The Limits of Control (2009) (DVD-RIP).txt

(10 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{906}{1040}{y:b}LIMITY KONTROLI
{2534}{2650}/Gdy w d� zosta�em uniesiony oboj�tnymi rzekami|/Ju� nie czu�em si� prowadzony przez holowniczych...
{4720}{4784}/BIZNES KLASA
{5294}{5382}Nie m�wisz po hiszpa�sku, prawda?
{5538}{5584}Jeste� gotowy?
{5588}{5616}Wszystko gra?
{5630}{5651}Tak.
{5685}{5710}To dobrze.
{6078}{6169}U�yj swojej wyobra�ni|i umiej�tno�ci.
{6283}{6366}Wszystko jest subiektywne.|Cokolwiek to znaczy...
{6370}{6444}Nie dodawaj nic od siebie.
{6992}{7125}Ten, kt�ry ma si� za najpot�niejszego,|musi sko�czy� na cmentarzu.
{7315}{7415}Tam przekona si�,|czym naprawd� jest �ycie.
{7438}{7521}Odrobin� brudu.
{7582}{7655}La vida no vale nada.|[�ycie jest nic nie warte.]
{7923}{8027}Diamenty s� najlepszymi przyjaci�mi|ka�dej dziewczyny.
{8042}{8113}- Uwa�aj.|- Przecie� uwa�am.
{8119}{8186}Daj mu kluczyki.
{8622}{8727}Udaj si� do wie�.|Potem do kawiarni.
{8731}{8777}Przyczaj si� na kilka dni.
{8781}{8854}I czekaj na skrzypce.
{8886}{8959}Wszech�wiat nie ma �rodka|ani kraw�dzi.
{8975}{9030}Rzeczywisto�� jest przypadkowa.
{9098}{9161}Chcesz, �ebym to przet�umaczy�?|Bo nic nie zrozumia�em.
{9165}{9190}Nie trzeba.
{9220}{9250}Zrozumia�.
{10282}{10347}Mi�ej podr�y.
{13621}{13676}/MADRYT
{21130}{21186}Co dla pana?
{21190}{21246}Dwie espresso w oddzielnych fili�ankach.
{21250}{21280}Podw�jne espresso?
{21284}{21386}Nie, dwie espresso|w oddzielnych fili�ankach.
{21866}{21900}Prosz� bardzo.
{21904}{21962}Nie, chcia�em dwie espresso.
{21966}{22063}Dwie espresso.|W oddzielnych fili�ankach.
{22082}{22138}Dobrze.
{22635}{22675}Prosz� bardzo.
{22685}{22824}Dwie espresso w oddzielnych fili�ankach.
{22828}{22904}Klient zawsze ma racj�.
{28543}{28583}Prosz� pana.
{28587}{28666}Dwie espresso.|W oddzielnych fili�ankach.
{28670}{28718}Dwie espresso.|W oddzielnych fili�ankach.
{28722}{28774}Tak.
{28999}{29065}Dwie espresso.
{30818}{30889}Nie m�wisz po hiszpa�sku, prawda?
{30893}{30946}Nie.
{31196}{31264}Strasznie tu g�o�no.
{31275}{31340}Bardzo g�o�no.
{31450}{31533}Mo�e interesujesz si� muzyk�?
{31614}{31729}Wierz�, �e instrumenty muzyczne,|zw�aszcza te drewniane,
{31764}{31859}takie jak wiolonczela, skrzypce,|albo gitara...
{31880}{31955}rozbrzmiewaj� nawet wtedy,|gdy nikt na nich nie gra.
{31976}{32045}Posiadaj� pami��.
{32049}{32076}Ka�da nuta,
{32080}{32134}kt�r� na nich zagrano...
{32195}{32258}nadal w nich drzemie...
{32314}{32390}rozbrzmiewaj�c w moleku�ach drewna.
{32630}{32756}My�l�, �e tak jak wszystko,|tak i to jest kwesti� postrzegania.
{33142}{33203}Co� jeszcze?
{33265}{33372}Czekaj razem z dziewczyn�.|Jest przekorna.
{34507}{34593}/MUZEUM NARODOWE|/CENTRUM SZTUKI
{37138}{37226}Nie m�wisz po hiszpa�sku, prawda?
{37297}{37350}Nie.
{37492}{37600}Tak, zostawi�e� torb� bez opieki.
{37604}{37674}Nic w niej nie ma.
{38334}{38411}Podoba ci si� m�j ty�ek?
{38482}{38535}Tak.
{38546}{38614}Wi�c o co chodzi?
{38627}{38695}Nie lubisz seksu?
{38705}{38776}Nie, kiedy pracuj�.
{38780}{38839}Naprawd�?
{38925}{38997}Jak to wytrzymujesz?
{43820}{43875}Cze��.
{43887}{43987}Podoba ci si� m�j p�aszcz|przeciwdeszczowy?
{44199}{44252}Tak.
{44830}{44916}A wi�c telefon�w te� nie lubisz.
{45048}{45102}�adnej broni,
{45106}{45170}�adnych telefon�w,
{45174}{45238}�adnego seksu.
{48354}{48420}Nie m�wisz po hiszpa�sku, prawda?
{48434}{48477}Nie.
{48596}{48692}- Witam, co pani poda�?|- Poprosz� wod�.
{49349}{49434}- Woda dla pi�knej pani.|- Dzi�kuj�.
{49546}{49611}"Podejrzenie"
{49651}{49711}Hitchcock.
{49762}{49846}Mo�e interesujesz si� filmami?
{49946}{50020}Lubi� stare produkcje.
{50047}{50173}Mo�na si� z nich dowiedzie�,|jak wygl�da� �wiat 30, 50, 100 lat temu.
{50198}{50281}Ubrania, telefony, poci�gi....
{50337}{50432}spos�b, w jaki ludzie palili papierosy.
{50467}{50537}Drobne szczeg�y z �ycia.
{50569}{50695}Najlepsze filmy s� jak sny,|kt�rych nie jeste� pewien.
{50761}{50866}Kr��y mi po g�owie obrazek pokoju,|kt�ry jest wype�niony piaskiem.
{50881}{51004}A w moim kierunku leci ptak,|kt�ry zanurza swoje skrzyd�o w piasku.
{51021}{51143}I szczerze m�wi�c nie wiem,|czy ten obraz pochodzi ze snu, czy z filmu.
{51362}{51421}Czasami lubi�, kiedy w filmie|ludzie po prostu siedz�.
{51425}{51492}I nic nie m�wi�.
{52188}{52248}A no tak.
{52446}{52546}Diamenty s� najlepszymi przyjaci�mi|ka�dej dziewczyny.
{52649}{52714}Widzia�e� "Dam� z Szanghaju"?
{52718}{52777}Orsona Wellesa?
{52781}{52846}Zupe�ny bezsens.
{52850}{52885}Rita Hayworth, jako blondynka.
{52890}{52960}To chyba jedyny film,|w kt�rym by�a blondynk�.
{52990}{53097}Zupe�nie jak gra.|Oszustwo, blask...
{53144}{53193}strzelanina i rozbite lustra.
{53334}{53413}Jej posta� ginie na ko�cu.
{56022}{56102}Wi�c w ko�cu mam to,|czego potrzebujesz.
{56173}{56263}A czy ty masz to,|czego ja potrzebuj�?
{57078}{57186}Dzi�ki temu nasza mi�osna przygoda|potrwa jeszcze jedn� noc.
{57415}{57489}Lubisz mo�e Schuberta?
{57628}{57695}Ja go uwielbiam.
{57736}{57809}Zmar� w wieku 31 lat.
{57906}{57970}Mniej wi�cej.
{63687}{63762}Nie m�wisz po hiszpa�sku, prawda?
{63766}{63819}Nie.
{63967}{64049}Mo�e interesujesz si� nauk�?
{64126}{64203}Mnie fascynuj� moleku�y.
{64245}{64400}Mistycy islamscy twierdz�, �e jeste�my,|jak wiruj�ca w ekstazie planeta.
{64454}{64631}Ale moim zdaniem, ka�dy z nas|jest zbiorem ruchomych moleku�.
{64697}{64771}Wiruj�cych w ekstazie.
{64983}{65029}W niedalekiej przysz�o�ci...
{65040}{65130}zu�yte rzeczy b�d� odnawiane|za pomoc� zmiany ich moleku�.
{65167}{65237}Para but�w.|Opona.
{65273}{65404}Detekcja molekularna pozwoli tak�e|na ustalenie fizycznej historii obiekt�w.
{65450}{65535}Na przyk�ad to pude�ko zapa�ek.
{65539}{65667}Zbi�r jego moleku� m�g�by pozwoli�|na ustalenie, gdzie si� wcze�niej znajdowa�o.
{65729}{65804}Mogliby to zrobi� z twoimi ubraniami.
{65808}{65886}A nawet twoj� sk�r�.
{66270}{66364}Wszech�wiat nie ma �rodka|ani kraw�dzi.
{66728}{66842}Poczekaj przez trzy dni,|dop�ki nie zobaczysz chleba.
{66916}{66993}Gitara ci� znajdzie.
{67193}{67294}S� pomi�dzy nami ci,|kt�rych nie ma w�r�d nas.
{67334}{67407}Nie nale�� ani do jednych,|ani do drugich.
{75318}{75340}Przepraszam.
{75345}{75421}Jest pan ameryka�skim gangsterem?
{75437}{75490}Nie.
{75522}{75586}M�wi, �e nie.
{75671}{75716}Mo�e tak tylko m�wi...
{81856}{81921}Ju� zamkni�te.
{81990}{82094}Zamkni�te, to tylko pr�ba.
{82226}{82314}Nie m�wisz po hiszpa�sku, prawda?
{82502}{82558}Usi�d�.
{85384}{85486}/Ten, kt�ry ma si� za najpot�niejszego,
{85622}{85704}/musi sko�czy� na cmentarzu.
{85764}{85834}/Tam przekona si�,
{85842}{85921}/czym naprawd� jest �ycie.
{86096}{86220}/Odrobin� brudu.
{94831}{94919}Nie m�wisz po hiszpa�sku, prawda?
{94982}{95043}Ja r�wnie�.
{95096}{95178}Chyba, �e jestem w Hiszpanii.
{95287}{95381}W dalszym ci�gu nazywa si� ich bohem�?
{95385}{95430}M�j dziadek by� z Bohemii.
{95460}{95515}Z Bohemii, ale w sensie,|�e pochodzi� z Czech.
{95525}{95684}W�tpi�, aby darzy� sympati�|tak� bohem�.
{95726}{95853}Oczywi�cie s� w�r�d nich|prawdziwi arty�ci.
{95862}{95932}Mo�e interesujesz si� sztuk�?
{95936}{96000}Malujesz?
{96021}{96074}Tak.
{96078}{96242}Dyskutowali�my sobie o momencie,|w kt�rym s�owo bohema zacz�to stosowa�
{96254}{96337}w odniesieniu do artyst�w,|albo os�b o duszy artysty, prawda?
{96469}{96551}Nie wiem, jakie s� tego korzenie.
{96555}{96610}Oczywi�cie mamy oper� Pucciniego|"La Boheme".
{96614}{96682}Na podstawie francuskiej ksi��ki|"Scenes de la vie de boheme".
{96686}{96758}Opublikowanej najprawdopodobniej|w po�owie XIX wieku.
{96762}{96930}Kilka lat temu powsta� nawet|dziwnie pi�kny film produkcji fi�skiej...
{96985}{97022}oparty na tej w�a�nie ksi��ce.
{97026}{97158}Ale kiedy zacz�to u�ywa� s�owa "bohema",|albo francuskiego "boheme"?
{97190}{97241}W tej kwestii mog� tylko spekulowa�.
{97785}{97813}Oczywi�cie.
{97835}{97940}Domy�lam si�, �e masz co� do roboty.
{97997}{98098}Meksykanin ci� odnajdzie.|To on ma kierowc�.
{98105}{98164}Tak...
{98170}{98229}kierowc�.
{98490}{98566}Zdajesz sobie spraw�...
{98594}{98707}�e ta gitara nale�a�a kiedy�|do Manuela el Sevillano.
{98762}{98890}Wierz lub nie, ale nagrano j�|na woskowym cylindrze w 1920 roku.
{98986}{99089}Tylko B�g jeden wie,|co si� z ni� dalej dzia�o.
{99305}{99385}Mi�o si� z tob� rozmawia�o.
{99502}{99599}Jak to powiadaj�...|La vida no vale nada.
{111985}{112051}Los Americanos!
{115633}{115721}Nie m�wisz po hiszpa�sku, prawda?
{116090}{116182}S�ysza�em, �e masz pi�kn� dziewczyn�.
{116212}{116265}�pi.
{116486}{116545}Sukinsyn.
{116572}{116599}Jest strasznie pi�kna.
{116630}{116660}Przepi�kna.
{116835}{116896}Starsi ludzie z mojej wioski|zwykli mawia�:
{116900}{117001}"Wszystko jest zmienione przez kolor szk�a,|przez kt�re spogl�dasz".
{117205}{117281}Nic nie jest prawdziwe.
{117339}{117416}Wszystko jest wymy�lone.
{117536}{117615}Zwracasz uwag� na odbicie?
{117644}{117715}Czasami odbicie jest dla mnie|bardziej rzeczywiste
{117719}{117776}ni� przedmiot, kt�ry si� odbija.
{118111}{118197}Mo�e interesujesz si� halucynacjami?
{118248}{118321}Pr�bowa�e� kiedy� pejotlu?
{118510}{118567}Wiesz, kim s� Huicholes?
{118750}{118825}Nosz� lustra na szyjach.
{118829}{118921}I graj� na skrzypcach w�asnej roboty.
{118945}{119028}Skrzypcach z jedn� strun�.
{119599}{119673}Zadzwoni� do kierowcy.
{119753}{119823}�adnych telefon�w.
{119957}{119980}W porz�dku.
{120015}{120040}Tak, tak, tak.
{120045}{120065}Dobra.
{120077}{120102}Rozumiem.
{120128}{120143}W porz�dku.
{121840}{121879}/LA VIDA NO VALE NADA
{122039}{122109}No dalej, wsiadaj.
{122184}{122258}Dobra, spoko. Super.
{122366}{122436}�adnych telefon�w.
{126982}{127172}Ci, kt�rzy maj� si� za najpot�niejszych,|powinni sko�czy� na cmentarzu.
{127176}{127268}Tam przekonaj� si�,|czym naprawd� jest �ycie.
{145553}{145632}Zasrane hiszpa�skie dupki.
{145662}{145741}Jezu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin