Arsen i jego zwi.pdf

(354 KB) Pobierz
B_pracy-2005_3-sklad7.indd
BEZPIECZEŃSTWO PRA CY 3/2005
dr EWA GAWĘDA
Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy
i jego związki w środowisku pracy
– zagrożenia, ocena narażenia
W artykule podano podstawowe informacje nt. właściwości fizykochemicznych, stosowania, toksyczności,
wartości normatywów higienicznych arsenu i jego związków. Omówiono znormalizowane metody oznaczania
arsenu w powietrzu na stanowiskach pracy i przedstawiono nowo opracowaną metodę oznaczania arsenu
i jego związków z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową. Rozważono
problemy związane z oceną narażenia zawodowego dla arsenu i związków arsenu, z których niektóre zostały
sklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1.
Arsenic and arsenic compounds in the working environment – hazards, occupational risk assessment
Basic information about physico-chemical properties, use, toxicity, maximum permissible concentration values of arsenic and
As compounds are given. Methods of determining cadmium in workplace air, which are the basis of Polish Standards, are
discussed and a new method of determining cadmium and its compounds by using atomic absorption spectrophotometry with
graphite tube is presented. Problems connected with assessing occupational exposure to arsenic and arsenic compounds
(some of which are classified as carcinogenic group 1) are considered.
wać raka”. Również w przepisach krajowych te
związki arsenu zostały uznane za rakotwórcze.
Są one wymienione w załączniku do rozporzą-
dzenia ministra zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r.
[3], którym jest wykaz substancji, preparatów,
czynników lub procesów technologicznych
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Wszystkie trzy wymienione związki należą
do rakotwórczych kategorii 1.
Narażenie zawodowe
Narażenie zawodowe na arsen oraz związ-
ki arsenu jest znacznie szersze niż wskazują
na to dane dotyczące tylko tych osób, które
są zatrudnione przy produkcji lub stosowaniu.
Liczba osób narażonych na arsen zatrudnionych
przy produkcji pierwiastka i jego związków,
produkcji preparatów z ich udziałem i podczas
ich stosowania jest mniejsza niż np. w hut-
nictwie takich metali nieżelaznych jak miedź,
ołów, cynk i in., czy w hutnictwie żelaza.
Arsen i związki arsenu towarzyszą bowiem
w sposób naturalny m.in. miedzi (występują
w rudach miedzi) i narażenie zawodowe na te
substancje występuje w górnictwie rud miedzi
i następnie w procesach przetwórstwa miedzi
– flotacji, przetwarzania szlamów, produkcji
koncentratów oraz na kolejnych etapach rafi-
nacji, aż do uzyskania miedzi elektrolitycznej
(99,9% Cu). Obecność arsenu stwierdzano
również na stanowiskach pracy w procesach
produkcji (rafinacji) takich metali, jak ołów,
kadm, czy cynk (arsen występuje w rudach
cynkowo-ołowiowo-kadmowych będących
wyjściowym produktem do otrzymywania
wysokiej czystości Pb, Cd i Zn).
W powietrzu atmosferycznym w pobliżu hut
metali nieżelaznych stężenia arsenu są na pozio-
mie µg/m 3 . Również w wodzie, a także w glebie
(a w konsekwencji w produktach żywnościo-
wych) obserwowano zwiększenie ilości arsenu
w wyniku produkcji przemysłowej, w stosunku
do ilości z naturalnych źródeł.
W wyniku badań własnych przeprowadzo-
nych w dwóch polskich hutach metali nieże-
laznych stwierdzono zróżnicowane poziomy
stężeń arsenu w powietrzu na stanowiskach
rafinacji takich metali, jak: miedź, ołów, kadm,
cynk, srebro [4]. Szczególnie duże ilości arsenu
stwierdzono w procesach rafinacji miedzi. Śred-
nie narażenie w tych procesach jest co prawda
nieznacznie wyższe od wartości NDS, jednak
Wstęp
Arsen (As), jest bardzo kruchym metalo-
idem (istnieje również w odmianie metalicznej),
szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie
(występuje w wielu minerałach). Ma postać
szarych, kruchych kryształów. Łączy się pra-
wie ze wszystkimi metalami i niemetalami.
Sublimuje w temperaturze 615 o C. W wodzie
się nie rozpuszcza, rozpuszcza się natomiast
w kwasie azotowym, w wodzie królewskiej
i gorącym kwasie siarkowym. W metalach
i stopach występuje zwykle jako zbędne
zanieczyszczenie, powodujące zwiększenie
kruchości materiału.
Przez prażenie z dostępem powietrza rud
zawierających arsen uzyskuje się lotny tritlenek
arsenu (tlenek arsenu(III), arszenik). W wyniku
ogrzewania arszeniku z węglem powstaje meta-
liczny arsen w postaci czarnej, kruchej masy.
Arsen jest używany jako składnik sto-
powy do wytwarzania stopów łożyskowych
na osnowie ołowiu i cyny. Dodawany w małych
ilościach do miedzi powoduje zwiększenie
odporności stopu na wysoką temperaturę.
Związki arsenu wchodzą w skład wielu środków
do zwalczania szkodników roślin (insekty-
cydów, fungicydów, herbicydów), środków
do konserwacji drewna i skóry. Arsen jest też
stosowany do produkcji emalii i szkła opali-
zującego. Tlenek arsenu(III) jest składnikiem
niektórych leków, a ponadto jest półproduktem
do otrzymywania większości związków arsenu.
Tlenek arsenu(V) jest półproduktem w syn-
tezie chemicznej stosowanym do produkcji
arsenianów(V).
Arsen (jak również jego związki nieorga-
niczne, z wyjątkiem tritlenku arsenu) został
sklasyfikowany jako substancja toksyczna
[1]. Działa toksycznie przez drogi oddechowe
i po połknięciu. Tlenek arsenu(III) jest sklasyfi-
kowany jako substancja bardzo toksyczna i jako
substancja żrąca – powoduje oparzenia. W wa-
runkach narażenia zawodowego wchłania się
głównie przez układ oddechowy W przewodzie
pokarmowym wchłania się w wyniku spożywa-
nia zanieczyszczonej wody i żywności.
Duże dawki arsenu (rzędu kilkuset µg/m 3 )
powodują zaburzenia w układzie nerwowym,
choroby naczyń obwodowych, uszkodzenia
górnych dróg oddechowych – perforacje
przegrody nosowej, zapalenia gardła, krtani
i oskrzeli. Długotrwałe narażenie na arsen pro-
wadzi do uszkodzenia nerwów obwodowych,
polineuropatii, przewlekłych zanikowych zmian
w błonach śluzowych, skórze (rogowacenia
naskórka, kontaktowe przebarwienia i zapalenie
skóry), zmian w mięśniu sercowym, uszkodze-
nia wątroby.
Wartość najwyższego dopuszczalnego
stężenia (NDS) arsenu i jego związków nie-
organicznych wynosi w przeliczeniu na As
– 0,01 mg/m 3 , natomiast wartości najwyższego
dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh)
nie ustanowiono.
Działanie rakotwórcze
Arsen i związki arsenu zostały przez Mię-
dzynarodową Agencję Badań nad Rakiem
(IARC) uznane za kancerogenne dla ludzi
i umieszczono je w grupie 1. (grupa czynników
o udowodnionym epidemiologicznie działaniu
rakotwórczym). Natomiast Unia Europejska
zaliczyła do substancji rakotwórczych tlenek ar-
senu(III), tlenek arsenu(V), kwas arsenowy(V)
i sole tego kwasu [2]. Związki te sklasyfikowa-
no w grupie substancji rakotwórczych kategorii
1., czyli substancji o udowodnionym działaniu
rakotwórczym na człowieka i przypisano zwrot
wskazujący zagrożenie R45 – „może powodo-
226
Arsen
249341732.010.png 249341732.011.png 249341732.012.png 249341732.013.png
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 3/2005
na poszczególnych stanowiskach, np. rafinia-
rza czy wytapiacza, wartość NDS jest nawet
kilkakrotnie przekroczona. Małe stężenia ar-
senu stwierdzono w zasadzie tylko w procesie
elektrorafinacji miedzi i przy produkcji selenu
technicznego (średnio 0,0002 mg/m 3 ), na po-
zostałych objętych badaniami stanowiskach
(np. w procesach produkcji ołowiu, czy srebra)
stężenia arsenu były na ogół wyższe od 1/2
wartości NDS.
Metody oznaczania arsenu
i jego związków
na stanowiskach pracy
oraz ocena narażenia
Znormalizowane metody
oznaczania arsenu
Dotychczas ustanowiono następujące normy
dotyczące oznaczania arsenu i jego związków
na stanowiskach pracy:
• PN-75/Z-04011.02 Ochrona czystości
powietrza. Badania zawartości arsenu i jego
związków . Oznaczanie arsenu i jego związków
na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
z AgDDTK
• PN-Z-04011-8:2004 Ochrona czystości
powietrza. Badania zawartości arsenu i jego
związków. Część 8: Oznaczanie arsenu i jego
związków na stanowiskach pracy metodą
wodorkową absorpcyjnej spektrometrii ato-
mowej .
Pierwsza z tych norm jest przewidziana
do wycofania ze zbioru polskich norm, gdyż
ma za małą oznaczalność (na poziomie 2 NDS),
natomiast druga zastąpiła normę PN-85/Z-
-04011.03 Oznaczanie arsenu i jego związków
na stanowiskach pracy metodą płomieniową ab-
sorpcyjnej spektrometrii atomowej (tym samym
PN-85/Z04011.03 została unieważniona).
Metoda wg PN-Z-04011-8:2004 polega
na osadzeniu arsenu i jego związków (w tym
tritlenku arsenu) na filtrze membranowym
o średnicy porów 0,8 µm, mineralizacji próbki
przy użyciu stężonych kwasów – azotowego
i siarkowego, z dodatkiem nadtlenku wodoru
i analizie arsenu w roztworze z zastosowaniem
techniki wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (z płomieniem powietrze-acetylen).
Najmniejsze stężenie arsenu i jego związków,
jakie można oznaczyć w warunkach pobierania
próbek powietrza i wykonania oznaczania poda-
nych w normie, wynosi 0,0023 mg/m 3 .
Technikę wodorkową ASA zastosowano
również w znormalizowanej metodzie ozna-
czania arsenu i jego związków nieorganicznych
w pyle zawartym w powietrzu atmosferycznym
(imisja) – PN-92/Z-04011.06 [5].
Należy zwrócić uwagę na fakt, że technika
wodorkowa ASA jest techniką trudną w wyko-
naniu i wymaga bardzo dużego doświadczenia
od osób wykonujących analizę. Ponadto aparat
musi być wyposażony w odpowiednią przy-
stawkę do wytwarzania wodorków. W Polsce
jest to technika stosunkowo rzadko stosowana
w analizie metali i metaloidów.
Zalecana metoda
oznaczania metali i metaloidów
Metoda wg PN-Z-04011-8:2004 ma charak-
ter uniwersalny, może być więc stosowana także
do oznaczania arsenu występującego w powie-
trzu na stanowiskach pracy w przemyśle hutni-
czym. Jednak zarówno w procesach hutniczych,
jak i w szeregu innych, np. galwanicznego
nakładania powłok antykorozyjnych, spawania
i lutowania, istnieje potrzeba przeprowadzenia
badań metali i metaloidów występujących
nie pojedynczo, lecz w wieloskładnikowej
mieszaninie. Pożądane byłoby wtedy zasto-
sowanie metody umożliwiającej oznaczanie
kilku, czy nawet kilkunastu pierwiastków
z jednej, pobranej na danym stanowisku pracy,
próbki powietrza. Metoda wg PN-Z-04011-
-8:2004 tego nie umożliwia, z uwagi na „nie-
standardowy” sposób mineralizacji pobranej
na filtr membranowy próbki powietrza. Na ogół
w znormalizowanych metodach oznaczania me-
tali i metaloidów na stanowiskach pracy stosuje
się mineralizację z użyciem samego tylko kwasu
azotowego, tu natomiast, jest dodatkowo stoso-
wany kwas siarkowy i nadtlenek wodoru.
Nie jest wykluczone, że dla pewnych próbek
zawierających arsen, pobranych na stanowi-
skach pracy z użyciem samego kwasu azotowe-
go, nie uda się uzyskać klarownego roztworu
(co jest warunkiem koniecznym do otrzymania
wiarygodnego wyniku oznaczania z zastoso-
waniem techniki ASA). Jednak w większości
rzeczywistych sytuacji w przemyśle użycie
kwasu azotowego jest wystarczające. Ujed-
nolicenie sposobu przygotowywania roztworu
pobranej na stanowisku pracy próbki powietrza
zanieczyszczonego różnymi metalami umożli-
wiłoby oznaczanie ich z jednej próbki powietrza
i znacznie skróciłoby czas wykonania pomiarów
i – co nie jest bez znaczenia – zmniejszyłoby
koszty prowadzenia koniecznych badań w celu
przeprowadzenia oceny narażenia zawodowego.
Dlatego też opracowano metodę oznaczania
szeregu metali i metaloidów oraz ich związ-
ków na stanowiskach pracy, w której sposób
sporządzania do oznaczania roztworu próbki
pozwala na ich oznaczanie z tego samego
roztworu (a więc z tej samej próbki powietrza).
Metoda ta jest bardzo czuła, a samo wykonanie
nie sprawia większych problemów. Została
ona, jako tzw. metoda zalecana, opublikowana
w kwartalniku „Podstawy i Metody Oceny
Środowiska Pracy” [6], jest ponadto podstawą
projektu Polskiej Normy. Może być stosowana
do oznaczania arsenu i jego związków, jako
metoda alternatywna w stosunku do PN-Z-
-04011-8:2004 w sytuacjach, w których istnieje
potrzeba oznaczania kilku czy kilkunastu pier-
wiastków występujących jednocześnie w ba-
danym powietrzu, oczywiście pod warunkiem,
że uzyskany po mineralizacji roztwór będzie
przezroczysty, co powinien ocenić wykonawca
badania.
Metoda obejmuje 13 pierwiastków:
• metale – cynk, kadm, chrom, nikiel, ołów,
miedź, srebro, antymon, żelazo, magnez,
wapń
• metaloidy – arsen, selen.
Poszczególne pierwiastki oznacza się z za-
stosowaniem ASA z płomieniem powietrze-
-acetylen (Zn, Cr, Fe, Mg, Ca) lub z kuwetą
grafitową (pozostałe pierwiastki, w tym również
arsen).
Oznaczanie arsenu
i jego związków metodą zalecaną
Zakres badań przeprowadzonych przy
opracowywaniu metody oznaczania 13 pier-
wiastków (w tym arsenu) był zgodny z określo-
nym we wprowadzonej do polskiego systemu
normalizacyjnego normie europejskiej EN
482:1994 [7]. Badania pierwiastków oznacza-
nych metodą ASA z kuwetą grafitową (w tym
arsenu) przeprowadzono z zastosowaniem bez-
płomieniowego spektrofotometru absorpcyjnej
spektrometrii atomowej z korekcją tła Zeemana
– Varian SpectrAA 880.
Według przyjętej metodyki temperatura
spopielania próbki ( ash temperature ) wynosi
800, a temperatura atomizacji 2600 o C. Arsen
27
249341732.001.png 249341732.002.png 249341732.003.png
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 3/2005
oznacza się przy długości fali linii analitycznej
193,7 nm.
Krzywa wzorcowa jest praktycznie prostoli-
niowa w badanym zakresie stężeń arsenu w roz-
tworach wzorcowych 8 – 64 ng/ml. Współ-
czynnik korelacji krzywej wzorcowej r w tym
zakresie stężeń arsenu wynosi: 1,000. Mierzone
stężenia wykazują dobrą powtarzalność.
Jako granicę oznaczania ilościowego przyj-
muje się najmniejszą ilość danej substancji, jaką
można oznaczyć daną metodą z akceptowalnym
błędem. W tym przypadku przyjęto stężenie
arsenu 4 ng/ml.
W badaniach zastosowano standardowy
sposób pobierania próbek powietrza – z uży-
ciem filtrów membranowych o średnicy porów
0,85 µm. Strumień objętości, w przypadku po-
bierania próbek, zgodnie z zasadami dozymetrii
indywidualnej, wynosi – do 2 l/min (z reguły
1,5 – 1,8 l/min).
Roztwory analizowanych próbek należy
przygotowywać w następujący sposób: filtr
z pobraną próbką umieszcza się w zlewce
teflonowej i mineralizuje na płycie grzejnej
z użyciem stężonego kwasu azotowego,
w temperaturze około 140 o C. Arsen oznacza
się w roztworze rozcieńczonego kwasu azoto-
wego. Odzysk arsenu z filtra jest wysoki, po-
wyżej 97% dla całego zakresu stężeń z krzywej
wzorcowej [6].
W wyniku przeprowadzonych badań
nie stwierdzono wpływu obecności w badanej
próbce kationów miedzi, ołowiu, cynku, niklu,
srebra, antymonu, kadmu, żelaza, magnezu,
wapnia, chromu, a także selenu, na wynik
oznaczania arsenu. Nie stwierdzono również
wpływu obecności anionów kwasów: siarko-
wego i solnego.
Przy zastosowaniu przedstawionej metody
można oznaczać stężenia arsenu w powietrzu
w zakresie 0,0008 – 0,0064 mg/m 3 . Metoda
jest dostosowana do pobierania próbek zgodnie
z zasadami określonymi dla dozymetrii indy-
widualnej. Można ją stosować do oznaczania
arsenu i jego związków, występującego w obec-
ności szeregu metali, itp. na stanowiskach pracy
w hutnictwie metali nieżelaznych (w szczegól-
ności w procesach rafinacji metali ciężkich),
przemyśle metalurgicznym itp.
Jak oceniać narażenie
Jak już wspomniano zgodnie z polskimi
przepisami niektóre związki arsenu – tlenek
As(III), tlenek As(V), kwas arsenowy(V) i sole
tego kwasu – są związkami rakotwórczymi,
nie został natomiast uznany za rakotwórczy
sam arsen. Nasuwa się więc pytanie, jak postę-
pować w przypadku występowania arsenu i jego
związków w środowisku pracy.
Częstotliwość prowadzenia badań w celu
przeprowadzenia oceny narażenia zawodowego
została określona w projekcie rozporządzenia
ministra zdrowia w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-
dowisku pracy [8]. Zgodnie z tym projektem,
w razie występowania w środowisku pracy sub-
stancji o działaniu rakotwórczym, pracodawca
jest zobowiązany do dokonywania pomiarów
tych substancji:
– w każdym przypadku – jeżeli wprowa-
dzono zmiany w warunkach stosowania tych
substancji
– co najmniej raz na trzy miesiące – przy
stwierdzeniu stężeń substancji rakotwórczych
od 0,5 do 1 wartości najwyższych dopuszczal-
nych stężeń
– co najmniej raz na sześć miesięcy – przy
stwierdzeniu w dwóch poprzednich pomiarach
stężeń substancji rakotwórczych od powyżej
0,5 do 1,0 wartości najwyższych dopusz-
czalnych stężeń określonych w odrębnych
przepisach.
Natomiast okresowe pomiary substan-
cji nie rakotwórczych należy wykonywać
– co najmniej raz na dwa lata – przy stwier-
dzeniu, w ostatnio przeprowadzonym bada-
niu, stężeń i natężeń substancji szkodliwych
od 0,1 do 0,5 włącznie, wartości najwyższych
dopuszczalnych stężeń i co najmniej raz w roku
– przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowa-
dzonym badaniu stężeń i natężeń substancji
szkodliwych od powyżej 0,5 do 1 wartości
najwyższych dopuszczalnych stężeń.
Nie prowadzi się okresowych pomiarów
substancji szkodliwych jeżeli wyniki ostatnio
przeprowadzonych pomiarów nie przekraczają
0,1 wartości najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń, jeżeli proces technologiczny
jest ustabilizowany i nie są przewidywane
zmiany, mogące wpływać na wysokość stężeń
i natężeń czynników szkodliwych. Dotyczy
to również pomiarów czynników rakotwór-
czych.
Stanowiskami pracy, na których dochodzi
do uwalniania arsenu i jego związków nieorga-
nicznych są np. stanowiska w procesach rafi-
nacji metali ciężkich – miedzi, ołowiu, srebra
i. in. Ponieważ w powietrzu środowiska pracy
na tych stanowiskach i na szeregu innych arsen
występuje w postaci aerozolu będącego miesza-
niną cząstek arsenu w postaci pierwiastkowej
i różnych jego związków (w tym związków
rakotwórczych), należy, jak się wydaje, trak-
tować je tak jakby wszystkie były rakotwórcze
(bez względu na to czy sam arsen jest uznany
za rakotwórczy i czy w danym przypadku
występują także inne związki nie wymienione
w wykazie lub nie sklasyfikowane jako rako-
twórcze) – w aspekcie częstotliwości wykony-
wania pomiarów. Nie ma bowiem możliwości
oddzielenia poszczególnych frakcji, a wartość
normatywu higienicznego (NDS) odnosi się
do arsenu i jego związków nieorganicznych.
Konsekwencją zaliczenia określonej sub-
stancji do czynników rakotwórczych jest to,
że ocenę ryzyka związanego z narażeniem
na taką substancję należy przeprowadzać od-
dzielnie (niezależnie od oceny związanej z na-
rażeniem na inne obecne w badanym powietrzu
czynniki chemiczne o podobnym charakterze
działania toksycznego – np. w procesach hutni-
czych inne metale i metaloidy). Jak już powie-
dziano, ponieważ w trakcie przeprowadzania
oznaczania nie ma możliwości oddzielenia
arsenu od tych jego związków, które zostały
uznane za rakotwórcze dla człowieka, a sam
arsen jak i występujące wraz z nim metale
wykazują podobne działanie toksyczne, należy
w przypadku tego czynnika dokonywać również
łącznej oceny narażenia zawodowego, niezależ-
nie od oceny „pojedynczej” (jak w przypadku
czynników rakotwórczych).
Aby przeprowadzić ocenę łączną, należy
obliczyć współczynnik łącznego narażenia
jako sumę ilorazów stężeń poszczególnych
substancji i odpowiadających im wartości
NDS. Warunki pracy można było uznać za bez-
pieczne, jeśli wartość współczynnika łącznego
narażenia nie przekracza 1 (jest mniejsza lub
równa 1). Nie zmienia to jednak w niczym
faktu, że zgodnie z przedstawioną wcześniej
metodyką oznaczania można próbkę powietrza
pobierać na jeden filtr, który poddaje się okre-
ślonej obróbce w celu przygotowania roztworu
do oznaczania, analizuje poszczególne metale
i metaloidy z zastosowaniem absorpcyjnej
spektrometrii atomowej, a tylko samą końcową
ocenę przeprowadza dla arsenu oraz oddzielnie
z włączeniem do innych metali i metaloidów.
PIŚMIENNICTWO
[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze-
śnia 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebez-
piecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
(DzU nr 199, poz. 1948)
[2] Arsen i nieorganiczne związki arsenu. Wytyczne
szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rako-
twórczych . IMP, Łódź 2003, zeszyt 17, 5
[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia
2004 r. w sprawie substancji, preparatów czynników
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwór-
czym lub mutagennym w środowisku pracy (DzU
nr 280, poz. 2771)
[4] Gawęda E. Narażenie zawodowe na metale i me-
taloidy oraz ich związki w procesach rafinacji metali
ciężkich. „Medycyna Pracy”, 2004, 55(4), 307
[5] PN-92/Z-04011/06 Ochrona czystości powie-
trza. Badania zawartości arsenu i jego związków.
Oznaczanie arsenu i jego związków nieorganicznych
w pyle zawartym w powietrzu atmosferycznym (imi-
sja) metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej
[6] Gawęda E. Metale i metaloidy oraz ich związki
– metoda oznaczania . „Podstawy i Metody Oceny
Środowiska Pracy”, 2003, 4(38), 111
[7] PN EN 482: 2002 Powietrze na stanowiskach pra-
cy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów
czynników chemicznych
[8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia .........
2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (projekt
– luty 2005)
Praca wykonana w ramach programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy
w Polsce do standardów Unii Europejskiej” dofinansowanego przez Komitet Badań Naukowych
w latach 2002-2004. Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy
228
249341732.004.png 249341732.005.png 249341732.006.png 249341732.007.png 249341732.008.png 249341732.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin