Dudziom Rinpocze - Tytoń - Przewodnik który prowadzi ślepców na fałszywej ścieżce ku przepaści.pdf

(54 KB) Pobierz
Tyton --- ,,Przewodnik, który prowadzi slepców na falszywej sciezce ku przepasci''
Tyto«—„Przewodnik,któryprowadzi
±lepcównafałszywej±cie»cekuprzepa±ci”
KyabjeJigdralJesieDord»e(DudziomRinpocze)
tłumaczenie: Joanna Grabiak
Skład wykonano w programie L A T E X 2 "
Tekst jest dost¦pny pod adresem mahajana.net
OM SWASTI
Z najwy»szym oddaniem i gł¦bokim szacunkiem dla Padmasambhawy — przejawienia
m¡dro±ci wszystkich buddów i jedno±ci rodzin Buddy, opowiem histori¦ tytoniu.
Po około stu latach od odej±cia w parinirwan¦ Buddy akjamuniego, chi«ski demon,
owładni¦ty szale«stwem, wypowiedział przed ±mierci¡ te oto słowa:
Poprzez moje ciało pragn¦ prowadzi¢ istoty do ni»szych ±wiatów. Zakopcie mo-
je zwłoki, nie naruszaj¡c ich, a wyro±nie z nich ro±lina, inna od pozostałych.
Ju» poprzez samo li tylko w¡chanie jej, ludzie b¦d¡ odczuwa¢ przyjemno±¢
w ciele i umy±le, znacznie wi¦ksz¡, ni» t¦, która płynie ze zjednoczenia m¦»-
czyzny i kobiety. Ro±lina ta b¦dzie rozprzestrzenia¢ si¦ po kra«ce tej ziemi,
a w ko«cu b¦dzie si¦ ni¡ cieszy¢ wi¦kszo±¢ istot.
Obecnie jasno wida¢, »e to »yczenie si¦ spełniło. Opium oraz podobne do niego ±rodki
odurzaj¡ce, które wprowadza si¦ do ciała przez usta lub nos, ani nie gasz¡ pragnienia,
ani nie zaspokajaj¡ głodu. Nie maj¡ przyjemnego smaku i pozbawione s¡ jakichkolwiek
wła±ciwo±ci zdrowotnych czy zwi¦kszaj¡cych »yciow¡ sił¦. Wr¦cz przeciwnie — sprawiaj¡,
»e wzrasta nerwowo±¢ i ci±nienie krwi, powoduj¡ tak»e raka i choroby płuc. W dzisiejszych
czasach wielu ludzi, reprezentuj¡cych wszystkie warstwy społeczne, wykazuje nieodpar-
ty poci¡g do tych substancji i spo»ywa je w sposób niekontrolowany — w ten sposób
demoniczne »yczenie si¦ spełnia.
1
W termie Czogjala Ratna Lingpy jest napisane:
Padmasambhawa zwi¡zał przysi¦g¡ Dziewi¦ciu Demonicznych Braci, ale ła-
mali oni samaja. Najmłodszy z nich odkrył, jak mo»na obej±¢ zobowi¡zanie
chronienia istot. Powiedział swoim krewnym: „Bracia, zamiast rozpacza¢, po-
słuchajcie mnie. Zamanifestuj¦ si¦ w Chinach jako tyto«; zwany ‘czarn¡ tru-
cizn¡’. Ten ±rodek odurzaj¡cy b¦dzie rósł w krajach przygranicznych, sk¡d
rozprzestrzeni si¦ do Tybetu. Tybeta«czycy b¦d¡ spo»ywa¢ t¦ przyjemn¡ sub-
stancj¦. Dzi¦ki jej mocy zwi¦kszy si¦ siła pi¦ciu neurotycznych trucizn. Porzu-
caj¡c dziesi¦¢ pozytywnych działa«, ludzie b¦d¡ wykonywa¢ dziesi¦¢ negatyw-
nych. ycie dzier»awców linii zostanie zagro»one i odejd¡ oni do Czystych Kra-
in. Dym tej trucizny, przenikaj¡c ziemi¦, wyniszczy setki tysi¦cy miast kLu.
Deszcz przestanie pada¢, plony i zwierz¦ta hodowlane nie b¦d¡ si¦ mno»y¢,
w±ród społecze«stwa zapanuje niepokój, pojawi¡ si¦ zarazy i kl¦ski »ywioło-
we. Dym tej trucizny, unosz¡c si¦ w gór¦, zniszczy sfery niebia«skie, w ko«cu
pojawi¡ si¦ te» za¢mienia i komety. Płyny ustrojowe oraz »yły palaczy b¦d¡
wysycha¢, przez co pojawi¡ si¦ czterysta cztery choroby. Ka»dy palacz odrodzi
si¦ w ni»szych ±wiatach. Je±li kto± pali, a inni wdychaj¡ ten zapach, b¦dzie to
tak, jakby palacz wyrywał serca sze±ciu milionów istot”.
Według termy Sandzie Lingpy:
W tych zdegenerowanych czasach ludzie b¦d¡ podejmowa¢ negatywne działa-
nia. W szczególno±ci, zamiast spo»ywa¢ po»ywne jedzenie, b¦d¡ przyjmowa¢
substancje, które s¡ truj¡ce i cuchn¡ce. Przerywaj¡c swoje czynno±ci, b¦d¡
spo»ywa¢ trucizn¦. B¦d¡ musieli spluwa¢, b¦dzie ciekło im z nosa, podupadn¡
na zdrowiu, zniszczy si¦ te» ich cera.
Terma Rigdzina Godema przepowiada:
W najbardziej zdegenerowanej epoce ludzie b¦d¡ przyjmowa¢ truj¡ce wymio-
ciny, pokarm dri za’i. Przez samo li tylko ich w¡chanie, udasz si¦ do Mar-med
Mjal-ła. Dlatego porzu¢ je jak najszybciej.
Z przepowiedni odkrytych przez Duddula Dord»e:
Praktykuj¡cy b¦d¡ znajdowa¢ przyjemno±¢ we wdychaniu dymu i proszku
z tych ro±lin, a kraj zaatakuj¡ ci, którzy łami¡ samaja. Zwiedzie ich iluzja
i do±wiadcz¡ pojawienia si¦ rozmaitych obsesji. Na znak wyczerpania si¦ za-
sługi, b¦d¡ mieli powody do spazmatycznego płaczu.
2
Termy Longsel powiadaj¡:
Czas, w którym ludzie b¦d¡ pali¢ te ohydne substancje b¦dzie równie» czasem,
gdy bliscy przyjaciele b¦d¡ nawzajem zatruwa¢ swoje umysły.
Terma Thugciok Dord»e wyja±nia:
Z powodu pi¦ciu neurotycznych trucizn, obsesje, animozje, konflikty, kłótnie
i niedole istot zapłon¡ niczym morze ognia. Poniewa» istoty b¦d¡ porzuca¢
dziesi¦¢ dobrych wła±ciwo±ci, negatywno±ci rozszalej¡ si¦ jak burza. Prawe
zachowanie b¦dzie zaniedbywane, a szerzy¢ si¦ b¦d¡ perwersyjne praktyki.
W tych zdegenerowanych czasach Stra»nicy znikn¡, a władz¦ przejm¡ de-
moniczne istoty. Ludzie b¦d¡ wdycha¢ dym tytoniowy, a wypełnione prze-
strzeni¡ »yły m¡dro±ci rozró»niaj¡cej zostan¡ zatkane, nasil¡ si¦ za± niepokoje
i przeszkadzaj¡ce emocje. Kanał centralny zostanie zablokowany i wyga±nie ja-
sno±¢ ±wiadomo±ci. Wyczerpanie energii wywoła wzburzenie na całym ±wiecie.
Przedmioty kultu religijnego, obiekty czci, zaczn¡ niszcze¢; a rozprzestrzenia¢
si¦ b¦d¡ perwersyjne ideologie i fałszywe religie. Stra»nicy odwróc¡ si¦, spo-
gl¡daj¡c jedynie w kierunku góry Meru. Cudzoziemcy opanuj¡ Tybet, a Ty-
beta«czycy b¦d¡ musieli bł¡ka¢ si¦ w krajach o±ciennych. B¦d¡ si¦ szerzy¢
Doktryny Iluzji, a ±wiat przemieni si¦ w piekieln¡ sfer¦.
Terma Drodul Lingpy przepowiada:
Przez samo li tylko w¡chanie zapachu tych ziół, traw i li±ci powstałych z krwi
demona, znajdziesz si¦ w Piekle Wad»ry.
Przepowiednia Maczig Labdron mówi za±:
W ko«cowym okresie sporów pojawi si¦ substancja, któr¡ przyjmowa¢ si¦ b¦-
dzie przez usta, a która zaogni pi¦¢ neuroz. Zrodzi si¦ w Chinach, a przeniknie
do Mongolii i Tybetu. Gdziekolwiek si¦ pojawi, b¦dzie spo»ywana, a gdziekol-
wiek b¦dzie spo»ywana opady deszczu stan¡ si¦ nieregularne, a towarzyszy¢ im
b¦d¡ srogie mrozy i gradobicia. Je±li praktykuj¡cy b¦d¡ przyjmowa¢ t¦ sub-
stancj¦, to nawet gdyby mieli praktykowa¢ przez setki kalp, nie urzeczywistni¡
praktyki swoich jidamów. W przyszłych »ywotach b¦d¡ si¦ nieustannie bł¡ka¢
w trzech ni»szych sferach, gdzie nawet współczucie buddów nie b¦dzie mogło
im pomóc.
Istnieje równie» wiele innych przepowiedni dotycz¡cych tytoniu, którego u»ywanie zo-
stało szczególnie zabronione przez urzeczywistnionych mistrzów tradycji sarma i ningma.
Padmasambhawa nie przekazał swoich słów wad»ry, aby zwie±¢ praktykuj¡cych, tak wi¦c
niech ci nie przychodz¡ do głowy w¡tpliwo±ci w rodzaju „ jak tak wiele problemów mo»e
3
wywoła¢ zwykła ro±lina?”. Tojad to równie» ro±lina, a przecie» zjedzenie nawet niewielkiej
jego ilo±ci mo»e spowodowa¢ ±mier¢. Je±li wi¦c na poziomie fizycznym ro±lina mo»e wywo-
ła¢ takie skutki, dlaczego owoc demonicznych zamiarów nie miałby spowodowa¢ ±mierci
duchowej? Rozumiej¡c to, m¡drzy ludzie oka»¡ samym sobie wielk¡ dobro¢, wyrzekaj¡c
si¦ tytoniu i narkotyków. Czyni¡c to, niech szlachetni i m¡drzy, którzy omijaj¡ ±cie»k¦ ku
przepa±ci, dost¡pi¡ szcz¦±cia, znajduj¡c wytchnienie w zachwycaj¡cym ogrodzie wyzwo-
lenia.
Napisanonapro±b¦GolokGerTaDzigme,przezDord»eJesie(Jegowi¡tobliwo±¢
DudziomaRinpocze).
Sarwa Mangalam.
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin