dr.strangelove.1964.dvdrip.xvid.particle.txt

(53 KB) Pobierz
{1034}{1186}/Od ponad roku w�r�d wysokich rang�|/polityk�w Zachodu kr��y�y plotki, -
{1202}{1318}/- i� Zwi�zek Radziecki pracuje|/nad "broni� ostateczn�".
{1322}{1366}/Machin� zag�ady.
{1370}{1462}/Wywiad odkry� lokalizacj� owego|/�ci�le tajnego projektu -
{1466}{1605}/- na mglistym pustkowiu u podn�a|/g�r na arktycznych wyspach Zarkowa.
{1609}{1746}/Co to by�a za bro� i dlaczego|/wybrano tak odludne miejsce, -
{1753}{1831}/- nie wiedzia� nikt.
{2497}{2646}{y: b}DR STRANGELOVE|Czyli jak przesta�em si� marwi� i pokocha�em bomb�
{5374}{5418}Genera� Ripper, sir.
{5422}{5490}M�wi pu�kownik Mandrake.
{5494}{5537}Tu genera� Ripper.
{5541}{5585}Poznajesz m�j g�os?
{5589}{5633}Owszem. Czemu pan pyta?
{5637}{5681}A jak s�dzisz?
{5685}{5777}Nie wiem. Przed chwil�|rozmawiali�my przez telefon.
{5781}{5897}Czy uwa�asz, �e us�ysza� by� m�jg�os,|gdyby to nie by�o istotne, Mendrake?
{5901}{5991}- Nie.|- Przejd�my do rzeczy.
{6021}{6065}Czy eskadra nadal przebywa w strefie|bezpiecze�stwa atomowego?
{6069}{6137}Tak. W�a�nie przys�ali potwierdzenie.
{6141}{6232}Znakomicie.|S�uchaj uwa�nie...
{6237}{6329}Og�o� w bazie Czerwony Alarm.|We wszystkich sekcjach.
{6333}{6377}Czerwony Alarm, wspania�y pomys�.
{6381}{6425}Przynajmniej nie b�d� si� nudzi�.
{6429}{6520}Obawiam si�, �e to nie �wiczenia.
{6524}{6588}Jak to nie?
{6596}{6640}Nie powinienem ci tego m�wi�...
{6644}{6712}...ale jeste� dobrym oficerem|i masz prawo wiedzie�.
{6716}{6760}Zdaje si�,|�e rozpocz�a si� wojna.
{6764}{6826}O cholera!
{6836}{6928}- Z udzia�em Rosjan?|- Tylko tyle mi powiedziano.
{6932}{7059}Polecono mi zabezpieczy� baz�,|i zrobi� to przyzwoicie.
{7076}{7181}Prze�lij bombowcom Plan R,|R jak Robert.
{7220}{7264}Jest a� tak �le?
{7268}{7336}- Sprawa wygl�da paskudnie.|- Tak jest.
{7340}{7407}R jak Robert.
{7412}{7456}I by� mo�e rzecz najwa�niejsza:
{7460}{7560}Skonfiskuj prywatne radioodbiorniki.
{7579}{7671}Mog�yby pos�u�y� do kontaktu|z sabota�ystami.
{7675}{7804}Policja otrzyma list� w�a�cicieli.|Masz je zarekwirowa�.
{7843}{7953}Gdy si� z tym uporasz,|zamelduj si� u mnie.
{8514}{8606}/By ustrzec si� przed|/niespodziewanym atakiem atomowym, -
{8610}{8737}/- samoloty B-52 utrzymuj�|/ca�odobowe pogotowie bombowe.
{8802}{8918}/Ka�dy z nich ma na pok�adzie|/bomby o sile 50 megaton, -
{8922}{8990}/- 16 razy wi�kszej ni� moc|/wszystkich bomb i pocisk�w -
{8994}{9134}/- wykorzystanych przez wszystkie|/armie podczas II wojny �wiatowej.
{9138}{9265}/Patroluj� tereny od Zatoki|/Perskiej po Ocean Arktyczny.
{9282}{9419}/Pozostaj� jednak w odleg�o�ci|/2 godzin drogi od cel�w w Rosji.
{10984}{11056}{y: b}�CI�LE TAJNE|KODY KOMUNIKACJI LOTNICZEJ
{11200}{11280}ATAK POWIETRZNY PLAN R
{11368}{11436}Majorze Kong, pomy�li pan,|�e zwariowa�em, -
{11440}{11531}- ale z bazy nadszed� kodowany rozkaz|FGD 135 -
{11535}{11603}- ataku powietrznego Plan R.
{11607}{11672}R jak Romeo.
{11727}{11819}Goldy, powiedzia�e�|Atak Powietrzny Plan R?
{11823}{11884}Tak jest.
{11943}{11987}Goldy...
{11991}{12107}...ile razy mam prosi�, �eby�cie|si� nie wydurniali?
{12111}{12179}Nie wydurniam si�.|Tak tu jest napisane.
{12183}{12294}To najg�upsza rzecz, jak�|w �yciu s�ysza�em.
{12327}{12395}Jeste� pewien, �e to dzisiejszy szyfr?
{12399}{12443}Tak, sir.
{12447}{12490}Co� tu nie gra.
{12494}{12572}Zaraz do was przyjd�.
{13382}{13450}Mo�e spr�buj dosta� potwierdzenie z bazy.
{13454}{13515}Tak jest.
{14005}{14097}Majorze Kong... a mo�e to tylko sprawdzian|lojalno�ci? No wie pan...
{14101}{14193}..."Macie rozkaz ataku|zobaczymy, co zrobicie".
{14197}{14265}Nikt jeszcze nigdy nie|dosta� takiego rozkazu.
{14269}{14402}�eby og�osi� Plan R, Ruscy musieliby|zaatakowa� Waszyngton.
{14461}{14480}Tak jest.
{14484}{14588}Majorze Kong, mam|potwierdzenie z bazy.
{14652}{14720}Dobrze ch�opcy.|Wi�c chyba wszystko si� zgadza.
{14724}{14827}Zacz�a si� atomowa|rozr�ba z Ruskimi.
{15180}{15224}Ch�opcy...
{15228}{15320}...nie potrafi� dobrze przemawia�.
{15324}{15440}Ale mam przeczucie, �e dzieje si�|co� cholernie wa�nego.
{15444}{15565}Domy�lam si� te�, co teraz|sami zapewne odczuwacie.
{15635}{15771}Ka�dy z was ma w�asne zdanie|o wojnie j�drowej. To naturalne.
{15827}{15871}Chc� �eby�cie pami�tali, -
{15875}{15991}- �e w domu licz� na nas.|Nie mo�emy ich zawie��.
{16043}{16111}Powiem wam jeszcze jedno...
{16115}{16255}Je�li ta sprawa jest w po�owie tak|powa�na, jak mi si� wydaje, -
{16259}{16349}- czeka was awans|i pochwa�y.
{16427}{16566}To dotyczy ka�dego, bez wzgl�du|na ras�, kolor sk�ry lub wyznanie.
{16570}{16691}Bierzmy si� wi�c do roboty.|Mamy misj� do wykonania!
{17002}{17046}Buck, czy mam odebra�?
{17050}{17127}No, nie masz wyboru.
{17242}{17286}Halo...?
{17290}{17382}Tak, gen. Turgidson jest tutaj,|ale nie mo�e podej�� do telefonu.
{17386}{17477}M�wi jego sekretarka, panna Scott.
{17481}{17525}Freddy, jak si� masz...?
{17529}{17597}Wybornie, a ty?
{17601}{17712}Nadrabiamy zaleg�o�ci|w papierkowej robocie.
{17721}{17861}Freddy... genera� jest naprawd� zaj�ty.|Nie mo�e podej�� do telefonu.
{17865}{17957}Chwileczk�...|Generale Turgidson, dzwoni pu�kownik Puntridge.
{17961}{18005}Niech spr�buje p�niej.
{18009}{18101}Freddy, genera� prosi, �eby� zadzwoni� p�niej.
{18105}{18193}M�wi, �e to nie mo�e czeka�.
{18201}{18245}Dowiedz si�, czego chce.
{18249}{18341}Freddy, genera� jest w toalecie.
{18345}{18435}Mo�esz zdradzi�,|o co chodzi?
{18465}{18596}Osiem minut temu|przechwycili wiadomo�� z bazy lotniczej -
{18656}{18770}- og�aszaj�c� alarm dla 843 dywizji bombowc�w.
{18800}{18895}Rozkaz ataku powietrznego Plan R.
{18920}{19060}Powiedz, �eby zadzwoni� do... emm...|jak on to ma na imi�? Dow�dcy bazy... Rippera.
{19064}{19180}Genera� radzi skontaktowa� si� z|dow�dc� bazy, genera�em Ripperem.
{19184}{19254}Brak ��czno�ci.
{19280}{19348}Niech sam spr�buje.
{19352}{19467}Freddy, genera� prosi, �eby�|sam tam zadzwoni�.
{19471}{19539}M�wi, �e robi� to ju� kilka razy, -
{19543}{19670}- ale wszystko, nawet|zwyk�e telefony, r�wnie� milcz�.
{19807}{19851}Fred? Buck.
{19855}{19923}Co si� dzieje?
{19999}{20102}Jeste� pewien,|�e to na pewno Plan R?
{20119}{20187}A co na tablicy zagro�e�?|Zupe�nie nic?
{20191}{20255}Nic wi�cej?
{20263}{20348}Nie podoba mi si� to Fred.
{20359}{20427}Powiem ci co zrobi�, kolego.
{20431}{20474}Pogo� Elmo i Charliego, -
{20478}{20546}- postaw wszystkich w stan gotowo�ci|i czekaj na instrukcje.
{20550}{20642}- Co si� sta�o?|- Nic takiego...
{20646}{20738}- Gdzie moje majtki?|- Na pod�odze. Dok�d to?
{20742}{20786}Donik�d...
{20790}{20834}Pomy�la�em tylko, �e...
{20838}{20906}...zajrz� do Centrum Dowodzenia...
{20910}{20978}- Jest trzecia nad ranem!|- Si�y Powietrzne nigdy nie �pi�.
{20982}{21026}Buck, kochanie...
{21030}{21114}Ja te� nie jestem �pi�ca.
{21150}{21218}Wiem, jak to jest, z�otko.
{21222}{21290}Powiem ci co zrobi�...
{21294}{21338}Zaczniesz odliczanie, -
{21342}{21434}- a stary Buckie wr�ci do ciebie,|zanim powiesz...
{21438}{21503}..."ognia".
{21509}{21577}Komuchy nie szanuj� �ycia, -
{21581}{21625}- nawet w�asnych ludzi.
{21629}{21697}Apeluj� wi�c do was -
{21701}{21769}- o najwy�sz� ostro�no��.
{21773}{21865}Wr�g mo�e si� zjawi� w pojedynk�|lub w wielkiej sile.
{21869}{21961}Nawet w przebraniu naszych �o�nierzy.
{21965}{22108}Bezwzgl�dnie musimy go powstrzyma�.|Nie wolno mu wkroczy� do bazy.
{22133}{22225}Teraz udziel� wam trzech|prostych rad.
{22229}{22321}Po pierwsze, nie ufa� nikomu, bez|wzgl�du na mundur czy stopie�, -
{22325}{22393}- chyba �e znacie go osobi�cie.
{22397}{22417}Po drugie...
{22421}{22536}Niewa�ne kto lub co, zbli�y si�|na odleg�o�� 200 metr�w -
{22540}{22584}- ma zosta� zastrzelone.
{22588}{22632}Po trzecie...
{22636}{22728}Je�li b�d� w�tpliwo�ci, najpierw|strzela�, p�niej zadawa� pytania.
{22732}{22824}Lepsza �mier� kilku|przypadkowych os�b -
{22828}{22920}- ni� utrata bazy z powodu|lekkomy�lno�ci.
{22924}{23040}Ka�de odst�pstwo od tych zasad|prosz� konsultowa� ze mn�.
{23044}{23088}Tak wi�c, �o�nierze, na koniec -
{23092}{23160}- chcia�bym powiedzie�, -
{23164}{23280}- i� od dw�ch lat|czyli odk�d jestem dow�dc� bazy, -
{23284}{23352}- zawsze oczekiwa�em od was najlepszego, -
{23356}{23448}- i nigdy nie zawiedli�cie mnie.
{23452}{23495}Dzisiaj -
{23499}{23567}- nar�d na nas polega, -
{23571}{23639}- wi�c nie mo�emy go rozczarowa�.
{23643}{23723}�ycze wam powodzenia..
{24411}{24481}Oto plan ataku.
{25154}{25294}By wr�g nie monitorowa� rozm�w ani|nie nadawa� fa�szywych informacji, -
{25298}{25408}- wszystkie odbiorniki|nastawcie na CRM114.
{25418}{25542}Nast�pnie wprowadzimy awaryjny|szyfr identyfikacyjny.
{25609}{25739}To zablokuje wszelkie przekazy|nadane bez identyfikatora.
{25753}{25821}Przygotowa� si�.
{25825}{25893}Mo�na wprowadza� identyfikator.
{25897}{25961}Wprowadzi�.
{26137}{26181}Wprowadzony.
{26185}{26269}Zablokowa� identyfikator.
{26281}{26325}Zablokowany.
{26329}{26416}Prze��czy� si� na tryb CRM.
{26425}{26492}Obwody prze��czone.
{26496}{26591}Sprawdzi� obwody samozniszczenia.
{26640}{26704}Sprawdzone.
{26808}{26924}Cel g��wny:|kompleks wyrzutni rakietowych w Lapucie.
{26928}{26993}Kod: YGT360.
{27072}{27205}�adunek j�drowy o mocy 30 megaton|na wysoko�ci 10.000 st�p.
{27216}{27332}Je�li nie zadzia�a�a, uruchomimy|bomb� o mocy 20 megaton.
{27336}{27451}W innym wypadku ustawi� namiar|na cel drugorz�dny:
{27455}{27547}Baz� pocisk�w 7 mil na wsch�d|od Borczowo. Kod celu:
{27551}{27609}NBX108.
{27647}{27738}Zapalnik na 10... 12.000 st�p.
{28031}{28075}Przepraszam sir, -
{28079}{28147}- dokona�em interesuj�cego odkrycia.
{28151}{28239}Muzyczka w cywilnym radiu...
{28247}{28339}Pentagon sprawdza chyba|nasz� gotowo��.
{28343}{28387}Osobi�cie uwa�am, �e posuwaj� si� za daleko, -
{28391}{28458}- za 20 minut|znajdziemy si� na radarach Rosjan.
{28462}{28578}Prosz� pos�ucha�. Wszystkie stacje|nadaj� weso�e kawa�ki.
{28582}{28626}Mendrake, -
{28630}{28722}- mia�e� ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin