ZNACZENIE REFORMACJI DLA EUROPY.pdf

(55 KB) Pobierz
ZNACZENIE REFORMACJI DLA EUROPY
Dariusz Kadulski
ZNACZENIE REFORMACJI DLA EUROPY
Marcin Luter ogłaszając 31 października 1517r.
swoich 95 tez nie mógł wiedzieć jak doniosłe
znaczenie dla europejskiej myśli będzie miał ruch
reformacyjny. Nie mógł tego wiedzieć, gdyŜ najpewniej
nie o reformację i schizmę mu chodziło, a raczej o
dyskurs teologiczny, dotyczący głównie nauki o
usprawiedliwieniu. Do dyskursu nie doszło, a wraz z
upływem czasu obie strony – i Luter i papiści –
przestali się wzajemnie słuchać. Musiało upłynąć
blisko pięć stuleci by w Święto Reformacji 31
października 1999r. w Augsburgu luteranie i katolicy
podpisali Wspólną deklarację w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu . „W Polsce napisano juŜ kilka prac
doktorskich na Wydziałach Teologicznych nt. nauki o
usprawiedliwieniu w świetle recepcji Wspólnej
deklaracji . Wykłada się na ten temat na wszystkich
Wydziałach Teologicznych, niezaleŜnie od wyznania.” 1
W obliczu tych ostatnich wydarzeń chyba śmiało moŜna
spekulować, Ŝe w dzisiejszych czasach Marcin Luter
być moŜe nie miałby powodów do ogłaszania swoich tez.
Jednak rozłam w Kościele Zachodnim stał się faktem i
przez długi czas przepaść między stronami raczej się
powiększała.
Jednak przedmiotem naszego zainteresowania nie
jest aspekt teologiczny myśli reformacyjnej lecz jej
wpływ na zmiany jakie dokonały się w Europie i nie
1 http://info.wiara.pl/wydruk.php?grupa=4&art=1098676177 – dnia 09.05.2008r.
tylko, wszak dzięki protestantyzmowi koncepcja
liberalnego porządku rozkrzewiła się za oceanem.
Vivian Green stwierdza, Ŝe „reformacja przeszła
przez znaczną część Europy Zachodniej niby huragan,
wywierając ogromny wpływ nie tylko na Ŝycie
religijne, lecz zmieniając układy społeczne i
polityczne. śaden innych ruch od czasów wczesnego
chrześcijaństwa nie był tak powszechny, głęboki i nie
przyniósł tak trwałych zmian.” 2
Reformacja w swojej istocie nie dąŜyła do
reformowania i modernizowania świata lecz do
przywrócenia starego ładu bliŜszego pierwotnemu
chrześcijaństwu. „Chrześcijaństwo pierwotne nie było
[jednak] Ŝadnym wyraźnie określonym systemem wierzeń
oraz instytucji, lecz religią wewnętrznie
niejednorodną i ewoluującą na przestrzeni wieków
[...] Reformacja narodziła się [więc] jako ruch
społeczno-religijny z góry skazany na rozłamy. Trzy
pierwsze rozłamy w łonie Reformacji – kalwinizm,
luteranizm i anabaptyzm – były prostym odbiciem
trzech róŜnych definicji pierwotnego chrześcijaństwa
i trzech stopni determinacji w dąŜeniu do jego
rekonstrukcji […] ChociaŜ Reformacja była ruchem
restauracji zapatrzonym w głęboką przeszłość,
spowodowała jednak modernizacje Europy na
niespotykana wcześniej skalę” 3 Potencjał
modernizacyjny wyłonił się z niej jako produkt
uboczny. Wszak doktryny religijne mające swoje
korzenie w Reformacji zdefiniowały na nowo stosunki
2 V. Green, Reformacja, Warszawa 2000, s. 5.
3 A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2001, s. 230-
232.
między „jednostką a Kościołem, jednostką i
społeczeństwem, społeczeństwem i państwem kładąc
nacisk na autonomiczną godność jednostki i wtórne
znaczenie instytucji. Protestantyzm to religia
prywatna , osobista, pozbawiona oparcia w
instytucjach religijnych. W ten sposób przywódcy
Reformacji doprowadzili do osłabienia dwóch głównych
filarów ustrojowych ówczesnej Europy: Kościoła i
monarchii.” 4 Podobnie jak Renesans nie stworzył
uniwersytetów, ale przyczynił się do ich rozkwitu,
tak reformacja znakomicie wpłynęła na powstanie
kapitalizmu i demokracji – chociaŜ ich początki
powstawały wcześniej.
Dalej koniecznie trzeba wspomnieć, Ŝe powstanie
wielości kościołów – swoistej konkurencji na gruncie
religijnym – pogłębiło pluralizm instytucjonalny i
kulturowy i przyczyniło się do zdynamizowania
społeczeństw.
Reformacja to religia słowa, a nie rytuału – jak
katolicyzm czy prawosławie. Rytuał jest
bezrefleksyjny, nawykowy i automatyczny. Słowo jest
nośnikiem sensu, podlega krytyce. Reformacja w
procesie racjonalizacji religii przyczyniła się do
oczyszczenia chrześcijaństwa „z pogańskich domieszek
magicznych – cudów, sakramentów, kultu świętych,
adoracji relikwii, posągów, obrazów […] [zredukowała]
do minimum liturgię, rytuał i sformalizowane
ceremonie sakralne. W protestantyzmie Bóg stał się
NajwyŜszym Prawodawcą, a człowiek – racjonalnym sługą
jego prawa.” 5 Racjonalność ta przejawiała się w
metodycznej systematyzacji własnego Ŝycia polegającej
4 Tamże.
5 Tamże.
na rygorystycznym poddaniu uczuciowych i zmysłowych
motywów działania chłodnej kontroli rozumu. śycie
wypełnione pracą, zaplanowane, z metodycznym
wykorzystaniem czasu, stało się w etyce
protestanckiej najwyŜszym ideałem moralnym – co
odbiło się choćby na stereotypach jakie funkcjonują
wobec narodowości bliŜszych protestantyzmowi. Po
drugie, przejawiała się tez w odrzuceniu ze świata
wszystkiego, co w nim etycznie irracjonalne. Ta
pierwsza cecha przyczyniła się do połoŜenia akcentu
na działania instrumentalne, celowe i racjonalne
kosztem zachowań emocjonalnych. Ta druga eliminowała
z kolei działania tradycjonalne. Dlatego właśnie etos
protestancki stworzył ideologiczne podstawy
demokracji.
Do tego doktryna predestynacji głosiła skrajny
determinizm, który wobec braku autonomii względem
Boga umoŜliwił uniezaleŜnienie się od ziemskich
autorytetów. Determinizm eschatologiczny pociągał za
sobą indywidualizm w Ŝyciu doczesnym. Determinizm
głoszący równość wobec Boga stworzył klimat
egalitaryzmu. Zbawienie nie zaleŜało od pozycji w
hierarchii kościelnej, politycznej czy ekonomicznej,
ale od indywidualnej wiary. Szewc, monarcha czy
luterański biskup – wszyscy bez róŜnicy stawali wobec
Boga z tej samej pozycji uzaleŜnienia zbawienia do
łaski Boga. Nie mogli tego zmienić swoimi czynami
czy przykryć moŜliwościami finansowymi. Determinizm
kreował aktywistyczną postawę wobec świata.
Subiektywne oddziaływanie wiary w predestynację
powodowało dąŜenie do uzyskania pewności zbawienia.
Znajdowano ja w racjonalnym sposobie Ŝycia opartym na
ascetycznej pracy i samodyscyplinie. Praca nie
prowadziła do zbawienia, ale prowadziła do bogactwa,
a to było oznaka łaski Boga. Nastąpiło przesunięcie z
faworyzowania Ŝycia kontemplacyjnego i odwracania się
od świata na aktywne, ascetyczne poprawianie świata.
W okresie drugiej reformacji angielscy nonkonformiści
i radykalni protestanci z Niderlandów doprowadzili do
innowacji ekonomicznych w XVIII w., które spowodowały
rewolucje bankowości, handlu i przemysłu. MoŜna
obserwować pewne uświęcenie świeckich obszarów
działalności człowieka. Indywidualizm, egalitaryzm i
aktywizm stały się waŜnym elementem Oświecenia,
liberalizmu i przeszły w proces sekularyzacji.
„Protestantyzm [...] stworzył w znacznej mierze
rzeczywistość społeczno-kulturową, która unicestwiła
z zewnątrz mentalność religijną: kapitalizm
generujący konsumpcyjny styl Ŝycia oraz Oświecenie,
liberalizm i socjalizm roztaczający atrakcyjne
perspektywy szczęśliwej egzystencji na ziemi.
Czynniki te raz wzięte doprowadziły do erozji
wyobraźni eschatologicznej i zmiany hierarchii
wartości.”
Podsumowując moŜna uznać, Ŝe Reformacja jest
zbiorem paradoksów. DąŜąc do odbudowy autorytetu
tradycji, doprowadziła do jego całkowitej ruiny.
Będąc ruchem restauracyjnym spowodowała modernizację
ustroju społecznego Zachodu. Będąc antyhumanistycznym
nurtem chrześcijaństwa przyczyniła się do narodzin
demokracji i postawienia sumienia jednostki ponad
państwem i Kościołem. Głosiła ascezę ale
przyspieszyła rozwój konsumpcyjny w cywilizacji
Zgłoś jeśli naruszono regulamin