla przyrody
s. 20, 21
nr 16
– rozwijanie
mowy
– dzieli s³owa na sy-
laby i g³oski
MAJ, TYDZIEÑ II
Dziecko:
– nazywa swoje czê-
œci cia³
nr 17, 18, 19
• Æwiczenia poranne – ze-
staw XXXI (u³o¿one
przez autora).
• Zabawa ruchowa Zmieñ
ruch
• Zabawa ruchowa Czêœci
mojego cia³a
• Zabawa ruchowa Obser-
wuj bêbenek (u³o¿one
przez autora)
• Æwiczenia gimnastycz-
ne – zestaw IX (u³o¿one
przez autora)
– rozpoznawanie
i nazywanie czêœ-
ci cia³a
– rozwijanie my-
œlenia krytycz-
nego
– rozwi¹zuje zagadki
– uœwiadomienie
istnienia ró¿-
nych narz¹dów
zmys³ów
– nazywa poszcze-
gólne zmys³y
s. 22, 23
– ³¹czenie w pracy
ró¿norodnych
materia³ów
– wykonuje pracê
³¹cz¹c ró¿ne mate-
ria³y
– liczenie w za-
kresie 10
– dodaje i odejmuje
w zakresie 10
nr 20, 21
– nauka piosenki
– œpiewa piosenkê
5
142453020.014.png 142453020.015.png 142453020.016.png 142453020.017.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin