Zagadnienia_bezpieczenstwa.pdf

(7514 KB) Pobierz
Zagadnienia bezp. w maszynach i inst.
Spis treœci
Strona
1. Zatrzymanie w sytuacji awaryjnej (wyłączenie awaryjne)
1.1 Ingerencja w głównych obwodach prądowych
1.2 Ingerencja w prądowych obwodach sterowniczych
1.3 Napędy sterowane elektronicznie
1.4 Układy zawierające sterowniki swobodnie programowalne
4 5
6 19
20 23
24 29
2. Uniemożliwienie samorozruchu
2.1 Zastosowanie wyzwalacza zanikowego
2.2 Zastosowanie styczników
30 31
32 33
3. Zapobieganie nieoczekiwanemu rozruchowi
3.1 Podczas krótkotrwałych ingerencji
34 35
4. Zabezpieczanie podczas remontów i konserwacji
4.1 Urządzenie do oddzielenia ochronnego sieci (łącznik główny)
4.2 Tworzenie przerwy izolacyjnej w obwodach zasilających urządzenia elektryczne
4.3 Łączniki remontowe, konserwacyjne i bezpieczeństwa
36 – 37
38 – 39
40 – 41
5. Nadzorowanie ruchomych elementów ochronnych
5.1 Bez ryglowania
5.2 Z ryglowaniem
42 – 55
56 – 61
6. Nadzorowanie zagrożeń na otwartych obszarach
6.1 Maty łączeniowe
62 – 63
2
13982075.013.png 13982075.014.png
Strona
7. Umożliwienie ustawiania
7.1 Przełącznik rodzaju pracy
64 – 65
8. Bezpieczna obsługa
8.1 Łączenie oburącz, typ I i typ II
8.2 Łączenie oburącz, typ III
8.3 Bezpieczne sterowanie pracą prasy
66 – 67
68 – 71
72 – 73
9. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
9.1 Oddzielenie ochronne
9.2 Obniżone napięcie z pewnym oddzieleniem PELV
74 – 75
76 – 77
10. Projektowanie ukierunkowane pod względem bezpieczeństwa
wg EN 60204-1 (1997)
10.1 Zasilanie elektryczne i elementy zabezpieczające
10.2 Długie przewody obwodu sterowniczego
10.3 Struktura układu połączeń
10.4 Stosowane urządzenia
78 – 79
80
80
81
11. Przepisy, dyrektywy, normy EN...
11.1 Powiązania
11.2 Ważne dyrektywy maszynowe
11.3 Normy bezpieczeństwa dla maszyn - EN...
11.4 Maszyny - specyficzne normy wyrobów
82 – 83
84 – 85
86 – 97
98 – 101
12. Uzupełnienie
12.1 Objaœnienia pojęć
12.2 Maszyny i zespoły zabezpieczające wg załącznika IV dyrektyw maszynowych
12.3 Wymagania dla istniejących już maszyn
12.4 Wzory formularzy deklaracji zgodnoœci
12.5 Źródła przepisów
12.6 Spis literatury
102 – 109
110
111
112 – 115
116
117
3
13982075.015.png
1. Zatrzymanie w sytuacji awaryjnej (wyłączenie awaryjne)
1.1 Ingerencja w głównych obwodach prądowych
Zastosowanie:
• W prostych napędach, w których może być
zastosowane urządzenie do oddzielenia
ochronnego sieci (łącznik główny) =
urządzeniu do zatrzymania w sytuacji
awaryjnej (łącznik awaryjny).
•Jeżeli natychmiastowe wyłączenie zasi-
lania nie powoduje dodatkowego
zagrożenia (zatrzymanie niesterowane –
kategoria zatrzymania 0 wg EN 60204-1).
• Wymagane, gdy istnieje możliwoœć
wystąpienia zagrożenia personelu
obsługującego lub maszyny.
B 1 234 Kategoria wg
EN 954-1
Q2
Q3
Q1
Łącznik główny =
łącznik awaryjny
M1
M
3 ~
M2
M
3 ~
Ruch
bezpieczny
Ruch stwarzający
zagrożenie
Wykonanie urządzenia do oddzielenia ochronnego sieci (łącznik główny): rękojeść czerwono / żółta z możliwością zamykania
Rysunek: Urządzenie do oddzielenia ochronnego sieci z funkcją wyłączenia awaryjnego
Warunki:
•Urządzenie do oddzielenia ochronnego
sieci posiada czerwoną rękojeœć na żółtym
tle, ryglowanie w położeniu wyłączonym.
•Właœciwoœci rozłącznika mocy według
EN 60947-3, z możliwoœcią zamykania w
położeniu wyłączonym.
•Zdolnoœć wyłączeniowa wystarczająca dla
prądów wszystkich odbiorników i prądu
największego silnika w zablokowanym
stanie.
•Urządzenie do oddzielenia ochronnego
sieci (łącznik główny) może pełnić funkcję
urządzenia do zatrzymania w sytuacji
awaryjnej (łącznik awaryjny) tylko wtedy,
gdy wyłączenie wszystkich odbiorników nie
powoduje powstania zagrożenia.
• Aby uniemożliwić automatyczny rozruch po
ponownym podaniu napięcia, napędy
należy wyposażyć w wyzwalacze zanikowe.
(patrz także: "Uniemożliwienie samoroz-
ruchu" na stronach od 30 do 33)
Właœciwoœci:
• Uruchomienie urządzenia do zatrzymania w
sytuacji awaryjnej (łącznik awaryjny)
powoduje odcięcie energii elektrycznej od
odbiornika.
4
13982075.016.png 13982075.001.png 13982075.002.png 13982075.003.png 13982075.004.png 13982075.005.png
Dla „Zatrzymania w sytuacji awaryjnej (wyłączenie awaryjne) w głównych
obwodach prądowych“
obowiązują następujące normy bezpieczeństwa:
Strona
EN 292
Maszyny. Bezpieczeństwo. Ogólne zasady projektowania
87
ISO 13 850/
EN 418
Maszyny. Bezpieczeństwo. Wyposażenie do zatrzymywania awaryjnego
94
EN 1037
Maszyny. Bezpieczeństwo. Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu
95
EN 60 204-1
Maszyny. Bezpieczeństwo. Wyposażenie elektryczne maszyn
78
EN 60947
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napięcia
Należy przestrzegać wskazówek z rozdziału 11.
Łączniki ukierunkowane pod względem bezpieczeństwa wg EN 60947
Typ
AC-3 przy 400 V
Zabezpieczenie zwarciowe
Urządzenie do oddziele-
nia ochronnego sieci (łą-
cznik główny) z funkcją
wyłączania awaryjnego
PKZM0
+RH-PKZ0
12,5 kW
nie jest wymagane zabezpieczenie
16 A: 50 kA
20 A – 25 A od 16 kA/400 V: 50 A gL/gG
Cechy szczególne: 3-biegunowy wyłącznik silnikowy o właœciwoœciach łącznika izolacyjnego wg EN 60947-3,
czerwono-żółty uchwyt rękojeœci drzwiowej, możliwoœć zamknięcia w położeniu 0 za pomocą kłódek (do trzech).
Typ
AC-3 przy 400 V
Zabezpieczenie zwarciowe
Urządzenie do oddziele-
nia ochronnego sieci (łą-
cznik główny) z funkcją
wyłączania awaryjnego
T0-.../SVB
4 kW
20 A gL/gG
P1-.../SVB
7,5/13 kW
25/50 A gL/gG
P3-.../SVB
30/37 kW
80/100 A gL/gG
Cechy szczególne: 3-, 4- biegunowy rozłącznik krzywkowy wg EN 60947-3,
czerwone pokrętło, żółta podstawa, możliwoœć zamknięcia w położeniu 0 za pomocą kłódek (do trzech).
Typ
AC-23 przy 400 V
Zabezpieczenie zwarciowe
Urządzenie do oddziele-
nia ochronnego sieci (łą-
cznik główny) z funkcją
wyłączania awaryjnego
P7-...+V-NZM7-SW
do 250 A
NZM7-... do NZM10-...
P10-...+V-NZM10-SW do 630 A
NZM10-... do NZM14-...
Cechy szczególne: 3-, 4- biegunowy rozłącznik mocy, czerwono-żółte pokrętło drzwiowe,
możliwoœć zamknięcia w położeniu 0 za pomocą kłódek (do trzech).
Dalsze informacje o produktach znajdują się w katalogach tematycznych firmy Moeller.
5
13982075.006.png
Zatrzymanie w sytuacji awaryjnej (wyłączenie awaryjne)
1.2 Ingerencja w prądowych obwodach sterowniczych - dla napędów prostych
Zastosowanie:
• W prostych napędach, w których stycznik /
wyłącznik silnikowy są włączone w obwód
roboczy zasilający silnik.
•Jeżeli przycisk bezpieczeństwa i przewód
doprowadzający nie są szczególnie
narażone na uszkodzenie.
•Jeżeli natychmiastowe wyłączenie zasilania
nie powoduje dodatkowego zagrożenia
(zatrzymanie niesterowane – kategoria
zatrzymania 0 wg EN 60204-1).
• Wymagane, gdy istnieje możliwoœć
wystąpienia zagrożenia personelu
obsługującego lub maszyny.
B 1 234 Kategoria wg
EN 954-1
Przycisk
bezpieczeństwa
Przycisk
bezpieczeństwa
21
21
S1
S1
22
22
W
S2
21
22
ZAŁ
S3
K1M
Q1
13
14
13
14
D1
K1M
D2
A1
M
K1M
M1
3 ~
M1
M
3 ~
A2
Obwód główny
Rysunek: Wyłączenie awaryjne poprzez wysterowanie stycznika lub wyłącznika silnikowego
Warunki:
•Urządzenie do zatrzymania w sytuacji
awaryjnej (urządzenie bezpieczeństwa) z
wymuszonym otwieraniem
(EN 60947-5-1 załącznik K) i o działaniu
wg ISO 13 850/EN 418.
•Stałe oprzewodowanie zespołów elektro-
mechanicznych.
•Stycznik / wyłącznik silnikowy muszą być
załączone dla rozpoznania wadliwego
działania.
• Przewód doprowadzający musi być
poprowadzony bezpiecznie.
•Funkcja wyłączenia awaryjnego powinna
być regularnie testowana.
• Zasilanie elektryczne i elementy zabez-
pieczające: przestrzegać rozdziału 10.1.
Właœciwoœci:
• Budowa z zastosowaniem wypróbowanych
elementów i metod .
•Gdy załączony wyłącznik lub stycznik K1M
są zmostkowane, następuje utrata funkcji
bezpieczeństwa.
• Przerwanie przewodu sterowniczego
powoduje natychmiastowe wyłączenie
stycznika lub wyłącznika.
Sposób działania:
• Uruchomienie przycisku bezpieczeństwa
pozbawia napięcia stycznik K1M. Stycznik
K1M odcina Ÿródło zasilania.
• Uruchomienie przycisku bezpieczeństwa
pozbawia napięcia wyzwalacz zanikowy.
Wyzwalacz zanikowy przełącza zamek
wyłącznika silnikowego, rozwierając zestyki
główne Q1.
6
13982075.007.png 13982075.008.png 13982075.009.png 13982075.010.png 13982075.011.png 13982075.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin