Niech Cię chwalą Panno Święta.pdf

(106 KB) Pobierz
33841154 UNPDF
Niech Cię chwalą Panno Święta
s&. J. Smolec
m. M. Machura
! " #
(
(
(
(
g d
(
(
(
(
(
g C d
(
(
(
(
)
$ $ % &
1. Niech
któ -
Ci!
rzy
chwa-
uf -
l",
nie
Pan -
tu
no
przy-
#wi! -
cho-
ta
dz"
nad
na
Kro#-
sw"
cien-
Gó -
kiem
r!
po -
Prze-
chy -
mie-
lo -
nie-
na,
nia.
! " % & ( ( (
F
g
( ( ( ( ( (
d
F
g
( *
* (
( ( (
* (
B"d$ po-zdro -
wio - na,
o - a - zy Pa -
tron-ko.
B"d$ po-zdro -
wio - na,
! " ( ( ( ( ( (
A
( ( (
( ( ( ( ( (
A
d
( *
* (
( *
no-wych lu - dzi Ju -
trzen-ko.
B"d$ po-zdro -
wio - na,
u %ró - d&a trwa -
j"-ca,
! " (
( (
(
(
d
( ( ( (
A
(
d
$
( ( (
(
Prze - wod - nicz - ko na
trud, na 'y -
cia piel-grzym - k!.
2. Ty# ucieczk" niezawodn" szukaj"cych wody 'ywej,
Kto Jezusa drog! wybra&, Tobie pragnie si! powierzy(.
B"d$ pozdrowiona, prawzorze Ko#cio&a,
B"d$ pozdrowiona, Niewiasto zwyci!ska,
B"d$ pozdrowiona, u %ród&a trwaj"ca,
Sk"d czerpiemy na szlak moc &aski zbawiennej.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 622. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
(
(
d
(
C
C
F
g
33841154.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin