IKK_manual_PL.pdf

(3420 KB) Pobierz
culinarix kolor.indd
W I T A M Y
Idealny program dla osób chcàcych si´ zdrowo
od˝ywiaç.
1
4942189.003.png
Index
Skróty: iloÊci produktów i jednostki
kilogram.......................................kg
dekagram.........................................dag
gram..............................................g
litr.........................................................l
sztuk..............................................szt.
ły˝ka stołowa........................................Ł
ły˝eczka..................................................ł
szczypta.........................................szcz.
zàbek.................................................z.
na czubek no˝a...............................cz.n.
odrobina...........................................odr.
centylitr................................................cl
mililitr.................................................ml
porcja (porcje)...............................porc.
opakowanie....................................op.
gałàzka.............................................gał.
liÊç....................................................lÊç
kubek................................................kub.
wiàzka...............................................wz.
2
4942189.004.png
S P I S T R E Â C I
Spis treÊci
Wymagania systemowe................................................4
Wprowadzenie.............................................................6
Wprowadzenie do programu........................................8
Okno główne.................................................................8
Pasek nawigacji.............................................................9
Streszczenie przepisu....................................................9
Zdj´cia potraw..............................................................9
Lista składników...........................................................9
Przepis i informacje dodatkowe.................................10
Przepis.........................................................................10
WartoÊç od˝ywcza......................................................10
Napoje polecane do potrawy.....................................10
Notatki.........................................................................11
Lista zakupów..............................................................11
Szukane wyra˝enie.....................................................11
Linki.............................................................................11
Wyszukiwanie.............................................................12
Wyszukiwanie proste..................................................12
Wyszukiwanie zaawansowane...................................13
Kalendarz....................................................................14
Notatki........................................................................16
Dodaj / zmieƒ notatki ..............................................16
Drukuj.........................................................................16
Drukuj potraw´..........................................................16
Drukuj menu ..............................................................16
Nowe zapytanie / zmiana zapytania..........................17
Dodatkowo
Potrawy i wino...........................................................20
Tłuszcze i sma˝enie....................................................22
3
4942189.005.png 4942189.006.png
Wymagania systemowe (w nawiasach podano wymagania
minimalne):
- Windows 98SE/ME/2000 Prof./XP
- Obsługa ODBC (MDAC)
- 150 MB wolnego miejsca na dysku
- RozdzielczoÊç 1024x768 VGA (800x600 VGA)
- 32 Bit kolor(16 Bit)
- CD-ROM 16x
- 128 MB RAM(32 MB)
- Pentium II 450 (procesor Pentium)
Instalacja:
1. Włó˝ płyt´ do nap´du CD-ROM
2. Kliknij Mój komputer
3. Kliknij ikon´ CD-ROM
4. Kliknij setup.exe
Program jest instalowany! Post´puj zgodnie z poleceniami.
4
4942189.001.png
Idealny program dla osób chcàcych si´
zdrowo od˝ywiaç!
Wybór menu
Mo˝esz uło˝yç menu na cały dzieƒ, wybierajàc spoÊród wielu ró˝norodnych
przepisów. Mo˝esz te˝ zaplanowaç menu na cały tydzieƒ! Przeglàdaj prze-
pisy, wybieraj na podstawie zdj´ç...
Wyszukiwanie
Czy mo˝e chcesz wyszukaç konkretnà potraw´ albo okreÊlony skład-
nik? JesteÊ wegetarianinem? Masz mało czasu na gotowanie? Chcesz
przyrzàdzaç dania wczeÊniej? To ˝aden problem! Wszystkie potrzebne
przepisy błyskawicznie znajdziesz dzi´ki funkcji wyszukiwania.
Notatki i lista zakupów
Przed wyjÊciem z domu zdecyduj, co chcesz ugotowaç i wydrukuj gotowà
list´ zakupów, tworzonà automatycznie dla wybranego przez Ciebie menu.
IloÊç zakupów zale˝y oczywiÊcie od liczby osób, dla których b´dziesz go-
towaç. Podaj po prostu liczb´ osób, a program Interaktywna ksià˝ka ku-
charska automatycznie poda iloÊç niezb´dnych składników.
5
charska automatycznie poda iloÊç niezb´dnych składników.
4942189.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin