What the BLEEP do we Know Rabbit Hole II.txt

(124 KB) Pobierz
{0}{74}movie info: XVID  720x480 25.0fps 1.44mb MB|/SubEdit b.4056 (http://subedit.com.pl)/
{966}{1038}CzyToPrawda przedstawia|"Ekscytuj�ce wie�ci"
{1041}{1087}Czy to koniec rozwodu?
{1091}{1187}Czy duchowo�� i nauk�|zn�w po��cz� wi�zy?
{1192}{1288}Czy Ko�ci� i laboratorium|m�wi� to samo?
{1290}{1312}Od zamierzch�ej staro�ytno�ci
{1317}{1389}poszukiwanie bosko�ci|i wiedzy o wszech�wiecie
{1391}{1437}sz�y rami� w rami�.
{1441}{1513}W staro�ytnej Sumerii|by� b�g astronomii,
{1516}{1612}b�g ogrodnictwa, b�g irygacji,
{1616}{1688}kap�ani �wi�tynni byli|skrybami i technologami
{1691}{1737}badaj�cymi te dziedziny wiedzy.
{1741}{1861}Staro�ytna Grecja - filozofowie|pytaj�, dlaczego tu jeste�my,
{1866}{1986}zajmuj� si� teori� atomu,|ruchami cia� niebieskich i etyk�.
{1990}{2036}�redniowieczna Europa -
{2041}{2087}zachodni Ko�ci�|staje si� prawdziw� pot�g�.
{2091}{2187}Wybiera kr�l�w, posiada|ziemi� i g�osi prawd� -
{2192}{2288}Ko�ci� uzna� si� za wszechwiedz�cy.
{2290}{2336}Dogmat stanowi� prawo.
{2340}{2412}Jednak nauka posz�a dalej
{2415}{2511}i zaprzeczy�a dogmatowi, �e Ziemia|stanowi centrum wszech�wiata.
{2516}{2636}Kopernik, Bruno i Galileusz|poczuli ci�k� r�k� Ko�cio�a.
{2640}{2686}Tragedia!
{2691}{2763}Nie mog�c d�u�ej t�umi� nauki
{2765}{2837}Ko�ci� i nauka podzieli�y|wiedz� i ludzki wysi�ek.
{2842}{2888}Kartezjusz wymy�li� dualizm.
{2890}{2936}Ko�ci� mia� to, co niewidzialne,
{2940}{2986}nauka to, co widzialne.
{2990}{3081}I narodzi� si� materializm.
{3091}{3137}Nie�atwy rozejm.
{3141}{3187}Ju� nie kr�powano naukowc�w,
{3192}{3238}kt�rzy postanowili si� zem�ci�.
{3240}{3312}To, co niewidzialne jest|fantazj�, urojeniem.
{3316}{3388}Jeste�my ma�ymi maszynami,|pracuj�cymi w przewidywalnym|wszech�wiecie maszyn,
{3391}{3437}w kt�rym panuj� sztywne|i niezmienne zasady.
{3441}{3487}Ko�ci� si� zrewan�owa�.
{3491}{3563}Bezduszni naukowcy zostali pot�pieni!
{3566}{3638}Darwin kontratakuje. |Stw�rca nie istnieje.
{3640}{3686}Jeste�my wynikiem przypadkowych mutacji,
{3691}{3763}zwyk�ymi no�nikami DNA, |doszukuj�cymi si� znaczenia
{3765}{3837}w chaotycznym wszech�wiecie.
{3842}{3938}A tymczasem, tak nauka jak|religia natrafiaj� na mur.
{3940}{4036}Je�li �wiat jest mechaniczny, |a B�g �wi�tym Stw�rc�,
{4041}{4113}to co ma robi� cz�owiek?
{4115}{4187}Nauka jeszcze bardziej zag��bi�a si�|w nieo�ywiony wszech�wiat
{4192}{4283}i natkn�a si� na tajemnic�.
{4290}{4362}W zakamarkach przestrzeni i czasu
{4367}{4439}naukowcy odkryli niezrozumia�� energi�
{4441}{4487}i osza�amiaj�ce tajemnice.
{4491}{4563}Tajemnice sugeruj�ce, �e wszyscy|jeste�my ze sob� po��czeni,
{4566}{4662}�e istota �wiata fizycznego|jest nie-fizyczna.
{4667}{4739}Czas i przestrze� to tylko twory
{4741}{4787}powsta�e z tej nie-materii.
{4791}{4911}A dzi� odtr�ceni naukowcy|spotykaj� si� z przyw�dcami religijnymi.
{4916}{5012}Odbywaj� si� konferencje, |na kt�rych spotykaj� si� nauka i duch.
{5017}{5113}Tak jak wiek dwudziesty szeroko otworzy�|drzwi dla obrazu mechanistycznego,
{5115}{5187}czy wiek dwudziesty pierwszy zburzy �elazny mur
{5192}{5264}dziel�cy Ko�ci� i laboratorium?
{5266}{5386}Wasz reporter CzyToPrawda? |dzi�kuje za uwag�.
{5842}{5914}Kr�licza nora i to, jak g��boko|i jak daleko chcemy w ni� wej��,
{5916}{6060}zale�y od tego, jak bardzo chcemy|odkry� sw� prawdziw� natur�.
{6091}{6163}Alicja wesz�a do kr�liczej nory, |w kt�rej spotka�a Szalonego Kapelusznika.
{6165}{6211}Kapelusznik by� szalony.
{6216}{6336}A rzecz w tym, �e gdy ju�|wejdziesz do kr�liczej nory,|to chcesz z niej wyj��.
{6340}{6386}Nauka dzieli si� wi�c na dwa etapy.
{6391}{6487}Jest cz�� szalona,|gdy wchodzisz w kr�licz� nor�,
{6491}{6611}a tak�e ta cz��, w kt�rej|weryfikujesz szale�stwo swoich idei
{6616}{6736}poddaj�c je rygorystycznemu|i sztywnemu procesowi, dzia�aj�cemu|jak kaftan bezpiecze�stwa.
{6741}{6813}My�l�, �e ciekaw� spraw� w nauce,
{6815}{6861}ciekaw� spraw� w fizyce,
{6865}{6961}jest ca�kowicie nowy i �wie�y spos�b,
{6966}{7012}w jaki pr�buje ona zrozumie� �wiat.
{7017}{7127}Metoda eksperymentu, tak wa�na w fizyce,
{7141}{7237}jest czym� zupe�nie innym,|ni� metoda objawienia,
{7242}{7314}czy metoda medytacji|albo czego� podobnego.
{7316}{7412}Nie uwa�am za mo�liwe,|�eby, na przyk�ad,
{7415}{7487}zwolennicy buddyzmu,
{7491}{7587}mogli zmieni� swe przekonania
{7590}{7710}w oparciu o wyniki|eksperyment�w z elektronami.
{7791}{7863}Dlaczego ten pozorny rozd�wi�k|mi�dzy Ko�cio�em a nauk�,
{7865}{7937}albo mi�dzy nauk� i religi�,|pojawi� si� w dzisiejszych czasach?
{7940}{8012}Przyczyny si�gaj� bardzo g��boko,
{8017}{8113}bo prawdopodobnie|wywodz� si� z przekonania,
{8115}{8161}�e niekt�re ksi�gi pism,
{8165}{8261}jak Ksi�ga Rodzaju, opisuj�ca pocz�tki,
{8266}{8338}naprawd� m�wi� o pocz�tku �wiata.
{8340}{8386}Obecnie ka�dy znawca Biblii powie wam,
{8391}{8463}�e w Ksi�dze Rodzaju
{8465}{8561}nigdy nie chodzi�o o pocz�tek �wiata.
{8566}{8662}Jednak wielu ludzi Ko�cio�a|wierzy�o, �e ta ksi�ga
{8666}{8762}przekazywa�a co� w rodzaju|wiadomo�ci na �ywo, jak CNN,
{8765}{8811}na temat pocz�tk�w stworzenia.
{8815}{8887}I st�d historia pe�na jest ludzi,
{8892}{8988}takich jak s�ynny|irlandzki arcybiskup James Ussher,
{8990}{9062}kt�ry w 1650 roku przeliczy� wiek|wszystkich patriarch�w wstecz
{9067}{9139}i ku swej satysfakcji stwierdzi�,
{9141}{9187}�e stworzenie �wiata mia�o miejsce
{9192}{9331}w roku 4004 przed Chrystusem,|w dniu 17 wrze�nia o dziewi�tej rano.
{9417}{9513}My�l�, �e musi istnie� naukowe|wyja�nienie duchowo�ci.
{9515}{9587}Do niedawna �adne z nich|nie by�o wystarczaj�ce.
{9590}{9662}Dla mnie, jedynym sensownym|wyja�nieniem jest to,
{9666}{9762}�e proto�wiadomo��, warto�ci|plato�skie, dobro, prawda,
{9765}{9861}istniej� na tym fundamentalnym|poziomie geometrii czasoprzestrzennej,
{9865}{9937}mog� wp�ywa� na nasze dzia�ania,|je�li b�dziemy na nie otwarci
{9940}{10012}i ��cz� nas z wszystkimi|innymi istotami,
{10016}{10100}z ca�ym wszech�wiatem.
{10242}{10321}CO MY, U DIASKA, WIEMY?
{10362}{10441}CO U DIASKA! W G��B KR�LICZEJ NORY.
{10465}{10537}Nauka tworzy scenariusze,|wed�ug kt�rych �yjemy,
{10542}{10614}a jej przekaz jest bardzo ponury.
{10616}{10712}Nauka twierdzi, �e jeste�my czym�|w rodzaju b��du genetycznego,
{10717}{10837}�e mamy geny, kt�re si� nami pos�uguj�,|by mog�y by� przekazane nast�pnemu pokoleniu,
{10841}{10887}i �e podlegamy przypadkowej mutacji.
{10892}{10938}Twierdzi, �e znajdujemy si�|poza wszech�wiatem,
{10940}{11012}�e jeste�my sami i oddzieleni od siebie,
{11016}{11088}�e jeste�my osamotnionym b��dem
{11091}{11163}na osamotnionej planecie|w osamotninonym wszech�wiecie.
{11165}{11237}I to kszta�tuje nasze|postrzeganie �wiata
{11242}{11314}i postrzeganie siebie samych.
{11316}{11388}A teraz u�wiadamiamy|sobie, �e to postrzeganie
{11391}{11463}oparte na odr�bno�ci
{11465}{11511}jest jedn� z najbardziej|destruktywnych rzeczy.
{11515}{11630}To ono tworzy wszystkie|problemy na �wiecie.
{11690}{11786}A teraz u�wiadamiamy sobie, �e ten|paradygmat jest b��dny, �e wcale|nie jeste�my oddzieleni od siebie.
{11791}{11863}Wszyscy tworzymy jedno��.
{11865}{11985}Na najg��bszym poziomie istnienia|jeste�my ze sob� po��czeni.
{11990}{12069}Pr�bujemy zrozumie�
{12091}{12163}wynikaj�ce z tego konsekwencje.
{12165}{12211}Co to naprawd� oznacza|dla mnie i mojego �ycia?
{12215}{12287}Potrzebujemy nowego|�rodowiska duchowego,
{12290}{12386}nowego duchowego rozumienia|natury cz�owiecze�stwa.
{12390}{12462}Dawne sposoby, dawne mitologie,
{12465}{12511}dawny w�adca, kr�l, b�g
{12515}{12635}i dawne naukowe sposoby|dzia�ania s� ju� martwe.
{12640}{12712}Trzeba je pogrzeba�. Potrzebujemy|nowego kr�lestwa, nowej wizji.
{12717}{12789}Uwa�am, �e jedynie fizyka kwantowa
{12791}{12837}mo�e pom�c nam zrobi� krok|we w�a�ciwym kierunku.
{12841}{12913}S�dz�, �e sednem nowego paradygmatu,
{12916}{12988}przynajmniej w medycynie,|kt�ra jest moj� domen�,
{12990}{13110}jest to, �e �wiadomo�� jest|rzeczywista i ma moc oddzia�ywania.
{13115}{13187}Musimy wykroczy� poza zmys�y,
{13191}{13213}�eby stworzy� nowy paradygmat.
{13215}{13311}Ca�kiem mo�liwe, �e to w�a�nie|dzieje si� w naszym wn�trzu,
{13316}{13388}w m�zgu, w uk�adzie nerwowym,|w samej naturze obserwacji,
{13390}{13462}dzia�ania pami�ci, dzia�ania umys�u.
{13465}{13537}Ca�kiem mo�liwe, �e|wszystko, co si� tam dzieje
{13542}{13638}stanowi rodzaj powi�zania|mi�dzy obserwatorem i materi�,
{13640}{13712}kt�re sprawia, �e �wiat|jest dla nas rzeczywisty,
{13717}{13789}wp�ywaj�c na spos�b,|w jaki go postrzegamy.
{13791}{13837}Nie chodzi o zmian�|rzeczywisto�ci zewnetrznej.
{13841}{13913}Nie zmieniasz wielkich|krzese�, ci�ar�wek,
{13916}{13988}buldo�er�w czy startuj�cych rakiet.
{13990}{14036}Nie zmieniasz ich.
{14040}{14086}Ale zmieniasz swoje|postrzeganie rzeczywisto�ci,
{14091}{14113}sw�j spos�b my�lenia o niej,
{14115}{14161}i odczuwania �wiata.
{14165}{14237}Niesko�czone informacje,
{14242}{14314}kt�re m�zg przetwarza|w ka�dej sekundzie,
{14316}{14436}�wiadcz� o tym, �e �wiat|to co� wi�cej, ni� nam si� zdaje.
{14441}{14513}Jednak za ka�dym razem,
{14515}{14587}kiedy w pe�ni do�wiadczamy|czego� wszystkimi zmys�ami,
{14592}{14688}wzrokiem, w�chem, smakiem, dotykiem,
{14690}{14810}poprzez zmys�y|zanurzamy si� w rzeczywisto�ci.
{14815}{14861}Nic nie wiemy o rzeczywisto�ci,
{14865}{14961}a ca�e nasze poczucie tak zwanej|rzeczywisto�ci zewn�trznej
{14966}{15060}filtrujemy narz�dami zmys��w.
{15091}{15187}M�zg przetwarza 400 miliard�w|bit�w informacji na sekund�,
{15191}{15263}ale zaledwie 2000 dociera|do naszej �wiadomo�ci.
{15266}{15400}To znaczy, �e rzeczywisto��|dzieje si� w m�zgu ca�y czas.
{15592}{15664}Powinna� spr�bowa�.
{15666}{15712}Sk�d b�d� wiedzia�a, co robi�?
{15716}{15814}Ja i ten wazon tworzymy jedno��.
{15841}{15913}Tobie te� pomog�oby to w pracy.
{15916}{15998}Ja �yj� poprzez oczy.
{16242}{16314}Zajmuj� si� rzeczywisto�ci�.
{16316}{1638...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin