Merantau Warrior (2009).txt

(21 KB) Pobierz
[194][216]/Jak m�wi tradycja Minangkabau...
[241][298]/pewnego dnia, ka�dy m�ski potomek|/musi opu�ci� swoj� kolebk� i rodzin�,
[314][350]/i ruszy� w podr�|/po �yciowe do�wiadczenie.
[358][406]/Ta wyprawa b�dzie pr�b� si�|/i przemieni go w m�czyzn�.
[425][464]/W�dr�wka ta zwana jest "Merantau."
[481][517]/To sprawdzian si�y i duchowo�ci.
[526][556]/Dobiega ko�ca tylko w�wczas,
[556][596]/gdy �mia�ek dowiedzie|/swej �yciowej m�dro�ci.
[602][633]/Natura staje si� nauczycielem,
[643][702]/udzielaj�c cennych wskaz�wek|/i ucz�c odr�nia� dobro od z�a.
[1549][1574]/Oto historia mojego syna...
[1578][1609]/i jego wyprawy w dziedzin� doros�o�ci.
[1611][1626]/Oto opowie�� o...
[1635][1646]/"Merantau".
[1648][1682].:: MERANTAU ::.
[1698][1741]T�umaczenie i synchro:|Sabat1970
[2269][2300]- Assalamualaikum.|- Walaikum salam.
[2342][2366]Dzisiaj jest gor�cej,|ni� zwykle.
[2381][2431]To tw�j ostatni dzie� tutaj,|wi�c pogoda nie poprawia ci humoru.
[2444][2478]Twoja matka te� nie.|Nakryj do sto�u.
[3427][3434]Pos�uchaj,
[3479][3512]kiedy Yayan powr�ci� z Merantau,
[3527][3572]rozmawiali�my o do�wiadczeniach|i �yciowych troskach,
[3590][3624]kt�re mog�y zrani� jego uczucia.
[3638][3702]Ale zrobili�my to z mi�o�ci|i rodzicielskiej odpowiedzialno�ci.
[3759][3786]Musieli�my go os�dzi�|i od tamtego czasu..
[3803][3831]Yayan udowodni� swoj� warto��.
[3846][3874]Nie musi si� ju� torturowa�|dalekimi podr�ami,
[3876][3902]by sta� si� lepszym,|ni� jest.
[3968][3986]Prawd� m�wi�c...
[4016][4034]... ty te� nie musisz.
[4037][4044]Mamo...
[4045][4069]Mam na my�li,
[4082][4102]�e cokolwiek m�wi� inni,
[4104][4135]niekoniecznie musi by� prawd�.
[4149][4206]B�d� wdzi�czny za to,|co ju� osi�gn��e�.
[4306][4321]Wr�� do domu, synu,
[4349][4376]jak tylko uznasz,|�e jeste� got�w.
[4408][4439]B�d� si� stara� ze wszystkich si�.
[4494][4513]Jak Allach pozwoli.
[4954][4970]Gotowy?
[5570][5578]Do��!
[5621][5658]My�l�, �e jeste� got�w.
[5676][5686]Chod�.
[5869][5890]We� to ze sob�.
[5895][5912]Nale�a� do twojego ojca.
[5917][5946]Je�li Allach pozwoli,|zawsze b�dzie przy tobie.
[5986][6002]B�d� ostro�ny.
[6299][6326]Sprawi�, �e b�dziesz ze mnie dumna.
[6367][6409]Ju� jestem z ciebie dumna.
[6438][6457]Dbaj o siebie.
[7663][7682]- Assalamualaikum.|- Walaikum salam.
[7682][7703]- Mog� si� przysi���?|- Prosz�.
[7723][7740]- Jestem Eric.|- Yuda.
[7761][7785]Po co jedziesz do D�akarty?|Za prac�?
[7799][7812]W�druj�.
[7852][7862]W�drujesz?
[7879][7894]Kiedy� by�em taki, jak ty.
[7894][7928]- Tak?|- Tak. Dawno temu.
[7940][7960]Co robisz w D�akarcie?
[7973][7992]Pracuj� gdzie si� da.
[8003][8023]Gdzie mnie nogi ponios�.
[8032][8054]Co chcesz robi� w D�akarcie?
[8066][8100]Chcia�bym naucza� "silat."
[8106][8116]Silat?
[8157][8168]Wybacz.
[8179][8200]Nie chcia�em by� niegrzeczny.
[8207][8245]Po prostu przypominasz mi|m�odsz� wersj� mnie.
[8264][8280]Te� trenujesz silat?
[8284][8312]Wci�� sporo pami�tam.
[8328][8364]Jakie masz do�wiadczenia z D�akarty?
[8399][8412]Pos�uchaj...
[8426][8445]ucz si� na b��dach.
[8453][8478]Nie fantazjuj.
[8499][8533]Nie wy�yjesz z samych umiej�tno�ci silat.
[8549][8560]Zaufaj mi...
[8577][8592]ju� tego pr�bowa�em.
[8607][8652]Mam nadziej�, �e we�miesz sobie|moje rady do serca.
[8662][8681]Trzeba pr�bowa� prze�y�.
[8718][8732]W prawdziwym �yciu,
[8742][8771]nauka wyniesiona ze szko�y|nie wystarcza.
[8777][8800]Nic na tym �wiecie|nie przychodzi �atwo.
[9014][9032]Chyba musimy si� rozsta�.
[9049][9059]Na to wygl�da.
[9065][9077]Powodzenia.
[9079][9096]Do nast�pnego spotkania.
[9099][9120]Uwa�aj na siebie.
[9327][9346]/Jalan Wangi Sari 19
[9831][9863]/Abonent czasowo niedost�pny.
[9870][9903]/Prosz� spr�bowa� p�niej.
[10090][10119]/Abonent czasowo niedost�pny
[10129][10154]/Prosz� spr�bowa� p�niej.
[11400][11413]Prosz� siada�.
[11425][11434]Dzi�kuj�.
[11486][11494]Co poda�?
[11502][11510]Sate Padang.
[11516][11544]Przykro mi, mamy tylko kurczaka|i mutton satay.
[11548][11564]Zatem kurczaka.
[11567][11578]Prosz� bardzo.
[11624][11633]Twoja herbata.
[11872][11881]Smacznego.
[11892][11900]Dzi�kuj�
[11908][11931]Ty, wynocha st�d!
[11966][12008]Te dzieciaki przychodz� tu i my�l�,|�e mog� sobie wszystko bra�.
[12009][12020]Niewiarygodne.
[12022][12067]Dopiero tu przyjecha�em.|Szukam miejsca do nauczania silat.
[12071][12099]Wiesz mo�e,|gdzie m�g�bym dawa� lekcje?
[12102][12142]Raczej nie, wi�kszo�� Tok Guru|nauczaj� we w�asnych domach.
[12142][12166]Musia�by� naucza� u siebie.
[12177][12212]Niestety, m�j dom jest w remoncie.|Jakie� sugestie?
[12220][12244]�adnych.
[12255][12288]Je�li chodzi�oby o jedzenie,|pewnie m�g�bym pom�c.
[12300][12343]- Rozumiem, dzi�kuj�.|- Nie ma sprawy.
[12413][12436]- Poprosz� rachunek.|- 6000 rupii.
[12500][12514]Co ty wyprawiasz?
[12517][12538]- Zaraz wracam.|- Znowu ty!
[12956][12974]- M�j portfel!|- Nie bij mnie.
[12986][13004]Nic ci nie zrobi�.|Portfel.
[13012][13044]Mo�e podzielimy si� na p�?
[13048][13056]Co?
[13061][13096]To moje pieni�dze.|Oddaj.
[13101][13110]Dobra.
[13125][13136]70/30?
[13196][13202]Dzi�ki.
[13213][13252]Spokojnie, niczego nie zabra�em.
[13262][13276]I tak sprawdz�.
[13299][13324]Zabieram 40 procent wyp�aty|i napiwki.
[13326][13363]Bzdura! Co zarabiam na scenie,|nale�y do mnie. Wiesz o tym.
[13366][13391]Chcesz pracowa� gdzie indziej?|Zasuwaj!
[13394][13417]Taka drewniana koza|to �adna atrakcja.
[13418][13428]Niech ci� diabli.
[13434][13462]Wiesz co? Je�li chcesz,|mog� obni�y� do 35 procent.
[13529][13548]Przepraszam, Johni,|nie chcia�am.
[13555][13574]Wisz, �e potrzebuj� tej pracy.
[13576][13597]Tym razem przegi�a�.
[13604][13617]B�agam ci�, Johni!
[13624][13640]Puszczaj... siostro!
[13658][13667]Siostro!
[13671][13690]- Prosz� ci�.|- Gdzie forsa? Ju�!
[13692][13711]- Zostaw j�!|- Bracie, nie!
[13724][13738]I co teraz
[13747][13760]Chcesz przeprosi�?
[13805][13820]Chc� to us�ysze�.
[13839][13848]Gdzie forsa?
[13867][13879]Szybko.
[13929][13966]Jeszcze jeden taki numer|i b�dziesz oddawa� 100 procent.
[13976][14001]I �eby� si� jutro nie sp�ni�a.
[14054][14060]Pu�� j�.
[14074][14090]Lepiej sobie id�, m�ody.
[14119][14136]Wiesz, z kim zadzierasz?
[14151][14174]Nie, nie wiem.|Oddaj jej pieni�dze.
[14496][14530]Lepiej wracaj do �rodka
[14546][14563]i zapomnij o wszystkim.
[14577][14588]Co ty na to?
[14632][14640]Dzi�kuj�.
[14791][14809]Johni, ja go nie znam...
[14812][14845]Da�em ci prac�,|kiedy nikt nie chcia� ci� zatrudni�,
[14855][14875]a ty tak mi si� odwdzi�czasz?
[14880][14902]�ebym ci� tu wi�cej nie widzia�.
[14910][14940]Zobaczymy, jak d�ugo prze�yjesz|na tych swoich napiwkach.
[14949][14970]Johni zaczekaj,|we� 40 procent!
[14976][14984]Kurwa!
[15039][15074]Wspaniale... po prostu super,|m�j bohaterze!
[15084][15111]Zawsze wpieprzasz si� ludziom w �ycie?
[15112][15116]Co?
[15127][15157]On ci� dusi�|i kopn�� twojego brata.
[15163][15200]Tak, a przez ciebie straci�em robot�.
[15218][15250]Mia�am ju� do�� problem�w,|zanim si� pojawi�e�.
[15254][15282]Tylko pogorszy�e� sytuacj�.
[15297][15312]Te� nie chc� tu by�.
[15320][15340]Skoro mam z powrotem sw�j portfel...
[15351][15372]- wynosz� si� st�d.|- I dobrze.
[15384][15420]Zaczekaj!|On mo�e nam pom�c.
[15424][15442]Do�� ju� nam pom�g�.
[17244][17258]Dla mnie bomba.
[17290][17336]M�wi� panu...  Johni dostarcza �wie�e mi�sko,|najlepsze dziewczyny.
[17337][17348]Tylko dla pana.
[17364][17384]Johni, mia�o by� pi�� dziewczyn.
[17394][17426]- Dobrze, ale...|- Wiem, tu mamy tylko cztery.
[17444][17473]To �wie�ynki,|wi�c jestem zadowolony.
[17519][17527]Ale...
[17540][17583]mo�e robi� interesy,|ale nie czyni mnie to biznesmenem.
[17594][17631]Je�li wyruchasz biznesmena,|pozwie ci� do s�du o pieni�dze.
[17638][17655]Dostaniesz tylko po kieszeni,
[17656][17687]ale ja...|ja jestem wyj�tkowy.
[17700][17749]Powiedzmy, �e zam�wi� pi�� pizzy,|ale przywioz� mi cztery,
[17756][17780]w�wczas musisz oberwa�|po kieszeni.
[17803][17808]Ale...
[17837][17872]m�g�bym te� troch� ci� poci��.
[17889][17900]Zostawi� znak...
[17920][17935]�eby� wiedzia�...
[17944][17982]co dok�adnie oznacza|zam�wienie i dostawa.
[17998][18024]Nad��asz, panie Johni?
[18045][18068]Dostarcz� pi�� dziewczyn... dzi�.
[18076][18103]Dobrze.|Wi�c nie musz� robi� ci krzywdy.
[18113][18144]Prosz� przyj�� do mojego klubu.|To klub Go Go.
[18148][18188]�wie�e dziewczyny, za darmo,|uszcz�liwi� pana.
[18200][18234]- Dobry z ciebie gospodarz, Johni.|- Dzi�kuj� panu.
[18279][18292]Zabierzcie je.
[18441][18446]Halo!
[18464][18480]Potrzebna jeszcze jedna dziewczyna.
[18496][18514]We� samoch�d|i czekaj na mnie w lobby.
[18515][18528]Musimy znale�� Astri.
[18535][18560]Nie obchodzi mnie to.|Musimy j� znale��.
[18636][18641]Kurwa!
[18864][18873]Ayi!
[18899][18913]To ja, Astri!
[18936][18950]Ayi nie ma.
[18969][18988]S�ysza�am, jak wychodzi�a.
[18997][19011]M�wi�a, dok�d?
[19019][19041]Mia�a si� z kim� spotka�.
[19047][19068]Jaki� m�czyzna po ni� przyjecha�.
[19070][19085]By� bardzo niemi�y,
[19094][19120]ale powiedzia�a,|�e wszystko w porz�dku.
[19126][19138]O co chodzi?
[19150][19169]- Kto to by�?|- Ja!
[19260][19271]Wsiadaj.
[19794][19822]- Assalamualaikum.|/- Walaikum salam, mamo.
[19824][19841]Yuda... dziecko.
[19855][19878]B�d�cie ciszej. To Yuda.|Nic nie s�ysz�.
[19879][19913]Mamo, zapytaj go,|jakie s� dziewczyny w D�akarcie.
[19919][19935]Zajmijcie si� swoj� gr�.
[19938][19978]- Kto to, mamo?|/- Tw�j brat robi sobie �arty.
[20010][20052]- Co u was, mamo?|- Wszystko w porz�dku.
[20059][20090]Ale to niewa�ne.|Jak sobie radzisz?
[20096][20112]/Znalaz�e� prac�?
[20174][20182]/Yuda?
[20186][20199]Wszystko dobrze, mamo.
[20199][20218]Zaczn� dawa� lekcje silat dzieciom.
[20221][20256]/Ciesz� si�.
[20265][20309]/Wiem, �e dasz sobie rad�.
[20375][20396]Johni... ty draniu!
[20407][20433]Pu�� mnie!
[20514][20540]Przesta� si� miota�,|bo ci� strzel�.
[20590][20618]Grz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin