halas_przetworstwo.pdf

(830 KB) Pobierz
Problem hałasu w środowisku pracy i życia człowieka
Materiały szkoleniowe z zakresu wspomagania
profilaktyki narażenia na hałas w przetwórstwie
przemysłowym
Materiał opracowany w ramach Programu Wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w
Polsce do standardów Unii Europejskiej" etap II Część B: Program realizacji zadań w zakresie służb
państwowych: zadanie 05.4: Komputerowe wspomaganie profilaktyki narażenia na hałas i drgania w
środowisku pracy
Hałas jest czynnikiem fizycznym oddziałującym w sposób szkodliwy, bądź uciążliwy
na organizm człowieka. Powszechność jego występowania powoduje, że bez
uwzględnienia hałasu nie jest możliwa wiarygodna merytorycznie ocena parametrów
środowiska pracy. Mimo rosnącej świadomości dotyczącej szkodliwego
oddziaływania hałasu na człowieka oraz podejmowania działań zmierzających do
jego ograniczania nadal liczba osób narażonych na oddziaływanie tego czynnika w
środowisku pracy stanowi znaczny odsetek zatrudnionych w różnych gałęziach
gospodarki.
Jedną z sekcji gospodarki, w której mamy do czynienia z dużą liczbą źródeł hałasu
jest przetwórstwo przemysłowe. Praktycznie na każdym stanowisku pracy
związanym bezpośrednio z produkcją przemysłową pracownik narażony jest na
szkodliwe oddziaływanie hałasu. Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych technologii
niektóre typowe źródła hałasu zostały wyeliminowane, pojawiły się jednak nowe,
związane z produkcją i przetwarzaniem wyrobów dotychczas nie wytwarzanych.
Przedstawione w dalszej części poradnika informacje dotyczące hałasu (obejmujące
zarówno oddziaływanie hałasu na organizm człowieka, jak i zasady pomiaru hałasu i
1
249393998.006.png
oceny ryzyka zawodowego) mogą zostać wykorzystane w profilaktyce narażenia na
hałas na każdym stanowisku pracy sektora produkcji przemysłowej.
Stan zagrożenia hałasem w środowisku pracy człowieka
Podstawowym źródłem danych dotyczących zagrożenia hałasem w środowisku pracy
jest opracowanie przygotowywane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny
(„Warunki pracy w 2004 r.”, „Warunki pracy w 2005 r.” i „Warunki pracy w 2006 r.”).
Z Rys. 1 wynika, że hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem
szkodliwym środowiska pracy. W 2006 roku na hałas było narażonych 229546
pracowników. Hałas jest czynnikiem środowiska pracy, dla którego liczba
zagrożonych pracowników z roku na rok systematycznie wzrasta, a wzrost ten
cechuje się większą dynamiką niż w przypadku pozostałych czynników szkodliwych.
Rys. 1. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi w latach
2003 – 2006 (dla najczęściej występujących czynników).
2
249393998.007.png 249393998.008.png
Rys. 2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia hałasem w 2006 roku według sekcji gospodarki
narodowej.
Na Rys. 2 przedstawiono dane dotyczące zagrożenia hałasem w poszczególnych
sekcjach gospodarki narodowej w 2006 roku. Z przedstawionych danych
statystycznych wynika, że najwięcej osób zagrożonych hałasem pracowało w
sekcjach: przetwórstwa przemysłowego (169964 zagrożonych), górnictwa (25516) i
budownictwa (12860).
Rys. 3. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia hałasem w 2006 roku według działów gospodarki
narodowej należących do sekcji przetwórstwa przemysłowego.
3
249393998.009.png 249393998.001.png
Na Rys. 3 przedstawiono dane dotyczące zagrożenia hałasem w poszczególnych
dzi ałach wc hodzących w skład sekcji przetwórstwa przemysłowego w 2006 roku. Z
przedstawionych danych wynika, że najwięcej osób zagrożonych hałasem pracowało
w działach: produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i
urządzeń (25390 zagrożonych), produkcji drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z
wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
(19313), produkcji mebli; działalności produkcyjnej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej
(17917). Duża liczba pracowników zagrożonych hałasem pracowała również w
działach: produkcji metali (14900), produkcji artykułów spożywczych i napojów
(14883) oraz produkcji maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (14519).
Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
Negatywny wpływ hałasu na organizm człowieka dotyczy przede wszystkim narządu
słuchu czyli ucho. Jest to narząd o bardzo złożonej budowie ale dzięki temu
najsłabszy dźwięk słyszany przez człowieka posiada amplitudę 5 000 000 000 razy
mniejszą od średniego ciśnienia atmosferycznego. Wychylenie błony bębenkowej
jest wówczas porównywalne do wymiarów najmniejszych molekuł. Równocześnie
człowiek jest w stanie tolerować ciśnienia dźwięku miliony razy większe. Dynamika
organu słuchu jest ograniczona od strony najcichszych dźwięków przez próg słuchu,
zaś od strony dźwięków najgłośniejszych przez próg bólu (Rys. 4) .
Rys. 4. Zakres dynamiki zmian ciśnienia akustycznego ograniczony progiem słyszalności i
progiem bólu
4
249393998.002.png 249393998.003.png
Organem odpowiedzialnym za odbiór sygnałów dźwiękowych jest ucho. Ucho
ludzkie, którego budowę pokazano na Rys. 5 można podzielić na trzy części: ucho
zewnętrzne, ucho środkowe i ucho wewnętrzne.
Rys. 5.
Budowa ucha ludzkiego.
Wrażenie słuchowe wywołane dźwiękiem zależy od jego częstotliwości i poziomu
ciśnienia akustycznego. Przy niskich poziomach dźwięku najlepiej odbieramy te o
częstotliwościach od 2 do 4kHz. Właściwości ludzkiego ucha sprawiają, że dźwięk o
częstotliwości 2kHz i poziomie ciśnienia akustycznego równym 30dB wydaje się nam
tak samo głośny jak dźwięk o częstotliwości 100Hz i poziomie około 50dB. Im
większe są poziomy ciśnienia akustycznego dźwięków, tym te różnice wydają się
mniejsze. Aby uwzględnić czułość ucha ludzkiego na dźwięki w zależności od ich
częstotliwości i poziomu ciśnienia akustycznego wprowadzono krzywe korekcyjne.
Najczęściej stosowane – A i C pokazano na Rys. 6.
Rys. 6. Kształt krzywych korekcyjnych A i C.
5
249393998.004.png 249393998.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin