cowry-outlander-cd2.txt

(9 KB) Pobierz
{3}{33}Patrzcie!
{584}{663}To na pewno nie nied�wied�.
{825}{876}Jakbym wali� w kamienn� �cian�.
{877}{915}Uderzy�em z ca�ej si�y.
{916}{959}Uciek�e�.|Jak uciek�e� od mojego ojca.
{960}{1001}- Utn� ci j�zyk, ch�opcze.|- Do��!
{1002}{1025}Obaj!
{1029}{1081}To wci�� tam jest!
{1084}{1117}Bogowie nas przekl�li.
{1118}{1175}Musimy st�d odej��, p�ki wci��|mo�emy ocali� nasze rodziny.
{1176}{1191}To jest nasz dom!
{1192}{1246}Nie pozwolimy temu czemu�|przep�dzi� si� st�d!
{1247}{1271}Ma racj�!|Nie odejdziemy.
{1272}{1335}Zapolujemy na to co�|i zabijemy jak Wikingowie.
{1336}{1375}Polowanie si� nie uda.
{1474}{1530}Nie dacie mu rady|na otwartym polu.
{1531}{1555}Jest za silny.
{1556}{1581}Zatem jak?
{1582}{1621}Z�apiemy go w pu�apk�.
{1657}{1704}Nawet je�li go wytropicie,
{1710}{1754}jak zamierzacie go zabi�?
{1755}{1826}Dlaczego, w og�le, go s�uchamy?|Nie jest jednym z nas.
{1827}{1856}To prawda.|Nie jestem.
{1857}{1901}Ale mylisz si�, Wulfric.
{1902}{1971}Tak samo, jak myli�e� si�|co do Gunnara i nied�wiedzia.
{1972}{2056}I ci�gle b�dziesz si� myli�,|je�li nie przestaniesz my�le� tym...
{2116}{2157}Do�� tego!
{2166}{2199}Nie jeste� jednym z nas.
{2200}{2245}Decyzja nale�y do nas.
{2251}{2336}Jednak�e, wci�� jestem waszym kr�lem...
{2361}{2435}i s�dz�, �e cudzoziemiec ma racj�.
{2543}{2591}Zbudujemy pu�apk�.
{2761}{2802}Zatem,
{2835}{2881}od czego mamy zacz��?
{2898}{2932}St�d...
{3033}{3108}dot�d.
{3318}{3360}Na co czekacie?
{3376}{3404}Kopcie!
{3833}{3900}Ku�nia... czym w niej palicie?
{3924}{3953}Drzewem.
{3957}{4015}A pochodnie i lampy?
{4018}{4059}T�uszcz wielorybi.
{4063}{4101}B�d� go potrzebowa�.
{4106}{4121}Ile?
{4125}{4156}Wszystko.
{4720}{4749}Jak idzie?
{4806}{4848}Ju� do�� g��boko?
{4854}{4873}Nie.
{4877}{4909}Jeszcze cztery stopy.
{4921}{4956}A jak ju� wykopiecie...
{4957}{5034}potrzebuj� dwa rz�dy dziur|na pale po obu stronach.
{5035}{5076}- Dziury na pale?|- Tak.
{5077}{5125}Po co ci dziury na pale?
{5126}{5157}Na pale.
{5163}{5189}Pale.
{5242}{5265}Pale...
{5925}{5953}Gotowe?
{5956}{5981}Jeszcze nie.
{5985}{6043}Nie?|Co jeszcze?
{6086}{6112}Tarcze?
{6115}{6146}Tarcze.
{7537}{7596}Kiedy to si� sko�czy...
{7633}{7697}...znajdzie si� tu|dla ciebie miejsce.
{7718}{7749}Chcia�by� tego?
{9053}{9082}Jeste� g�odny?
{9548}{9580}A ty?
{9632}{9669}Zjem, kiedy ty sko�czysz.
{9670}{9696}Nie.
{9704}{9733}Usi�d�.
{9833}{9863}Dzi�kuj�.
{10162}{10227}Widzia�am, jak rozmawia�e�|z moim ojcem.
{10301}{10332}Co m�wi�?
{10389}{10432}Poprosi�, �ebym zosta�.
{10507}{10546}Co odpowiedzia�e�?
{10652}{10676}Freya...
{10857}{10935}nie wiesz nawet,|jakim jestem cz�owiekiem.
{10956}{10994}Wiem wystarczaj�co.
{10995}{11035}Nie, nie wiesz.
{11155}{11195}Wi�c, powiedz mi.
{11351}{11386}Kainan?
{11483}{11561}M�j lud nie r�ni si� od twojego.
{11594}{11635}Jeste�my g�odni ziemi.
{11657}{11735}Wi�c, gdy znale�li�my wysp�,|jakiej chcieli�my,
{11756}{11791}wzi�li�my j� sobie.
{12051}{12149}/Niewa�ne, �e nale�a�a ju�|/do kogo� innego...
{12206}{12290}/Moorwenowie.|/Miliony ich.
{12338}{12381}/Ale chcieli�my jej.
{12414}{12484}/Wm�wili�my sobie,|/�e byli niczym.
{12487}{12572}/Zwyk�ymi zwierz�tami.|/Bestiami.
{12757}{12841}/Wi�c zabili�my je wszystkie ogniem.
{13284}{13361}/Polowali�my na te,|/kt�re prze�y�y.
{14484}{14541}Wykonywa�e� rozkazy swojego kr�la.
{14544}{14573}Nie mia�e� wyboru.
{14577}{14618}Zawsze jest wyb�r.
{14741}{14835}Kraina, kt�ra nale�a�a do Moorwen�w,|teraz nale�a�a do nas.
{15150}{15206}/Jako cz�� mojej zap�aty,|/dosta�em ziemi�,
{15207}{15271}/na kt�rej mog�em osiedli� si�|/z moj� rodzin�.
{15272}{15347}/My�la�em, �e zapomn� o tym,|/co zrobi�em, �eby j� otrzyma�.
{15347}{15435}/Niekt�rych rzeczy nie da si�|/pogrzeba� wystarczaj�co g��boko.
{15444}{15489}Co robisz?
{15494}{15550}- Ta ro�lina mnie u��dli�a.|- Co?
{15553}{15597}U��dli�a mnie.
{15608}{15683}Co� ci poka��.|Sta� tutaj, dobrze?
{16275}{16303}Kainan.
{16341}{16374}Dzia�a s� w gotowo�ci,
{16376}{16431}a �aden z nich nie prze�y�.
{16437}{16481}B�dziesz bezpieczna.
{16635}{16655}Kocham ci�.
{16656}{16689}Ja te� ci� kocham.
{17447}{17553}Trzy tygodnie p�niej, dowiedzia�em si�,|�e jeden z Moorwen�w ocala�,
{17555}{17651}dosta� si� do naszego osiedla|i wszystkich zabi�.
{17743}{17773}Taka by�a wola bog�w.
{17778}{17810}Takie by�o ich przeznaczenie.
{17811}{17846}Nie ma przeznaczenia.
{17859}{17902}Nie ma bog�w.
{18001}{18035}By�em tylko ja...
{18099}{18135}i zawiod�em ich.
{18217}{18255}Zawiod�em ich.
{18619}{18661}To kr�lewski miecz,
{18687}{18761}przekazywany z pokolenia|na pokolenie.
{18769}{18800}Ojciec podarowa� mi go...
{18801}{18845}i powiedzia�, �e pewnego dnia,
{18847}{18905}poznam cz�owieka,|kt�remu go dam.
{18918}{18955}Dobrego cz�owieka.
{19276}{19395}Je�li szczerze wierzysz, �e sam|wytyczasz �cie�k� w�asnego �ycia...
{19405}{19472}to koniec zale�y tylko od ciebie.
{20266}{20301}Wi�cej strza�!
{20606}{20651}Niech bogowie b�d� z wami.
{20890}{20931}Boromir, zamknij bram�.
{21250}{21283}Podnie�� krat�!
{21673}{21735}Jeste� pewien, �e to zadzia�a?
{21847}{21885}Tak my�la�em.
{23453}{23481}Potrzymaj to.
{24009}{24036}O bogowie...
{24385}{24429}Czekajcie na rozkaz!
{25047}{25101}Co robi ten cholerny klecha?
{25556}{25691}In nomine Patri, et Fili,|et Spiritus Sancti...
{25743}{25811}Rozkazuj� ci, Lucyferze,
{25815}{25855}opu�� to miejsce!
{26479}{26509}Gotowi!
{26910}{26930}Wulfric!
{26975}{27013}Nie strzelajcie!
{27050}{27065}Strzelajcie!
{27067}{27085}Z�ap moja r�k�!
{27086}{27109}Strzelajcie!
{27110}{27157}- Czekajcie!|- Z�ap mnie!
{27243}{27271}Ognia!
{27560}{27608}/Na bog�w!
{28407}{28430}Freya?
{28522}{28544}Freya!
{28578}{28604}Freya!
{30186}{30218}Moorwen!
{30913}{30937}Kainan!
{30958}{30995}Jest jeszcze jeden!
{32833}{32860}Kainan!
{32915}{32955}Wszyscy odchodz�.
{33086}{33172}Eric, tu ju� nie jest bezpiecznie.
{33187}{33233}Wszyscy id� do �odzi.
{33252}{33288}Ty te� musisz i��.
{33297}{33355}Ale ja chc� zosta� z tob�.
{33375}{33414}Wkr�tce wr�cisz.
{33420}{33452}Wszyscy wr�c�.
{33461}{33493}Obiecujesz?
{33687}{33716}Obiecuj�.
{34613}{34676}Twoje buty...|chcesz je z powrotem?
{34682}{34757}Nie.|Teraz s� jego.
{34818}{34865}Co zamierzasz zrobi�?
{34868}{34907}Teraz jeste� kr�lem.
{34952}{34991}Kr�lem czego?|Tego?
{35014}{35087}Tego... i ich...
{35136}{35192}Tego, czymkolwiek Herot|stanie si� jutro...
{35193}{35265}czym si� stanie dzi�ki temu,|co teraz zrobisz.
{35305}{35351}Chod�my to zabi�...
{35417}{35448}...razem.
{36045}{36073}Zwariowa�e�!
{36077}{36123}Nie zejdziemy tam.
{36127}{36164}Stamt�d przyszed�.
{36168}{36200}Tam musimy p�j��.
{36211}{36261}Nadal nie wiemy jak to zabi�.
{36262}{36296}Potrzebujemy lepszej broni.
{36297}{36375}Nie.|Potrzebujemy lepszego metalu.
{36384}{36435}Boromir, przygotuj ku�ni�.
{36441}{36535}Unferth, Olaf, przygotujcie|pochodnie i liny.
{36538}{36564}Ruszajmy.
{36589}{36624}Id� z wami.
{36704}{36734}Nie.
{36762}{36851}To co� zabi�o mojego ojca|i zniszczy�o m�j dom.
{36854}{36890}Id� z wami.
{37080}{37127}Tutaj zaton�� tw�j statek?
{37129}{37164}Zgadza si�.
{37311}{37342}W jeziorze?
{37447}{37481}Nie pytaj.
{38845}{38869}Kainan?
{39608}{39636}Freya!
{39657}{39692}Freya!
{39847}{39881}Gdzie Freya?
{39890}{39946}We�cie metal i kujcie miecze!
{40037}{40063}Niech to...
{40314}{40351}Co to za metal?
{40730}{40765}Kr�lewski miecz.
{41495}{41558}- Jeste�...|- Wiem... wariat.
{43691}{43715}Chod�my.
{47307}{47348}Sk�d to dochodzi?
{47438}{47472}Jest pod nami.
{48104}{48129}Bo�e.
{48154}{48185}Po�lizgn��em si�.
{48606}{48635}Ruszajmy dalej.
{48875}{48915}Nic tam nie ma.
{49132}{49177}- Unferth!|- Wulfric!
{49304}{49335}Widzicie co�?
{49373}{49394}/Tutaj!
{51501}{51524}Boromir!
{52143}{52205}Jeszcze wypijemy razem, Kainan.
{52262}{52303}Herotowego miodu.
{52360}{52405}Najlepszego na �wiecie.
{52761}{52807}Nie!
{52862}{52899}Kainan!
{52921}{52982}Freya! Freya...!
{53008}{53065}Kainan!
{53178}{53206}T�dy!
{53229}{53287}Freya!
{53325}{53350}Tu jestem.
{54383}{54446}- Freya!|- Freya!
{54669}{54695}Freya!
{54885}{54935}Freya.|Przeci�nij si�!
{54946}{54968}Przeci�nij si�!
{54969}{54997}Za ciasno.
{55022}{55061}Trzymaj!
{55526}{55612}Freya, uspok�j si�... uspok�j.
{55755}{55800}Na bog�w.
{56390}{56413}Naprz�d!
{57197}{57224}Tam!
{57573}{57615}Zabierz j� st�d!
{57773}{57800}Szybciej!
{58058}{58090}Rozhu�taj mnie!
{58691}{58716}Wulfric!
{64375}{64405}Nie �yje?
{64470}{64496}Tak.
{64757}{64836}Pragn��em tego od tak dawna.
{64947}{65035}Przynajmniej mog�em nosi� go|przez jeden dzie�.
{65114}{65201}Mam nadziej�, �e b�dziesz|nosi� go d�u�ej, ni� ja.
{65249}{65301}Mogli�my by� przyjaci�mi.
{65305}{65355}Jeste�my przyjaci�mi.
{66428}{66473}Eric.
{66479}{66503}Tutaj!
{66521}{66556}Tutaj!
{66584}{66607}Tutaj!
{66610}{66645}Tutaj!
{67036}{67081}Zaczekaj tu na nich.
{67105}{67161}Mam co� do zrobienia.
{67190}{67246}Nie wr�cisz, prawda?
{73129}{73190}/W roku Czterch Kr�l�w,
{73199}{73289}/Rothgar i Wulfric spocz�li na wieki.
{73300}{73367}/Bohaterowie wojny z Moorwenami.
{73737}{73852}/A Kainan, kiedy� nam obcy...
{73865}{73904}/zosta� kr�lem.
{73965}{74040}/Wzi�� sobie �on�... i ch�opca,
{74043}{74111}/kt�rego uczyni� swym synem.
{74953}{75035}/Ale tylko ja zna�am|/jego tajemnic�,
{75049}{75135}/�e to bogowie|/zes�ali nam Kainana.
{75173}{75262}/A kiedy nadszed� czas,|/�eby do nich powr�ci�...
{75283}{75369}/on postanowi� pozosta� z nami.
{75536}{75661}T�umaczenie:|Sabat1970
{75709}{75781}.:: Napisy24 - Nowy Wymiar Napis�w ::.|Napisy24.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin