Hałas w miejscu pracy.pdf

(175 KB) Pobierz
213520545 UNPDF
57
PL
E u r o p e j s k a A g e n c j a B e z p i e c z e ń s t w a i Z d r o w i a w P r a c y
Hałas w miejscu pracy
Ekspozycja na hałas w miejscu pracy może stanowić zagrożenie dla
zdrowia pracowników. Najczęstszym skutkiem tego typu ekspozycji jest
uszkodzenie słuchu. Schorzenie to zaobserwowano u kotlarzy w 1731 r.
Hałas może również nasilić stres i zwiększyć ryzyko wypadku przy pracy.
Niniejsze opracowanienie ma na celu przybliżenie czytelnikom proble-
mu możliwych skutków występowania hałasu w miejscu pracy.
Hałas a substancje chemiczne
Niektóre niebezpieczne substancje są ototoksyczne (dosłownie „zatru-
wające słuch”). Pracownicy narażeni jednocześnie na niektóre
z tych substancji oraz głośny hałas ryzykują uszkodzeniem słuchu w
większym stopniu niż ci, którzy są narażeni tylko na hałas lub tylko na
substancje chemiczne.
Ten efekt synergii jest szczególnie zauważalny w przypadku łącznego
działania hałasu i niektórych rozpuszczalników organicznych, w tym to-
luenu, styrenu i disiarczku węgla. Substancje te mogą być wykorzysty-
wane w zakładach pracy zajmujących się produkcją tworzyw sztucz-
nych, farb i lakierów oraz w drukarniach, gdzie również występuje
hałas.
Upośledzenie słyszenia
Upośledzenie słyszenia może być spowodowane zablokowaniem prze-
kazywania dźwięków do ucha wewnętrznego (głuchota przewodze-
niowa) lub uszkodzeniem komórek słuchowych rzęsatych w ślimaku,
części ucha wewnętrznego (głuchota odbiorcza). Rzadziej upośledze-
nie słyszenia może być spowodowane zaburzeniami przetwarzania sy-
gnałów w centralnych ośrodkach słuchowych (w przypadku zmian w
ośrodkach słuchowych mózgu).
Hałas a kobiety ciężarne
Narażenie kobiety ciężarnej na wysokie poziomy hałasu w miejscu pra-
cy może niekorzystnie wpływać na zdrowie nienarodzonego dziecka.
Skutkiem długotrwałego narażenia na hałas może być podwyższone
ciśnienie tętnicze krwi i zmęczenie. Wyniki badań wskazują, że długo-
Uszkodzenie słuchu wywołane hałasem
Uszkodzenie słuchu wywołane hałasem jest najbardziej powszechną
chorobą zawodową w Europie, gdyż stanowi około jednej trzeciej
wszystkich chorób związanych z pracą. Występuje częściej niż choroby
skóry i układu oddechowego ( 1 ).
Uszkodzenie słuchu wywołane hałasem to zazwyczaj wynik długotrwa-
łego narażenia na głośny hałas. Pierwszym objawem jest zwykle nie-
zdolność słyszenia wysokich dźwięków. Jeśli nie zostaną podjęte kroki w
celu redukcji nadmiernego hałasu, stan słuchu osoby narażonej ulega
dalszemu pogorszeniu, pojawiąją się również trudności ze słyszeniem
niższych dźwięków. Zmiany takie zwykle zachodzą w obu uszach.
Uszkodzenie słuchu wywołane hałasem jest nieodwracalne.
Uszkodzenie słuchu może nastąpić również w przypadku krótkotrwałe-
go narażenia na hałasy impulsowe (nawet pojedynczy silny impuls), ta-
kie jak pochodzące od strzału z broni palnej lub pracy pneumatycznego
młotka nitowniczego. Może to mieć nieodwracalne skutki, łącznie z
ubytkiem słuchu i trwałymi szumami w uszach. Impulsy mogą również
rozerwać błonę bębenkową. Jest to bolesne, ale możliwe do wylecze-
nia.
Szumy uszne
Szumy uszne to wrażenie dzwonienia, syczenia lub dudnienia w uszach.
Nadmierne narażenie na hałas zwiększa ryzyko wystąpienia szumów
usznych. Ryzyko znacznie wzrasta, jeżeli hałas ma charakter impulsowy
(np. wybuch). Szumy uszne mogą być pierwszym sygnałem uszkodze-
nia słuchu wywołanego hałasem.
( 1 ) Na podstawie publikacji pt.: „Dane opisujące czynnik łączący zagadnienia BHP i możliwo-
ści zatrudnienia” , Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2002, ISBN 92-
-95007-66-2.
( 2 ) Komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących oceny czynników chemicznych,
fizycznychibiologicznychorazprocesów przemysłowych uznanych za niebezpieczne
dla zdrowia ciężarnych pracownic oraz pracownic, które w ostatnim czasie urodziły
dziecko lub karmią piersią (dyrektywa Rady 92/85/EWG).
( 3 ) Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia
środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pra-
cownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią
„Hałas”, plakat autorstwa Anety Sedlakowej. Dzięki uprzejmości organizatora konkursu na plakat
promujący bezpieczeństwo w miejscu pracy – Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –
Państwowego Instytutu Badawczego, Polska.
http://agency.osha.eu.int
213520545.006.png 213520545.007.png 213520545.008.png
FACTS 57
trwałe narażenie płodu na głośny hałas może mieć wpływ na
słuch narodzonego dziecka oraz że hałas o niskich częstotliwo-
ściach może potencjalnie powodować większe szkody ( 2 ).
˛ otaczający hałas może zmuszać nauczycieli do podnoszenia
głosu, co prowadzi do problemów z głosem,
˛ komunikat słowny może zostać mylnie zrozumiany przez kie-
rowcę lub operatora maszyny budowlanej na placu budowy,
co może doprowadzić do wypadku.
Pracodawcy mają obowiązek dokonać oceny rodzaju, stopnia i
czasu narażenia kobiet ciężarnych na hałas ( 3 ). Jeśli istnieje ryzyko
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracownika lub zagrożenia
ciąży, pracodawca musi zapewnić takie warunki pracy ciężarnej
pracownicy, aby wyeliminować narażenie jej na hałas. Należy za-
uważyć, że stosowanie przez przyszłą matkę środków ochrony in-
dywidualnej nie stanowi zabezpieczenia nienarodzonego dziecka
przed zagrożeniem fizycznym.
Stres
Stres związany z pracą pojawia się wtedy, gdy wymagania środo-
wiska pracy przekraczają zdolność pracowników do ich spełniania
(lub kontrolowania) ( 6 ). Istnieje wiele czynników stresogennych
wywołujących stres związany z pracą, rzadko jednak zdarza się, by
pojedynczy czynnik prowadził do tego typu stresu.
Źródłem stresu dla pracowników może być fizyczneśrodowisko
pracy. Hałas towarzyszący pracy, nawet jeżeli jego poziom nie wy-
maga podjęcia działań zapobiegających uszkodzeniu słuchu,
może być czynnikiem stresującym (np. często dzwoniący telefon
czy też ciągły szum klimatyzatora), chociaż działa on zwykle w po-
łączeniu z innymi czynnikami.
Sposób, w jaki hałas wpływa na poziom stresu pracowników, jest
uzależniony od skomplikowanej kombinacji takich czynników, jak:
Zwiększone ryzyko wypadków
W dyrektywie dotyczącej hałasu ( 4 ) jest mowa między innymi o
związku między hałasem a wypadkami oraz o wymogu uwzględ-
niania tego związku, szczególnie przy dokonywaniu oceny ryzyka
związanego z hałasem.
Hałas może być przyczyną wypadków, gdyż:
˛ utrudnia pracownikom słyszenie i właściwe rozumienie mowy
i sygnałów,
˛ maskuje dźwięk zbliżającego się niebezpieczeństwa lub sygna-
łów ostrzegawczych (np. sygnałów cofania pojazdów),
˛ rozprasza pracowników, np. kierowców,
˛ pogłębia stres związany z pracą, który, zwiększając obciążenie
poznawcze, zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błę-
dów.
˛ rodzaj hałasu, jego natężenie, barwa i przewidywalność,
˛ złożoność zadania wykonywanego przez pracownika (np. roz-
mowa osób postronnych może okazać się czynnikiem stresu-
jącym, jeżeli zadanie wymaga skupienia),
˛ zawód pracownika (np. muzycy mogą odczuwać stres związa-
ny z pracą wynikający z obawy o uszkodzenie słuchu),
˛ stan psychofizycznypracownika;poziomyhałasu,którewnie-
których okolicznościach mogą pogłębiać stres, szczególnie w
przypadku zmęczenia, w innych okolicznościach mogą być zu-
pełnie nieszkodliwe.
Zakłócenie komunikacji słownej
Skuteczna komunikacja ma zasadnicze znaczenie w miejscu pra-
cy, niezależnie od tego, czy jest to fabryka, plac budowy, centrum
obsługi telefonicznej czy szkoła. Dobra komunikacja werbalna ( 5 )
zachodzi wtedy, gdy poziom dźwięku przy uchu słuchacza jest o
co najmniej 10 dB wyższy od poziomu hałasu otoczenia (tła).
Otaczający hałas jest bardzo często odczuwany jako wyraźne za-
kłócenie komunikacji słownej, szczególnie w przypadkach gdy:
Ustawodawstwo
W 2003 r., przyjęto dyrektywę 2003/10/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników
na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi(hałasem).Dy-
rektywa ta ma zostać przeniesiona do ustawodawstwa krajowego
wszystkich państw członkowskich do dnia 15 lutego 2006 r. ( 7 ).
Art. 5 ust. 1 dyrektywy postanawia, że biorąc pod uwagę postęp
techniczny oraz dostępne środki ograniczenia ryzyka u źródła, na-
leży podjąć takie działania, aby „ryzyko wynikające z narażania na
hałas zostało wyeliminowane u źródła lub zredukowane do mini-
mum”. Dyrektywa ustala również wartość graniczną dziennej eks-
pozycji na hałas o poziomie 87 dB.
˛ hałas otoczenia występuje często,
˛ słuchacz ma już nieznacznie uszkodzony słuch,
˛ komunikat słowny jest w innym języku niż język ojczysty słu-
chacza ,
˛ stan fizycznylubpsychicznysłuchaczajestzakłóconyzuwagi
na zły stan zdrowia, zmęczenie lub zwiększone obciążenie pra-
cą pod presją czasu.
Wpływ powyższych czynników na bezpieczeństwo i zdrowie w
pracy jest różny i zależy od środowiska pracy. Na przykład:
Dalsze informacje
Niniejsze opracowanie stanowi materiał informacyjny Europejskiego
Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005. Dodatkowe opra-
cowania i informacje dotyczące hałasu są dostępne na stronie http://
ew2005.osha.eu.int . Z ustawodawstwem UE dotyczącym bezpieczeń-
stwa i zdrowia w pracy można się zapoznać na stronie http://europa.
eu.int/eur-lex/
( 4 ) Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących nara-
żenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi(hałasem).
( 5 ) Słuchacz rozumie 90% sylab i 97% zdań.
( 6 ) Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Badanie dotyczące stresu
związanego z pracą, 2000.
( 7 ) W miejsce dyrektywy 86/188/EWG
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao
Tel. (34) 944 79 43 60, faks (34) 944 79 43 83
E-mail: information@osha.eu.int
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Powielanie materiału jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Belgium , 2005 r.
http://agency.osha.eu.int
213520545.009.png 213520545.001.png 213520545.002.png 213520545.003.png 213520545.004.png 213520545.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin