język religijny.pdf

(98 KB) Pobierz
Publikacja1.pgs.pdf
1.3. Komunikacja a poszukiwanie Boga
105
1.3.2. Język religijny
W literaturze przedmiotu język religijny występuje w szerszym
i węższym znaczeniu. W znaczeniu szerszym oznacza język
tekstów metareligijnych, a zwłaszcza język specjalistyczny,
naukowy, czyli język, którym w razie potrzeby posługują się
historycy, fi lozofowie, socjologowie, psycholodzy religii oraz
specjaliści innych specjalności w ramach religioznawstwa, ale
także przykładowo język teologii moralnej, dogmatycznej, sa-
kramentalnej. Jego odmianą jest język teologiczny, który biorąc
pod uwagę jego strukturę i terminologię, może wprawdzie do
pewnego stopnia przypominać język naukowy innych dyscy-
plin, co poniekąd stanowi przejaw koniecznego pragmatyzmu,
jednak ze względu na swoje osadzenie w jednoznacznym kon-
tekście religijnym i powiązanie z teologicznym rozważaniem
Objawienia zachowuje niewątpliwie charakter języka religijne-
go. W ujęciu węższym język religijny jest – według Jacka Woj-
tysiaka – zbiorem wyrażeń językowych (oraz reguł określają-
cych sposób posługiwania się nimi) i występujących w biblij-
nych tekstach świętych, uznanych za objawione, w przypadku
chrześcijaństwa określanych mianem pism kanonicznych, deu-
terokanonicznych i do pewnego stopnia także pism apokryfi cz-
nych, oraz w dziełach doktrynalnych i traktatach teologicznych
w formie wyznań wiary, pism dogmatycznych, encyklik, listów
pasterskich, katechizmów oraz w publicznych i prywatnych
wypowiedziach związanych ze sprawowaniem kultu i realiza-
cją praktyk religijnych – niekiedy utożsamianych z językiem
liturgicznym, używanym jako język tekstów i ceremonii reli-
gijnych – np. tekstów liturgicznych, modlitw, również prywat-
nych, dalej katechezy, kazań, homilii i w końcu religijnej lite-
ratury pięknej. Najważniejszą częścią tak rozumianego języka
są niewątpliwie biblijne teksty objawione, które w połączeniu
z ofi cjalną wykładnią Kościoła stanowią wyraz woli Bożej,
op. cit., s. 121nn., 134nn.; Preul, Gottesdienst und religiöse Sprache , op. cit.,
s. 388nn.; Timo Veijola, Offenbarung als Begegnung: Von der Möglichkeit einer
Theologie des Alten Testaments , „Zeitschrit für Theologie und Kirche” 88, 1991,
s. 435nn.; Weder, Metapher und Gleichnis , op. cit., s. 382nn.
324293509.003.png
 
106
1. W poszukiwaniu mówiącego Boga
a których autorem był i pozostaje ostatecznie sam Bóg, który za
pośrednictwem Ducha Świętego posłużył się człowiekiem dla
wyrażenia w sposób zrozumiały dla ludzi nadprzyrodzonych
treści orędzia Bożego 93 .
Zdecydowanie inny charakter posiada defi nicja Małgorzaty
Nowak, która przez język religijny rozumie środek komunika-
cji w życiu religijnym, dotyczący zagadnień religijnych i obej-
mujący zarówno sam język traktowany jako składnik religij-
nych aktów i zachowań, takich jak np. liturgia czy modlitwa,
jak i język zawierający wypowiedzi o Bogu i postawie czło-
wieka w stosunku do Boga, czyli różnego rodzaju świadectwa,
publicystykę, poezję oraz prozę. Z kolei w znaczeniu czysto
religijnym (przy czym Gerard Siwek i Wiesław Przyczyna po-
sługują się w tym kontekście pojęciem języka Kościoła), jest to
język, którym posługuje się Kościół nie tylko w komunikacji
wewnątrzkościelnej ( ad intra ), lecz także i w komunikacji ze
93 Franz Calvelli-Adorno, Über die religiöse Sprache: Kritische Erfahrun-
gen , Frankfurt a.M. 1965; Lorey, Mechanismen religiöser Information , s. 74nn.;
Andrzej Bronk, Charakterystyka języka religii w fi lozofi i analitycznej , ZN KUL
16, 1973/3-4, s. 22nn.; Wade T. Wheelock, The Problem of Ritual Language :
From Information to Situation , „Journal of the American Academy of Religion”
50, 1982/1, s. 49nn.; Gustav Mensching, Sprache und Religion , [w:] Kaempfert,
Probleme der religiösen Sprache , op. cit., s. 10nn. [= 1948]; Romano Guardini,
Die religiöse Sprache , [w:] tamże, s. 50nn. [= 1955]; Eugen Biser, Religion und
Sprache , [w:] tamże, s. 353nn.; Paul Tillich, Das Wesen der religiösen Spra-
che , [w:] tamże, [= 1955/1964], s. 82nn.; Marzena Makuchowska, O statusie
języka religijneg o, [w:] Stanisław Gajda (red.), Systematyzacja pojęć w stylisty-
ce: Materiały z konferencji z 24-26 IX 1991 , Opole 1992, s. 167nn; taż, Język
religijny względem pozostałych odmian polszczyzny , [w:] Zdzisław Adamek,
Stanisław Koziara (red.), Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijne-
go. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka , Tarnów 1999, s. 182;
Oscar Cullmann, Das Gebet im Neuen Testament , Tübingen 1994, s. 166n.; Irena
Bajerowa, Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności ,
„Łódzkie Studia Teologiczne” 3, 1994, s. 11nn.; Jan Andrzej Kłoczowski, Język,
którym mówi człowiek religijny , „Znak” 1995/12 (= 487); Wiesław Przyczyna,
Gerard Siwek, Język w Kościele, [w:] Walerian Pisarek (red.), Polszczyzna 2000.
Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci , Kraków 1999, s. 130; Iwona
Pałucka, Czy istnieje „język religijny”? , „Język Polski” 2000/3-4, s. 176nn.;
Wojtysiak, Język religijny , op. cit., s. 572nn.; tenże, Bóg , 1.: Semiotyczny sta-
tus terminu , [w:] Rusecki, Kaucha, Leksykon Teologii Fundamentalnej , op. cit.,
s. 161nn.; Bogusław Nadolski, Wprowadzenie do liturgii , Kraków 2004,
s. 280nn.; Janiec, Komunikacyjny wymiar liturgii , op. cit., s. 224, 233nn.
324293509.004.png
1.3. Komunikacja a poszukiwanie Boga
107
światem zewnętrznym ( ad extra ), w tym także za pośrednic-
twem środków społecznego przekazu, a zwłaszcza Internetu.
Nie jest to bynajmniej język hermetyczny, zastrzeżony dla Ko-
ścioła czy dla niego wyłącznie zrozumiały, ale sposób komuni-
kacji, którym człowiek wierzący posługuje się w sytuacji reli-
gijnej. Za pewną odmianę języka religijnego można też zapew-
ne uznać język kaznodziejski, który Jadwiga Sambor z punktu
widzenia stylistyki określa jako gatunek literacki przynależny
do stylu retorycznego, jednocześnie widząc w nim odmianę ję-
zyka mówionego lub według innego określenia nacechowaną
elementami języka potocznego normatywno-dydaktyczną for-
mę języka literackiego 94 .
Język religijny ( religious language, religiöse Sprache ) –
w swoim podstawowym znaczeniu – jest przede wszystkim ję-
zykiem pobożności, a zatem trudno go utożsamiać z uwagi na
jego specyfi kę z innymi środkami komunikacji międzyludzkiej,
aczkolwiek może on służyć także komunikowaniu się w spra-
wach wiary z innymi ludźmi. Za pomoca języka religijnego
człowiek wyraża przede wszystkim swój stosunek do Boga
i wyłącznie za jego pośrednictwem może dojść do obcowania
z samym Bogiem i prawdopodobnie także przyszłego zjedno-
czenia. Jest to język nie tylko werbalny, którym posługuje się
człowiek niemal wyłącznie w liturgiczno-kultowym kontek-
94 Grzegorski, Wprowadzenie do teorii przekazu homiletycznego , op. cit.,
s. 50nn.; B. Wahlsröm, The Indefi nability of Religion , Temenos, s. 113n.; Józef
Herbut, Z syntaktycznej problematyki języka religijnego , „Roczniki Filozofi czne”
32, 1984/2, s. 35nn.; tenże, Logiczna charakterystyka języka religijnego , [w:] An-
toni B. Stępień, Tadeusz Szubka (red.), Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu:
Chrześcijanie-marksiści w Polsce , Lublin 1992, s. 33nn.; Jadwiga Sambor, O ję-
zyku współczesnych kazań polskich: Próba opisu , [w:] Maria Karpluk, Jadwiga
Sambor (red.), O języku religijnym. Zagadnienia wybrane , Lublin 1988, s. 59; H.
Kurek, Odpowiedzialni za słowo, czyli o ofi cjalnej odmianie polszczyzny mó-
wionej księży , [w:] Wiesław Przyczyna (red.), Fenomen kazania , Krakow 1994,
s. 163; Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny , op. cit., s. 5; Janina
Puzynina, Człowiek – Język – Sacrum , [w:] Stanisław Gajda, Helmut J. Sobeczko
(red.), Człowiek – dzieło – sacrum , Opole 1998, s. 25; Wiesław Przyczyna, Gerard
Siwek, Język Kościoła w Polsce pod koniec drugiego tysiąclecia , „Ateneum Ka-
płańskie” 132, 1999/3 (541), s. 335nn.; Szewczyk, Homilia jako miejsce zastoso-
wania zasad retoryki , op. cit., s. 129-130.
324293509.005.png
 
108
1. W poszukiwaniu mówiącego Boga
ście, który Jan Kłoczowski określa mianem sytuacji religijnej,
np. podczas odmawiania modlitwy indywidualnej – która za-
zwyczaj wyraża się w słowie, pomyślanym, a niekiedy połą-
czonym z kontemplacją przyjmującej postać modlitwy mistycz-
nej, sprowadzającej się do milczącego trwania w wyczuwalnej
obecności Boga, a zatem kiedy Bóg objawia się za pomocą nie-
wypowiedzianego słowa, ale i w trakcie modlitwy liturgicznej,
dalej przy okazji sprawowania kultu (rzadziej współuczestni-
czenia), następnie czytania słowa Pisma Świętego, powstałego
i spisanego pod wpływem Ducha Świętego, i głoszenia oraz
słuchania kazania, homilii lub katechezy, albo w końcu aktyw-
nego względnie pasywnego udziału w tworzeniu i w odbiorze
publicystyki religijnej 95 .
Nowak dokonuje w ramach języka religijnego podziału na
trzy jego składowe odmiany, określone mianem podtypów,
a mianowicie: język sacrum , język profanum i potoczny ję-
zyk religijny, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, iż trudno mó-
wić o wyraźnie odrębnych rodzajach komunikacji językowej.
Szczególnie w przypadku potocznego języka religijnego, któ-
rego istnienie jest jej zdaniem uzasadnione, wydaje się to dosyć
dyskusyjne, chociażby z tego względu, iż podobne stanowisko
pozostaje w dosyć oczywistej sprzeczności z tradycyjnym ro-
zumieniem języka religijnego. Z drugiej jednak strony warto
95 Wölber, Die Predigt als Kommunikation , op. cit., s. 112nn.; Jan Wierusz-
Kowalski, Język a kult , „Studia Religioznawcze” 1973/6, s. 90nn.; Bernhard
Klaus, Homiletische Orientierung: Die Predigt als Kommunikationsmedium ,
[w:] tenże (red.), Kommunikation in der Kirche: Predigt, Religionsunterricht,
Seelsorge, Publizistik , Gütersloh 1979, s. 111nn.; Helmut Fischer, Sprachproble-
me der Verkündigung heute – eine Problemanzeige , [w:] Kaempfert, Probleme
der religiösen Sprache , op. cit., s. 338nn.; Jan Miodek, Co słyszy językoznawca
we współczesnych polskich kazaniach? , [w:] Przyczyna, Fenomen kazania , op.
cit., s. 160n.; Jan Kamieniecki, Terminologia teologiczna w staropolskim dys-
kursie religijnym , [w:] Stanisław Mikołajczak, Tomasz Węcławski (red.), Ję-
zyk religijny dawniej i dziś , Poznań 2004, s. 262nn.; Jerzy Obara, Socjolektalne
słownictwo alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we
Wrocławiu , [w:] tamże, s. 269nn.; Małgorzata Danuta Nowak, Świadectwo reli-
gijne. Gatunek – język – styl , Lublin 2005, s. 85. Por. recenzję Andrzeja Draguły,
która ukazała się w roku 2006 w numerze 11 miesięcznika „Katecheta”, poświę-
conym katechezie i wychowaniu religijnemu.
324293509.001.png
 
1.3. Komunikacja a poszukiwanie Boga
109
postawić pytanie, czy określone słowo lub po prostu westchnie-
nie musi niemal automatycznie oznaczać akt religijny, a nie
np. mało konwencjonalny sposób reakcji na niespodziewaną
sytuację, podobnie jak niekoniecznie każde słowo wypowia-
dane podczas Mszy św. należy uznać za przynależne do języka
religijnego, jak chociażby ogłoszenia parafi alne czy inne ko-
munikaty poza właściwym porządkiem liturgii, a jednocześnie
jak traktować typ komunikacji za pośrednictwem sakramen-
tów ( sacramenta pro hominibus ), kiedy człowiek doświadcza
w sakramentach Boga, dotykając obszaru jego transcendencji,
czyli tego wszystkiego, co wykracza poza obszar zdolności po-
znawczych człowieka, które to będąc swoistym połączeniem
gestu i uroczyście wypowiadanej formuły, wymagają również
słowa i są poprzez swoją denotację widzialnymi znakami jego
niewidzialnej łaski. Tak więc język religijny często nie wyraża
określonych treści bezpośrednio, ale znaczy za pomocą słów
określone sfery działania człowieka i odsyła do rzeczywistości
niewyrażalnej wprost, czyli transcendentnej, np. za pośrednic-
twem symboli lub sakramentów 96 .
96 Donald D. Evans, The Logic of Self-Involment: A Philosophical Study of
Everyday Language with Special Reference to the Christian Use of Language
about God as Creator , London 1963; Grabner-Haider, Generative Grammatik
und religiöse Sprache , op. cit., s. 169nn.; Wolf-Dieter Just, Die Frage nach
dem Sinn religiöser Sprache in der analytischen Philosophie der Gegenwart ,
Heidelberg 1973; tenże, Religiöse Sprache und analytische Philosophie: Sinn
und Unsinn religiöser Sprache , Stuttgart 1975; Paul Ricoeur, Poetische Fiktion
und religiöse Rede , [w:] Franz Böckle, Franz-Xaver Kaufmann, Karl Rahner,
Bernhard Welte (red.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft , Freiburg
i.Br.-Basel-Wien 1981, s. 96nn.; Richard Brinkmann, Zum Verhältnis und zur
„Logik” literarischer und religiöser Sprache , [w:] tamże, s. 106nn.; Ganóczy,
Einführung in die katholische Sakramentenlehre , op. cit., s. 131nn.; Leszek Ko-
łakowski, Jeśli Boga nie ma , Kraków 1988, s. 233; Stanisław Koziara, Wokół
współczesnych problemów komunikacji międzyludzkiej i języka religijnego , [w:]
Zdzisław Adamek (red.), Teologia – kultura – współczesność , Tarnów 1995,
s. 68; Irena Bajerowa, Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym ,
[w:] Maria Karpluk, Jadwiga Sambor (red.), O języku religijnym: Zagadnienia
wybrane , Lublin 1988, s. 9nn.; taż, Swoistość języka religijnego , op. cit., s. 16n.;
Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny , op. cit., s. 5; Józef Herbut,
Elementy logiki wypowiedzi modlitewnych , [w:] Tadeusz Dola (red.), Ut myste-
324293509.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin