nowa_dyrektywa w temacie hałasu.pdf

(494 KB) Pobierz
dyrektywa_UE_pl.qxp
Wszystko, co powinieneś usłyszeć
Dyrektywa Unii Europejskiej o ochronie słuchu nr 2003/10/EC
249394005.002.png
W raz ze wzrostem liczby fabryk, robót konstrukcyjno-budowlanych
i innych przedsięwzięć przemysłowych rośnie liczba osób narażonych na
szkodliwy poziom hałasu w miejscu pracy. Ponad 29% wszystkich
pracujących narażonych jest na działanie hałasu na niebezpiecznych
poziomach przez co najmniej jedną czwartą czasu spędzonego w pracy,
a 11% narażonych jest stale 1 — stan ten wykazuje tendencje wzrostowe.
Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem są permanentne
i nieodwracalne, jednakże można im jednak całkowicie zapobiec.
Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2003/10/EC, wchodząca w życie
15 lutego 2006, ma na celu zapobieganie narażania pracowników na
szkodliwe działanie hałasu poprzez promowanie zdrowszej i bardziej
efektywnej siły pracowniczej.
Niniejsza broszura zwraca uwagę na zmiany w Dyrektywie o ochronie
słuchu przedstawiając w skrócie nowe poziomy działania, odpowiedzi na
najczęstsze pytania oraz słowniczek podstawowych terminów
odnoszących się do Dyrektywy.
W celu uzyskania szerszych informacji odnośnie doboru właściwych
wkładek dousznych Howard Leight ® oraz nauszników Bilsom ®
zachęcamy do skontaktowania się z reprezentantem Bacou-Dalloz lub
odwiedzenia naszej strony internetowej: www.hearingportal.com.
Spis treści
Zawartość Dyrektywy UE . . . . . . .2
Zmiany w Dyrektywie . . . . . . . . . . .4
Pytania i odpowiedzi . . . . . . . . . . .6
Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
4 zasady ochrony słuchu . . . . . .12
Więcej informacji na temat Dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie słuchu
nr 2003/10/EC można znaleźć pod adresem: http://europe.osha.eu.int.
1 Trzecia ankieta europejska na temat warunków
pracy 2000.
Dyrektywa UE o ochronie słuchu nr 2003/10/EC
/1
249394005.003.png
Zawartość Dyrektywy unijnej
Ustalenie i ocena ryzyka
Poziom hałasu musi być mierzony przez wykwalifikowaną obsługę na
podstawie reprezentatywnych próbek w różnych miejscach zakładu
pracy.
Ocena musi być regularnie aktualizowana, np. w razie wprowadzenia
zmian w procesach lub gdy na potrzebę aktualizacji wskazuje
obserwacja stanu zdrowia pracowników.
Unikanie i redukcja narażenia
Aby zredukować stopień narażenia używaj urządzeń kontrolujących
hałas w miejscu jego źródła lub wzdłuż jego ścieżki. Kontroli służą
takie urządzenia jak: amortyzatory drgań, panele pochłaniające,
bariery, tłumiki albo zmiany siły lub prędkości napędu silników.
Aby zapobiec dodatkowemu hałasowi przeprowadzaj regularne
przeglądy maszyn.
Aby ograniczyć czas narażenia pracowników na hałas, wprowadź
kontrole administracyjne. Kontrole te mogą obejmować rotacje
pracowników w hałaśliwych miejscach, zapewnienie cichych przerw
osobom pracującym w hałasie lub przenoszenie na cichsze zmiany
procesów typu kontrola lub czyszczenie sprzętu.
Ochrona osobista
Gdy hałas przekracza niższy poziom reagowania, zaopatrz
pracowników w środki ochrony słuchu słuchu (wkładki douszne,
nauszniki).
Gdy hałas osiąga lub przekracza wyższy poziom reagowania,
pracownicy muszą używać środków ochrony słuchu.
Pracodawca musi dopilnować, by środki ochrony słuchu były
właściwie używane przez osoby narażone na hałas.
Ograniczenie narażania na hałas
Pracownicy nie mogą być narażani na hałas przekraczający wartości
graniczne.
2/
Zawartość Dyrektywy Unii Europejskiej
249394005.004.png
Informacja i szkolenie pracowników
Pracownicy muszą otrzymywać informacje na temat ryzyka związanego
z narażaniem na hałas, metod unikania/ograniczania narażenia,
progów granicznych/wartości narażenia na hałas podanych
w Dyrektywie, oceny/pomiaru hałasu, właściwego użytkowania
środków ochrony słuchu, wykrywania/zgłaszania oznak negatywnego
oddziaływania hałasu, okoliczności wymagających obserwacji stanu
zdrowia oraz na temat bezpiecznych sposobów wykonywania pracy,
pozwalających uniknąć narażenia na hałas.
Konsultacja i udział pracowników
Pracownicy mają prawo uczestniczyć w ocenie stopnia natężenia
hałasu i metod ograniczania hałasu oraz w wyborze środków ochrony
słuchu.
Obserwacja stanu zdrowia
Słuch pracowników narażanych na hałas o natężeniu w wyższej
granicy oddziaływania powinien być badany przez lekarza lub
odpowiedniego specjalistę.
Pracownikom, którzy narażani są na hałas o natężeniu
przekraczającym niższy poziom jego oddziaływania należy udostępnić
profilaktyczne badania audiometryczne.
Pracodawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie aktualnej historii
obserwacji stanu zdrowia pracowników.
Historia obserwacji stanu zdrowia powinna być dostępna na prośbę
pracownika.
Dyrektywa UE o ochronie słuchu nr 2003/10/EC
/3
249394005.005.png
Zmiany w Dyrektywie
W roku 2003 Parlament Europejski przyjął Dyrektywę 2003/10/EC, która
ustaliła nowe (w stosunku do poprzedniej Dyrektywy 86/188/ECC) progi
graniczne wskaźników narażenia na hałas. Progi te są niższe i bardziej
ochronne od wcześniej przyjętych. Ponadto zdefiniowano nową wartość
graniczną narażenia na hałas w wysokości 87 dBA jako maksymalny
dziennie dopuszczalny poziom hałasu pracownika korzystającego ze
wszystkich urządzeń ochronnych. Wskazania nowej Dyrektywy mają
zostać wcielone w życie w Państwach Członkowskich do 15 lutego 2006.
Porównanie Starej Dyrektywy (86/188/ECC) z Nową
(2003/10/EC)
Środki ochrony słuchu
Poziom hałasu
Poziom hałasu
wg Starej Dyrektywy
wg Nowej Dyrektywy
Znaki ostrzegawcze umieszczane w miejscach pracy
90 dBA
85 dBA
Dostępne środki ochrony słuchu
85 dBA
80 dBA
Wymagana ochrona słuchu
90 dBA
85 dBA
Szkolenie pracowników narażonych na hałas
85 dBA
80 dBA
Program ograniczenia hałasu
90 dBA
85 dBA
Wartość graniczna kontrolowanego
nie dotyczy
87 dBA
narażenia na hałas
Dlaczego konieczna jest ta zmiana?
Od ustalenia pierwszych wartości progowych w Dyrektywie unijnej minęło
już prawie 20 lat. Od tego czasu badania naukowe wykazały już, że
konieczne są progi dające większą ochronę. Okazuje się, że słuch wielu
osób pracujących w hałasie ulega trwałemu uszkodzeniu na poziomach
niższych niż te, które określają wcześniejsze standardy. Zmieniona
Dyrektywa unijna przyjmuje bardziej rygorystyczne poziomy progów, na
których należy podjąć środki ochronne, a także wprowadza nową wartość
graniczną kontrolowanego narażenia na hałas na poziomie 87 dBA.
4/
Zmiany w Dyrektywie
249394005.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin