NLPM05.pdf

(729 KB) Pobierz
NLPM05b
DLACZEGO JESZCZE NIEJESTEŚBOGATY?|GEST MOCY
1
Numer5(12października2007)–www.nlpmagazine.pl
INTERNETOWYMAGAZYNROZWOJUOSOBISTEGO
Jakusunąćfobię
w…15minut?
NLPMagazine–numer5(12października2007)
www.nlpmagazine.pl
10548190.003.png
2
Wstęp
SPIS TREŚCI
Neurotricks..................................3
PODSTAWYNLP
JakubWoźniak
Jakusunąćfobięw15
minut?.........................................4
MirosławaChlebowska
Krótkonatematemocji ...............9
UNIQUELIFESTYLE
KacperKorzeniewski
ZwiąŜ mnie, czyli jak łączyć
sięnalata....................................11
NLPWPRAKTYCE
JakubWoźniak
Sztukazadawaniamądrych
pytań(kurs,cz.2)........................14
JakubWoźniak
Gestmocy....................................17
BIZNES,MARKETING,FQ
MaciejWieczorek
Dlaczegojeszczeniejesteś
bogaty .........................................19
PRZEKONANIEMIESIĄCA
BłędyiporaŜkinieistnieją,
sątylkorezultaty.........................22
INNE
Ciekawostki.................................23
REDAKCJANLPMAGAZINE
Redaktornaczelny
JakubWoźniak
jakubwozniak@poczta.fm
Logo
Paweł„Paul”Lebda
Stronainternetowa
OlaŁączek
Reklamaipromocja
Adrian"Alwaro"Zwierchowski
Redaktorzymerytoryczni
KacperKorzeniewski
MirosławaChlebowska
MaciejWieczorek
P opularność NLP Magazine
wciąŜrośnie.Ostatnionawet
okładka naszego magazynu
ukazała się w czasopiśmie
„Samo zdrowie” (październik 2007) –
zaraz obok kompletnie amatorskiego
artykułuoNLPpt.„Sztukamanipulacji”.
Szkoda, Ŝe ktoś domalował nam taki
wizerunek.
DziśtematemnumerujestperełkaNLP–
technika ekspresowego usuwania fobii.
Co dziesiąty Czytelnik powinien się
ucieszyć. 10% ludzi na świecie bowiem
cierpinajakąśodmianęfobii.
Chodźmydalej–wdzisiejszymnumerze
znajdziesz teŜ świetny artykuł Kacpra
Korzeniewskiego o tym, jak budować
trwałezwiązkinalata.Artykułcennytym
bardziej, Ŝe tak naprawdę niewielu
potrafitorobić.
Dziękuję całej Redakcji za współpracę
orazwszystkimtym,którzywsparliNLP
Magazine finansowo. Dzięki Wam
moŜemyrozwijaćsiędalej!
RedaktornaczelnyNLPMagazine
JakubWoźniak
„Tylkotedrzwi
pozostaną
zamknięte,do
którychniepukałeś.”
Anonim
NLPMagazine–numer5(12października2007)
www.nlpmagazine.pl
Witam Cię
serdecznie!
10548190.004.png 10548190.005.png 10548190.006.png
3
NEURO TRICKS
Sztuczkizmózgiem,któreułatwiająŜycie
śyćbezoceniania
Oglądamy film, czytamy ksiąŜkę,
poznajemy nowego człowieka… i
oceniamy. Robimy to często. To jest
„złe”, tamto „dobre”, to jest „ładne”,
tamto„brzydkie”.
Nasze oceny są wyraŜane nawykowo i
intuicyjnie. Zakładają nam one filtry,
któreniezawszesąuŜyteczne.
Gdy poznajesz człowieka, oceniasz jego
zachowania i generalizujesz. „On jest
głupi” – na przykład. Cały czas jest
głupi? Zawsze i wszędzie? Tego juŜ
wiedziećniemoŜesz.AlewydajeCisię,
Ŝe juŜ go znasz i przestajesz poznawać
godalej.
Zrób eksperyment i wstrzymaj się od
oceniania czegokolwiek. Wyjdź z
załoŜenia,Ŝeniewiadomodokońca,jakie
cośjestnaprawdęijakiwrzeczywistości
jestdrugiczłowiek.śeniewiesz,czyto,
co Cię spotyka w Ŝyciu, jest złe czy
dobre.
Bezoceniania,będzieszmógłdokładniej
przyjrzeć się rzeczywistości. Zaczniesz
przyglądać się jej z ciekawością i
fascynacją, zamiast oceniać i
kategoryzować.
Wyzwanieza
wyzwaniem…
Słowo „problem” działa nieco
demobilizująco.Mówiąc„mamproblem”,
zatrzymujesz się i myślisz, skąd się
wziął.Częstotoobezwładnia,zabieraCi
zasoby.Jaksobieztymporadzić?
To proste od dziś, słowo „problem”
zastąpsłowem„wyzwanie”!
Wyobraźsobie,Ŝemartwiszsię,stosując
się do powyŜszej wskazówki: „O jo joj,
mam na głowie mnóstwo wyzwań. No
wyzwanie za wyzwaniem. Co rusz, to
nowe wyzwania. I na dodatek mam
powaŜnewyzwaniezwiązanezesobą.”
Pojawiają się zupełnie inne, lepsze
odczucia.Podświadomieinstalujeszsobie
zasoby, które pomagają Ci poradzić
sobiezsytuacją.Podejmijdecyzję,byod
dziśwziąćsobieniniejsząradędosercai
siędoniejstosować.
Mockatalizatorów
Katalizatortonietylkoczęśćsamochodu.
To teŜ element obrazu, który znacząco
wpływanaTwojeodczucia.
Weź obraz kogoś, kto budzi w Tobie
grozę i przeraŜenie. Masz go? Okej.
Dorysuj teraz tej osobie róŜowe,
pozawijane na końcach wąsy. I jak?
Odczuciasięzmieniają.
Inny przykład: Weź obraz będący
wspomnieniemniezwyklestresującejCię
sytuacji i dodaj do niego mnóstwo
tańczących smerfów, które mają
powkładane w tyłek ananasy i śpiewają
Makarenę. Trudno dalej tą sytuację
uwaŜaćzastresującą.
W taki sposób moŜesz zmieniać
dosłownie wszystko. Stresujące osoby,
miejsca, złe wspomnienia, koszmary
nocne,niepokojącewizjeprzyszłościitd.
Bawsię.
NLPMagazine–numer5(12października2007)
www.nlpmagazine.pl
4
PODSTAWYNLP::..
Jakusunąćfobię…w15minut?
Rozpoczynasiępewienamerykański
show. Wśród zaproszonych gości
znajduje się pewna pani, która
opowiada, iŜ cierpi na nietypową
fobię. Boi się… wełny! Gdy o tym
mówi,trzęsąsięjejręce,lecąjejłzy.
Nagle do studia wpada facet
przebrany za wełnianego potwora.
Kobietadostajeatakupaniki,ucieka,
podrodzeupada.ParaliŜującylękją
obezwładnia.LeŜy skulona i płacze.
Nie wie, Ŝe za 15 minut mogłaby
wyjśćze studiaizapomniećotym,
Ŝekiedykolwiekmiałafobię…
JakubWoźniak
F obie to bez wątpienia, zaraz po
schizofrenii, najbardziej komercyjne
schorzenia psychiczne. Im bardziej
nietypowa, tym większy rozgłos w
mediach. To przykre, Ŝe popularność
budujesięnaczyimśnieszczęściu.
Niebawemtosięzmieni.Dziśdostaniesz
w swoje ręce niezwykle skuteczną i
prostą technikę usuwania fobii kaŜdego
rodzaju.Aletozachwilę.
Psychiatrzy wyróŜniają dziś ponad 200
rodzajów fobii, czyli panicznego lęku
przed pewnymi sytuacjami lub
zjawiskami. Oprócz najbardziej
banalnych, jak lęku przed pająkami czy
lęku wysokości, spotyka się teŜ fobie
przednp.masłemorzechowym.
Sątacy,którzydzieląfobienaracjonalne
i nieracjonalne. Te pierwsze, są dość
jasne. Człowiek boi się tego, co
potencjalnie moŜe nieść jakieś
zagroŜenie. Te drugie to lęki przed
wydawałobysięczymś,coniemoŜenam
zaszkodzić–np.wełną.
Osoba,któracierpinafobię,zdajesobie
sprawę z irracjonalności swoich lęków.
Rozumuje logicznie i wie, Ŝe to, czego
tak bardzo się boi, nie moŜe jej
skrzywdzić.Mimotoprodukujelęk,gdy
znajdzie się w pobliŜu bodźca
aktywującegofobię.
Fobia to nic innego jak neuroasocjacja
lub inaczej kotwica, czyli skojarzenie
pomiędzy konkretnym bodźcem (np.
widokiem pająka, piskiem opon itd.) a
silnym lękiem. Fobie są wspaniałymi
osiągnięciami umysłu – trudno znaleźć
drugi przykład na to, Ŝe mózg raz
NLPMagazine–numer5(12października2007)
www.nlpmagazine.pl
10548190.001.png 10548190.002.png
5
nauczyłsięreagowaćwokreślonysposób
itrzymasiętejreakcjiprzezlata.Nawet
pierwszamiłośćtylenietrwa!
Fobii w zasadzie się nie ma, fobię się
robi. To reakcja na coś, którą tworzy
samczłowiek.
Leczeniefobii
Leczeniem fobii zajmował się ojciec
psychoanalizy–Freud.Towłaśniedzięki
niemu w naszej kulturze zakorzenił się
chwast myślowy, Ŝe na usuniecie fobii
trzebadługichlatrozmówigrzebaniaw
dzieciństwie. Swoją drogą – Freud
podobnonigdynieusunąłŜadnejzfobii,
awręczpogłębiłjeuswoichpacjentów.
Potem wymyślono inne metody, niŜ
nieustannedręczeniepacjentapowrotem
doprzeszłości.Dziękikolejnymszkołom
psychologicznym nauczono się usuwać
fobięwkilkamiesięcy.ToduŜypostęp.
Jednak prawdziwy postęp w leczeniu
fobii nastąpił wraz z rozwojem technik
programowanianeurolingwistycznego.W
latach 70. Richard Bandler opracował
technikę podwójnej dysocjacji. Dowiódł
w praktyce, Ŝe fobię moŜna wyrzucić
nawetw15minut!
Oczywiście, co było do przewidzenia,
środowisko akademickie odniosło się (a
nawet nadal się odnosi) bardzo
sceptycznie do tej metody. I oczywiście
nie bez korzyści dla siebie. Pomijając
ideę,ŜefobięmoŜnausunąćw15minut
(co przecieŜ wydawało się absurdem),
psychoterapeuci najwięcej pieniędzy
zarabiająnaludziachzfobią.Przychodzą
miesiącami,opowiadająoswoichlękachi
płacą. Dobry interes, nie sądzisz? A
gdyby tak wyleczyć ich w 15 minut?
Terapeuciposzlibyztorbami.
Technikaleczeniafobiitoistnaperełkaw
NLP. Udowadnia swoją niezwykłą
skuteczność od30lat.Cowięcej–jest
prostainiewymagaŜadnychspecjalnych
umiejętności ani predyspozycji. Osoba
wykonuje krok po kroku instrukcję i
pozbywa się fobii. Proste, jak obsługa
suszarki.
TechnikętąmoŜnastosowaćwzasadzie
do usuwania przykrych konsekwencji
kaŜdegodoświadczenia–zespołustresu
pourazowego, koszmarów nocnych a
nawet nieszczęśliwego zakochania się.
Przejdźmyjednakdorzeczy.
Zanimzapoznaszsięztechnikąleczenia
fobii,mamdlaCiebiekilkainformacji.
Po pierwsze – jeŜeli chcesz komuś
pomóc za jej pomocą, musisz wiedzieć,
Ŝeniepotrzebujeszposiadaćinformacji,
czego dokładnie ta osoba się obawia.
Bodziec, w kontakcie z którym osoba
robi fobię, nie jest istotny. Bodźca nie
będzieszusuwał,leczlęk.
Drugasprawa–sprawdź,czyosobanie
jest pod wpływem alkoholu lub innych
środków wpływających na psychikę. To
moŜeskomplikowaćproces.
Trzeciasprawa–jeŜelisammaszfobię,
nie potrzebujesz nikogo, by się jej
pozbyć. Po prostu robisz sam krok po
krokuponiŜsząprocedurę.
Zaczynamy.
Technikaleczeniafobii
(technikapodwójnej
dysocjacji)
1. Relaks
Znajdźdlasiebiechwilęwolnegoczasu,
wyłącztelefon,zamknijporządniedrzwi,
a w tle puść relaksującą muzykę, która
dobrze na Ciebie wpływa. Weź kilka
głębszych oddechów by lepiej dotlenić
mózgimiećwiększąjasnośćmyślenia.
2. ZałoŜeniekotwicy
bezpieczeństwa
Odnajdźwswoichwspomnieniachjakieś
doświadczenie, w którym czułeś się
bardzo, bardzo bezpiecznie i doskonale
komfortowo. MoŜe to było w
dzieciństwie, moŜe później. Przywołaj
obraz tego doświadczenia i popatrz na
nieswoimioczami,tak,jakbydziałosię
ono raz jeszcze tu i teraz. Powiększ
obraz, dodaj kolory, rozjaśnij go.
Przysłuchaj się, co dokładnie słyszysz i
czujesz. Zobacz wyraźnie, co się dzieje
wokół Ciebie. Sprawdź swoje odczucia.
NLPMagazine–numer5(12października2007)
www.nlpmagazine.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin