Garbage.Warrior.Xvid.AC3.txt

(56 KB) Pobierz
{255}{375}T�umaczenie: stefanwaldek@gmail.com
{1554}{1707}Na pustyni w stanie Nowy Meksyk,|architekt Michael Reynolds|od 35 lat prowadzi eksperyment mieszkaniowy...
{1798}{1880}Uwa�a, �e tam gdzie post�p, musz� zdarza� si� i b��dy.
{2014}{2061}Nie ka�dy my�li tak samo.
{2221}{2250}Czuj� si� jak w stadzie bizon�w.
{2285}{2393}Wszystkie gnaj� w panice|w kierunku trzystumetrowego klifu,
{2393}{2533}a ja lec� w tym stadzie i my�l�:|Nie mam zamiaru tam biec, nie chc� si� zabi�
{2618}{2660}Wi�c jakim� sposobem
{2660}{2819}Musz� wp�yn�� na to stado, �eby zawr�ci�y|i nie skoczy�y w przepa��
{2864}{2943}Je�li ludzko�� zniszczy nasz� planet�
{2943}{2967}Ja te� zgin�.
{3034}{3060}Wi�c pr�buj� ocali� w�asny ty�ek.
{3094}{3147}A to ogromna motywacja :)
{3171}{3213}GARBAGE WARRIOR
{3943}{3979}wspania�y, pomys�owy
{3977}{4093}postrzega �ycie inaczej ni� wi�kszo�� ludzi
{4167}{4210}Tak, zawsze pe�en pomys��w.
{4221}{4250}Chris, zona Mike'a.
{4265}{4323}Gdy siedzi cicho, pewnie kombinuje nad jakim� pomys�em.|Wtedy jest sob� najbardziej.
{4353}{4472}Wyprzedza swoje czasy, niezwykle skoncentrowany|na swoich projektach. No i uparty.
{4730}{4833}Wychowa�em si� w rodzinie baptyst�w.|Bez pota�c�wek, alkoholu czy hazardu.
{4845}{4893}Opu�ci�em dom tak szybko jak si� da�o.
{5110}{5230}Poszed�em na architektur� na uniwersytecie w Cincinnati,|zda�em egzaminy, dosta�em dyplom.
{5261}{5486}W tym momencie zda�em sobie spraw�,|�e obecna architektura jest bezu�yteczna.
{5568}{5660}Nie mia�a zwi�zku z Ziemi�, lud�mi ani ich potrzebami.
{5745}{5772}Uwielbiam rysowa� i budowa�.
{5796}{5978}Ale architekci nie odpowiadaj� obecnie wyzwaniom|jake przed nami stoj�.
{5997}{6123}Maj� szans� poprowadzi� nas we w�a�ciw� stron�
{6143}{6187}Ale nie robi� tego, co wi�cej, latami|rozwijamy dzia�ania kt�re do nik�d nie prowadz�
{6218}{6267}Ko�cz� si� zasoby ropy, wody pitnej
{6285}{6315}Mamy globalne ocieplenie.
{6326}{6366}Populacja ziemi ro�nie ca�y czas
{6386}{6432}Po prostu nie mamy ju� czasu.
{6584}{6668}Musimy zrobi� co� teraz, najp�niej jutro rano.
{6783}{6841}Jak tam �ciek? Zrobione?
{6961}{7000}I co, robisz tak jak chcieli�my ?
{7017}{7080}Tak. Podobaj� mi si� te trzy kawa�ki od g�ry.
{7177}{7271}Wszystkie te pomys�y mia�y na pocz�tku|na wzgl�dzie popraw� jako�ci �ycia.
{7308}{7357}Ale teraz m�wimy ju� o przetrwaniu.
{7517}{7545}Dobra
{7618}{7719}Jest 24,5 wolta, brak s�o�ca, bez obci��enia.
{7886}{7969}Przy ostatnim zaworze przelewowym|do zbiornika czystej wody...
{7986}{8176}Ale ostatni zaw�r przelewowy dla wszystkich obwod�w|jest tutaj.
{8298}{8436}Wida�, �e robimy cholernie du�o aby w przysz�o�ci|ta planeta nie nadawa�a si� do �ycia.
{8471}{8518}Wi�c zbli�aj�c si� do tego momentu
{8553}{8580}Pr�bujemy podsuwa� ludziom
{8580}{8672}metody na samowystarczalne �ycie.
{8822}{8858}Feniks
{8911}{8945}Ten dom nie jest pod��czony|do �adnych instalacji zewn�trznych.
{8945}{9047}Nie korzysta z sieci energetycznej, gazowej, wodoci�gowej,|�ciekowej.
{9070}{9110}Nie potrzebuje zasilania.
{9158}{9204}Mamy ponad 22 tys. litr�w wody,
{9204}{9280}�ywno�� sama ro�nie,|wewn�trzny system �ciekowy
{9302}{9335}temperatura 21 stopni przez ca�y rok,
{9431}{9465}Taki dom daje mo�liwo��
{9465}{9563}kontrolowania wszystkich aspekt�w �ycia w�asnymi r�kami.
{9615}{9692}Czteroosobowa rodzina mog�a by tu �y�|nie korzystaj�c ze sklepu spo�ywczego.
{9798}{9858}Ta strefa przeznaczona jest pod produkcj� �ywno�ci.
{9877}{9922}Wok� lataj�ce ptaki i owady.
{9977}{10024}A tam b�d� kozy, kury i kaczki.
{10110}{10133}Wi�c w�a�ciwie b�dzie tu
{10133}{10157}jak w amazo�skiej d�ungli.
{10161}{10210}6-metrowe drzewa,
{10210}{10338}a na g�rze zawieszona ma�a platforma|z ptakami drzewnymi
{10338}{10421}papugami, kanarkami, chrz�szczami,|pszczo�ami i motylami ...
{10526}{10603}To rozwi�zanie dla ludzko�ci
{10642}{10742}Zajmuj� si� tym od 30 lat|i uda�o mi si� zaledwie nadgry�� kawa�ek
{10751}{10884}tej wiedzy kt�ra jest do odkrycia.
{11123}{11205}1019 radio, najwi�ksza ca�kowicie zasilana s�o�cem|stacja radiowa
{11576}{11644}Najwieksz� obsesj� Mike'a jest praca.
{11687}{11718}Zdecydowanie praca.
{11751}{11934}Czasem budz� si� w nocy napi� wody,albo co�,|a tu Mike. Patrzy gdzie� w dal.
{12336}{12402}Zawsze �ni� mi si� budynki albo inne rzeczy,|kt�rymi si� zajmuj�.
{12491}{12529}Spa�em kiedy�
{12529}{12655}i we �nie zobaczy�em skorup� w kszta�cie muszli
{12666}{12722}Zrobi�em szkic i pokaza�em Tedowi ...
{12736}{12823}Powiedzia�em mu �e to mi si� przy�ni�o|i chcia�bym cos takiego zrealizowa�.
{12823}{12867}Z obrazkami i wszystkim...
{12878}{12950}Pogadali�my jak to zrobi�|i Ted to wykona�.
{13056}{13132}Podzieli�em si� z nim marzeniami,|a on je zrealizowa�.
{13145}{13202}A potem sta�y si� te� jego marzeniami.
{14075}{14110}Butelki to klejnoty !
{14138}{14172}To �mieci.
{14202}{14262}Staj� si� klejnotami z piaskowanego szk�a.
{14478}{14533}M�j ojciec zbiera� wszystko.
{14556}{14689}S�oiki po majonezie, kartony po mleku, klucze|- wszystko sk�adowa� w piwnicy.
{14708}{14779}Je�li p�jdziesz tam, znajdziesz jeszcze wszystkie|s�oiki po majonezie, jaki zjedli�my.
{14806}{14901}Nie wiedzia� po co to zbiera,|nie by�o mu do niczego potrzebne.
{14901}{14966}Po prostu uwa�a�, �e to za dobre aby wyrzuci�.
{15601}{15650}Thumb House (Dom Kciuk), wybudowany w 1972
{15782}{15813}To pierwszy dom zbudowany w ca�o�ci|z puszek po piwie.
{15844}{15902}Nazywa si� Dom Kciuk,|bo... wygl�da jak kciuk
{15945}{16029}Jest w niez�ym stanie, wygl�da na m�odszy.
{16052}{16138}Chod�, zobacz, wida� ceg�y z puszek od piwa.
{16240}{16290}Robili�my domy z cegie�.
{16310}{16346}A ceg�y robi�em z puszek.
{16363}{16435}Powi�zane drutem kawa�ki blachy aluminiowej jak reflektory.
{16460}{16552}Zbudowa�em dwa albo trzy domy t� metod�,|po czym zdecydowa�em u�ywa� ju� pojedynczych puszek.
{16822}{16878}Solidna �ciana, po 35 latach
{16965}{17052}Pierwszy przyk�ad domu z oknami zorientowanymi na po�udnie.
{17065}{17255}Zacz��em zdawa� sobie spraw�,|�e mo�na wykorzysta� s�o�ce buduj�c w ten spos�b.
{17489}{17550}Odk�d robi� to co robi�,
{17559}{17730}obserwuj� �e miasta zbli�aj� si� do stanu zapa�ci|z powodu awarii infrastruktury
{17727}{17819}i staj� si� miejscami niebezpiecznymi, pe�nymi chaosu,|nie radz�cymi sobie z problemami.
{17829}{17911}Widz� jak s� opuszczane, a ludzie
{17939}{18043}wracaj� tam tylko aby pilnowa� r�znych d�br.
{18237}{18339}Jakie jeszcze odpady mamy na tej Ziemi w nadmiarze ?
{18358}{18383}Opony !
{18411}{18493}S� elastyczne, termicznie pojemne, wytrzyma�e,|nie wymagaj� cementu.
{18541}{18630}Mo�esz zbudowa� kompletn� �cian�,|maj�c tylko opony, �opat� i ziemi�.
{18645}{18682}Ma totaln� obsesj�.
{18700}{18879}Jest bardzo na tym skupiony i zdeterminowany.
{18961}{19024}Ubili�my ziemi� m�otami,
{19034}{19125}naprawd� ciasno,|i wysz�a nam sprasowana do 90% ceg�a
{19152}{19263}Na pocz�tku lat 70 m�wiono o energii s�onecznej|i  masie termicznej domu.
{19277}{19351}Wtedy zacz��em sobie u�wiadamia� jak istotna jest ta masa.
{19365}{19395}Ziemia ubita w oponie
{19406}{19431}- to masa !
{19431}{19474}Masa akumuluje ciep�o
{19497}{19625}Pomy�la�em : Bo�e... przecie� to tyle energii....
{19652}{19709}To jest przecie�
{19709}{19749}pot�ga...
{19876}{19971}Skoro ju� zapewnisz mas� termiczn� w domu ...
{19986}{20025}Ona nie zniknie!
{20111}{20166}To jest pierwszy 'Earthship'.
{20205}{20232}Potrzebowa�em domu
{20250}{20306}bo w�a�nie si� pobierali�my z Chris ...
{20334}{20414}oto on, 20 lat p�niej,|i dalej w nim mieszkamy, bo si� sprawdza
{20593}{20622}Bardzo prosty, �atwy w budowie
{20713}{20760}Wszystko to otynkowane puszki.
{20794}{20835}Nie ma tu drzwi, nie ma �cian
{20858}{20939}To w�asciwie kilka pokoi w kszta�cie litery U
{20962}{21000}Wychodz�cych na ogr�d
{20999}{21046}Wszystkie okna zorientowane na s�o�ce
{21059}{21144}Zim� s�o�ce pod niskim k�tem zalewa ca�y dom
{21144}{21263}i ciep�o jest absorbowane przez masywne �ciany z opon...|Tak jest magazynowane.
{21276}{21294}Tylko masa termiczna.
{21294}{21374}Nie ma rachunk�w za ogrzewanie.|Nie ma ogrzewania ani klimatyzacji.
{21385}{21476}Mamy kominek. Rozpalamy go tylko w �wi�ta. To wszystko.
{21575}{21615}Tutaj rzeba by� przygotowanym r�wnie� na zim�.
{21615}{21750}Je�li si� nie jest - mo�na umrze�.|Temperatura potrafi spa�� do -35 stopni F (ok. -37C).
{21790}{21861}J�zyk mo�e przymarzn�� do policzk�w, je�li nie uwa�asz.
{21867}{21886}Tak zimno bywa ...
{21897}{22020}A my �yjemy tutaj ju� prawie 20 lat,|bez �adnego systemu grzewczego.
{22058}{22211}To spory stres dla cz�owieka, ale r�wnie� dla ca�ej planety..
{23169}{23224}Castle Compound ,Taos,|wybudowane w latach 1976-1986
{23264}{23409}Prac� nad tym osiedlem rozpocz�li�my 30 lat temu.
{23522}{23576}W�a�ciwie to poligon testowy.
{23732}{23807}Dekada pracy tutaj to by�a pewna ewolucja.
{23973}{24034}Nie przejmowali�my si� estetyk�,|skupili�my si� na funkcjonalno�ci.
{24088}{24134}Wybydowali�my wtedy tutaj wielki wiatrak
{24153}{24209}kt�ry zosta� obecnie zdemontowany.
{24225}{24270}Spisywa� si� tak dobrze
{24270}{24355}�e a� musieli�my otoczy� go specjalnym budynkiem,|�eby nie odlecia�.
{24389}{24433}Produkowa� mas� energii.
{24543}{24641}Wszystkie te budynki przedstawiaj� przebieg eksperyment�w
{24641}{24702}i b��d�w, na kt�rych si� uczyli�my.
{25227}{25278}To pierwszy postawiony budynek
{25278}{25427}Zosta� nazwany dziadkiem earthship'�w, bo to pierwszy|w kt�rym spr�bowali�my wdro�y� wszystkie te pomys�y.
{25434}{25582}Nasz pierwszy budynek bez �adnych pod��cze� (off-grid),|prawdopodobnie pierwszy tego typu na �wiecie.
{25602}{25660}Tak, zdecydowanie dziwny kszta�t
{25670}{25723}aby chwyta� wiatr.
{25802}{25846}To pierwsza realizacja,
{25858}{25943}w kt�rej wykorzysta�em wiatr, s�o�ce,wewn�trzny ogr�d,|odpady do budowania
{25955}{26028}Wszystko razem w jednym budynku.|I tak to wygl�da .
{26057}{26164}Wszystko by�o niesamowicie...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin