2007_06.pdf

(1528 KB) Pobierz
untitled
BIULETYN
STOWARZYSZENIA
FILMOWCÓW POLSKICH
czerwiec 2007
W numerze: 5 ISAN 6 / 7 30 minut, Laboratorium Scenariuszowe, EKRAN 8 10 Kino dla dzieci
i m∏odzie˝y 11 VAT na produkcj´ filmowà 12 Miasteczko filmowe 13 14 / 20 22 Zapowiedzi
festiwali 16 / 17 Raport: polski film dokumentalny 18 Dzieƒ Polski w Cannes 19 Festiwale polonijne
24 Nagrody SFP
Od Prezesa
Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
Kole˝anki i Koledzy.
Ten numer „Biuletynu” jest „krakowski”
i „krótkometra˝owy” (choç wcale nie tylko),
szykowany na 47. Krakowski Festiwal Filmowy
(31 maja – 6 czerwca). Materia∏ów o progra-
mie jest du˝o, polecam Wam tak˝e bardzo cie-
kawy tekst Tadeusza Lubelskiego o historii fe-
stiwalu. Koniecznie przeczytajcie.
Ale przede wszystkim chcemy dostarczyç
Wam obszerne informacje o produkcji filmów
dokumentalnych, w zestawieniu, jakiego ni-
gdzie indziej nie znajdziecie.
Trudno nie zauwa˝yç, ˝e nasz „Biuletyn”
przyty∏. I od razu powiem, ˝e jeszcze mu tro-
ch´ przyb´dzie, bo wiele si´ dzieje, a my chce-
my Was informowaç jak najszerzej. A ponie-
wa˝ tylko niektórzy uczestniczà w poszczegól-
nych wydarzeniach, festiwalach, spotkaniach,
staramy si´ choç troch´ je Wam przybli˝yç do-
∏àczajàc do tekstów fotografie. Mam nadziej´,
˝e ka˝de pokolenie znajdzie na stronach „Biu-
letynu” coÊ ciekawego dla siebie. Ci, którzy
przybyli na tegoroczne spotkanie wielkanocne,
mo˝e wypatrzà siebie na zdj´ciach, inni za-
pewne b´dà rozpoznawaç znajome twarze.
Mi´dzy innymi materia∏ami znajdziecie tekst
p.t. „ISAN”. Zainteresowaç on powinien
zw∏aszcza wszystkich posiadaczy praw autor-
skich. Jest to pierwszy odcinek, nast´pne
w kolejnych biuletynach, bo temat jest obszer-
ny, ale bardzo wa˝ny. Polecam.
MyÊl´, ˝e zaciekawi Was informacja, jakim
filmom w tym roku nasi krytycy przyznali „Z∏o-
te TaÊmy”. Podajemy Wam tak˝e zestawienie
festiwali filmowych, jakie b´dà si´ odbywaç
w tym roku w kraju; mo˝e b´dziecie mogli
uczestniczyç w niektórych. Informacje o ich
przebiegu w nast´pnych biuletynach.
Niestety polskie filmy jeszcze ciàgle nie od-
noszà sukcesów na wielkich festiwalach. SFP
robi wiele, aby to si´ zmieni∏o. Przekazywali-
Êmy Wam ju˝ wiadomoÊci o ró˝nych inicjaty-
wach, których celem jest pomoc dla m∏odych
twórców, wchodzàcych do zawodu (tym razem
poczytajcie o programie „Ekran”).
W tym roku, w ramach sekcji Tous les Cine-
mas du Monde, odb´dzie si´ w Cannes Dzieƒ
Polski, a SFP po raz pierwszy, wraz z Polskim
Instytutem Sztuki Filmowej, organizuje Polskie
Stoisko. Poczytajcie o tym szerzej na dalszych
stronach, a tak˝e o innych przeglàdach pol-
skich filmów, czyli o „Polskiej wioÊnie” w Am-
sterdamie, Sankt Petersburgu, Los Angeles
i Nowym Jorku.
Sporo piszemy o udziale w mi´dzynarodo-
wych festiwalach i innej naszej dzia∏alnoÊci na
rzecz filmu dla dzieci i m∏odzie˝y. Te festiwale
przechodzà na ogó∏ cicho, bez ˝adnych infor-
macji w mediach, nawet je˝eli polskie filmy
otrzyma∏y nagrody, co si´ cz´sto zdarza (to sa-
mo zresztà dotyczy filmów dokumentalnych).
A tymczasem takich festiwali, wa˝nych konfe-
rencji, mi´dzynarodowych warsztatów, odbywa
si´ na Êwiecie bardzo du˝o i SFP coraz cz´Êciej
w nich uczestniczy, doceniajàc wielkà rol´ me-
diów, w tym filmu, w wychowaniu i przygotowa-
niu do doros∏oÊci. Tym bardziej, ˝e w tych im-
prezach cz´sto biorà udzia∏ i pe∏nià rol´ juro-
rów dzieci z ca∏ego Êwiata. To nasza wa˝na
przysz∏oÊç.
A teraz o przesz∏oÊci – obchody 50-lecia pol-
skiej szko∏y filmowej. Mo˝e nale˝a∏o napisaç to
du˝ymi literami, bo wtedy naprawd´ s∏yszano
i wiedziano na Êwiecie o polskim filmie. Wi´cej
na Êwiecie nieraz, ni˝ we w∏asnym kraju. Poda-
jemy Wam kalendarium obchodów i zaprasza-
my na projekcje. Zw∏aszcza m∏ode pokolenie.
Do naszych materia∏ów do∏àczamy wa˝ny list
Feliksa Falka. PostanowiliÊmy w∏àczyç go do te-
matów Forum SFP w Krakowie.
Na koniec niespodzianka, zapewne nie dla
wszystkich, bo sygnalizowana w mediach, ale
jednak. Zw∏aszcza zdziwi si´ starsze pokolenie.
Tak, kole˝anki i koledzy, chyba tym razem na-
prawd´ b´dziemy mieç prawdziwe Miasteczko
Filmowe. Trzymajcie kciuki.
Kole˝anki i Koledzy.
Przed nami sezon festiwali, zjazdów
i spotkaƒ. W Krakowie, ¸agowie, Kosza-
linie, Wroc∏awiu. Przed nami Forum SFP
w Krakowie i w Gdyni. Po raz kolejny
prosz´ Was o solidarnoÊç. W tej chwili
mamy do wygrania bardzo wiele, a mia-
nowicie korzystniejsze stawki VAT na
produkcj´ filmowà, przyciàgni´cie zagra-
nicznych inwestorów i rozwini´cie rynku
us∏ug filmowych w Polsce, a co za tym
idzie – budow´ nowoczesnej infrastruk-
tury, która b´dzie s∏u˝yç nam wszystkim.
W kwietniu z Andrzejem Wajdà
i Krzysztofem Zanussim byliÊmy u pre-
miera Jaros∏awa Kaczyƒskiego, aby mi´-
dzy innymi interweniowaç w sprawie ko-
lejnego pomys∏u Ministerstwa Finansów
ob∏o˝enia umów o dzie∏o i o nabycie
praw autorskich podatkiem VAT.
Premier zapewni∏ nas, ˝e nie jest inten-
cjà rzàdu podejmowanie jakichkolwiek
dzia∏aƒ skierowanych przeciwko ˝ywot-
nym interesom ludzi kultury. Zadeklaro-
wa∏ tak˝e pomoc w realizacji naszej ini-
cjatywy budowy w okolicach Warszawy
miasteczka filmowego.
Dwa lata temu pokazaliÊmy, ˝e jeste-
Êmy Êrodowiskiem skutecznie i solidarnie
walczàcym o nasz wspólny interes – pol-
skà kinematografi´. Utrzymajmy ten wi-
zerunek. On, obok talentu i profesjonali-
zmu, jest naszym najlepszym or´˝em.
Jacek Bromski
Krystyna Krupska-Wysocka
1
214392174.027.png 214392174.028.png 214392174.029.png 214392174.030.png
Z∏ote TaÊmy 2007
Koniec marca to ju˝ tradycyjny termin, kiedy krytycy filmowi, skupieni w Kole PiÊmiennictwa przy SFP, rozdajà nagrody „Z∏otych
TaÊm” dla najlepszego filmu. UroczystoÊç ta, kiedyÊ skromna i niszowa, obecnie staje si´ jednym z najprzyjemniejszych filmowych
wieczorów w roku. Tak by∏o te˝ 26 marca w kinie Muranów.
manitarnego, tolerancyjnego i spokojnego Êwiata.
To wyjàtkowe wyzwanie!”
Specjalne wyró˝nienie za „Babel” wr´czy∏ pre-
zes SFP, Jacek Bromski. Nagrod´ odebra∏ przed-
stawiciel ambasady Stanów Zjednoczonych, re-
prezentujàcy re˝ysera filmu – Alejandro Gonzále-
sa Inárritu.
Ceremoni´ poprowadzi∏ Pawe∏ Sztompke,
a werdykt jury odczytali przewodniczàcy Ko∏a Pi-
Êmiennictwa Andrzej Werner i krytyk filmowy Je-
rzy P∏a˝ewski. Po ceremonii wr´czenia nagród
odby∏a si´ projekcja „Wiatru buszujàcego w j´cz-
mieniu”.
Ekipa „Placu Zbawiciela” ze „Z∏otà TaÊmà”
„Z∏ote TaÊmy” to nagrody polskiej sekcji FIPRE-
SCI czyli Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Pra-
sy Filmowej, dlatego re˝yserzy tak bardzo je ce-
nià. Na uroczystoÊci pojawili si´ przedstawiciele
ambasad krajów b´dàcych producentami nagro-
dzonych filmów: Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA.
Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze odebrali
nagrod´ z ràk ministra Jaros∏awa Sellina za „Plac
Zbawiciela”. W imieniu Kena Loacha za „Wiatr
buszujàcy w j´czmieniu” nagrod´ wr´czanà przez
Agnieszk´ Odorowicz, dyrektor PISF, odebra∏ am-
basador Irlandii Declan O’Donovan. Niespodzian-
kà dla goÊci by∏ list od Kena Loacha, który odczy-
ta∏ Les∏aw ˚urek, odtwórca g∏ównej roli m´skiej
w najnowszym filmie re˝ysera „These Times”.
„Rola europejskich filmowców jest w dzisiejszych
czasach doÊç szczególna” – napisa∏ Loach – „Z
jednej strony chcemy tworzyç filmy, które prze-
mówià do szerokiej, mi´dzynarodowej publiczno-
Êci, z drugiej zaÊ pragniemy opowiadaç w∏asne
historie, dajàc wyraz rodzimej kulturze. We
wspó∏czesnej kinematografii nie∏atwo jest ∏àczyç
oba te cele. Ale warto próbowaç. (...) Âwiat filmu
mo˝e przyczyniç si´ do stworzenia lepszego, hu-
Les∏aw ˚urek czyta list Kena Loacha
Minister JarosLaw Sellin wr´cza dyplom Joannie i Krzysztofowi Krauze;
obok – Andrzej Werner
James Wolfe z ambasady Stanów Zjednoczonych odbiera
nagrod´ z ràk Jacka Bromskiego
Andrzej Chyra, Feliks Falk i Ryszard Bugajski
Agnieszka Odorowicz – Dyrektor PISF wr´cza nagrod´ ambasadorowi
Irlandii – Declanowi O'Donovanowi. Wynik og∏osi∏ Andrzej Werner.
Jerzy P∏a˝ewski
2
214392174.001.png 214392174.002.png 214392174.003.png 214392174.004.png 214392174.005.png 214392174.006.png 214392174.007.png 214392174.008.png 214392174.009.png
Jajeczko 2007
4 kwietnia 2007 roku w warszawskim ki-
nie Muranów Stowarzyszenie Filmowców
Polskich zorganizowa∏o wraz Polskim Insty-
tutem Sztuki Filmowej coroczne spotkanie
wielkanocne. Âwiàteczne ˝yczenia z∏o˝yli
licznie zgromadzonym filmowcom Agniesz-
ka Odorowicz i Jacek Bromski, po czym za-
skoczyli wszystkich og∏aszajàc, i˝ obecny
na sali Jerzy Gruza w∏aÊnie obchodzi 70.
urodziny. Dostojny jubilat, który znany jest
ze swojego poczucia humoru, przyjà∏ bu-
kiet ró˝ z ràk Agnieszki Odorowicz z zado-
woleniem i wzruszeniem. Z tradycyjnych
potraw wielkanocnych najwi´kszà furor´
zrobi∏y mazurki z logami SFP i PISF. Na za-
koƒczenie wieczoru goÊcie mogli wybraç je-
den z dwóch seansów filmowych: nagro-
dzony Oscarem niemiecki film „˚ycie na
pods∏uchu” Floriana Henckela von Donner-
smarcka lub znakomity dokument Marka
Tomasza Paw∏owskiego „Uciekinier”.
Mazurki z logami SFP i PISF wzbudza∏y
powszechne zainteresowanie
Mazurek SFP degustujà Halina Paszkowska i Józef G´bski
Wojciech Ziembicki i Andrzej Konic
Andrzej Czarnecki, Janusz Morgenstern, Piotr ¸azarkiewicz
Agnieszka Odorowicz i Jacek Bromski sk∏adajà ˝yczenia Jerzemu Gruzie
Jacek Lipski i Ryszard Kirejczyk
Janusz Chodnikiewicz w rozmowie z Joannà ˚amojdo
Foyer kina Muranów
3
214392174.010.png 214392174.011.png 214392174.012.png 214392174.013.png 214392174.014.png 214392174.015.png 214392174.016.png 214392174.017.png 214392174.018.png 214392174.019.png
Feliks Falk
Warszawa 18.02.2007
Feliks Falk poruszy∏ w swoim liÊcie nie-
zwykle istotny problem. Przez d∏ugi czas
Stowarzyszenie próbowa∏o zmieniç na-
stawienie TVP w tej sprawie, ale nasze
dzia∏ania nie znajdowa∏y zrozumienia.
W tej chwili jednak prowadzimy obiecu-
jàce rozmowy z nowym prezesem TVP
S.A. Andrzejem Urbaƒskim i Janem Po-
lkowskim, jego pe∏nomocnikiem do
spraw kontaktów ze Êrodowiskami twór-
czymi.
List kolegi Falka zostanie odczytany
2 czerwca na Forum SFP w Krakowie.
Mamy nadziej´, ˝e w dyskusji na poru-
szone w nim tematy wezmà udzia∏
przedstawiciele TVP S.A.
Do Zarzàdu G∏ównego SFP
Drodzy Koledzy,
Chcia∏bym wyraziç mój niepokój w na-
st´pujàcej sprawie.
Otó˝ od jakiegoÊ czasu TVP radykalnie
ogranicza emisj´ polskich filmów niemal
we wszystkich kana∏ach. A wyglàda na to,
˝e sytuacja b´dzie si´ pogarszaç. Trójka,
która praktycznie nie pokazuje ju˝ na-
szych filmów, nied∏ugo przekszta∏ci si´
w kana∏ informacyjny. Polonia, której za-
daniem powinno byç upowszechnianie
polskiej sztuki filmowej za granicà, poka-
zuje jedynie powtórki telenowel. Jedynka
i Dwójka coraz rzadziej wyÊwietlajà pol-
skie filmy, a jeÊli to robià, to najcz´Êciej
oko∏o pó∏nocy. Prime-time zarezerwowany
jest dla popularnych seriali bàdê tenden-
cyjnych programów publicystycznych.
Czasami pokazywane sà polskie komedie
i od Êwi´ta filmy tematycznie zwiàzane
z jakimiÊ rocznicami. Jedynie kana∏ Kul-
tura próbuje przypominaç polskie filmy,
ale jak wiemy, dost´p do tego kana∏u jest
jak do tej pory mocno ograniczony.
Ta niedobra sytuacja grozi zablokowa-
niem dorastajàcym pokoleniom do bezpo-
Êredniego i praktycznie jedynego kontak-
tu z historià polskiego kina. Prowadzi tak-
˝e do stworzenia powa˝nej luki w eduka-
cji i ÊwiadomoÊci kulturowej spo∏eczeƒ-
stwa. Nie pomo˝e ani Kino Polska, ani
nowy kana∏ filmowy w TVP. G∏ówne kana-
∏y telewizji publicznej sà najbardziej od-
powiednim dystrybutorem naszych fil-
mów ze wzgl´du na najwi´kszà oglàdal-
noÊç, presti˝, tradycj´ i przyzwyczajenie
wielomilionowej publicznoÊci. WÊród ty-
siàca kilkuset filmów i seriali (nie teleno-
wel lub o podobnym charakterze nazywa-
nych serialami) ˝aden nie powinien zo-
staç skazany na zapomnienie. Weryfika-
cja, ulubione s∏owo obecnych w∏adz tele-
wizji, nie powinna zale˝eç od programi-
stów TVP, lecz od widzów.
Byç mo˝e mój g∏os w powy˝szej sprawie
nie jest czymÊ nowym i zagro˝enie zosta-
∏o ju˝ rozpoznane. JeÊli tak, prosi∏bym
o poinformowanie mnie i kolegów, jakie
kroki zosta∏y w tej sprawie podj´te. JeÊli
nie, powinniÊmy razem podjàç zdecydo-
wane dzia∏ania. Problem ten jest bowiem
znacznie powa˝niejszy ni˝ protest prze-
ciwko przerywaniu filmów reklamami
w stacjach komercyjnych.
Jacek Bromski
Feliks Falk odbiera nagrod´ jury ekumenicznego przyznanà na Berlinale’2006 za „Komornika”
Dom Pracy Twórczej SFP w Janowicach
Ju˝ wkrótce b´dziemy mogli zaprosiç
Paƒstwa do Domu Pracy Twórczej Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. MieÊciç si´
on b´dzie w dzia∏ajàcym od lat oÊrodku wy-
poczynkowo-rehabilitacyjnym w Janowi-
cach, który z∏o˝y∏ SFP specjalnà ofert´ dla
jego cz∏onków. OÊrodek przeznaczony b´-
dzie do wypoczynku, rekreacji, pracy twór-
czej itp. W nast´pnym numerze „Biuletynu”
przedstawimy Paƒstwu propozycj´ Pa∏acu
w Janowicach – dawnej rezydencji szla-
checkiej o bardzo bogatej historii. Na po-
czàtek wspomnimy, ˝e obiekt jest neogo-
tyckà budowlà z poczàtku drugiej po∏owy
XIX wieku, z tarasem i wie˝à, z której roz-
ciàga si´ widok na malowniczy 11-hek-
tarowy park. Imponujàcy drzewostan
oraz otaczajàce wzgórza czynià to miej-
sce wyjàtkowym. MiejscowoÊç Janowice
po∏o˝ona jest w okolicach Tarnowa.
Serdecznie pozdrawiam,
Feliks Falk
M.K.
4
214392174.020.png 214392174.021.png
 
Co to jest ISAN?
Rozpoczynamy cykl artyku∏ów na temat mi´dzynarodowego projektu ISAN (ang. International Standard Audiovisual Number).
Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Zwiàzek Autorów i Producentów Audiowizualnych aktywnie w nim uczestniczy.
Od lutego 2007 roku SFP-ZAPA jest cz∏onkiem mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci odpowiedzialnej za popularyzacj´ i rozwój projektu.
W najbli˝szych artyku∏ach postaramy si´ przybli˝yç zagadnienia zwiàzane z ISAN poczàwszy od wizji, terminologii, struktur
organizacyjnych, a˝ po zagadnienia technologiczne.
Ju˝ na wst´pie warto wspomnieç o tym, ˝e we
wdra˝anie numeracji ISAN zaanga˝owa∏y si´
g∏ówne wytwórnie filmowe ze Stanów Zjednoczo-
nych i Europy, znakujàc nim swoje produkcje ki-
nowe i telewizyjne. G∏ówni producenci oprogra-
mowania komputerowego nie pozostajà w tyle,
czego dowodem jest integracja systemu ISAN
z najnowszym odtwarzaczem Windows Media
Player 11 firmy Microsoft. Wczorajsza wizja, dzi-
siaj staje si´ rzeczywistoÊcià.
Jak wyglàda numer ISAN?
uprawnienia Agencjom Rejestracyjnym (Registra-
tion Agencies, RA) na ca∏ym Êwiecie. Stanowià
one swoiste „biura obs∏ugi klienta” systemu ISAN
i zajmujà si´ obs∏ugà wniosków o rejestracj´ i za-
∏atwianiem zapytaƒ zg∏aszanych przez u˝ytkow-
ników.
Dzisiaj Agencje ISAN dzia∏ajà we Francji, Hisz-
panii, Szwecji, Australii i Nowej Zelandii, Szwaj-
carii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
USA (Microsoft Sudios, Secure Path), w Brazylii
i – zupe∏nie od niedawna – w Polsce. Obecnie
trwa proces rejestracji ISAN w Austrii, Kanadzie,
Japonii, Czechach, Hongkongu, Iranie, oraz
w Serbii i Czarnogórze.
Czym jest system ISAN?
Numer ISAN sk∏ada si´ z trzech segmentów:
rdzeƒ, odcinek lub cz´Êç oraz wersja. Rdzeƒ to
podstawowy identyfikator g∏ównego utworu. Ko-
lejne cz´Êci filmu lub odcinki serialu telewizyjne-
go mogà mieç taki sam rdzeƒ, lecz b´dà si´ ró˝-
ni∏y w sk∏adniku, który oznacza „odcinek lub
cz´Êç”. Je˝eli utwór nie posiada ˝adnych cz´Êci
czy odcinków, ten segment jest wype∏niony zera-
mi (jak na obrazku). Utwory (oraz ich odcinki lub
cz´Êci), które zosta∏y w jakiÊ sposób zmodyfiko-
wane (na przyk∏ad majà ró˝ne Êcie˝ki audio lub
dodane napisy) mogà mieç ró˝ne wersje.
ISAN (International Standard Audiovisual Num-
ber) jest nieobowiàzkowym systemem numeracji
przeznaczonym do identyfikacji utworów audio-
wizualnych. Numer ISAN to sta∏y, uznawany mi´-
dzynarodowo numer dla ka˝dego utworu. Dzi´ki
ISAN, utwory sà identyfikowane niezale˝nie od
tego, kiedy zosta∏y wyprodukowane i na jakim
noÊniku sà rozpowszechniane.
ISAN a filmy: Secure Path Technology
Poni˝ej pokazujemy jeden z konkretnych przy-
k∏adów wykorzystania ISAN.
Secure Path Technology, LLC jest Organem Re-
jestracyjnym ISAN. Jego siedziba mieÊci si´
w Los Angeles. Firma blisko wspó∏pracuje z Mo-
tion Picture Association (MPA) i nale˝àcymi do
niej studiami przy wprowadzaniu ISAN w prze-
myÊle filmowym. Przedstawiony poni˝ej zrzut
ekranowy prezentuje ISAN Injector, opracowany
przez Secure Path specjalny program s∏u˝àcy do
wstawiania identyfikatorów ISAN do utworzonych
wczeÊniej cyfrowych plików audio i wideo.
Jakie korzyÊci oferuje system ISAN bran˝y
medialnej?
Drukowany numer ISAN przeznaczony do na-
turalnego odczytu wyglàda w sposób nast´pujà-
cy:
Numer ISAN stanowi podstaw´ do elektronicz-
nej wymiany informacji o utworach audiowizual-
nych, takich jak filmy fabularne, produkcje tele-
wizyjne, media internetowe i gry.
S∏u˝y nie tylko do identyfikacji utworów, ale
tak˝e do archiwizacji, zarzàdzania prawami au-
torskimi i tantiemami, wspó∏pracy z przewodnika-
mi po programach telewizyjnych i pomiarów oglà-
dalnoÊci.
ISAN 0000-0000-D07A-0090-Q-0000-0000-X
Numer ISAN jest centralnie rejestrowany i przy-
pisany na sta∏e. Rejestr centralny zapewnia, ˝e
dla tego samego zbioru danych nie zostanà omy∏-
kowo przypisane dwa numery ISAN.
Kto stosuje ISAN?
Numer ISAN u∏atwia obrót handlowy w wielu
dziedzinach, tj. filmy fabularne, kino cyfrowe,
us∏ugi w zakresie informacji o programach, treÊci
przeznaczone do Internetu i gry (komputerowe).
Poczàtkowo by∏ on stosowany na potrzeby prac
w zakresie kina cyfrowego prowadzonych przez
najwi´ksze amerykaƒskie studia filmowe. Do
dnia dzisiejszego numery ISAN zosta∏y wprowa-
dzone przez amerykaƒskà Motion Picture Asso-
ciation (MPA) i nale˝àce do niej studia. Do rozwo-
ju ISAN przyczyni∏y si´ firmy Êwiadczàce us∏ugi
w zakresie informacji o programach. Secure Path
i Microsoft og∏osi∏y plany wykorzystania ISAN
w utworach kodowanych w formacie Windows
Media.
* Ci, którzy udzielajà licencji na obrót utworami
audiowizualnymi i korzystajà z autorskich praw
majàtkowych do nich, czyli udzia∏owcy lub po-
siadacze praw, w tym (mi´dzy innymi) produ-
cenci, scenarzyÊci, re˝yserzy, aktorzy, kompo-
zytorzy.
* Organizacje zbiorowego zarzàdzania prawami
autorskimi (tj. SFP-ZAPA), którym system ISAN
u∏atwia podzia∏ tantiem.
* Nadawcy telewizyjni.
* Firmy badajàce i analizujàce oglàdalnoÊç, pro-
wadzàce bazy danych o utworach audiowizual-
nych.
* ArchiwiÊci, odpowiedzialni za katalogowanie
lub ochron´ kolekcji utworów audiowizualnych.
* Organizacje zajmujàce si´ opracowywaniem
technologii i standardów kodowania dla bran˝y
telewizyjnej, filmowej i nadawczej.
* Instytucje, którym potrzebna jest wymiana in-
formacji o konkretnych utworach audiowizual-
nych, takie jak podmioty walczàce z pirac-
twem, s∏u˝by celne i Interpol.
W kolejnych numerach „Biuletynu SFP” opo-
wiemy o zastosowaniach ISAN i sposobach ozna-
czania utworów numerem ISAN, a tak˝e o tym,
jak b´dzie wyglàda∏o stosowanie tego systemu
w Polsce.
Czym jest Agencja Mi´dzynarodowa ISAN?
Podmiotem upowa˝nionym przez Mi´dzynaro-
dowà Organizacj´ Standaryzacji (International Or-
ganization for Standardization, ISO) do prowadze-
nia centralnej rejestracji danych jest Mi´dzynaro-
dowa Agencja ISAN (ISAN International Agency,
ISAN-IA) z siedzibà w Genewie. ISAN-IA nadaje
Jerzy Tymiƒski, SFP-ZAPA
5
214392174.022.png 214392174.023.png 214392174.024.png 214392174.025.png 214392174.026.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin