Redukcja i ograniczanie hałasu.pdf

(202 KB) Pobierz
26686422 UNPDF
58
PL
E u r o p e j s k a A g e n c j a B e z p i e c z e ń s t w a i Z d r o w i a w P r a c y
Redukcja i ograniczanie hałasu
Eliminowanie lub ograniczanie nadmiernego hałasu w miejscu pracy
to nie tylko prawny obowiązek pracodawców. Zadanie to leży rów-
nież w interesie organizacji. Im bardziej bezpieczne i zdrowe środowi-
sko pracy, tym mniejsze prawdopodobieństwo kosztownych absencji,
wypadków i zmniejszonej wydajności. W niniejszym opracowaniu
przedstawiono najważniejsze działania, które należy podjąć w celu
redukcji i ograniczenia hałasu w miejscu pracy.
które mogą zwiększyć ryzyko uszkodzenia słuchu?
ß czy w przypadku niektórych zadań hałas utrudnia komunikację,
zwiększając tym samym ryzyko wypadków?
ß czy rodzaj hałasu ma wpływ na pogłębienie stresu związanego
z pracą wewnątrz organizacji?
˛ Określenie, kto może zostać poszkodowany i w jaki sposób, łącznie
z personelem zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze go-
dzin, jak również pracownikami z grup szczególnego ryzyka (np.
kobiety ciężarne).
˛ Ocena zastosowanych już środków, mających na celu ograniczenie
poziomów hałasu i podjęcie decyzji co do dalszych niezbędnych
działań.
˛ Archiwizacja wszystkich zebranych danych i udostępnienie pra-
cownikom oraz ich przedstawicielom.
Droga do sukcesu
Hałas może stanowić problem w wielu miejscach pracy, a nie tylko na
placach budowy czy w fabrykach. Jest on obecny wszędzie, począw-
szy od gospodarstw rolnych po bary, szkoły i sale koncertowe. Nieza-
leżnie od miejsca pracy, należy wyróżnić trzy podstawowe działania,
dzięki którym można uniknąć szkód wyrządzonych pracownikom
przez hałas:
˛ ocena ryzyka hałasu,
˛ na jej podstawie podjęcie działań mających na celu zapobieganie
lub ograniczenie ryzyka,
˛ regularne monitorowanie i weryfikowanie skuteczności zastoso-
wanych działań.
Podjęcie działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie
ryzyka
Opracowano hierarchię środków, które można zastosować w celu
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników:
˛ eliminacja źródeł hałasu,
˛ ograniczanie hałasu u źródła,
˛ środki ochrony zbiorowej, organizacja pracy i rozmieszczenie po-
szczególnych stanowisk pracy,
˛ środki ochrony indywidualnej.
Ocena ryzyka
Stopień i rodzaj oceny zależy od zakresu i stopnia nasilenia problemu
w miejscu pracy, należy jednak uwzględnić wszystkie rodzaje ryzyka
spowodowane hałasem. Na przykład, sposoby zwiększania ryzyka wy-
padków w fabryce przez hałas powinny być rozpatrywane w powią-
zaniu z ryzykiem uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem (NIHL).
Kluczowe działania przy dokonywaniu oceny ryzyka
˛ Identyfikacja różnych rodzajów ryzyka związanych z hałasem w or-
ganizacji. Na przykład:
ß czy niektórzy pracownicy są narażeni na hałas, który potencjal-
nie może doprowadzić do uszkodzenia słuchu?
ß czy w środowisku pracy występują niebezpieczne substancje,
Eliminacja źródła hałasu
Eliminacja źródła hałasu to najskuteczniejszy sposób zapobiegania
ryzyku w odniesieniu do pracowników, który należy zawsze brać pod
uwagę w przypadku planowania nowego sprzętu lub miejsc pracy.
Przyjęcie polityki „zero hałasu lub niski poziom hałasu” to zwykle naj-
bardziej ekonomiczny sposób zapobiegania i ograniczania hałasu.
Niektóre państwa członkowskie mają bazy danych, które pozwalają
im wspierać przedsiębiorstwa w wyborze właściwego sprzętu do pra-
cy.
Ograniczanie hałasu u źródła
Ograniczenie hałasu czy to u źródła, czy na drodze jego propagacji
powinno być głównym celem programów zarządzania hałasem, w
których należy uwzględnić zarówno używany sprzęt, jak i projektowa-
nie stanowisk pracy oraz ich konserwację.
Cel ten można osiągnąć, stosując zestaw środków technicznych, które
obejmują:
˛ odizolowanie źródła hałasu przez właściwą lokalizację, obudowy
lub tłumienie drgań mechanicznych z wykorzystaniem amortyza-
torów sprężynowych lub powietrznych oraz podkładek elastome-
rowych,
˛ ograniczenie hałasu u źródła lub na drodze jego propagacji– stoso-
http://agency.osha.eu.int
26686422.012.png 26686422.013.png 26686422.014.png 26686422.015.png 26686422.001.png
FACTS 58
wanie obudów, ekranów i tłumików akustycznych lub ogra-
niczenie prędkości maszyn,
˛ wymianę lub modyfikację maszyn – zastosowanie napędów
pasowych w miejsce bardziej hałaśliwych przekładni lub na-
rzędzi elektrycznych zamiast pneumatycznych,
˛ stosowanie takich materiałów tłumiących jak: gumowe wy-
kładziny koszy , przenośników lub wibratorów,
˛ aktywna redukcja hałasu („antyhałas”) w pewnych warunkach,
˛ przeprowadzanie zapobiegawczych czynności konserwacyj-
nych – kiedy części się zużywają, wzrasta poziom hałasu.
związanego z hałasem. Program szkoleń powinien obejmować
zagadnienia związane z:
˛ rodzajami występującego ryzyka i sposobami jego eliminacji
lub ograniczania,
˛ wynikami oceny ryzyka oraz wszelkimi pomiarami hałasu,
wraz z ich interpretacją,
˛ sposobami ograniczania hałasu i środkami służącymi do
ochrony słuchu (np. środkami ochrony indywidualnej),
˛ powodami oraz zasadami wykrywania i zgłaszania przypad-
ków uszkodzenia słuchu,
˛ opieką zdrowotną pracowników i jej zakresem.
Środki ochrony zbiorowej
Wszędzie tam, gdzie hałasu nie udaje się ograniczyć u źródła,
należy podejmować działania służące ograniczeniu ekspozycji
pracowników na hałas. Mogą one obejmować zmianę:
˛ miejsca wykonywania pracy – pochłanianie dźwięków w po-
mieszczeniu (np. dźwiękochłonny sufit) może istotnie wpły-
nąć na ograniczenie ekspozycji pracowników na hałas),
˛ organizacji pracy (np. stosowanie metod pracy, które wyma-
gają mniejszego narażenia na hałas),
˛ sprzętu służącego do pracy – sposób instalacji sprzętu i jego
lokalizacja mogą znacznie zmniejszyć ekspozycję pracowni-
ków na hałas.
Przy wyborze działań zapobiegawczych uwzględnić należy za-
sady ergonomii. W przypadku gdy działania zapobiegawcze
utrudniają pracownikom wykonywanie ich obowiązków, mogą
one zostać przez nich zmodyfikowane lub usunięte, co obniży
skuteczność ochrony lub ją zlikwiduje.
Regularne monitorowanie ryzyka i środków ochrony
Pracodawcy powinni przeprowadzać regularne kontrole, aby
sprawdzić czy zastosowane działania służące zapobieganiu i ogra-
niczeniu hałasu nadal działają skutecznie. W zależności od stopnia
narażenia na hałas, pracownicy mają prawo do odpowiedniej
opieki zdrowotnej. W takich przypadkach należy prowadzić indy-
widualną ewidencję ich stanu zdrowia oraz przekazywać informa-
cje na ten temat pracownikom. Wiedza uzyskana na podstawie
obserwacji powinna być uwzględniana w trakcie dokonywania
przeglądów poszczególnych rodzajów ryzyka i środków ochrony.
Zaangażowanie pracowników
Przeprowadzanie konsultacji z pracownikami jest ujęte w prze-
pisach prawnych i zapewnia zaangażowanie pracowników we
wdrażanie procedur oraz ulepszeń dotyczących bezpieczeństwa
i zdrowia. Korzystanie z ich wiedzy daje pewność, że zagrożenia
zostały poprawnie zidentyfikowane i zastosowano odpowiednie
rozwiązania. Przedstawiciele pracowników odgrywają ważną
rolę w tym procesie, gdyż wszelkie działania dotyczące ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa powinny być konsultowane z pracow-
nikami przed wprowadzeniem nowych technologii i wyrobów.
Środki ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej (np. wkładki lub nauszniki prze-
ciwhałasowe) powinny być stosowane jako środek ostateczny
po wyczerpaniu wszystkich innych sposobów eliminacji i reduk-
cji źródeł hałasu. W przypadku stosowania środków ochrony in-
dywidualnej, należy uwzględnić następujące zagadnienia:
˛ należy upewnić się, że wybrane środki są odpowiednie do
rodzaju i czasu trwania hałasu, a także zgodne z innymi środ-
kami ochrony indywidualnej,
˛ pracownicy powinni mieć możliwość wyboru odpowiednich
dla siebie środków ochrony słuchu,
˛ wielu pracowników (np.: kierowcy, policjanci, piloci czy ope-
ratorzy kamer) potrzebuje słuchawek lub hełmofonów służą-
cych do komunikacji, które często są wyposażone w układ
aktywnej redukcji hałasu (ANC) w celu zapewnienia dobrej
komunikacji i minimalizacji ryzyka wypadków,
˛ środki ochrony indywidualnej powinny być właściwie prze-
chowywane i konserwowane,
˛ należy przeprowadzać szkolenia dotyczące powodów, dla
których stosowanie środków ochrony indywidualnej jest nie-
zbędne, sposobów ich stosowania oraz przechowywania i
konserwacji.
Ustawodawstwo
W 2003 r. wydano dyrektywę 2003/10/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na
ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałas). Dyrektywa ta
ma zostać przeniesiona do ustawodawstwa krajowego wszystkich
państw członkowskich do dnia 15 lutego 2006 r.( 1 ).
W art. 5 ust. 1. tej dyrektywy sformułowano wymaganie, aby, bio-
rąc pod uwagę postęp techniczny oraz dostępne środki ograni-
czenia ryzyka u źródła – „ryzyko wynikające z narażania na hałas
zostało wyeliminowane u źródła lub zredukowane do minimum”.
W tej dyrektywie ustalono również wartość graniczną dziennej
ekspozycji na hałas o poziomie 87 dB.
( 1 ) W miejsce dyrektywy 86/188/EWG.
Dalsze informacje
Niniejsze opracowanie stanowi materiał informacyjny Europejskiego
Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005. Dodatkowe opraco-
wania i informacje na temat hałasu są dostępne na stronie http://
ew2005.osha.eu.int. Informacje dotyczące ustawodawstwa UE w spra-
wie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy są dostępne na stronie http://
europa.eu.int/eur-lex/
Informacja i szkolenie
Pracownicy powinni zostać poinformowani i przeszkoleni w za-
kresie identyfikacji i postępowania z różnymi rodzajami ryzyka
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao
Tel.: (34) 944 79 43 60, faks:
E-mail: information@osha.eu.int
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Powielanie materiału jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano w Belgii , 2005 r.
http://agency.osha.eu.int
26686422.002.png 26686422.003.png 26686422.004.png 26686422.005.png 26686422.006.png 26686422.007.png 26686422.008.png 26686422.009.png 26686422.010.png 26686422.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin