Hałas w miejscu pracy - uwagi wstepne.pdf

(144 KB) Pobierz
213520455 UNPDF
56
PL
E u r o p e j s k a A g e n c j a B e z p i e c z e ń s t w a i Z d r o w i a w P r a c y
Hałas w miejscu pracy – uwagi wstępne
Codziennie miliony pracowników w Europie są narażone na ha-
łas w miejscu pracy oraz wszelkie ryzyko z nim związane. Hałas
niewątpliwie jest problemem w takich gałęziach przemysłu, jak
przetwórstwo przemysłowe i budownictwo, może on jednak do-
tyczyć wielu innych środowisk pracy, począwszy od centrów ob-
sługi telefonicznej, poprzez szkoły i fosy orkiestrowe aż po bary.
mi zagrożeniami na stanowiskach pracy, zwiększając tym samym
stopień ryzyka. Przykłady:
˛ wskutek hałasu wzrasta ryzyko wypadków na skutek masko-
wania sygnałów ostrzegawczych
˛ jednoczesne działanie hałasu i niektórych substancji chemicz-
nych zwiększa ryzyko uszkodzenia słuchu
Co piąty pracownik w Europie aby być słyszanym, jest zmuszony
podnosić głos przynajmniej przez połowę czasu pracy, zaś 7%
cierpi z powodu zaburzeń słuchu związanych z wykonywaną
pracą ( 1 ). Uszkodzenie słuchu wywołane hałasem to najczęściej
zgłaszana choroba zawodowa w Europie ( 2 ).
˛ hałas staje się czynnikiem przyczynowym stresu związanego
z pracą.
Jakie mogą być skutki hałasu?
W niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe kwestie
związane z hałasem w miejscu pracy, w tym informacje nt. zagro-
żeń, odpowiedzialności prawnej i stosowanych rozwiązań. Bar-
dziej szczegółowe opracowania dotyczące hałasu, uzupełnione
poradami, można znaleźć w Internecie (http://ew2005.osha.
eu.int).
˛ Uszkodzenie słuchu. Nadmierny hałas prowadzi do uszko-
dzenia komórek słuchowych rzęsatych w ślimaku, (części ucha
wewnętrznego), a tym samym do uszkodzenia słuchu. W wie-
lu krajach uszkodzenie słuchu wywołane hałasem to najbar-
dziej rozpowszechniona nieodwracalna choroba zawodowa
( 3 ). Szacuje się, że liczba osób w Europie, które mają kłopoty ze
słuchem, przewyższa liczbę ludności Francji ( 4 ).
Czym jest hałas?
˛ Skutki fizjologiczne. Istnieją dowody na to, że narażenie na
hałas wpływa na układ krążenia, poprzez uwalnianie katecho-
lamin prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi.
Poziomy katecholamin we krwi – łącznie z epinefryną (adre-
naliną) – mają związek ze stresem.
Hałas to niepożądany dźwięk. Poziom hałasu jest mierzony w dB.
Skala decybelowa jest logarytmiczna, tak więc wielokrotnemu
wzrostowi natężenia (głośności) hałasu towarzyszy stosunkowo
niewielki wzrost poziomu mierzonego w dB.
O tym, czy hałas stanowi zagrożenie nie decyduje wyłącznie jego
poziom. Bardzo ważny jest też czas ekspozycji. Z tego względu
stosuje się poziomy dźwięku uśrednione w czasie. W przypadku
hałasu w miejscu pracy zwykle bierze się pod uwagę ośmiogo-
dzinny dzień pracy.
˛ Stres związany z pracą. Stres związany z pracą rzadko miewa
tylko jedną przyczynę. Zwykle jest wynikiem połączenia kilku
Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na stopień zagrożenia ha-
łasem, to:
˛ impulsowość – występowanie „impulsów” dźwiękowych (na
przykład spowodowanych łukami elektrycznymi)
˛ częstotliwość – mierzona w hertzach (Hz). Częstotliwość wy-
znacza postrzeganą wysokość dźwięku. Na przykład częstotli-
wość 440 Hz kamertonu odpowiada wysokości tonu a1 po-
wyżej środkowego c1
˛ rozkład w czasie – kiedy i jak często dźwięk występuje.
Hałas nie musi być nadmiernie głośny, aby spowodować proble-
my w miejscu pracy. Może bowiem wchodzić w interakcję z inny-
( 1 ) Dane dla UE-15. Wg danych Eurostatu, Praca i zdrowie w UE: portret statystyczny , ISBN
92-894-7006-2.
( 2 ) Dane dla UE-15. Wg danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Dane
służące do opisania relacji między zagadnieniami bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
a możliwościami zatrudnienia 2002 , ISBN 92-95007-66-2.
( 3 ) Światowa Organizacja Zdrowia, Zapobieganie utracie słuchu spowodowanej hałasem , 1997.
( 4 ) Grupa badawcza SIHI przy Uniwersytecie w Maastricht (1999).
© „Hałas” plakat autorstwa Rafała Pankowskiego. Dzięki uprzejmości organizatora konkursu na plakat
promujący bezpieczeństwo w miejscu pracy – Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –
Państwowego Instytutu Badawczego, Polska.
http://agency.osha.eu.int
213520455.009.png 213520455.010.png 213520455.011.png 213520455.012.png 213520455.001.png
FACTS 56
czynników ryzyka. Hałas w środowisku pracy może być
czynnikiem stresującym nawet przy stosunkowo niskich
poziomach.
ß zapewnienia pracownikom środków ochrony indywi-
dualnej jako środka ostatecznego,
˛ prowadzić działalność informacyjną, konsultacyjną i
szkoleniową w zakresie istniejących zagrożeń, a także
działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu oraz
sposobów stosowania środków ochrony przed hałasem,
˛ Podwyższone ryzyko wypadków. Wysokie poziomy
hałasu, wpływając na zdolność słyszenia i komunikowa-
nia się, zwiększają prawdopodobieństwo wypadków.
Stres związany z pracą (podczas której występuje hałas)
może ten problem spotęgować.
˛ monitorować zagrożenia i dokonywać przeglądów za-
stosowanych środków zapobiegawczych — może to
obejmować opiekę zdrowotną pracowników.
Kto jest zagrożony?
Każda osoba narażona na hałas potencjalnie należy do grupy
podwyższonego ryzyka. Im wyższy poziom hałasu i dłuższy
czas ekspozycji, tym większe ryzyko uszkodzenia słuchu. W
przetwórstwie przemysłowym i górnictwie 40% pracowników
jest narażonych na znaczne poziomy hałasu przez ponad poło-
wę czasu pracy, w budownictwie – 35%, a w wielu innych sek-
torach, takich jak rolnictwo, transport i łączność – 20%. Problem
hałasu nie dotyczy wyłącznie przetwórstwa przemysłowego i
innych tradycyjnych sektorów gospodarki. Hałas jest postrze-
gany jako problem także w sektorach związanych z usługami
(edukacja, służba zdrowia, gastronomia itd.).
Zaangażowanie pracowników
Przeprowadzanie konsultacji z pracownikami jest wymaga-
ne przez prawo; konsultacje pomagają zapewnić zaangażo-
wanie pracowników w opracowywanie procedur i ulepszeń
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia, a korzystanie z wiedzy pracowników pomaga uzyskać
pewność, że zagrożenia są poprawnie identyfikowaneoraz
że stosowane są odpowiednie rozwiązania. Przedstawiciele
pracowników odgrywają ważną rolę w tym procesie. Wszel-
kie działania dotyczące ochrony zdrowia i zapewnienia bez-
pieczeństwa powinny być konsultowane z pracownikami
przed wprowadzeniem nowych technologii i produktów.
Jak głośno?
Producenci maszyn i innych urządzeń również mają obo-
wiązek obniżać poziom hałasu. Zgodnie z dyrektywą 98/37/
WE, maszyny powinny być „zaprojektowane i skonstruowa-
ne w taki sposób, aby ograniczać zagrożenia wynikające z
emisji hałasu do jak najniższego poziomu”.
˛ Według badań, średni poziom hałasu w przedszkolach
wynosi ponad 85 dB.
˛ Ustalono, że dyrygent w trakcie przedstawienia baletu „Je-
zioro łabędzie” był narażony na hałas o poziomie 88 dB.
˛ Kierowcy ciężarówek bywają narażeni na hałas o pozio-
mie 89 dB.
˛ Personel klubów nocnych może być narażony na hałas o
poziomie około 100 dB.
˛ Hałas w chlewniach osiąga poziom 115 dB.
Ustawodawstwo
W 2003 r. przyjęto dyrektywę 2003/10/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w za-
kresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących nara-
żenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami
fizycznymi(hałasem).Dyrektywatamazostaćprzeniesiona
do ustawodawstwa krajowego wszystkich państw człon-
kowskich do dnia 15 lutego 2006 r. ( 1 )
Obowiązki pracodawców
Pracodawcy są prawnie zobowiązani do ochrony zdrowia i
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych
w warunkach narażenia na hałas. Powinni oni:
Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy postanawia, że biorąc pod uwagę
postęp techniczny oraz dostępne środki ograniczenia ryzyka
u źródła, należy podjąć takie działania, aby „ryzyko wynikające
z narażania na hałas zostało wyeliminowane u źródła lub zre-
dukowane do minimum”. Dyrektywa ustala również wartość
graniczną dziennej ekspozycji na hałas o poziomie 87 dB.
˛ przeprowadzać ocenę ryzyka, co oznacza dokonywanie
pomiarów hałasu, z uwzględnieniem wszelkich poten-
cjalnych zagrożeń wynikających z działania tego czynni-
ka (np. wypadki, uszkodzenie słuchu),
˛ na podstawie oceny ryzyka wprowadzać programy zmie-
rzające do:
ß wyeliminowanie źródeł hałasu wszędzie tam, gdzie
jest to możliwe,
ß redukcji hałasu u źródła,
ß ograniczania narażenia pracowników na hałas poprzez
działania organizacyjne na stanowiskach pracy,
z uwzględnieniem oznaczania i ograniczania dostępu
do tych części zakładu, w których pracownicy mogą
być narażeni na poziomy hałasu przekraczające 85 dB,
( 1 ) W miejsce dyrektywy 86/188/EWG.
Gdzie można znaleźć dalsze informacje?
Niniejsze opracowanie stanowi materiał informacyjny Europej-
skiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005.
Dodatkowe opracowania i informacje na temat hałasu są do-
stępne na stronie http://ew2005.osha.eu.int .
Informacje dotyczące ustawodawstwa UE w sprawie bezpie-
czeństwa i zdrowia są dostępne na stronie http://europa.eu.int/
eur-lex/
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao
Tel.: (34) 944 79 43 60, faks:
E-mail: information@osha.eu.int
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Powielanie materiału jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano w Belgii , 2005 r.
http://agency.osha.eu.int
213520455.002.png 213520455.003.png 213520455.004.png 213520455.005.png 213520455.006.png 213520455.007.png 213520455.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin