03_2009.pdf

(2312 KB) Pobierz
MAGAZYN FILMOWY 4
nr 09 Jesie 2009 issn 1898-2530
03 09
P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A F I L M O W C W P O L S K I C H W W W . S F P . O R G . P L
Polski film za granic
scenarzyci na barykadach
214329409.032.png 214329409.033.png
214329409.034.png 214329409.035.png 214329409.001.png 214329409.002.png 214329409.003.png 214329409.004.png 214329409.005.png 214329409.006.png 214329409.007.png 214329409.008.png 214329409.009.png 214329409.010.png 214329409.011.png 214329409.012.png 214329409.013.png 214329409.014.png 214329409.015.png 214329409.016.png 214329409.017.png 214329409.018.png 214329409.019.png 214329409.020.png
SPIS TRECI
3
Prezesihonorowi:
Andrzej ajda,
Janusz Majewski
Prezes: Jacek Bromski
Wiceprezesi:
Janusz Chodnikiewicz,
Janusz Kijowski
5 SFP-ZAPA
Skarbnik: Michał Kwieciski
TEMAT NUMERU
CzłonkowieZarzdu:
Agnieszka Arnold, Filip Bajon, bigniew
Karpowicz, Krzysztof Krauze, Juliusz
Machulski, Allan Starski, itold Giersz
oraz:
Janina Dybowska-Person koło
charakteryzatorw (Przewodniczca)
Ireneusz Engler sekcja filmu
Telewizyjnego (Przewodniczcy)
Andrzej Haliski koło scenografw
(Przewodniczcy)
Ryszard Janikowski koło kaskaderw
(Przewodniczcy)
Andrzej Jasiewicz koło realizatorw
filmw dla dzieci i młodziey
(Przewodniczcy)
Jerzy Kalina sekcja filmu
animowanego (Przewodniczcy)
Paweł Kdzierski sekcja filmu
dokumentalnego (Wiceprzewodniczcy)
Joanna Kos-Krauze koło
scenarzystw (Przewodniczca)
Dorota Lamparska koło młodych
(Przewodniczca)
Michał Nekanda-Trepka sekcja filmu
Telewizyjnego (wiceprzewodniczcy)
Jerzy Ridan oddział krakowski
(Przewodniczcy)
Marek Serafiski sekcja filmu
animowanego (Wiceprzewodniczcy)
Alina Skiba koło cyfrowych form
filmowych (Przewodniczca)
Andrzej erner koło Pimiennictwa
(Przewodniczcy)
ojciech iembicki sekcja filmu
dokumentalnego (Przewodniczcy),
koło seniora (Przewodniczcy)
Michał Żarnecki koło reyserw
dwiku (Przewodniczcy)
bigniew Żmudzki oddział Łdzki
(Przewodniczcy)
9 Raport:
Promocjapolskiegofilmuzagranic
WYWIAd
14 KrzysztofKrauze
WYdARZENIA:KRAj
Wydawca:
Stowarzyszenie Filmowcw Polskich
Koordynacjawydawnicza:
Anna rblewska
Cecylia Żuk
18 KrakowskiFestiwalFilmowy
19 ForumSFPwKrakowie
20 KFDFModziiFilm
22 WFDiF
23 WFO
24 ScriptForum
25 JoannaKos-Krauzeoscenarzystach
26 Animator
27 EraNoweoryzonty
28 JubileuszJerzegoAntczaka
28 Wystawa
RomanPolaski.Aktor.Reyser
POEGNANIA
REdAKCjA
29 MieczysawJahoda
30 MarekWalczewski
31 bigniewapasiewicz
Redaktornadzorujca:
Krystyna Krupska-ysocka
Redaktornaczelna: Anna rblewska
Sekretarzredakcji: Cecylia Żuk
Wspłpraca:
Jerzy Armata, Andrzej Bukowiecki,
MalwinaGrochowska,OrianaKujawska,
Łukasz Maciejewski, Liwia Mdzik,
JerzyPłażewski,AleksandraRżdżyska,
Magda Sendecka, Anna Serdiukow
Wspłpracaprodukcyjnaifotoedytorska:
Adrianna Kdzierska
Redakcjatekstw: Iwona Cegiełkwna
KINEMATOGRAFIANAWIECIE
32 MFFCannes
33 Rynkowewiecizewiata
34 WillaViscontiego
POLSCYFILMOWCYNAWIECIE
35 CartoonForum
35 Polskiesukcesyzagranic
32 Polskiekinonawielkichfestiwalach
40 STUdIO MUNKA
Projektgraficznyiskład: Paweł Palikot
druk: Grafix bis
42 POLSKIEKINOMŁOdEGOWIdZA
AdRESREdAKCjI
44 PISF
StowarzyszenieFilmowcwPolskich
00-068 arszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 7, pok. 122,
tel. (22) 556 54 56, fax (22) 845 39 08,
e-mail: magazyn@sfp.org.pl
www.sfp.org.pl
45 PROdUKCjE/FIRMY/TECHNOLOGIE
SdKoleeski
Przewodniczcy: Marek Piestrak
i wiceprzewodniczcy: iktor Skrzynecki
ii wiceprzewodniczcy: TomaszMiernowski
sekretarz: Beata Matuszczak
46 OPINIE
46 VARIA
KomisjaRewizyjna
Przewodniczcy: Jan Mogilnicki
Wiceprzewodniczcy: Marek Drżewski
sekretarz: Piotr Śliwiski
członek: Iwona iułkowska-Okapiec
50 BOX OFFICE
KONTOSFP
StowarzyszenieFilmowcwPolskich
Bank PEKAO S.A. O./-wa, ul. Jasna 1,
konto: 31124062471111 - 000049801952
NAOKADCE:
KRStOFKRAuENAPlANEPlACubAWCElA
FOt.:RADOSAWADCuK,MCASObOCSK/SFEbRA
214329409.021.png 214329409.022.png
Od PREZESA SFP
W
arszawska Kultura i łdzka Polonia to
pierwszedwakinaznaszejstowarzysze-
niowej sieci kin arthousowych. Chcemy
przejjeszczekilkasalwduychmiastachiwośrod-
kachakademickich,istworzyznichmiejsca,wkt-
rychbdziemonaobejrzedobrepolskieieuropej-
skiefilmy.
WtensposbdodziałalnościStowarzyszeniado-
kładamynastpncegiełk.Tojukolejnadziedzina
filmowa,ktrsizajmujemy.WStudiuMunkadosko-
nalimyscenariuszeiprodukujemydebiuty.Dystrybu-
ujemypolskiefilmyprzezFundacjFilmPolski.Pro-
mujemypolskiekinonafestiwalachwPolsceinaświe-
cie.Wkocuzapraszamyjedokin,ktremajby
przyjaznymadresempolskiejkinematografii.
Wedługzasadyjeślisamisobieniepomoemy,
toniktnamniepomoe.Tozawszesisprawdza.
JacekBromski
SŁOWO WSTPNE
mniejszyłosizainteresowaniepolskim
kinem. Kiedyś byliśmy głwnym punk-
tem obserwacji w tej czści Europy,
Mamwraenie,eprzestaliśmybyoryginalnkine-
matografiJakośprodukcyjnafilmwjujestwy-
soka,natomiastszwankujetreś.
To fragmenty wypowiedzi Ireny Strzałkowskiej,
przedstawicielkiPolskiwEurimagesiwicedyrektora
Studia Tor, oraz Michała Kwieciskiego, reysera
iproducenta.Wicejwypowiedziirozwaanatemat
bardzowanydlarozwojunaszejkinematografiiza-
wieraRaportMagazynu,opracowanyprzezAnn
Wrblewsk. Urzdnikom PISF-u, zajmujcym si
promocjpolskiegokina,orazproducentom,posia-
dajcymwiedzzdobytwdrodzeichwłasnychdo-
świadczeiobserwacji,Aniazadałapytaniezasadni-
cze:Jaksipromujemyzagranic?.
Ilościprodukowanychfilmwfabularnychdogo-
niliśmyjuprawiedawnelata.Technicznietejestco-
raz lepiej. Tylko, jak powiedział Michał Kwieciski,
treśszwankuje.Aleitomoesipoprawi,podej-
mowanesjudziałanianarzeczscenariuszy.Orga-
nizowaneswarsztatyscenariuszowe,porazdrugi
odbyło si Forum Scenarzystw Polskich. Powstała
stronainternetowa,redagowanaprzezKołoScena-
rzystwSFP.Piszemyotym.
Zesztukjestwiccorazlepiej,alecozbiznesem?
Zesprzedanaszychfilmwzagranic?Handlowa-
niefilmamitownaszejkinematografiizupełnano-
woś.Dawniejdystrybucjfilmwwkrajuzajmowa-
łysipastwoweinstytucje.Producencibylinapa-
stwowychetatach,niezbytwielemielidopowiedze-
nia. Rodzima produkcja fabularna, po pozytywnej
oceniepartyjnejkomisji,niejakoautomatycznietra-
fiaładokin(wrazzdodatkiemdokumentalnym,cze-
gomibardzobrak).Widowniadopisywała.Uczestnic-
twemnaszychfilmwnafestiwalachzagranicznych
zajmowałsiFilmPolski.Nierzadkowracałyonezna-
grodami.Byłyfilmy,oktrychsimwiło,nazwiska
ichtwrcwbyłyisznane.Podziwianopolskszko-
ł.Alesprzedanaszychfilmwnazagraniczneekra-
ny?Producencimoglitylkopomarzy.FilmPolski,od-
powiedzialnyzapromocj,niedysponowałnadmier-
nymifinansamiichorobił,comgł,tobyłakropla
wmorzupotrzeb.Zagranicznefilmynapolskieekra-
nybyływprowadzanepodkontrolspecjalnychko-
misji,znadzoremnawysokimszczeblupartyjnym.
Ale niepowinnamnarzeka,duo znakomitych fil-
mwdonasdotarło.Kinabyłypełne.Piszotymzmy-
ślotychzWas,ktrzywtedyogldalitylkoWieczo-
rynki,albonawetjeszczeitonie.Wyobraciesobiegi-
gantyczne,zakrconekolejkidokinowychkasikrz-
tajcychsikonikw,uktrychmonabyłokupibi-
let wprawdzie nieco droej, ale bez stania. A kiedy
wkasachbiletwjuzabrakło,ukonikwmogłysi
jeszczeznale.
Zmieniłsiustrj,znikłakinematografiapastwo-
wa, nadeszła kinematografia dział twrczości
narzeczpolskiejkultury.Odnoszwraenie,ejak
zaPRL-uopiekowanosiprodukcjfilmwjakozna-
komitymnarzdziempropagandy,taknaszekolejne
rzdytraktujwoglekulturjakoprodukcjrozryw-
ki,najlepiejkomercyjnej,bomanasiebiezarobiipła-
cisolidnepodatki.Pogubiliśmysi,alenienadługo.
OdrodziłosiSFP,wywalczyliśmyPISF,nawizaliśmy
kontaktyzfilmowymświatem.Rozkrcasiproduk-
cja,powstałowielefilmwgodnychdystrybucjidoin-
nychkrajw.Tylkoprawienikttamonichnicniewie.
Kosztypromocji sogromne,wiedzaproducentw
ofilmowymbiznesieniewielka,noboskd?
O tym właśnie, o działaniach SFP i PISF rozma-
wiamyzWamiwRaporcieMagazynu.Ainforma-
cjaopokazachisukcesachpolskichfilmwzagra-
nic w latach 2006-2008 powinna poprawi Wam
nastrj.
Przegldam jeszcze raz strony Magazynu i je-
stempewna,elekturapowinnawszystkichzacieka-
wi. A sympatycznemu panu z Lublina (szukajcie
nakocu),dzikujemyzadocenienie.PanieŁukaszu,
wywiadwtymnumerzetejestwartprzeczytania.
Pozdrawiamserdecznie,
Krystyna Krupska-Wysocka
SŁOWO WSTEPNE
KoleankiiKoledzy.
214329409.023.png 214329409.024.png 214329409.025.png 214329409.026.png
SFP / ZAPA
5
ZAPRASZAMY NA STRON
WWW. SCENARZYSCI.ORG.PL
ystartowała pierwsza polska strona
internetowadlascenarzystwfilmo-
wych. Witryna jest stworzona i reda-
gowana przez Koło Scenarzystw Stowarzy-
szenia Filmowcw Polskich. Skierowana jest
nie tylko do osb zawodowo zajmujcych si
scenariopisarstwem,aledowszystkichzainte-
resowanych t problematyk.
Joanny Kos-Krauze, Przewodniczcej Koła Sce-
narzystw, orazAndrzeja Wojnacha, scenarzy-
sty i producenta filmowego, dyrektora WSZP
wWarszawie).
Na stronie znajduj si rwnie informacje
o organizacjach zrzeszajcych scenarzystw:
o Kole Scenarzystw oraz oFederacji Scenarzy-
stwEuropejskich.
Redaktorzy czekaj nawiadomości dotycz-
ce tematyki scenariuszowej, ogłoszenia środo-
wiskoweikomentarzedoblogw.
Oprcz aktualności na stronie bd dostp-
ne informacje o nadchodzcych wydarzeniach
branowych, szkoleniach, warsztatach i kon-
kursach. Znajdzie si take miejsce na wywia-
dy, felietony i blogi (na razie s dostpne dwa:
Adresstrony: www.scenarzysci.org.pl
Kontakt: koloscenarzystow@sfp.org.pl
SFP ZAPRASZA
dO dOMU
PRACY TWRCZEj
W ZAKOPANEM!
APEL KOŁA
CHARAKTERYZATORW
amy prawdziw przyjemnoś poin-
formowa Was, e po piciu latach
walki odniosłyśmy pierwszy duy
sukces. Zwracamy si do Was z serdecznym
apelem: pokamy na co nas sta zawodowo!
PorazpierwszywhistoriiFPFFwGdynistoi
przed nami szansa na odbudowanie prestiu
naszegozawoduiprzywrceniemurangisztu-
ki i zawodu filmowego. 12 maja 2009 roku Ko-
mitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Fil-
mw Fabularnych w Gdyni przyjł regulamin
tegorocznego festiwalu z wpisan w nim regu-
laminow Nagrod Indywidualn za najlepsz
charakteryzacj.
Udowodnijmy, e nasz picioletni wysiłek
oprzyznanietejNagrodyniepjdzienamarne.
Mamy nadziej, e Nagroda za najlepsz cha-
rakteryzacj na najwikszym festiwalu pol-
skichfilmwzdopingujenasdozaprezentowa-
nianajwyszegopoziomusztukicharakteryza-
torskiej.
25
czerwca 2009 r. Stowarzyszenie Fil-
mowcw Polskich podpisało z go-
spodarzamiWillaAstoriawZakopa-
nem, Fundacj Domu Literatury i Domw Pracy
Twrczejumowowspłpracy.Najejpodstawie
członkowie i pracownicy SFP bd mogli korzy-
stazWillinaspecjalnychwarunkachpokrywa-
jc wyłcznie koszty wyywienia. Osoby zainte-
resowane pobytem w Willi Astoria proszone s
o złoeniewniosku wyjazdowego. Wniosek mo-
e by wysłany listownie, faksem, e-mailem lub
złoony osobiście w siedzibie SFP nie pniej
ni 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
Wniosekmusizawierasugerowaneterminypo-
bytu oraz numer telefonu, ewentualnie take e-
-mail wnioskujcego. Liczba miejsc jest ograni-
czona,decydujewickolejnośzgłosze.
WillaAstoriawZakopanemtomiejscewyjt-
kowe,znanedoskonaleludziomkulturyisztuki.
WłaśniewAstoriiWisławaSzymborskaotrzyma-
ła wiadomoś o przyznaniu jej Nagrody Nobla
w 1996 roku. Astoria jest połoona w niezwy-
kłymmiejscuZakopanegoprzykrtkiej,nieprze-
lotowej,bardzocichejiurokliwejuliczce,kocz-
cej si na Lesie Białego. Jest wspaniałym miej-
scemwypadowymzarwnonaszlakiprowadz-
ce nagrskie szczyty, jak iw tatrzaskie doliny.
Ośrodek stwarza znakomite warunki do pracy
idoaktywnegowypoczynku.
Kontakt:
towarzyszenieilmowcwolskich
ul.KrakowskiePrzedmiecie7,00-068Warszawa
tel.:(8)2255650,(8)22855132
faks:(8)22853908
e-mail:biuro@sfp.org.pl
KooCharakteryzatorw
Janinaybowska-erson (przewodniczca)
eataatuszczak (wiceprzewodniczca)
MŁOdZI
I SENIORZY
lipcabr.nazebraniuZarzduGłwnegoSFP
zostałyzatwierdzoneregulaminy:KołaMło-
dychczłonkowstwozuwzgldnieniemdol-
nejgranicywiekuod21latdopremieryfilmudebiu-
tanckiego,orazregulaminKołaSeniora,gdziekryte-
riumwiekuwynosi65latdlakobietimczyzn.
W
DrogieKoleankiiKoledzy.
M
9
214329409.027.png 214329409.028.png 214329409.029.png 214329409.030.png 214329409.031.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin