Nekroskop 5 Roznosiciel.txt

(941 KB) Pobierz
Nekroskop V - Roznosiciel
NEKROSKOP V - ROZNOSICIEL 
przepisa�: Kesek - kesek@skrzynka.pl 
 Wprowadzenie 

Cz�� pierwsza 
  Rozmowa w kostnicy. 
  "...siedz� ma�e, niezno�nie gryz�ce." 
  Odmieniec. 
  Kto� umiera. 
  Wskrzeszeni. 
  Czerwony alarm. 

Cz�� druga (cztery lata wcze�niej) 
  Lodowe pustkowia. 
  Wygna�cy. 
  Opowie�� Ferenca. 
  Zamarzni�ci lordowie. 
  Wi�zy krwi. 
  Mroczny sojusz. 

Cz�� trzecia 
  �owcy i zwierzyna. 
  Johny znaleziony. 
  Johny... Found. 
  Sny. 
  "...fantazje". 
  Coraz bli�ej piek�a. 
  Upiorne skrzy�owanie. 
  Zab�jcy wampir�w. 

Cz�� czwarta 
  Ethor - Zek - Perchorsk. 
  W pojedynk� - Gwiezdna kraina - Rezydent. 
  Harry i Karen - zagro�enie. 
  Znowu Perchorsk - kraina wiecznych lod�w. 
  Zach�d s�o�ca - egzorcyzmy - umys� Boga. 
  Podniebna bitwa. 
  Stopienie - rozszczepienie - zako�czenie. 
  Epilog. 
* * *

    Wchodz�c szlakiem Mobiusa do budynku, Keogh pozwoli�, by p�czkuj�cy w nim 
wampirzy instynkt doprowadzi� go na odpowiednie pi�tro. Komu�, kto jak Nekroskop 
kreowa� w�asne drzwi sam� moc� liczb, zamki w tych realnie istniej�cych nie 
mog�y przysporzy� problem�w. Dwukrotnie jednak z przyzwyczajenia chcia� zapali� 
�wiat�o i dopiero w�wczas dotar�o do niego, �e to niepotrzebne. W pewnej chwili 
natrafi� na du�e lustro, a to, co w nim zobaczy� - obraz m�czyzny o poci�g�ej 
twarzy i �wiec�cych czerwonawych oczach - zafascynowa�o go i przerazi�o 
jednocze�nie. By� oczywi�cie �wiadom zachodz�cych w nim zmian, ale dot�d nie 
pojmowa�, jak szybki to proces. To wywo�a�o w nim mieszane uczucia i jakie� 
dziwne pragnienia: t�sknot� za noc� i tajemnic�, za w�dr�wk� w jakie� obce 
miejsca, cho�by i w poszukiwaniu �upu. No i w�a�nie zaw�drowa� w takie miejsce. 
Ale �up �upowi nier�wny... 

    Dla Melissy, Heather, Anny i Eleanor. Tyle razy s�czy�y ze mn� wino i 
delektowa�y si� egzotycznymi daniami, a ich s�odkie usta prze�ciga�y si� w 
poruszaniu dziwnych i obscenicznych temat�w, maj�cych wzbudzi� we mnie niesmak 
(i mo�e po�askota� m�j umys�?), Trwa�o to a� do chwili, gdy zbyt p�no - zada�em 
sobie pytanie: co cztery tak rasowe potwory robi� w tak mi�ej chi�skiej 
restauracji? 

WPROWADZENIE

    Zdolno�ci ponadzmys�owe, kt�re Harry Keogh odziedziczy� po matce, 
rozwin�y si� w nim w spos�b niespotykany. Harry jest Nekroskopem, rozmawia z 
umar�ymi, podobnie jak zwykli ludzie rozmawiaj� ze swymi przyjaci�mi i 
s�siadami. I rzeczywi�cie - z Harrym przyja�ni� si� t�umy zmar�ych, on jest 
jedynym �wiat�em w ich wiecznej ciemno�ci, jedynym ogniwem ��cz�cym ich z 
utraconym �wiatem. 
    Powszechna wiedza na temat �mierci mija si� z prawd�; umys�y nie tylko 
nie obracaj� si� wraz z cia�ami w proch, ale nawet kontynuuj� swe dzie�o, 
korzystaj�c z niezliczonych mo�liwo�ci, jakie za �ycia nie by�y im dane. Pisarze 
nadal "pisz�" arcydzie�a, kt�re nigdy nie doczekaj� wydania, architekci 
projektuj� bajeczne, niemal doskona�e miasta, kt�rych nikt nigdy nie zbuduje; 
matematycy, poszukuj�c Czystej Liczby, zbli�aj� si� do wyk�adnik�w, kt�rych 
jedyn� granic� jest niesko�czono��. 
    Jako ch�opiec Harry swymi ezoterycznymi "talentami" pomaga� sobie w 
nauce; nigdy nie przepada� za szko��, tote� kilku bardziej do�wiadczonych 
przyjaci� zza grobu pokaza�o mu skr�ty umo�liwiaj�ce omini�cie owych szkolnych 
problem�w. Dzi�ki temu odkry� w sobie poci�g do matematyki instynktownej, czy 
te� intuicyjnej. 
    Ale Harry Keogh nie by� jedynym, kt�ry "rozmawia�" z umar�ymi. Radziecki 
Wydzia� E (Wydzia� Rozwoju Paranormalnego) korzysta� ze zdolno�ci Borysa 
Dragosaniego, nekromanty, kt�ry wydziera� bezczeszczonym cia�om ich sekrety. To, 
za co Ogromna Wi�kszo�� kocha�a Harry'ego, w przypadku Dragosaniego budzi�o 
tylko ��k i odraz�. R�nica by�a a� nadto widoczna: podczas gdy Nekroskop 
jedynie rozmawia� z umar�ymi, daj�c im przyja�� i pociech� i nie ��daj�c nic w 
zamian, rosyjski nekromanta si�ga� w g��b i bra�, co chcia�! Przed Dragosanim, 
pomnym ohydnych nauk pogrzebanego przed wiekami, ale wci�� jeszcze nieumar�ego 
wampira, kt�ry obdarzy� go swym nasieniem, nic si� nie mog�o ukry�; znajdowa� 
odpowiedzi we krwi, wn�trzno�ciach i szpiku kostnym ofiar. Umarli zazwyczaj nie 
czuj� b�lu, ale i w to ingerowa� talent Dragosaniego. Nekromanta swymi zabiegami 
sprawia�, �e cierpieli! Czuli jego r�ce i paznokcie, czuli i pojmowali wszystko, 
co im czyni�! Nigdy nie zadowala�o go zwyczajne wypytywanie zmar�ych, ba� si�, 
�e mogliby go ok�ama�. Nie, wo�a� rozszarpywa� cia�a na strz�py, a potem szuka� 
odpowiedzi w rozdartej sk�rze i mi�niach, w poci�tych �ci�gnach i wi�zad�ach, w 
p�ynie m�zgowym, �luzie wyp�ywaj�cym z oczu i uszu, i wreszcie - w martwej 
strukturze tkanek! 
    ...Szukaj�c zemsty na tym, kt�ry w okrutny spos�b pozbawi� �ycia jego 
matk�, Harry Keogh u�wiadomi� sobie, �e zar�wno na Wschodzie, jak i na Zachodzie 
istniej� agencje wywiadu paranormalnego. Zwerbowany przez Anglik�w, wzi�� udzia� 
w tajnej wojnie z rosyjskimi mediami, �cieraj�c si� z Borysem Dragosanim. 
Wykorzysta� swoj� intuicj� matematyczn�. 
    Dzi�ki pomocy Augusta Ferdynanda Mobiusa (1790 -1868) Harry zyska� dost�p 
do kontinuum Mobiusa, pi�tego wymiaru, r�wnoleg�ego nie tylko do czterech 
ziemskich, ale i do wszelkich innych �wiat�w materialnych M�g� teraz w jednej 
chwili "teleportowa� si�" do dowolnego miejsca na Ziemi, o ile tylko zna� jego 
koordynaty lub pilotowa� go przyjazny zmar�y. Co wi�cej, Harry odkry�, �e jego 
niesamowita moc pozwa�a wywo�a� umar�ych z grob�w! 
    A�eby uwolni� �wiat od wampira Dragosaniego, skorzysta� z kontinuum i 
najecha� na Zamek Bronnicy, tajn� kwater� rosyjskiego Wydzia�u E. Tam wezwa� pod 
swe rozkazy armi� zmumifikowanych Tatar�w, kt�rych cia�a przetrwa�y w torfiastym 
gruncie. Dragosani zgin��, a wraz z nim przepad�a cz�� personelu i sporo 
aparatury nale��cej do owej radzieckiej agencji. Ale i Harry zap�aci� za to - 
jego cia�o r�wnie� zosta�o zniszczone. Tyle �e... Nekroskop dobrze wiedzia� o 
tym, �e �mier� nie jest kresem. 
    Jako bezcielesny, czysty umys�, umkn�� do kontinuum Mobiusa, a p�niej w 
wyniku nic kontrolowanej metempsychozy zaj�� odm�d�one cia�o brytyjskiego 
espera. W�wczas ju� �wiadom by� roli, jak� b�dzie musia� odegra� w uwolnieniu 
�wiata ludzi od wampirzego pomiotu. Cel �w (owo przeznaczenie) u�wiadomi� sobie, 
odkrywszy po�r�d jasnoniebieskich linii �ywot�w ludzkich przenikaj�cych 
przesz�o�� i przysz�o��, zawartych w kontinuum Mobiusa, szkar�atn� ni� wampira. 
    Julian Bodescu, ska�ony wampiryzmem przez Tibora Ferenczego - tego samego 
pogrzebanego przed wiekami wampira, kt�ry zarazi� Dragosaniego - zagrozi� 
zar�wno �yciu Harry'ego, jak i jego male�kiego syna. Ale tym razem to Harry 
Junior odwr�ci� karty i doprowadzi� do unicestwienia Bodescu, on tak�e by� 
Nekroskopem, obdarzonym takimi samymi zdolno�ciami, jak jego ojciec. A mo�e 
nawet wi�kszymi... 
    Po aferze z Bodescu Harry Junior ulotni� si� (wygl�da�o na to, �e nawet z 
powierzchni Ziemi), zabieraj�c z sob� sw� nieszcz�sn�, ob��kan� matk�. 
Poszukiwania, jakie prowadzi� w�wczas Harry Senior, przynios�y mu tylko 
zw�tpienie. Biegn�ce przez kontinuum Mobiusa linie �ycia jego �ony i syna gin�y 
w jakim� innym �wiecie, do kt�rego nawet on nie mia� dost�pu. 
    Harry rozsta� si� z Wydzia�em E, po�wi�caj�c si� ca�kowicie owym 
poszukiwaniom, kt�re z czasem sta�y si� jego obsesj�. Mija�y lata, a Nekroskop 
�y� jak odludek, w wal�cym si�, dziwacznym domu, o kilka mil od Edynburga. 
    A potem... ludzie z Wydzia�u E zn�w nawi�zali z nim kontakt. Nie mogli 
si� obej�� bez jego pomocy. Wydzia� sta� przed podobn� zagadk�! Agent specjalny 
zagin��, nic jednak nie wskazywa�o na to, �e nie �yje. �w m�ody szpieg rozwia� 
si� w powietrzu, podobnie jak Harry Junior i jego matka. Ludzie z wywiadu 
paranormalnego mieli podstawy, by s�dzi�, �e nadal �yje, ale nie mogli go 
znale��. Harry dowiedzia� si� od Ogromnej Wi�kszo�ci, �e zaginiony nie 
powi�kszy� szereg�w umar�ych A jednak Wydzia� E zaklina� si�, �e nie ma go "tu", 
na Ziemi, wi�c... gdzie? 
    Czy�by w tym samym miejscu, co �ona i dziecko Nekroskopa? Poszukiwania 
prowadzone przez Harry'ego, doprowadzi�y go w ko�cu do Projektu Perchorsk, 
eksperymentu, jaki Rosjanie przeprowadzali w jednym z w�woz�w Uralu. Usi�uj�c 
stworzy� pole si�owe, kt�re mogliby przeciwstawi� ameryka�skiemu programowi 
Gwiezdnych Wojen, przypadkowo otworzyli "smocz� jam�", wiod�c� z tego wymiaru 
czasoprzestrzennego do �wiata r�wnoleg�ego. W ten spos�b odkryli pradawne �r�d�o 
wampirzej zarazy, jaka zalewa�a Ziemi�! Potwory przechodzi�y przez Bram� 
Perchorsk�. Niewiarygodne - ale nie dla Harry'ego i kilku agent�w brytyjskiego i 
radzieckiego wywiadu paranormalnego. 
    Dzi�ki swym kontaktom z umar�ymi, a zw�aszcza dzi�ki pomocy Augusta 
Ferdynanda Mobiusa Harry odkry� drug� Bram� i przeszed� przez ni� do �wiata 
wampir�w, kt�rego gigantyczne wierchy rzuca�y upiorny cie� na ca�� Gwiezdn� 
Krain� - �wiata, w kt�rym ber�o dzier�yli krwio�erczy Lordowie. Tam odnalaz� 
swego syna, m�odego m�czyzn�, ska�onego, niestety, wampiryzmem! 
    Harry Junior, znany w owym niesamowitym �wiecie r�wnoleg�ym jako 
Rezydent, wci�� jeszcze panowa� nad swoj� wampirz� natur�; mia� na swe rozkazy 
niewielk� dru�yn� W�drowc�w (pierwotnie Cygan�w) i oddzia� troglodyt�w, 
prymitywnych tubylc�w. Ale jego wrogowie - potwory - przewy�szali ich sw� liczb� 
i tylko jego "magia" - mistrzowskie opanowanie kontinuum Mobiusa i nowoczesnej 
technologii - pozwala�a mu zachowa� niezale�no��. Niestety, wielki i nikczemny 
Lord Szaitis doprowadzi� do tego, �e rw�ce si� do walki wampiry, odk�adaj�c na 
p�niej wszelkie wa�nie, zjednoczy�y si� i utworzy�y przera�aj�c�, nieludzk� 
armi�. Rami� w rami�, rus...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin