Cedr syberyjski - Uzdrowiciel - Żywiciel.pdf

(1176 KB) Pobierz
Cedr syberyj.
CEDR SYBERYJSKI
INSTRUKCJA SADZENIA
Roz¸uskajcie szyszk´. Ziarna (orzeszków) namoczcie w wodzie
letniej na 2-3 doby. Te orzeszki, które nie opad¸y w wodzie na dno
wybrakujcie (one, z zasady sà puste i nie przydatne do siewu).
Zmieszajcie orzeszki z odka˝onym (przegrzanym i och¸odzonym,
np. na patelni) piaskiem w proporcji 1 cz´Êç nasion na 3 cz´Êci
piasku. Przeprowadêcie w ch¸odzie le˝akowanie nasion. Dlatego
ulokujcie substrat z orzeszkami na czas najmniej 4 miesi´cy
w temperaturze blisko O + - l 0 C (dolna cz´Êç lodówki, piwnica
itp.). Dost´p powietrza przy le˝akowaniu jest obowiàzkowy. *
Sadzenie ; Do przygotowanej ziemi, mieszanki (lekko drenujemy
glinkà sypkà, unikajcie gleb zwi´z¸ych i ci´˝kich) metodà szpikowania dokonajcie sadzenia nasion ostrà cz´Êcià orzeszka
w dó¸ na g¸´bokoÊç 3-6 cm. Kie¸kowanie nast´puj´ najwczeÊniej po 15-20 dniach......."
CEDR - ˚YWICIEL - UZDROWICIEL
(NAZWA ¸ACI¡SKA - CEDRUS) Rodzaj Cedrus - cedr z rodziny Pinaceae (szpilkowe).
Obejmuje cztery gatunki: Cedr atlantycki – Cedrus atlantica, Cedr Cypryjski – Cedrus breavifolia Henry, Cedr Hima-
lajski – Cedrus deodara Loud, Cedr libaƒski – Cedrus Libani Loud).
SK¸AD CHEMICZNY
Dotychczasowe badania laboratoryjne skupiajà si´ na poznaniu sk¸adu chemicznego olejków eterycznych. G¸ówne
sk¸adniki olejku z cedra libaƒskiego stanowià borneol oraz cisatlaton, natomiast w olejku z cedra atlantyckiego dominujà
kadinen, alfa i gamma atlanton. Olejek eteryczny z igie¸ cedru atlantyckiego zawiera 53 sk¸adniki a wÊród nich 70% sta-
nowià seskwiterpeny oraz ma¸e iloÊci izomerów atlantonu. Olejek z drewna cedru himalajskiego zawiera alfa i beta hi-
machaleny, alkohol seskwiterpenowy-himachol, allohima-chalol oraz atlanton, cedrol, kwas limonenowy, longiborenol, p-
-metylacetofenon. W ga¸´ziach i korze cedra himalajskiego stwierdzono obecnoÊç zwiàzków flawonoidowych: kwercetyny,
metylokwercetyny oraz taksofoliny. W liÊciach zidentyfikowano tanin´. Wyizolowano z drewna trzy zwiàzki o silnym
dzia¸aniu przeciwutleniajàcym: matairesinol, nortrachelogenin´, dibenzylobutyrolaktolignan.
Z oleju uzyskanego z nasion cedru wyizolowano nastepujàce kwasy t¸uszczowe: kwas keteleeronowy, taksoleinowy, pi-
noleinowy, koniferonowy, saciadonowy. W Êród nich wyizolowano kwas 14-metyloheksadekanowy, który jest równie˝
sk¸adnikiem lipidów (zwiàzków t¸uszczowych) zwierzàt i mikroorganizmów.
W¸AÂCIWOÂCI LECZNICZE
Kora cedru himalajskiego ze wzgl´du na dzia¸anie Êciàgajàce jest stosowana w przewlek¸ych biegunkach, szczególnie
a atonii jelit. W postaci sproszkowanej wykazuje korzystne dzia¸anie w leczeniu choroby wrzodowej ˝o¸àdka. Drewno
z cedru himalajskiego stosujà Hindusi jako antidotum w przypadkach ukàszeƒ przez ˝mije. Wykazuje równie˝ dzia¸anie
moczop´dne i przeciwgoràczkowe i jest zalecanym Êrodkiem w kamicy nerkowej, zapaleniu p´cherza moczowego oraz
w chorobach uk¸adu oddechowego, ze wzgl´du na potwierdzone dzia¸anie mukolityczne (rozpuszczajàce g´stà wydzieli-
n´). Olejki cedrowe wykazujà dzia¸anie przeciwbakteryjne zarówno wobec form wegetatywnych jak i przetrwalnikowych.
Jako ciekawostk´ podam, ˝e ekstrakt z szyszek cedru libaƒskiego jest aktywny wobec szczepów Helicobacter pylon. Ole-
jek otrzymany z drewna wykazuje silne dzia¸anie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne oraz przeciwbólowe. Badania la-
boratoryjne donoszà, ˝e alkoholowy wyciàg z ga¸´zi wykazuje dzia¸anie przeciwnowotworowe wobec kultur komórek no-
wotworowych nab¸onka nosogardzieli (Dar i wsp.). Olejek z drewna cedru himalajskiego ma silne dzia¸anie przeciwgrzy-
bicze wobec dro˝d˝aka Candida Albicans, Aspergillus Niger i Curvularia Ovoidea. Stosowany zewn´trznie okaza¸ si´
skutecznym Êrodkiem przeciwzapalnym i przeciwobrz´kowym w leczeniu tràdzika. Ma równie˝ dzia¸anie przeciwaler-
giczne oraz przeciwastmatyczne. Sam natomiast py¸ek z Cedrus Deodara posiada w¸asnoÊci alergizujàce.
ÂRUTA Z NASION ORZECHA CEDROWEGO (MÑKA CEDROWA)
Sypka masa bez domieszek. Mo˝liwe jest wyst´powanie grudek, rozpadajàcych si´ przy oddzia¸ywaniu mechanicz-
nym. ZawartoÊç wody w masie - nie wi´cej ni˝ 9,2%. ZawartoÊç t¸uszczu - 1,2%. IloÊç surowych protein - nie mniej ni˝
35%. Smak - w¸aÊciwy smakowi nasion orzecha cedrowego, przypomina smak mleka w proszku. Zawiera wysokà iloÊç ¸a-
two przyswajalnych bia¸ek (ponad 40%), albuminy, globuliny, pro-laminy, wywa˝ony zestaw aminokwasów (ponad 40%
aminokwasów egzogennych), du˝o ¸atwo przyswajalnych w´glowodanów (do 5% b¸onnika). Porównujàc sk¸ad chemiczny
makuchów i Êruty mo˝na zauwa˝yç, ˝e do otrzymania wysokobia¸kowych produktów nale˝y jako surowca u˝yç Êruty
orzecha cedrowego, w którym zawartoÊç bia¸ek jest wy˝sza ni˝ w makuchach. Bia¸ka nasion orzecha cedrowego zawiera-
jà histydyn´, metionin´, cystyn´ i tryptofan. PrzyswajalnoÊç bia¸ek orzecha cedrowego wynosi 95% i jest porównywalna
z przyswajalnoÊcià bia¸ek kurzego jaja. Bia¸ko nasion orzecha cedrowego posiada wysokie st´˝enie aminokwasów: argini-
ny i lizyny, co pozwala za¸o˝yç wyst´powanie w nich w¸aÊciwoÊci obni˝ajàcych zawartoÊç cholesterolu i wykorzystanie
w charakterze Êrodka leczniczego i profilaktycznego w przypadkach chorób uk¸adu krà˝enia. Nale˝y równie˝ wspomnieç
o obecnoÊci w màce cedrowej witamin grupy B i C. W´glowodany zawarte w màce cedrowej to polisacharydy (skrobia,
1
5933991.001.png
b¸onnik, pentozany, dekstryny) i rozpuszczalne w wodzie cukry (glukoza, fruktoza, sacharoza i rafinoza). Odnotowano
du˝à zawartoÊç glukozy oraz niewielkà zawartoÊç fruktozy i sacharozy. Istniejà te˝ dane o wysokiej zawartoÊci sacharo-
zy.
Màka cedrowa zawiera sporà iloÊç substancji mineralnych, w sk¸ad których wchodzà okreÊlone makro i mikroelemen-
ty. I tak w 40 g màki cedrowej znajduje si´ magnez, mangan, miedê, cynk i kobalt w iloÊci zaspokajajàcej dzienne zapo-
trzebowanie cz¸owieka na te pierwiastki.
Szczególnie interesujàcy jest fakt, ˝e cedrowy orzech mo˝e byç naturalnym êród¸em jodu. Dzienne zapotrzebowanie na
jod wynosi 0,1- 0,2 mg, natomiast w màce cedrowej zawartoÊç jodu równa jest 1,2 mg/kg. Istniejàce dane dotyczàce ma-
kro- i mikroelementów pozwalajà na nazwanie màki cedrowej unikalnym naturalnym êród¸em substancji mineralnych,
spe¸niajàcych wa˝nà rol´ w wielu biochemicznych procesach w organizmie cz¸owieka. Màka cedrowa przy znacznym roz-
drobnieniu mo˝e byç wykorzystana jako dodatek w produkcji artyku¸ów bazujàcych na mleku, kiedy u˝ywane jest mleko
odt¸uszczone i maÊlanka. Màka cedrowa jest równie˝ wspania¸ym surowcem w procesie hodowli bifidobacterium. Tak
wi´c jest cennym produktem o unikalnych w¸aÊciwoÊciach, który mo˝e zostaç wykorzystany jako surowiec w produkcji
artyku¸ów mlecznych.
ORZESZKI I OLEJ
W Êród darów cedrowego lasu prawdziwym skarbem sà orzeszki cedrowe. Ich wartoÊci od˝ywcze i smakowe sà ogrom-
ne, a produkty otrzymywane z orzeszków, bioràc pod uwag´ m/in. kalorycznoÊç i przyswajalnoÊç, przewy˝szajà analogicz-
ne artyku¸y pochodzenia zwierz´cego. Obliczono, ˝e je˝eli by zebraç i przetworzyç roczny plon orzechów cedru, mo˝na by
zaspokoiç Êwiatowe zapotrzebowanie na olej roÊlinny. LudnoÊç miejscowa od wieków wykorzystuje orzeszki cedrowe jako
produkt spo˝ywczy. Cedrowa tajga, wed¸ug s¸ów popa Awwakuma, to "zes¸ane przez Boga" cedrowe zagajniki, które
w urodzajnych latach dajà ogromnà liczb´ orzeszków - do pó¸tora miliona ton! Z iloÊci tej mo˝na otrzymaç 220 tysi´cy ton
bia¸ka spo˝ywczego wysokiej jakoÊci i ¸atwo przyswajalnego; 150 tysi´cy ton skrobi, 500 tysi´cy ton oleju cedrowego. Po-
równujàc to ze s¸onecznikiem, mo˝na obliczyç, ˝e aby otrzymaç podobnà iloÊç oleju, trzeba by obsiaç ponad milion hekta-
rów najbardziej urodzajnych ziem. Je˝eli chodzi o wartoÊci od˝ywcze, to olej cedrowy przewy˝sza olej s¸onecznikowy, ma-
s¸o Êmietankowe i nie ust´puje oliwie prowansalskiej. Na Londyƒskiej Gie¸dzie, która uwa˝ana jest za wzorzec Êwiato-
wych cen, wed¸ug s¸ów W. Merge, kilogram oleju z orzecha cedrowego wart jest do 500 dolarów. Olej z orzechów cedro-
wych wytwarzano na Uralu, na Syberii od bardzo dawna. W XIX w. olej ten mo˝na by¸o kupiç ka˝dym syberyjskim jar-
marku. Wytwarzano go w warunkach domowych sposobem cha¸upniczym. Orzeszki by¸y suszone, sortowane oddzielane
od skorupy. Bardzo cz´sto dokonywano tego r´cznie. Jàdra orzechów t¸uczono w drewnianych moêdzierzach do otrzyma-
nia kaszopodobnej masy, którà przek¸adano do miedzianej kadzi obudowanej ceg¸ami. Na górze kadzi by¸ sp¸yw dla oleju,
a wewnàtrz znajdowa¸o si´ mieszad¸o z czterema ¸opatkami, którym poruszano równie˝ r´cznie. Kiedy masa w kadzi na-
grzewa¸a si´, dodawano do niej goràcà wod´ i znów mieszano. Olej podnosi¸ si´ i poprzez sp¸yw wylewa¸o si´ do specjalne-
go naczynia. Olej cedrowy mo˝na te˝ otrzymywaç drogà zimnego t¸oczenia. Taki olej jest bardziej ceniony i ze wzgl´du na
kalorycznoÊç i lecznicze w¸aÊciwoÊci. Olej cedrowy ma przyjemny smak, jasno˝ó¸ty lub z¸ocistobursztynowy kolor i wspa-
nia¸y orzechowy aromat. Jàdra orzeszków poddawane sà równie˝ goràcemu t¸oczeniu, w wyniku czego otrzymuje si´ wy-
sokiej jakoÊci olej techniczny, niewiele ust´pujàcy olejowi tungowemu. Jest on wykorzystywany w medycynie, perfumerii,
produkcji lakierów, farb itp.
Technologia wytwarzania oleju leczniczego jest ogólnie znana, ale niektórym szczegó¸om warto si´ przyjrzeç: "Nie wol-
no przy zbiorze szyszek uderzaç w cedr ko¸atkà lub k¸odami, jak robià dzisiejsi zbieracze. W¸aÊciwoÊci lecznicze oleju
znacznie si´ wtedy obni˝ajà. Nale˝y wykorzystywaç tylko te szyszki, które cedr sam oddaje. Podczas wiatru spadajà,
Otrzymany po ¸uskaniu szyszek orzech trzeba wykorzystaç do wytwarzania oleju nie póêniej jak po up¸ywie trzech mie-
si´cy, póêniej ich jakoÊç b´dzie znacznie obni˝aç si´. Jàdro orzecha nie mo˝e zetknàç si´ z metalem. Leczy on wszystkie
choroby, a stawianie diagnozy nie jest potrzebne.
Olej mo˝na wykorzystywaç jako produkt spo˝ywczy, dodajàc do sa¸atek. Mo˝na piç ¸y˝k´ oleju dziennie, najlepiej przy
wschodzie s¸oƒca. Zaleca si´ te˝ go piç w ciàgu dnia, nigdy nocà. Zanim zacznie si´ leczenie, aby poznaç prawdziwe zalety
zdrowotne oleju cedrowego, nale˝y oczyÊciç organizm, odstawiç palenie, alkohol i przynajmniej przez trzy dni poÊciç.
Oto jak opisuje swoje wra˝enia przy spo˝ywaniu czystego leczniczego oleju cedrowego autor "Dzwoniàcych cedrów Ro-
sji": "Otworzy¸ buteleczk´ i wyla¸ na mojà d¸oƒ olej cedrowy. Zliza¸em go j´zykiem i poczu¸em przyjemne ciep¸o w ustach.
I poczu¸em cedrowy zapach. Trudno by¸oby go z czymkolwiek pomyliç". Z orzeszków cedru mieszkaƒcy Syberii wytwarza-
li "chude mleko" i "Êmietan´ roÊlinnà". Z podsuszonych orzeszków wy¸uskiwali jàdra, po czym jeszcze je podsuszali i czy-
Êcili, tràc w r´kach. Suche jàdra t¸ukli w drewnianych moêdzierzach, lekko polewajàc goràcà wodà. Otrzymanà mas´
przelewali do kadzi lub glinianych garnków i w rosyjskim piecu doprowadzali do wrzenia - Êmietana by¸a gotowa. Przed
u˝yciem do Êmietany dodawano przegotowanà wod´, otrzymujàc chude mleko. Âmietana z orzeszków zawiera dwa razy
wi´cej t¸uszczu ni˝ krowia, 2,5 razy wi´cej ni˝ mi´so i 1,2 razy ni˝ jajo kurze. KalorycznoÊç cedrowej Êmietany jest wy˝sza
ni˝ w przypadku w/w produktów. Cedrowe mleko i Êmietana by¸y od dawna wykorzystywane w ludowej medycynie.
Uczony P. S. Pallas pisa¸ w 1786 r., ˝e Êmietana roÊlinna "znajduje si´ w aptekach, robi si´ z niej mleko, które zaleca-
ne jest przy "piersiowych" chorobach i ze skutkiem spo˝ywane jest przez chorych na suchoty". Jàdro orzeszka cedrowego
wa˝y oko¸o 43% ogólnej masy orzecha i zawiera ono 64% t¸uszczu oraz 19 % substancji azotawych. W´glowodany stano-
wià 15%. Lecznicze i od˝ywcze w¸aÊciwoÊci orzeszków wyt¸umaczyç mo˝na jakoÊciowà zawartoÊcià t¸uszczów, bia¸ek i in-
2
 
nych substancji. T¸uszcz orzeszków cedrowych ró˝ni si´ od innych t¸uszczów wysokà zawartoÊcià kwasów nienasyconych.
Bia¸ka stanowià prawie 90% masy i charakteryzujà si´ du˝à zawartoÊcià aminokwasów, wÊród których przewa˝a argini-
na - do 20 %. Ten aminokwas jest niezwykle wa˝ny dla rozwoju rosnàcego organizmu, dlatego w diecie dzieci, m¸odzie˝y
i kobiet ci´˝arnych orzeszki cedrowe sà niezb´dne. Bia¸ka orzeszków sà ¸atwo przyswajalne. Sà cennym êród¸em rozpusz-
czalnych w t¸uszczu witamin E, D. Witaminy z grupy E, tokoferole, sà niezwykle wa˝ne dla zabezpieczenia pe¸nowarto-
Êciowej p¸odnoÊci. Z greckiego "tokoferol" oznacza ,,nios´ potomstwo". W przypadku niedoboru w organizmie witaminy
E zostaje naruszona równowaga t¸uszczowa. Witamina E odpowiada za wytwarzanie mleka u matek karmiàcych, a przy
jej niedoborze laktacja zanika. Sk¸onnoÊci ludzi do mia˝d˝ycy t¸umaczyç mo˝na równie˝ niedoborem witaminy E. W ce-
drowych orzeszkach znajduje si´ komplet witaminy B, które normalizujà prac´ systemu nerwowego, korzystnie wp¸ywa-
jà na wzrost i rozwój organizmu cz¸owieka, poprawiajà sk¸ad krwi.
M¸ode wilki podczas zmiany z´bów mlecznych ch´tnie podjadajà orzeszki cedrowe. Jedzà je zarówno drapie˝niki, jak
i zwierz´ta roÊlino˝erne. Orzeszki sà doskona¸ym Êrodkiem przeciwdzia¸ajàcym niedoborom witaminy B, b´dàcym przy-
czynà powa˝nych rozstrojów w organizmie cz¸owieka. Stanowià one cenne êród¸o zwiàzków mineralnych i mikroelemen-
tów. WartoÊç od˝ywczà potwierdza ich sk¸ad chemiczny. ZawartoÊcià fosforu przewy˝szajà wszystkie inne orzechy, a tak-
˝e nasiona roÊlin oleistych. Tylko soja, jako najbogatsze êród¸o lecytyny, mo˝e równaç si´ z cedrowymi orzeszkami.
Orzech cedru to wa˝ne êród¸o jodu, co jest istotne dla ludnoÊci Syberii i Pó¸nocy. Przed u˝yciem, do cedrowej Êmietany do-
dawano przegotowanà wod´ i otrzymywano chude cedrowe, mleko. Stwierdzono, ˝e 100 g orzeszków cedrowych orzesz-
ków zawiera dzienne zapotrzebowanie organizmu doros¸ego cz¸owieka na aminokwasy i takie wa˝ne mikroelementy, jak
miedê, kobalt, mangan, cynk. PrzyswajalnoÊç orzeszków jest bardzo du˝a, a korzyÊç p¸ynàca z ich spo˝ywania ogromna.
ZASTOSOWANIE ORZESZKÓW CEDROWYCH W MEDYCYNIE
LudnoÊç Syberii od dawna uwa˝a orzeszki za skuteczny Êrodek do usuwania substancji toksycznych z organizmu.
Przytoczmy jednà z recept na lekarstwo z cedru: nale˝y wziàç 30 g orzeszków cedrowych, oczyÊciç z ¸upin i zalaç
0,50l wódki. Odstawiç na 40 dni. Nalewk´ trzeba spo˝ywaç poczàtkowo po 5 kropel dziennie. Z ka˝dym dniem zwi´kszaç
dawk´ o 5 kropli. Gdy dawka wyniesie 25 kropel, lek dozuje si´ w gramach. Pije si´ najpierw 5, póêniej 10, 15, 20,
25g w ciàgu dnia. Kuracja trwa miesiàc.
Do przygotowania kàpieli dawniej wykorzystywano ¸upiny i wyt¸oczyny orzeszków, do których dodawanà otr´by. Kà-
piel wspaniale wp¸ywa¸a na skór´, zw¸aszcza zgrubia¸à. Takie kàpiele sà zalecane przy egzemach, skazach, ropieniach
i innych schorzeniach dermatologicznych. Kàpiel w dodatkiem wywaru z ¸upin i wyt¸oczyn orzeszków cedrowych ma
dzia¸anie uspokajajàce. Jest skuteczna przy nadmiernym pobudzeniu i przem´czeniu.
Dobroczynny wp¸yw na przewód pokarmowy ma nalewka ze skorupek orzecha cedrowego. Podnosi aktywnoÊç, dodaje
si¸y i przywraca prawid¸owe funkcjonowanie uk¸adu pokarmowego.
Przy hemoroidach znachorzy zalecali stosowanie wyciàgu z ¸upin orzecha cedrowego. Zaburzenia s¸uchu leczy si´ na-
lewkà z ¸upin orzeszków na wódce.
Medycyna ludowa zaleca piç wyciàg z ¸upin orzech cedrowego przy chorobach krwi. Przy zapaleniach stawów pije si´
ekstrakt ze skorupek orzeszków.
Nalewk´ z jàder cedrowych orzeszków na lekkim winie pije si´ jako Êrodek oczyszczajàcy krew. Dobrze jest dodaç do
nalewki miodu.
Olej otrzymywany z jàder orzeszków jest znakomitym lekarstwem na gruêlic´, mia˝d˝yc´, podwy˝szone ciÊnienie t´t-
nicze.
W kamicy uk¸adu moczowego, a tak˝e w przypadku kamieni w wàtrobie i p´cherzyku ˝ó¸ciowym medycyna ludowa za-
leca piç nalewk´ z orzeszków z miodem w winie winogronowym z ma¸à iloÊcià alkoholu.
Przy chorobach wrzodowych dobrze jest jeÊç zgniecione orzeszki z dodatkiem miodu.
Âmietana i mleko z orzeszków cedrowych zalecane sà matkom karmiàcym w celu wzmo˝enia laktacji. Orzeszki powin-
ny si´ znajdowaç w diecie kobiet ci´˝arnych, poprawiajàc zdrowie matki i dziecka. Olejem cedrowym smaruje si´ skór´
w takich chorobach jak egzema, czyraki, alergiczne zapalenie skóry itp. Ciàg¸e spo˝ywanie cedrowych orzeszków i oleju
prowadzi do wyzdrowienia.
Orzeszki cedrowe powinny na sta¸e wejÊç do diety dzieci i m¸odzie˝y, poniewa˝ znakomicie wp¸ywajà na rozwój fizycz-
ny i umys¸owy dziecka. Sà bardzo skuteczne i konieczne w okresie wypadania mlecznych i wyrastania sta¸ych z´bów.
Spo˝ywanie orzeszków cedrowych zwi´ksza si¸y obronne organizmu i wzmacnia system immunologiczny.
Cedrowy olej, Êmietana i mleko sà skuteczne w chorobach krwi i limfy. Âmietana z orzeszków by¸a szeroko stosowana
na Syberii w przypadku leczenia mia˝d˝ycy, nadkwasoty, chorób gastrycznych, chorobie wrzodowej ˝o¸àdka i dwunastni-
cy, chorób nerek, nerwic.
Orzeszki cedrowe i otrzymywane z nich produkty (olej, Êmietana, mleko) sà skutecznym Êrodkiem leczàcym chorob´
beri-beri. Uzupe¸niajà w organizmie niedobór witaminy Bl, odpowiedzialnà za wyst´powanie tej choroby. Orzeszki cedro-
we wzmagajà potencj´ u m´˝czyzn.
Przy leczeniu reumatyzmu stawów, podagry, zaburzeƒ przemiany materii, awitaminozy wskazane jest picie nalewki
z orzeszków cedrowych. Zgniecione razem ze skorupkà orzeszki zalewa si´ wódkà (wódka powinna zakrywaç orzeszki na
5-6 cm). Mieszank´ zostawia si´ na 7 dni i przecedza. Nale˝y piç nalewk´ po jednej sto¸owej ¸y˝ce trzy razy dziennie
w ciàgu 1,5 -2 miesi´cy.
3
5933991.002.png 5933991.003.png
Skorupki orzeszków cedrowych zawierajà substancje garbnikowe. Wykonuje si´ z nich wywary i nalewki (2-3 ¸y˝ki
sto¸owe na szklank´), które zalecane sà przy zapaleniach Êluzówki w jamie ustnej i przemywania w chorobach skóry jak
liszaj, ropiejàce rany, egzema, oparzenia.
Wywar ze skorupek orzeszków cedrowych mo˝na piç w stanach nie˝ytu ˝o¸àdka, dyspepsji. Dzia¸a Êciàgajàco, przeciw-
zapalnie i uÊmierza ból.
W przypadku ˝ylaków zaleca si´ smarowaç olejem cedrowym zmienione chorobowo miejsca dwa razy dziennie, przy
czym koniuszkami palców nale˝y wykonywaç delikatny masa˝.
PODSTAWOWE SK¸ADNIKI ORZECHA CEDROWEGO
Witamina B1 (tiamina 0,39-0,66 mg%.). Reguluje utlenianie produktów przemiany w´glowodanów, uczestniczy
w przemianie aminokwasów, powstawaniu kwasów t¸uszczowych, wp¸ywa na funkcjonowanie uk¸adu krà˝enia, pokar-
mowego, endokrynologicznego, nerwowego.
Witamina B2 (ryboflawina) 0,14 - 0,17 mg%.. Pomaga w przetwarzaniu bia¸ek, t¸uszczów i w´glowodanów w energi´.
Poprawia ostroÊç widzenia Êwiat¸a i koloru, korzystnie wp¸ywa na stan systemu nerwowego, skóry, b¸on Êluzowych, pra-
c´ wàtroby i krà˝enie krwi.
Witamina PP( niacyna) 1,05 - 1,4 mg%.. Wa˝na dla syntezy t¸uszczów, bia¸ek i przetwarzania ˝ywnoÊci w energi´. Re-
guluje funkcjonowanie systemu nerwowego, krà˝enia, prac´ organów trawiennych, poziom cholesterolu.
Witamina E (tokoferol) 9 -10,12 mg%.. Wp¸ywa na funkcjonowanie gruczo¸ów p¸ciowych, stymuluje prac´ mi´Êni,
uczestniczy w przemianie bia¸ek i w´glowodanów, u¸atwia przyswajanie t¸uszczów, witamin A i D. Chroni Êciany komó-
rek przed uszkodzeniami.
Miedê do 4 mg%.. Uczestniczy w pracy mózgu, niezb´dna w tworzeniu krwinek czerwonych.
Magnez do 551,6 mg%.. Niezb´dny do funkcjonowania prawid¸owej struktury koÊci. Wa˝ny sk¸adnik tkanek mi´k-
kich.
Mangan do 16 mg%.. Niezb´dny sk¸adnik chrzàstek i hormonów. Pomaga organizmowi przyswajaç glukoz´ i bierze
udzia¸ w pracy enzymów, w procesie reprodukcji, wzrostu i wymiany t¸uszczów.
Krzem do 3,2 mg%.. Sprzyja powstawaniu i elastycznoÊci tkanek ¸àcznych organizmu, uczestniczy przyswajaniu wap-
nia przez koÊci.
Wanad do 0,0037 mg%.. Hamuje powstawanie cholesterolu w naczyniach krwionoÊnych. Uczestniczy w pracy enzy-
mów, w przyswajaniu glukozy i t¸uszczów, w rozwoju koÊci i z´bów.
Potas do 650 mg%.. Reguluje wodnà równowag´ organizmu. Pomaga w normalizacji skurczów serca i od˝ywianiu mi´-
Êni.
Fosfor do 840 mg%.. Uczestniczy w formowaniu i utrzymaniu w dobrym stanie z´bów i koÊci. Odgrywa wa˝nà rol´
w funkcjonowaniu mi´Êni, komórek nerwowych i w szybkim uwalnianiu energii.
Wapƒ do 110 mg%.. G¸ówny sk¸adnik koÊci i z´bów. Niezb´dny w procesie krzepni´cia krwi, bierze udzia¸ we wszyst-
kich procesach metabolicznych. Odpowiada za prawidIowe napi´cie mi´Êni, funkcjonowanie systemu nerwowego, krà˝e-
nia.
Molibden do 0,2 mg%..Pomaga w przyswajaniu t¸uszczów i w´glowodanów. Zapobiega niedokrwistoÊci.
Nikiel do 0,0781 mg%.. Niedobór wp¸ywa niekorzystnie na proces krwi otworzenia i powoduje spowolnienie wzrostu,
zmian´ zawartoÊci ˝elaza, miedzi i cynku w wàtrobie.
Jod do 0,5 mg%.. Sk¸adnik hormonów tarczycy.
Cyna do 0,0781 mg%.. Niedobór cyny w organizmie mo˝e doprowadziç do spowolnienia wzrostu.
Bor do 0,0002 mg%.. Niedobór mo˝e os¸abiç bystroÊç umys¸u zdolnoÊç wykonywania prac fizycznych.
Cynk do 13 mg%.. Spe¸nia wa˝nà rol´ przy odbudowie tkanek, prawid¸owym wzrastaniu szkieletu i skurczach mi´Êni.
Pomaga w gojeniu ran i sprzyja prawid¸owemu funkcjonowaniu prostaty.
˚elazo do 19 mg%.. Najwa˝niejszy sk¸adnik hemoglobiny.
Bar, tytan, srebro, aluminium, jodki, kobalt, sód do 195 mg%..
W ´glowodany, w tym glukoza, fruktoza, sacharoza, skrobia, dekstryny, pentozany, b¸onnik. Prócz tego w sk¸ad
orzeszków wchodzà równie˝ bia¸ka: albuminy, globuliny, gluteliny i prolaminy.
Jàdra orzeszków zawierajà 63,9% wysokiej jakoÊci oleju i 17,2% przyswajalnych bia¸ek, w sk¸ad których wchodzi 19
aminokwasów: tryptofan, walina, lizyna, metionina, histydyna, prolina, seryna, glicyna, treonina, alanina, kwas
glutaminowy, kwas asparaginowy, fenyloalanina, cystyna i cysteina, arginina, tyrozyna. 70% z nich posiada wysokà
wartoÊç biologicznà. Bia¸ko orzeszków cedrowych wyró˝nia si´ podwy˝szonà, w stosunku do bia¸ek innych produktów,
zawartoÊcià lizyny (do 12,4 gllOOg bia¸ka); metoniny (do 5,6 gllOOg bia¸ka) i tryptofanu (3,4 gil OOg bia¸ka) - najbardziej
deficytowych aminokwasów zwykle ograniczajàcych biologicznà wartoÊç bia¸ek. Znajdujàce si´ w cedrowych orzechach
witaminy sprzyjajà wzrostowi organizmu cz¸owieka. Tak wi´c orzechy w swoim sk¸adzie posiadajà witamin´ A -
witamin´ wzrostu i rozwoju. W sk¸adzie bia¸ka orzecha przewa˝ajàcym iloÊciowo aminokwasem jest arginina (do 21
glI00g bia¸ka), która jest nieodzowna w jad¸ospisie dziecka i dojrzewajàcego m¸odego organizmu. Radziecki uczony B. P.
Tokin twierdzi, ˝e w cedrowych lasach powietrze jest praktycznie sterylne i zawiera 200-300 komórek bakteryjnych w
1m 3 . Wed¸ug norm medycznych w pomieszczeniach, gdzie przeprowadza si´ operacje, dopuszcza si´ na 1m 3 powietrza
5001000 niepatogennych mikrobów. Wydzielane przez cedry fitoncydy majà dzia¸anie bakteriobójcze.
4
 
OLEJ ORZECHA CEDROWEGO W LECZENIU NIE˚YTÓW ˚O¸ÑDKA,
CHOROBY WRZODOWEJ ˚O¸ÑDKA I DWUNASTNICY
Dane przytoczone w literaturze Êwiadczà o wysokiej skutecznoÊci terapeutycznej olejów w stanach zapalnych ró˝nego
pochodzenia. Olej cedrowy ró˝ni si´ od innych szeroko znanych olejów leczniczych du˝à zawartoÊcià uzdrawiajàcych
sk¸adników i jest naturalnym produktem, który od bardzo dawna wykorzystywany by¸ w medycynie ludowej. Przebadano
grup´ chorych o obni˝onej wydzielniczej funkcji ˝o¸àdka. Przy analizie danych laboratoryjnych zauwa˝ono pewne obni˝e-
nie kwasowoÊci soku ˝o¸àdkowego u osób, których wyniki przed leczeniem znacznie przewy˝sza¸y norm´. Podwójnie
wzros¸a iloÊç wydzielanej ˝ó¸ci prze p´cherzyk ˝ó¸ciowy. Olej cedrowy wykazuje w¸aÊciwoÊci lecznicze, jest dobrze tolero-
wany przez chorych i mo˝e byç wykorzystywany do leczenia chorób przewodu pokarmowego. Szczególnie skuteczny jest
w przypadku choroby wrzodowej ˝o¸àdka i dwunastnicy. Mo˝e byç stosowany w najbardziej zaawansowanych stadiach
chorób jako Êrodek przeciwzapalny i uÊmierzajàcy ból. Przy rozcieƒczeniu mlekiem olej cedrowy ma dzia¸anie przeciwza-
palne przy chorobach p´cherzyka ˝ó¸ciowego i wàtroby.
Wskazania do stosowania oleju z orzecha cedrowego:
Choroba wrzodowa ˝o¸àdka i dwunastnicy, nie˝yt ˝o¸àdka, przewlek¸e zapalenie trzustki, dzia¸ania uboczne po lecze-
niu wrzodów, nie ma przeciwwskazaƒ w przyjmowaniu.
Olej z orzeszków cedrowych w leczeniu dzia¸aƒ ubocznych po terapiach, operacjach z powodu nowotworów ˝o¸àdka. In-
gerencja chirurgiczna zastosowana z powodu choroby nowotworowej ˝o¸àdka prowadzi do powa˝nych zaburzeƒ ze strony
pojedynczych uk¸adów i organizmu cz¸owieka jako ca¸oÊci. Najcz´Êciej wyst´pujàcymi powik¸aniami sà po¸àczone zabu-
rzenia ze strony ˝o¸àdka i prze¸yku. Zapalenie b¸ony Êluzowej ˝o¸àdka ˝o¸àdku ma przede wszystkim charakter ognisko-
wy. Zapalenie Êluzówki prze¸yku pojawia si´ najcz´Êciej w pobli˝u zwieracza prze¸yku. Wspomniane zaburzenia poopera-
cyjne cz´sto wyst´pujà w po¸àczeniu z ró˝nego rodzaju innymi zachorowaniami operowanego ˝o¸àdka i najtrudniej pod-
dajà si´ leczeniu na etapie rehabilitacji.
Badania na chorych, którzy poddani zostali radykalnej operacji z powodu nowotworu ˝o¸àdka potwierdzi¸y zdolnoÊç
oleju cedrowego do wyleczenia lub zmniejszenia stanu zapalnego Êluzówki ˝o¸àdka i ca¸ego przewodu pokarmowego. Za-
uwa˝ono popraw´ przepuszczalnoÊci prze¸yku w okolicy zwieracza. Wykazano równie˝ pozytywny wp¸yw oleju cedrowego
na procesy immunologiczne, stan wàtroby i trzustki. Tak wi´c rehabilitacja w¸àczajàca olej cedrowy do kompleksowego
leczenia chorych poddanych operacji z powodu nowotworu ˝o¸àdka jest skutecznym Êrodkiem w usuwaniu pooperacyj-
nych powik¸aƒ. Podany sposób leczenia nie ust´puje a w wielu przypadkach i przewy˝sza stosowane metody polegajàce
na leczeniu medykamentami, Êrodkami przeciwzapalnymi.
WSKAZANIA:
Chorzy operowani z powodu nowotworu ˝o¸àdka, nie wczeÊniej ni˝ miesiàc po zabiegu w przypadku wystàpienia powi-
k¸aƒ pooperacyjnych spowodowanych procesem zapalnym. Nie˝yty ˝o¸àdka. Zw´˝enie prze¸yku spowodowane stanem za-
paleniem. Nie ma przeciwwskazaƒ w przyjmowaniu.
SPOSOBY STOSOWANIA
W chorobie wrzodowej ˝o¸àdka i dwunastnicy, nie˝ytach: rano 30 minut przed jedzeniem i wieczorem 2 godziny po
ostatnim posi¸ku jednà ¸y˝eczk´ od herbaty (mo˝na rozcieƒczyç mlekiem 111). Czas leczenia 21 dni. W razie potrzeby po-
wtórzyç kuracj´ po 10 dniach. W mia˝d˝ycy: 0,6 ml raz dziennie przed jedzeniem. Czas leczenia 30 dni. W razie potrzeby
powtórzyç kuracj´. W oparzeniach i odmro˝eniach smarowaç chore miejsce lub zak¸adaç opatrunki z oleju cedrowego do
wyleczenia. W chorobach skórnych smarowaç chore miejsce dwa razy dziennie i piç raz dziennie rano ¸y˝eczk´ oleju.
W chorobach alergicznych przyjmowaç trzy razy dziennie ¸y˝eczk´ oleju tu˝ przed jedzeniem. Przy objawach sezonowych
leczenie nale˝y zaczàç miesiàc przed przewidywanym nawrotem choroby.
ORZECH CEDROWY JAKO èRÓD¸O BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH SUBSTANCJI
Na terytorium Syberii znajduje si´ 80% Êwiatowych zasobów cedrowej syberyjskiej sosny. Syberyjska sosna tworzy
znaczne iloÊci lasu w ca¸ej tajdze Wschodniej Syberii, si´gajàc na pó¸nocy do po¸udniowej granicy tundry, w górach wzno-
si si´ na wysokoÊç 2400 m n.p.m. Najwi´ksze powierzchnie cedrowych lasów skupione sà w rejonie Krasnojarska, Tuwy,
w Irkuckim Okr´gu, Górnym A¸taju, Buriatii i Okr´gu Czytyƒskim.
Cedr syberyjski to drzewo-farmaceuta. Ró˝norodne po˝yteczne w¸aÊciwoÊci zarówno drzewa, jak i cedrowej tajgi od
dawna wykorzystywane sà przez cz¸owieka w celach leczniczych. G¸ównà zaletà cedru syberyjskiego sà jego nasiona
(orzechy). Syberia mo˝e dawaç rocznie Êrednio oko¸o 10-12 tys. ton orzechów cedrowych, które uznaje si´ za cenny pro-
dukt spo˝ywczy.
Orzechy cedru syberyjskiego w Rosji sà doÊç dobrze znane. Przetwórstwo orzechów by¸o tradycyjnym zaj´ciem ludno-
Êci Syberii. Przed wybuchem pierwszej wojny Êwiatowej "przemys¸ orzechowy" ze szczególnym nat´˝eniem rozwija¸ si´
w Górnym A¸taju oraz okr´gach - Tomskim, Irkuckim, Czytyƒskim i Krasnojarskim. W latach tych ogólnie w Rosji prze-
tworzono od 32-220 tysi´cy ton orzechów. Udzia¸ "przemys¸u orzechowego" poza dochodami ludnoÊci pochodzàcymi
z upraw wynosi¸ 27%. Przed 1914 r. orzechy cedru syberyjskiego zaj´¸y wysokie miejsce w zewn´trznym rynku.. W okre-
sie od 1905 r. do 1914 r. eksport orzecha osiàga¸ Êrednio 9.955 ton rocznie.
Du˝e przetwórstwo i zwi´kszone zainteresowanie orzechem cedru syberyjskiego spowodowane jest bardzo wysokà ilo-
Êcià wartoÊci od˝ywczych tych˝e orzechów. Orzech cedrowy to najcenniejszy produkt spo˝ywczy, którego kalorycznoÊç,
wartoÊci od˝ywcze i przyswajalnoÊç przewy˝szajà mi´so, chleb, jaja i krowià Êmietan´. Jàdra orzechów zawierajà 63,9%
5
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin