2007_3.pdf

(823 KB) Pobierz
untitled
BIULETYN
STOWARZYSZENIA
FILMOWCÓW POLSKICH
marzec 2007
W numerze: 4 Z∏ote TaÊmy 5 Jubileusze: Jerzy Kawalerowicz, Witold Giersz 6 Europejska Akademia
Filmowa 6 Pierwszy dokument 7 Laboratorium Scenariuszowe 10 Podsumowanie roku w polskim kinie
13 ZAPA 15 Zapowiedzi festiwali: Kraków i Koszalin / Relacje z imprez: 8 Objazdowe kino 9 Zakopane
16 Kanton, Kuwejt 19 Kino historyczne
Od Prezesa
Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
Kole˝anki i Koledzy.
Spotkanie op∏atkowe to wprawdzie wspo-
mnienie z grudnia, a tu ju˝ marzec. Za na-
mi wiosenna zima i zimowa wiosna i zaraz
Wielkanoc. Ale wczeÊniej nie by∏o okazji,
a tym razem nasze spotkanie by∏o wyjàtko-
wo uroczyste. Dzielàc si´ op∏atkiem i sk∏a-
dajàc sobie ˝yczenia, koƒczyliÊmy tak˝e
obchody czterdziestolecia naszego Stowa-
rzyszenia. Nie w kinie „Kultura”, tradycyj-
nym miejscu towarzyskich spotkaƒ i nie tyl-
ko dlatego, ˝e nasze kino przechodzi re-
mont. ZaprosiliÊmy wszystkich i by∏o nas
tak du˝o, ˝e z trudem zmieÊciliÊmy si´ na
dwóch pi´trach lokalu Stowarzyszenia Ar-
chitektów na Foksal. Stawili si´ licznie se-
niorzy, pokolenie Êrednie i m∏odzie˝, która
bawi∏a si´ Êwietnie nieomal do Êwitu (a
o której to w∏aÊciwie w grudniu jest Êwit?).
Niektórzy z przyby∏ych rozglàdali si´ ze
zdumieniem, ˝e jest nas a˝ tyle, choç prze-
cie˝, niestety, nie wszyscy mogli przyje-
chaç.
Stowarzyszenie rozrasta si´, nieomal na
ka˝dym posiedzeniu Zarzàdu G∏ównego
rozpatrujemy wnioski o przyj´cie w szeregi
SFP nowych cz∏onków o ró˝nych zawodach
filmowych. Stowarzyszenie tak˝e rozwija
si´, podejmuje nowe dzia∏ania na rzecz
wspierania polskiego kina i filmowców. Wy-
chodzimy na Êwiat i Êwiat przychodzi do
nas. Z jednej strony przybywa koprodukcji,
z drugiej kontaktów z wieloma krajami.
Nap∏ywajà zaproszenia na festiwale nie
tylko z Europy, ale z Azji, Arabii, Afryki, Ka-
nady, USA. Ze zdumieniem przyjmujemy
zainteresowanie naszymi filmami, propozy-
cje organizowania „dni polskich”, pokazów
naszych dokumentów, czy filmów dla dzie-
ci. I tu niestety mamy k∏opoty. Stan kopii
naszych starszych produkcji jest cz´sto
dramatyczny, wiele nie ma opracowania
dialogów w obcych j´zykach. Ostatnio po-
wo∏aliÊmy komisj´, która zajmie si´ tym
problemem. Pomoc obiecuje Polski Instytut
Sztuki Filmowej, mamy nadziej´, ˝e w∏àczy
si´ TVP, która jest w∏aÊcicielem wielu tytu-
∏ów, liczymy te˝ na wsparcie z funduszy
unijnych.
A nasza twórczoÊç dzisiejsza? Wprawdzie
nadal niespecjalnie s∏ychaç o naszych fil-
mach na najg∏oÊniejszych festiwalach, ale
na tych pomniejszych nasi twórcy pozbiera-
li sporo nagród w ró˝nych kategoriach.
A filmów produkuje si´ u nas coraz wi´cej
i coraz lepszych. Znajdziecie w tym nume-
rze interesujàce informacje o produkcji,
o dystrybucji, a tak˝e o tym, jakie filmy
chcemy oglàdaç w kinach. Cyfry mówià
o tym bardzo wyraênie. Widzowie czekajà
na filmy o sobie i dla siebie oraz dla swojej
rodziny. I to nie od ciemnej strony ksi´˝yca.
Chcà odetchnàç od lawiny ponurych wieÊci
medialnych, odpr´˝yç si´, wzruszyç i po-
Êmiaç. A przy okazji mo˝e tak˝e pomyÊleç?
Niestety w projektach sk∏adanych do komi-
sji w PISF dominuje mroczny Êwiat drapie˝-
ców ró˝nej maÊci. Beznadzieja. Koledzy
scenarzyÊci, re˝yserzy i producenci, czeka-
cie na widowni´? To przyjrzyjcie si´ tym ta-
belom.
SFP rozwija si´, „Biuletyn” te˝ postanowi∏
si´ nieco rozwinàç. Chcemy Wam przybli-
˝aç to, co si´ dzieje w naszej, ogólnie mó-
wiàc, kinematografii. W tym numerze znaj-
dziecie, oprócz wielu, mam nadziej´, inte-
resujàcych tekstów, tak˝e informacj´ o kon-
ferencji poÊwi´conej wa˝kiemu pytaniu
o kino historyczne.
Polecam Wam nowoÊci od naszej Agencji
ZAPA i oczywiÊcie ca∏à reszt´.
Dwa lata temu o tej porze Êrodowisko fil-
mowe z determinacjà walczy∏o o nowe pra-
wo filmowe i przyzwoite pieniàdze na kine-
matografi´.
Od tego czasu wiele si´ zmieni∏o. Powsta∏
Polski Instytut Sztuki Filmowej. Rok temu
og∏osi∏ Programy Operacyjne. Przyznano po-
nad 600 dofinansowaƒ, w tym 146 na pro-
dukcj´ filmowà. Liczba produkowanych fil-
mów znaczàco wzros∏a, a zw∏aszcza wzros∏a
liczba debiutów. Tak˝e bud˝ety naszych fil-
mów bywajà ju˝ przyzwoite. To wprost pro-
wadzi do widocznych jak na d∏oni efektów.
Widzowie znowu chodzà do kina na polskie
filmy.
ALE LICHO NIE ÂPI, a czasy nie sà poli-
tycznie stabilne. Dlatego prosz´ Was, Kole-
dzy, ˝ebyÊmy nadal pozostali tak zintegrowa-
nà i skutecznà grupà zawodowà jak dwa la-
ta temu. Instytut nadal budzi emocje, pyta-
nia, jeszcze nie okrzep∏. I nadal system trze-
ba dopracowaç w szczegó∏ach. Wiele spraw
musimy jeszcze za∏atwiç.
Obrona prawa filmowego przysz∏a nam
z wielkim trudem. Ale si´ uda∏o: wygraliÊmy
w Komisji Europejskiej, w Trybunale Konsty-
tucyjnym. Wsz´dzie. Na razie.
Teraz równie˝ wszystko zale˝y od nas. Pra-
wo filmowe, Instytut, nadal wymagajà na-
szego wsparcia. Nie tylko po to, by prze-
trwaç, ale tak˝e, by zachowaç to, co najwa˝-
niejsze – niezale˝noÊç.
Jacek Bromski
Krystyna Krupska-Wysocka
1
214389065.021.png 214389065.022.png 214389065.023.png
Op∏atek 2006
Tegoroczne spotkanie op∏atkowe by∏o szczególnym Êwi´tem – koƒczy∏o jubileusz 40-lecia SFP. Frekwencja przeros∏a nasze najÊmielsze
oczekiwania. Licznie przyby∏ym filmowcom Êwiàteczno-noworoczne ˝yczenia z∏o˝yli: Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej oraz Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W imieniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta Warszawy, uroczysty
list odczyta∏a Ma∏gorzata Naimska, dyrektor Biura Kultury w Urz´dzie Miasta. Restauracja Le Jardin przygotowa∏a tradycyjne Êwiàteczne specja∏y.
W pi´knie udekorowanych salach Pa∏acu Zamoyskich goÊcie bawili si´ do rana. Poni˝ej przedstawiamy fotoreporta˝ z uroczystoÊci.
Jacek Bromski i Janusz Chodnikiewicz z ambasadorem Chin Yuanem Guisenem
i Bai Bing z ambasady
Allan Starski, Andrzej Jaroszewicz i Ewa Braun
Jerzy Hoffman udziela wywiadu Telewizji Kino Polska
Janusz G∏owacki, Joanna Kos-Krauze i Agnieszka Odorowicz
Krzysztof Krauze pogrà˝ony w dyskusji z senatorem Kazimierzem Kutzem
Op∏atkiem dzielà sià Tadeusz Chmielewski i Micha∏ Kwieciƒski
2
214389065.024.png 214389065.001.png 214389065.002.png 214389065.003.png
Pawe∏ Strojek, producent festiwalu „M∏odzi i Film” w Koszalinie, Wojciech
Ziembicki, Anna Brzozowska, Pawe∏ Majkowski i Dominika Strojek
Na uroczystoÊç do Pa∏acu Zamoyskich przyby∏o oko∏o 900 osób
Jacek Bromski i Agnieszka Odorowicz sk∏adajà Êwiàteczne ˝yczenia
Jadwiga ˚uk-˚ukowska w taƒcu ze Stanis∏awem Âliskowskim
Tadeusz Roman, Hubert Waliszewski, Jan Muszyƒski, Anna Brzozowska
Telekamery
Na parkiecie królowa∏ Jan W∏odarczyk, pierwszy tancerz kinematografii
Warszawa, 22 stycznia 2007: Prezes SFP Jacek Bromski i Jolanta Fraszyƒ-
ska wr´czajà Z∏otà Kamer´ Ilonie ¸epkowskiej, scenarzystce i producentce
serialu „M jak mi∏oÊç”
3
214389065.004.png 214389065.005.png 214389065.006.png 214389065.007.png 214389065.008.png 214389065.009.png 214389065.010.png
¸ódzkie Ko∏o SFP
Spotkania integrujàce ∏ódzkie Êrodowisko fil-
mowe (liczàce bez ma∏a 200 cz∏onków Stowa-
rzyszenia) odbywajà si´ w kinie „Charlie” ju˝
od stycznia 2006 roku. Duchowym ojcem tego
przedsi´wzi´cia jest cz∏onek Zarzàdu G∏ówne-
go SFP Wojciech Ziembicki. Comiesi´czne pro-
jekcje filmów polskich i zagranicznych z naj-
nowszego repertuaru wzbogacone sà, jak za
dawnych lat, o dodatki krótkometra˝owe. Po
seansie ∏ódzcy filmowcy integrujà si´ w kawiar-
ni filmowej ( my, z Warszawy, zazdroÊcimy, ale
te˝ sobie takà zrobimy – przypis redakcji). Wy-
pada dodaç, ˝e kino „Charlie”, któremu szefuje
S∏awek Fija∏kowski, jest zrzeszone w Sieci Kin
Studyjnych i w Europa Cinemas i ju˝ wielokrot-
nie by∏o partnerem Stowarzyszenia m.in. przy
organizacji 55 lat Polskiej Animacji czy Prze-
glàdu Filmów Chiƒskich.
Formalne powo∏anie ∏ódzkiego ko∏a przynie-
sie wymierne korzyÊci zarówno ca∏emu Stowa-
rzyszeniu, jak i poszczególnym jego cz∏onkom.
¸ódzkie Ko∏o SFP b´dzie powa˝nym partnerem
do wspó∏pracy z instytucjami, takimi choçby
jak Urzàd Miasta ¸odzi czy Urzàd Marsza∏kow-
ski, które b´dà do niego wyst´powaç z inicjaty-
wami kierowanymi do Êrodowisk twórczych.
14 grudnia 2006 roku na zebraniu
za∏o˝ycielskim ukonstytuowa∏ si´ Zarzàd
Ko∏a ¸ódzkiego SFP w sk∏adzie: Andrzej
Traczykowski – Przewodniczàcy, Zbigniew
˚mudzki – Wice Przewodniczàcy, Andrzej B.
Czulda – Sekretarz, Janusz Tylman – Cz∏onek
Zarzàdu i Grzegorz Denys – Cz∏onek
Zarzàdu.
Andrzej Traczykowski
Filmowy T∏usty Czwartek w kawiarni kina „Charlie”: Stanis∏aw Âliskowski, Dorota
Bernadowska, Jolanta Ko∏odziej-Czulda, Teresa Oziemska, Andrzej B. Czulda
¸ódzkie Ko∏o SFP przed projekcjà filmu
Z∏ota TaÊma dla najlepszego filmu polskiego
przyznana zosta∏a „Placowi Zbawiciela” w re-
˝yserii Krzysztofa i Joanny Krauze (dystrybucja:
Best Film). Nagroda Z∏otej TaÊmy dla najlep-
szego filmu zagranicznego przypad∏a filmowi
„Wiatr buszujàcy w j´czmieniu” (dystrybucja:
Best Film) Kena Loacha. Wyró˝nienie otrzyma∏
film „Babel” w re˝yserii Alejandro Gonzáleza
Iñárritu (dystrybucja: Monolith Plus). Nagrody
zostanà wr´czone 26 marca w Kinie Muranów.
„Z∏ote TaÊmy” to nagrody przyznawane od
1985 roku przez krytyków filmowych Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich, zrzeszonych
w Mi´dzynarodowej Federacji Prasy Filmowej
FIPRESCI. Do organizacji, istniejàcej od ponad
siedemdziesi´ciu lat, nale˝à krytycy z 42 kra-
jów na ca∏ym Êwiecie.
Na listach laureatów „Z∏otych TaÊm” znajdu-
jà si´ dzie∏a filmowe, których wysokà
rang´ potwierdzi∏ czas. WÊród
nagrodzonych filmów zagranicz-
nych sà dzie∏a m.in. Bergmana,
Felliniego, Antonioniego, Viscon-
tiego, Bunuela, Bressona, Tarkow-
skiego, Menzla, Formana, Goretty,
Weira. Z filmów polskich: Wajdy,
Munka, Hasa, Kutza, Ró˝ewicza,
Skolimowskiego, Zanussiego, Kie-
Êlowskiego. W ubieg∏ym roku laure-
atem „Z∏otej TaÊmy” zosta∏ Krzysztof
Zanussi za film „Persona non grata”.
W kategorii filmu zagranicznego na-
grod´ otrzyma∏ Michael Haneke za
film „Ukryte”. Przyznano równie˝ trzy
wyró˝nienia honorowe filmom: „Vera
Drake” (re˝. Mike Leigh, Wielka Brytania),
„Wiosna, lato, jesieƒ, zima... i wiosna” (re˝.
Kim Ki-duk, Korea Po∏udniowa) oraz „Opowie-
Êci o zwyczajnym szaleƒstwie” (re˝. Petr Zelen-
ka, Czechy).
Sanatoria
Pierwsi cz∏onkowie Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich pojechali na leczenie sanatoryjne
do Buska Zdroju. Sezon sanatoriów rozpoczyna
si´ lada moment, wi´c zainteresowane osoby
prosimy o kontakt z dzia∏em cz∏onkowskim Sto-
warzyszenia.
Z∏ote TaÊmy 2006
przyznane
Samodzielne Ko∏o PiÊmiennictwa Filmowego
(FIPRESCI) przyzna∏o doroczne nagrody
Z∏otych TaÊm Stowarzyszenia Filmowców
Polskich za najlepsze filmy wyÊwietlane
w kinach polskich w roku 2006.
4
214389065.011.png 214389065.012.png 214389065.013.png 214389065.014.png
Jubileusz Faraona
Polskiego Kina
Jerzy Kawalerowicz skoƒczy∏ 85 lat
19 stycznia 2007 roku, Jerzy Kawalerowicz –
wybitny re˝yser i scenarzysta, doktor honoris
causa, twórca 17 filmów fabularnych,
wspó∏twórca s∏ynnej „polskiej szko∏y
filmowej” obchodzi∏ swoje 85. urodziny.
Jerzy Kawalerowicz urodzi∏ si´ 19 stycznia
1922 roku, w Gwoêdêcu, na Ukrainie.
W latach 1946-49 studiowa∏ w krakowskiej
Akademii Sztuk Pi´knych, a tak˝e w Instytucie
Filmowym. Od 1956 roku kieruje Studiem
(dawniej Zespo∏em) filmowym „KADR”.
Jest wspó∏za∏o˝ycielem i pierwszym preze-
sem (1968-78) Stowarzyszenia Filmowców
Polskich. Obecnie pe∏ni funkcj´ Prezesa Hono-
rowego.
Od 1951 roku zrealizowa∏ 17 filmów fabular-
nych. Jest laureatem wielu presti˝owych na-
gród, w tym tych najwa˝niejszych, przyznawa-
nych przez jury festiwali w Cannes, Wenecji
i Berlinie. W 1966 roku jego „Faraon” otrzyma∏
nominacj´ do Oscara.
W 1997 roku paryski Uniwersytet Sorbona
przyzna∏ mu tytu∏ doktora honoris causa.
W 2001 roku, Jerzy Kawalerowicz ponownie
otrzyma∏ ten tytu∏, nadany tym razem przez ka-
pitu∏´ PWSTiF w ¸odzi, gdzie wyk∏ada∏ od
1980 roku.
Jacek Szczerba, dziennikarz „Gazety Wybor-
czej”, w artykule poÊwi´conym jubileuszowi
85-lecia Jerzego Kawalerowicza pisze: Powia-
da si´ o nim, ˝e ma kamer´ w g∏owie – zawsze
widzi swój przysz∏y film. Mo˝e dlatego te kadry
tak d∏ugo si´ potem pami´ta, np. poczàtek
„Faraona”.
M. K.
Malarz kina koƒczy 80 lat
26 lutego 2007 roku Witold Giersz – klasyk
polskiej animacji, re˝yser, scenarzysta,
twórca ponad 60 filmów animowanych,
laureat wielu presti˝owych nagród,
wspó∏za∏o˝yciel Studia Miniatur Filmowych
w Warszawie – obchodzi 80. urodziny.
Witold Giersz urodzi∏ si´ w 1927 roku w Po-
raju ko∏o Cz´stochowy. Mia∏ byç ekonomistà,
zosta∏ filmowcem. Zaczyna∏ w 1950 roku,
w Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsku--
Bia∏ej (ówczesnej Spó∏dzielni Produkcyjnej Fil-
mów Rysunkowych „Âlàsk”). W momencie
ukoƒczenia wydzia∏u re˝yserii ∏ódzkiej Filmów-
ki w 1974 roku, by∏ ju˝ asystentem re˝ysera
i g∏ównym animatorem. Wspó∏tworzy∏ war-
szawskie Studio Filmów Rysunkowych (obec-
nie Studio Miniatur Filmowych). Debiutowa∏
w 1956 roku filmem pt. „Tajemnica starego
zamku”, a jego „Ma∏y Western” by∏ pierwszym,
w pe∏ni autorskim, polskim filmem animowa-
nym i jednoczeÊnie rewolucjà gatunku. Giersz
zastàpi∏ zwyk∏y rysunek, mi´kkà plamà koloru
bez konturów, malowanà bezpoÊrednio na ce-
luloidzie. Argumentujàc swój wybór powie-
dzia∏: Trudno dziÊ okreÊliç, w jakim momencie
zaczà∏em myÊleç o kolorze, jako bohaterze fil-
mu. Powoli jednak narasta∏a we mnie niech´ç
do tradycyjnego filmu rysunkowego, którego
wszystkie mo˝liwoÊci zosta∏y wyeksploatowane,
a równoczeÊnie coraz bardziej kusi∏a mnie per-
spektywa zrobienia filmu, w którym dominantà
by∏aby barwa („Ekran”, 43/1964).
Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody
Ministra Kultury za ca∏okszta∏t twórczoÊci
w dziedzinie filmu animowanego (1979,
2001), nagrody Prezesa Rady Ministrów za
twórczoÊç dla dzieci i m∏odzie˝y (1979,
1981), nagrody im. Zenona Wasilewskiego
(1979), a tak˝e wielu presti˝owych nagród
zdobytych na najwa˝niejszych festiwalach fil-
mowych: w Cannes, Oberhausen, Teheranie
etc.
Jerzy Wójcik napisa∏ o Witoldzie Gierszu
(„Rzeczpospolita”, 26 02.2002):
Rozpoznawalny styl filmów Giersza, nieba-
nalne przes∏ania, plastyka kadru urzekajàca
czystymi kolorami i bogactwem faktur, Êwietny
warsztat sprawiajà, ˝e jego autorskie kino ani-
mowane wzbudza od dziesi´cioleci zachwyty
w kraju i na Êwiecie .
M. K.
5
214389065.015.png 214389065.016.png 214389065.017.png 214389065.018.png 214389065.019.png 214389065.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin