Zeitgeist.Final.Edition.DVDRip.XviD.txt

(108 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{90}movie info: XVID  640x480 29.97fps 700.4 MB
{214}{466}Duchowo�� jest okre�leniem,|kt�re oznacza w�a�ciwie...
{493}{666}zajmowanie|si� intuicj�.
{733}{995}W tradycji teistycznej panuje|pogl�d trzymania si� s�owa.
{1026}{1231}Pewne czyny traktowane s�|jako �amanie boskich zasad.
{1285}{1477}Pewne czyny traktowane s� jako|raduj�ce istot� bosk�, czy cokolwiek.
{1514}{1673}W tradycji nie teistycznej,|to jest bardzo wyra�ne...
{1699}{1809}- sprawy historii nie|s� szczeg�lnie wa�ne.
{1813}{1976}Wa�ne jest|'tu i teraz'.
{1984}{2087}'Teraz' jest|zdecydowanie teraz.
{2091}{2252}Pr�bujemy do�wiadczy� tego,|co jest dost�pne na miejscu.
{2333}{2517}Nie ma sensu my�lenie, �e to co by�o|w przesz�o�ci mog�oby by� teraz.
{2585}{2717}To jest teraz.|Dok�adnie w tym momencie.
{2741}{2875}Nic mistycznego,|po prostu tylko 'teraz'.
{2899}{3058}I w tej tera�niejszo�ci|budzi si� poczucie zrozumienia,
{3092}{3331}�e stale wsp�dzia�asz|z rzeczywisto�ci� krok po kroku.
{3344}{3425}Niezmiennie.
{3429}{3584}W�a�ciwie zawsze do�wiadczamy|fantastycznej precyzji.
{3619}{3832}Jednak przera�eni tym co jest 'teraz' skaczemy:|a to w przesz�o��, a to w przysz�o��.
{3894}{4053}Przyk�adaj�c wag� do spraw|istniej�cych w naszym �yciu,
{4072}{4269}a prowadzimy takie bogate �ycie|- wszystkie nasze wybory istniej� ca�y czas,
{4273}{4394}ale �adne nie s� traktowane|jako z�e lub dobre...
{4398}{4529}- bo wszystkie nasze|do�wiadczenia s� nieuwarunkowane.
{4533}{4710}Nie pojawiaj� si� z etykietk�|'to jest z�e', czy 'to jest dobre'.
{4724}{4890}Do�wiadczamy ich, lecz nie|zwracamy na nie w�a�ciwej uwagi.
{4895}{5014}Nie patrzymy na to|jako na podr� dok�d�.
{5018}{5162}Traktujemy to jak problem.|Czekanie na �mier�.
{5593}{5758}To jest problem. Brak w�a�ciwego|zaufania do 'tera�niejszo�ci',
{5762}{5932}�e to czego do�wiadczamy teraz|zawiera w sobie wielk� pot�g�.
{6005}{6160}Jest tak pot�ne, i� nie|potrafimy stawi� temu czo�a.
{6168}{6370}Dlatego wci�� po�yczamy z przesz�o�ci|i non-stop odwo�ujemy si� do przysz�o�ci.
{6380}{6492}Mo�e dlatego|szukamy religii.
{6507}{6626}Mo�e dlatego|wychodzimy na ulice.
{6654}{6793}Mo�e dlatego|uskar�amy si� na spo�ecze�stwo.
{6804}{6932}Mo�e dlatego|g�osujemy na prezydent�w.
{7011}{7150}To do�� ironiczne.|Doprawdy ca�kiem zabawne.
{7239}{7335}Polska wersja:|KFI
{7340}{7455}www.youtube.com/ConspiracyLocal
{7461}{7575}www.prawda2.info
{15860}{16012}ZEITGEIST - Duch Epoki
{16518}{16693}Im bardziej zastanawiasz si� nad tym,|co wiemy o naszym pochodzeniu...
{16698}{16792}i tym co tu robimy,
{16808}{16933}tym bardziej zaczynasz rozumie�,|�e byli�my ok�amywani.
{16918}{17003}Byli�my ok�amywani|przez ka�d� instytucj�.
{17008}{17183}Co ka�e ci my�le�, �e ko�ci�|jest jedyn� nietkni�t� instytucj�?
{17188}{17355}Instytucje religijne tego �wiata|s� u podstaw tego oszustwa.
{17397}{17583}Instytucje religijne tego �wiata|istniej� za spraw� tych samych ludzi...
{17587}{17672}kt�rzy dali ci tw�j rz�d,|chor� edukacj�...
{17677}{17782}kt�rzy stworzyli twoje|mi�dzynarodowe kartele bankowe.
{17787}{17942}Poniewa� nasi w�adcy maj� gdzie�|ciebie i twoj� rodzin�.
{17947}{18022}Dbaj� tylko o to,|o co zawsze dbali...
{18027}{18172}czyli o kontrolowanie ca�ego tego|cholernego �wiata.
{18177}{18322}Zostali�my odci�ci od prawdy|i duchowej obecno�ci we wszech�wiecie,
{18327}{18382}kt�r� ludzie|nazwali "Bogiem".
{18387}{18502}Nie wiem czym jest B�g,|ale wiem czym nie jest.
{18507}{18620}I dop�ki nie jeste� przygotowany|do spojrzenia na ca�� prawd�,
{18625}{18740}dok�dkolwiek i do kogokolwiek|mo�e ona prowadzi�,
{18745}{18860}je�li chcesz szuka�|innej drogi,
{18865}{19010}w pewnym momencie odkryjesz,|�e zadzierasz z boskim prawem.
{19015}{19070}Im wi�cej si�|dowiadujesz,
{19075}{19160}tym bardziej rozumiesz|sk�d bior� si� pewne rzeczy...
{19165}{19220}i staj� si� one dla|ciebie oczywiste.
{19225}{19280}Zaczynasz widzie�|k�amstwa wsz�dzie.
{19285}{19340}Musisz zna�|prawd�, szuka� jej,
{19345}{19420}a ona sprawi,|�e b�dziesz wolny.
{19421}{19605}/Musi im by� ci�ko...|/Tym, kt�rzy wzi�li autorytet za prawd�,
{19615}{19775}/zamiast prawd� za autorytet.|/G. Massey - Egiptolog
{21008}{21183}Musz� wam powiedzie� prawd� ludzie,|musz� powiedzie� wam prawd�...
{21188}{21354}Jak chodzi o pieprzenie,|prawdziwe pierwszoligowe pierdo�y,
{21398}{21453}musicie znosi�|je wszystkie...
{21458}{21573}mistrza wszechczas�w fa�szywych obietnic,|i nad�tych stwierdze�:
{21578}{21655}- Religii.
{21698}{21723}Pomy�lcie o tym.
{21728}{21845}Religia|przekona�a ludzi,
{21845}{21967}�e istnieje niewidzialny cz�owiek|�yj�cy w niebie...
{21968}{22112}kt�ry obserwuje wszystko co robisz,|ka�dej minuty ka�dego dnia.
{22117}{22187}I ten kto� niewidzialny|ma specjaln� list�...
{22188}{22295}10 rzeczy, kt�rych|nie chce aby� robi�.
{22297}{22412}A je�li zrobisz kt�r�� z tych rzeczy,|trafisz do specjalnego miejsca...
{22417}{22502}pe�nego ognia, dymu,|spalenizny i tortur, cierpienia...
{22507}{22652}miejsca do kt�rego ci� wy�le by� �y�,|cierpia�, pali� si�, krzycza� i p�aka�.
{22657}{22765}Na zawsze!|Do ko�ca �wiata!
{22807}{22913}Ale On przecie�|Ci� kocha! :)
{23197}{23379}On Ci� kocha i potrzebuje pieni�dzy!|On zawsze potrzebuje pieni�dzy!
{23405}{23605}On jest wszechmocny,|wszystkowiedz�cy,
{23505}{23644}ale jako� nie potrafi|zdoby� pieni�dzy!
{23645}{23850}Religia zbiera|miliardy dolar�w...
{23735}{23854}ale nie p�aci podatk�w i|ci�gle chce jeszcze wi�cej.
{23855}{23940}- No nie�le|pierdolisz!
{23945}{24079}- Jasna cholera!|[ang. '�wi�te g�wno']
{24245}{24319}CZʌ� I:
{24395}{24543}NAJWSPANIALSZA HISTORIA|KIEDYKOLWIEK OPOWIEDZIANA
{25264}{25319}Oto S�o�ce.
{25324}{25469}Od 10 tysi�cy lat p. n. e,|historia obfituje w rze�by i rysunki...
{25474}{25589}wyra�aj�ce dla niego|szacunek i uwielbienie.
{25594}{25708}I �atwo zrozumie� dlaczego;|skoro ka�dego ranka S�o�ce wschodzi...
{25713}{25828}przynosz�c �wiat�o, ciep�o|i bezpiecze�stwo, chroni�c cz�owieka...
{25833}{25918}od zimna i atak�w drapie�nik�w|ukrytych w ciemno�ci.
{25923}{26014}Kultury rozumia�y, �e bez S�o�ca,|zbo�e nie wyro�nie,
{26015}{26102}a �ycie na ziemi|nie przetrwa.
{26103}{26170}Ta �wiadomo�� sprawi�a,|i� S�o�ce sta�o si�...
{26172}{26287}najbardziej adorowanym|obiektem wszechczas�w.
{26288}{26368}Ludzie byli r�wnie�|bardzo �wiadomi gwiazd.
{26373}{26475}�ledzenie gwiazd|pozwala�o rozpoznawa�...
{26477}{26515}i przewidywa�|wydarzenia,
{26517}{26584}kt�re maj� miejsce|w d�u�szych cyklach czasu,
{26585}{26668}takich jak za�mienia|czy pe�nie ksi�yca.
{26673}{26848}Skatalogowali grupy gwiazd w to,|co dzi� nazywamy konstelacjami.
{26912}{26991}Oto Krzy� Zodiakalny,|jeden z najstarszych...
{26993}{27058}konceptualnych obraz�w|w ludzkiej historii.
{27062}{27157}Przedstawia S�o�ce i drog�|jak� przebywa ono w ci�gu roku...
{27158}{27267}przez 12 najwa�niejszych|konstelacji.
{27272}{27447}Odzwierciedla te� 12 miesi�cy,|4 pory roku, przesilenia i r�wnonoce.
{27452}{27537}Termin Zodiak|odnosi si� do faktu...
{27542}{27734}nadania konstelacjom ludzkich kszta�t�w,|personifikacji: postaci i zwierz�t.
{27752}{27803}Inaczej m�wi�c,|wczesne cywilizacje...
{27804}{27870}nie tylko pod��a�y za|s�o�cem i gwiazdami...
{27872}{27972}ale personifikowa�y je,|tworz�c mity na podstawie ich wygl�du,
{27973}{28020}ruchu i po�o�enia|wzgl�dem siebie.
{28022}{28165}Daj�ce �ycie i ochron� S�o�ce,|sta�o si� uosobieniem...
{28170}{28255}niewidzialnego|stw�rcy albo Boga.
{28260}{28405}By�o znane jako "B�g S�o�ce",|�wiat�o �wiata, zbawca ludzko�ci.
{28410}{28525}Podobnie 12 konstelacji reprezentuj�cych|tras� w�dr�wki Boga S�o�ca...
{28530}{28615}otrzyma�o nazwy, zazwyczaj zwi�zane|z elementami natury...
{28620}{28705}jakie wyst�puj� w okresach,|gdy przechodzi przez nie S�o�ce.
{28710}{28894}Na przyk�ad - Wodnik - nios�cy wod�,|kt�ry przynosi wiosenne deszcze.
{28950}{29005}To jest "Horus".
{29010}{29125}3000 lat p. n. e. by� Bogiem S�o�ca|w Egipcie.
{29130}{29245}Jest on ucz�owieczeniem S�o�ca,|a jego �ycie to seria alegorii...
{29250}{29304}zwi�zanych z ruchem|S�o�ca po niebie.
{29309}{29424}Z hieroglif�w wiemy du�o|o tym s�onecznym mesjaszu.
{29429}{29544}Na przyk�ad HORUS b�d�c|s�o�cem, �wiat�em,
{29549}{29724}mia� wroga zwanego SET - b�d�cego|uosobieniem ciemno�ci czy nocy.
{29729}{29874}I m�wi�c metaforycznie - ka�dego ranka|HORUS wygrywa� walk� z SETEM...
{29879}{29965}a kiedy nastawa� wiecz�r,|SET wygrywa� walk�...
{29967}{30058}i wysy�a� HORUSA do|�wiata podziemi.
{30059}{30147}Warto odnotowa�, �e Ciemno�� i �wiat�o,|czy Dobro i Z�o...
{30148}{30208}- to jedne z|najwa�niejszych
{30209}{30300}mitologicznych dualizm�w,|obecnych i wyra�anych...
{30302}{30418}na wielu p�aszczyznach|po dzi� dzie�.
{30419}{30533}Najog�lniej m�wi�c,|historia Horusa jest nast�puj�ca:
{30538}{30683}Horus narodzi� si� z dziewicy|(Isis-Marii) 25-go grudnia.
{30684}{30767}Jego narodzinom towarzyszy�a|gwiazda na wschodzie.
{30768}{30867}Po narodzinach cze��|oddali mu trzej kr�lowie.
{30868}{30953}W wieku 12 lat by� nauczycielem|syna marnotrawnego,
{30958}{31047}a w wieku lat 30 zosta� ochrzczony|przez posta� zwan� ANUP...
{31048}{31107}i tak zacz�� si�|jego stan duchowny.
{31108}{31193}Horus mia� 12 uczni�w,|z kt�rymi podr�owa�,
{31198}{31313}czyni�c cuda takie jak uzdrawianie|i chodzenie po wodzie.
{31318}{31463}Horus by� znany pod wieloma imionami:|Prawda, �wiat�o, Pomazaniec Bo�y...
{31468}{31553}Dobry Pasterz, Baranek Bo�y|i wiele innych.
{31558}{31673}Po tym jak zosta� zdradzony przez TYPHONA,|Horus zosta� ukrzy�owany,
{31678}{31817}pochowany na 3 dni,|a potem zmartwychwsta�.
{31827}{31942}Te atrybuty Horusa, oryginalne czy nie,|wydaj� si� przenika�...
{31947}{32046}wiele �wiatowych kultur,|a dla wielu innych bog�w...
{32048}{32122}mitologiczna struktura|jest taka sama.
{32127}{32272}ATTIS z Frygii - ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin