32.Ewa Płaczek - Logistyka międzynarodowa.pdf

(1814 KB) Pobierz
AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO
Ewa Płaczek
LOGISTYKA
MIĘDZYNARODOWA
Wydanie drugie
KATOWICE 2002
1021644146.023.png
SPIS TREŚCI
Strona
WSTĘP
5
Rozdział I
ISTOTA LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
7
1.1. Pojęcie logistyki międzynarodowej
7
1.2. Specyfika logistyki międzynarodowej
9
1.3. Przyczyny rozwoju logistyki międzynarodowej
11
1.4. Zadania logistyki międzynarodowej
12
1.5. Międzynarodowe systemy logistyczne
13
Rozdział II
8
CZYNNOŚCI LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
1
2.1. Systematyka czynności logistyki międzynarodowej
18
2.2. Czynności logistyczne związane z eksportem
19
2.3. Czynności logistyczne związane z importem
28
2.4. Ogólne czynności logistyczne
32
1021644146.024.png 1021644146.025.png 1021644146.026.png 1021644146.001.png 1021644146.002.png 1021644146.003.png 1021644146.004.png 1021644146.005.png 1021644146.006.png 1021644146.007.png 1021644146.008.png 1021644146.009.png
Rozdział III
PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE UCZESTNICZĄ-
CE W MIĘDZYNARODOWYCH PROCESACH
LOGISTYCZNYCH
3.1. Systematyzacja podmiotów logistycznych
3.2. Przewoźnicy
3.3. Pośrednicy
Rozdział IV
REGUŁY TRANSPORTOWO-HANDLOWE
W LOGISTYCE MIĘDZYNARODOWEJ
4.1. Proces transportowy w logistyce międzynarodowej
4.2. Klauzule transportowe
Rozdział V
6
ZAGADNIENIA TRANSPORTU INTERMODALNEGO
. .
7
5.1. Pojęcie transportu intermodalnego
76
5.2. Przyczyny rozwoju przewozów intermodalnych
79
5.3. Podział transportu intermodalnego
88
BIBLIOGRAFIA
91
SPIS TABEL
93
SPIS RYSUNKÓW
94
1021644146.010.png 1021644146.011.png 1021644146.012.png 1021644146.013.png 1021644146.014.png 1021644146.015.png 1021644146.016.png 1021644146.017.png 1021644146.018.png 1021644146.019.png 1021644146.020.png 1021644146.021.png 1021644146.022.png
Rozdział I
ISTOTA LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
1.1. Pojęcie logistyki międzynarodowej
Logistyka międzynarodowa jest czymś więcej niż terminem zarezerwo-
wanym dla przewozów (transportu). Jest pojęciem bardziej złożonym od logis-
tyki wykonywanej na skalę krajową, przysparzając tym samym większych
trudności interpretacyjnych. Swym zakresem obejmuje przepływy przez granice
państw, które rozważane są bardziej kompleksowo niż przepływy krajowe.
Punktem wyjścia logistyki międzynarodowej są postępujące procesy
umiędzynarodowiania i globalizacji gospodarek, doprowadzając do sytuacji,
w której występuje konieczność zastosowania integrujących rozwiązań logis-
tycznych w sferze krajowych i międzynarodowych kontaktów handlowych firm.
W związku z powyższym, w zależności od skali działalności firm, funkcjonować
zaczęły pojęcia logistyki międzynarodowej oraz logistyki globalnej (sytuacja
analogiczna zresztą, jak w odniesieniu do sfery marketingu). Zarówno w teorii,
jak i w praktyce nie spotykamy jednej definicji logistyki międzynarodowej. Dla
pełnego zobrazowania problemu przytoczmy kilka z nich.
Logistykę międzynarodową definiujemy jako proces informacji, kontroli
i mechanizmów kierowania umożliwiający efektywne zarządzanie między-
narodowymi systemami logistycznymi 1 .
Gray i Davies pojęcie logistyka międzynarodowa utożsamiają z „[...] sys-
temem, w którym ruch dokumentacji jest dużą częścią głównego strumienia
logistycznego rozumianego jako ruch produktu".
1 D. Wood, A. Barone, P. Murphy, D. Wardlow: International Logistics. Chapman & Hali, New York 1995.
2 G.J. Davies: The International Logistics Concept. „International Journal of Physical Distribution & Materials
Managenent" 1987, No. 17 (2), 20.
Logistyka globalna rozumiana jest jako logistyka transnarodowa, która
swoim zasięgiem obejmuje cały rynek światowy. Polega ona na planowaniu
i wdrażaniu międzynarodowych systemów logistycznych. W literaturze często
obydwa pojęcia używane są zamiennie, jednak należałoby zwrócić uwagę na to,
że faktycznie 3 nie są one tożsame. Podstawowa różnica pomiędzy logistyką
międzynarodową a globalną polega na zasięgu. W przypadku logistyki między-
narodowej, zasięg ten obejmuje kilka krajów, natomiast logistyka globalna
swym zasięgiem obejmuje cały rynek globalny. Można więc powiedzieć, że
umiędzynarodowienie logistyki jest cechą stopniowalną (przejście od logistyki
krajowej do logistyki międzynarodowej i dalej do logistyki globalnej). Pozostałe
różnice zauważalne są na różnych poziomach zarządzania. O ile o różnicach
trudno mówić na szczeblu taktycznym czy nawet operacyjnym, subtelne roz-
bieżności zachodzą już jednak na poziomie strategicznym. O ile w logistyce
międzynarodowej główny nacisk kładzie się na dostosowanie usług logistycz-
nych oraz zasad operacyjnych do wymaganych potrzeb postrzeganych na ryn-
kach lokalnych, to logistyka globalna poszukuje usankcjonowania wspólnych
potrzeb światowego popytu. Należałoby więc przyjąć, iż logistyka globalna
okazuje się pojęciem szerszym od międzynarodowej. Wyszczególnione różnice
pomiędzy obydwoma rodzajami logistyki sprowadzają się do jasnego sformuło-
wania, że w przypadku logistyki międzynarodowej poszukuje się odmienności
obsługiwanych rynków lokalnych, zaś logistyka globalna rozpoznaje wspólne
dla nich elementy.
Dla potrzeb niniejszego skryptu przyjęto założenie tożsamości obu ro-
dzajów logistyki (ponieważ w obydwu przypadkach wykonywane funkcje są
identyczne) pamiętając równocześnie o istniejących różnicach, istotnych z punk-
tu widzenia strategii oraz zarządzania funkcjami logistycznymi.
Reasumując dotychczasowe rozważania, logistyka międzynarodowa (glo-
balna) definiowana jest jako proces planowania, realizacji i kontroli przepływu
dóbr i informacji między poszczególnymi krajami. Rozumiana jest także jako
sterowanie w skali międzynarodowej przepływami materialnymi, czyli strumie-
niami trojakiego rodzaju:
-
pochodzącymi z zewnątrz, czyli od dostawców i kooperantów,
-
przepływami pomiędzy wewnętrznymi jednostkami firmy (surowce, ma-
teriały, komponenty, półprodukty),
skierowanymi do odbiorców gotowych produktów, dóbr i usług 4 .
-
3 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: The Management of Business Logistics. West Publishing Company,
New York 1992.
4 A. Koźmiński: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1999.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin